Finax Blog

Informácie ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Dedičské konanie, dispozičné právo a investícia

Čo sa stane s investíciami po úmrtí ich majiteľa? Ako prebieha dedičské konanie pri investíciách vo Finaxe? Aké je postavenie dispozičného práva splnomocnenej osoby pri smrti vlastníka majetkového účtu?

Juraj Hrbatý | Osobné financie | 5. apríl 2019

Správne investovanie je dlhodobé a investori chcú väčšinou zanechať nadobudnutý majetok potomkom alebo príbuzným. Život zároveň často prináša nepredvídateľné udalosti. Preto je namieste pýtať sa, čo sa stane s mojim majetkom v prípade môjho úmrtia.

Pomôže mi, keď udelím niekomu plnú moc pre nakladanie s investíciou po mojej smrti?

V zmysle §33b Občianskeho zákonníka plnomocenstvo zaniká smrťou splnomocniteľa, ak z jeho obsahu nevyplýva niečo iné. Ak splnomocniteľ zomrie, je splnomocnenec povinný urobiť ešte všetko, čo neznesie odklad, aby splnomocniteľ alebo jeho dedičia neutrpeli ujmu na svojich právach.

Smrťou klienta sa jeho majetok stáva predmetom dedičského konania. Výber a ukončenie investície Finax splnomocnenej osobe neumožní. 

Plnomocenstvom sa teda nevyhnete dedičskému konaniu a zároveň ani nezískate peniaze skôr. Kto koná po smrti na základe plnomocenstva, môže sa dopúšťať trestného činu.

Aký je postup v prípade úmrtia klienta?

O úmrtí by nás pozostalí klienta mali čo najskôr informovať, resp. nahlásiť v rámci dedičského konania príslušnému notárovi, že klient mal aj takýto majetok. K oznámeniu pre Finax je potrebné doložiť úmrtný list zosnulého. 

Finax zablokuje účet až do momentu vysporiadania dedičského konania. Počas dedičského konania budeme klientovi účtovať štandardné poplatky za správu portfólia, či správu cenných papierov.

Vzhľadom na online formu poskytovania našich služieb a elektronickú komunikáciu, informujte podľa uváženia svojich príbuzných o účte vo Finaxe. Zjednodušíte im tak prípadné dedičské konanie. Pokiaľ nebudú mať vedomie o vašom majetku vo Finaxe, bude pre nich skoro nemožné zistiť vašu pozostalosť.

Oznámte notárovi, ktorému bude dedičské konanie pridelené, že zosnulý mal investíciu vo Finaxe. Notár ako poverená osoba zo zákona nás bude kontaktovať a vybaví všetko potrebné v rámci prebiehajúceho dedičského konania za vás. 

Finax samozrejme v rámci takéhoto dedičského konania poskytne notárovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä mu potvrdí majetok zosnulého klienta, ktorý má ku dňu smrti vo Finaxe a ktorý bude predmetom dedičského konania.

Ideálny scenár pre Finax je, aby si dedičia počas dedičského konania dohodli, komu pripadnú prostriedky z investície vo Finaxe, prípadne rozdelili dedičov podľa účtov (sporenie na dôchodok pripadne manželovi/manželke, sporenie deťom pripadne deťom a pod.). 

Pokiaľ sa nedohodnete počas dedičského konania na rozdelení po účtoch, notár rozdelí cenné papiere podľa zákona a každému pridelí prislúchajúci počet cenných papierov. Výhodou Finaxu je, že notár môže rozdeliť medzi dedičov aj zlomkové akcie. Napríklad 24,572 kusov akcie rozdelí medzi štyroch dedičov rovným dielom, každému teda ostane 6,143 kusov.

Následne má dedič dve možnosti:

 1. založiť si účet a pokračovať v investícii,
 2. odpredať investíciu po zosnulom a peniaze si vyplatiť na bankový účet.

Aké je poradie dedenia?

Ak nemáte spísaný závet (závet má v rámci dedenia prednosť pred zákonným dedením), príde na rad dedenie zo zákona. Téme závetu sa budeme venovať v ďalšom blogu.

 • Ako prvé prichádzajú v prvej zákonnej dedičskej skupine na rad deti, spolu s manželom/kou zosnulého, ktorým zákon priznáva rovnaký dedičský nárok, teda dedia všetci rovnakým dielom. V prípade ak manželstvo trvalo až do smrti jedného z manželov, najskôr sa v rámci dedičského konania vyporiadava bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) a až zvyšná polovica sa dedí medzi manželku a deti, samozrejme za predpokladu, že sa v rámci dedičského konania nedohodnú dedičia inak.
 • Ak zosnulý nemal potomkov, v druhej zákonnej dedičskej skupine dedí manžel/ka, rodičia poručiteľa a tí, ktorí žili so zosnulým minimálne po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na zosnulého. 
 • V tretej skupine dedia poručiteľovi súrodenci a opäť osoby, ktoré s ním žili minimálne po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na zosnulého. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.
 • Vo štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

Pár praktických príkladov, ako prebieha dedenie

Pani Petra si vo Finaxe nasporila ku dňu úmrtia 12.000 euro. Bola vydatá a mala dve deti.

 • Manžel dostal 6 000 euro (1/2 z titulu vyporiadania BSM).
 • Manžel dostal 2 000 euro (1/3 z toho čo pripadne do dedičstva, t.j. druhá 1/2 z vyporiadania BSM).
 • Dieťa 1 dostalo 2 000 euro (1/3 z toho čo pripadne do dedičstva, t.j. druhá 1/2 z vyporiadania BSM).
 • Dieťa 2 dostalo 2 000 euro (1/3 z toho čo pripadne do dedičstva, t.j. druhá 1/2 z vyporiadania BSM).

Pán Michal si ku dňu úmrtia nasporil 20 000 euro. Z prvého manželstva má jedno plnoleté dieťa. Žil 10 rokov s partnerkou v nemanželskom zväzku a má s ňou jedno neplnoleté dieťa.

 • Prvá manželka nemá v zásade právo na pozostalosť (majetok bol rozdelený po rozvode v zmysle zákona). 
 • Plnoleté dieťa z prvého manželstva dostane 10 000 eur.
 • Neplnoleté dieťa zo vzťahu s partnerkou dostane 10 000 eur.
 • Partnerka nezdedí nič (je až dedičkou v druhom rade).
Juraj Hrbatý
Juraj Hrbatý
Chief Executive Officer
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon