Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

11 najčastejších otázok klientov Finaxu

Ponúkame vám odpovede na najčastejšie otázky, ktoré dostávame od klientov. Tie vám pomôžu zorientovať sa v platforme Finaxu, plnohodnotne využívať jej funkcie, pochopiť náš investičný proces a umožnia vám v čo najväčšej miere profitovať z investícií a služieb Finaxu.

Radoslav Kasík | Ako to robíme? | 18. máj 2021

11 najčastejšie kladených otázok

 1. Ako si otvorím prvý a ďalšie účty vo Finaxe?
 2. Kam mám zaslať prostriedky a kedy ich uvidím na účte vo Finaxe?
 3. Ako zistím, že je môj účet aktívny? Čo Finax požaduje k aktivácii? Ako overím totožnosť a kontaktné údaje?
 4. Kedy budú moje prostriedky zainvestované? Prečo je časť portfólia v hotovosti?
 5. Ako zmením stratégiu na účte?
 6. Ako zmením investičný profil a názov účtu?
 7. Môžem zmeniť výšku vkladov a ich frekvenciu?
 8. Ako sú výnosy z investícií vo Finaxe zdaňované?
 9. Ako je môj majetok vo Finaxe chránený?
 10. Aké zľavy ponúka Finax?
 11. Ako je to s dedičstvom a exekúciou majetku vo Finaxe?

1. Ako si otvorím prvý a ďalšie účty vo Finaxe?

Zmluvu o riadení portfólia uzavriete s Finaxom veľmi jednoducho a pohodlne online alebo prostredníctvom finančného agenta, ktorý vám s investíciou pomôže. Celý proces je elektronický a bez jediného papiera.

Na úvodnej stránke www.finax.eu kliknite na tlačidlo Chcem začať, ktoré vás dostane do registračného procesu. Registrácia, overenie identity a kontaktných údajov, podpísanie zmluvy a otvorenie prvého majetkového účtu vám zaberie cca 10-15 minút.

Jedna osoba môže mať s Finaxom uzavretú len jednu zmluvu o riadení portfólia, no pod zmluvou je možné otvoriť až 99 majetkových účtov, z ktorých každý môže mať iný cieľ a iné riziko investičnej stratégie. Informácie k otvoreniu ďalších účtov nájdete na konci tejto otázky.

Registračný proces pozostáva z nasledovných krokov:

 1. Investičný dotazník
 2. Investičný plán
 3. Registrácia – vytvorenie prístupu
 4. Overenie vašej totožnosti a osobné údaje
 5. Overenie kontaktov
 6. Podpis zmluvy
 7. Platobná inštrukcia

Po splnení všetkých vyžadovaných podmienok bude váš účet aktivovaný a prostriedky zainvestované najbližší investičný deň podľa dohodnutej investičnej stratégie. Kompletnú zmluvnú dokumentáciu vám zašleme emailom.

Otvorenie ďalšieho majetkového účtu

Ďalší účet pridáte ešte jednoduchšie cez online prehľad vašich účtov. V prihlásení na úvodnej stránke vidíte modré tlačidlo Otvoriť nový účet. Ak máte svojho finančného agenta, spravidla si budete môcť otvoriť nový účet iba s jeho pomocou.

Pre vytvorenie ďalšieho účtu len zodpoviete otázky v investičnom dotazníku, potvrdíte investičný plán a vašu vôľu otvoriť ho prostredníctvom 4-miestneho SMS kódu. 

2. Kam mám zaslať prostriedky a kedy ich uvidím na účte vo Finaxe?

Finax má vedený klientsky účet na Slovensku v Tatra banke. Od septembra 2020 disponujeme automatickým pripisovaním vkladov cez API rozhranie. 

Podmienkou pre automatické načítanie vkladu a okamžité zobrazenie v online prehľade účtov po jeho prijatí je správny prevod s kompletnou platobnou inštrukciou. 

Vašu platobnú inštrukciu nájdete v online prehľade účtov po kliknutí na Peňažný vklad v hlavnom menu na hornej lište. Nezabudnite si najskôr zvoliť majetkový účet, na ktorý chcete zaslať peniaze.

   

Ak správne pošlete peniaze na váš majetkový účet vo Finaxe z Tatra banky, uvidíte ich v online prehľade ešte v daný deň (zhruba do hodiny). Ak platbu spravíte z inej banky, na váš majetkový účet budú pripísané nasledujúci pracovný deň po odoslaní.

Pokiaľ nebola platobná inštrukcia zadaná správne, tzn. platba musí byť spracovaná manuálne, spárovanie platby prebehne o deň neskôr, teda v prípade prevodu z Tatra banky na druhý deň a v prípade inej banky o dva dni od zaslania.

   

Pre urýchlenie načítanie a automatické spárovanie platby, nezabúdajte prosím uvádzať správny variabilný symbol v požadovanom formáte:

Platobná inštrukcia pre zaslanie prostriedkov zo slovenskej banky:

Názov účtu: Finax klienti
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK42 1100 0000 0029 4805 0714
Variabilný symbol: ########## (10 alebo 9-miestne číslo vášho majetkového účtu vo Finaxe)

Platobná inštrukcia pre zaslanie prostriedkov zo zahraničnej banky:

Názov účtu: Finax klienti
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK42 1100 0000 0029 4805 0714
SWIFT/BIC: TATRSKBX
Správa pre príjemcu /referencia / účel/popis platby: ########## (10 alebo 9-miestne číslo vášho majetkového účtu vo Finaxe)

3. Ako zistím, že je môj účet aktívny? Čo Finax požaduje k aktivácii? Ako overím totožnosť a kontaktné údaje?

K aktivácii zmluvy a prvého majetkového účtu, teda k zainvestovaniu vašich prostriedkov vyžadujeme splnenie 5 základných podmienok:

 1. Podpísaná zmluva a dokončená registrácia
 2. Overená totožnosť klienta
 3. Overené telefónne číslo
 4. Overená e-mailová adresa
 5. Vklad na účet

Pokiaľ sú všetky tieto podmienky splnené, prvý vklad na účet bude najbližší investičný deň zainvestovaný podľa zvolenej investičnej stratégie. Investičný deň je raz týždenne, spravidla každý utorok, s výnimkou štátnych sviatkov a pod. 

O aktivácii účtu je klient informovaný emailom. 

Pokiaľ vám ako klientovi niektorá z podmienok aktivácie chýba, pravidelne ste informovaný emailmi a vyzývaný na vykonanie potrebných krokov pre aktiváciu.

Navyše, po prihlásení do účtu zreteľne vidíte informáciu o chýbajúcich podkladoch. Pod hlavným menu v tomto prípade vidíte zvýraznenú lištu s informáciou, že váš účet nie je aktivovaný. 

   

Lišta obsahuje aj informácie o nesplnených podmienkach a tlačidlo k dokončeniu aktivácie. To vás presmeruje do Nastavení, kde máte možnosti doplniť chýbajúce informácie:

 1. nahrať občiansky preukaz a vykonať biometrické overenie totožnosti
 2. (alebo vykonať overenie totožnosti prostredníctvom bankového účtu, tzn. nahrať občiansky preukaz a fotku potvrdzujúcu vlastníctvo bankového účtu, z ktorého je potrebné spraviť prvý vklad)
 3. overiť telefonický kontakt iniciovaním odoslania SMS s linkom, cez ktorý potvrdíte vaše telefónne číslo (stačí kliknúť na link)
 4. overiť emailový kontakt iniciovaním odoslania emailu s linkom na vašu emailovú adresu, na ktorý stačí kliknúť pre autorizáciu emailovej adresy.

   

Kontrola identifikačného dokladu môže podliehať aj manuálnej kontrole, preto si dávajte pozor na uvedené informácie, či chýba doklad, overenie alebo sa nahrané doklady len spracovávajú. V prípade spracovávania len vyčkajte na jeho schválenie.

4. Kedy budú moje prostriedky zainvestované? Prečo je časť portfólia v hotovosti?

Pokiaľ ste splnili všetky podmienky aktivácie spomínané v predchádzajúcej otázke, váš účet bol automaticky aktivovaný a prostriedky budú zainvestované. O aktivácii ste boli informovaný emailom.

Frekvencia nákupov vo Finaxe je týždenná. Investičné dni sú spravidla v utorok. V prípade sviatku pripadajúceho na Slovensku, v Nemecku, prípadne v Poľsku na utorok alebo pondelok a iných špecifických situácií môžu byť nákupy a predaje posunuté na iný deň.

Prostriedky pripísané na účtoch aktivovaných najneskôr v pracovný deň predchádzajúci investičnému dňu budú automaticky zainvestované. 

Cenné papiere (ETF fondy) sa v online prehľade účtov v Detaile účtu objavia spravidla do 2 dní po investičnom dni, tzn. zväčša vo štvrtok. 

   

V rámci investičných stratégií na účte po zainvestovaní zostáva malá hotovosť v objeme cca 1,5% hodnoty účtu. Dôvodom je jej použitie na krytie poplatku za riadenie portfólia, ktorý sa strháva na mesačnej báze.

Pokiaľ by sme hotovosť neponechali na účte, museli by sme vám každý mesiac odpredávať zlomok portfólia, aby sme uvoľnili hotovosť na úhradu poplatku, čím by sme vám mohli vytvoriť daňovú povinnosť. 

Hotovosť sa môže pohybovať v intervale od 1,5% do -0,3% hodnoty účtu. Ak klesne pod -0,3%, proporcionálne sa odpredajú zhruba 2% podielov všetkých fondov, aby sa znova uvoľnila hotovosť. K tomu by malo dôjsť už po splnení ročného časového testu.

V prehľade Transakcií uvidíte zrealizované obchody po tzv. vysporiadaní obchodov, teda dva dni po nákupoch.

   

5. Ako zmením stratégiu na účte?

Pokiaľ sa zmenila vaša životná situácia, vaša ochota podstúpiť riziko alebo vaše investičné ciele, vo Finaxe máte možnosť zmeniť stratégiu na vašich majetkových účtoch. Zmena je pohodlná a vykonáva sa online v prehľade účtov. 

Jedna zmena investičnej stratégie za kalendárny rok je na každom majetkovom účte bezplatná. Každá ďalšia zmena počas roka je spoplatnená podľa Cenníka služieb.

Zmenu stratégie vykonáte v sekcii Poradenstvo. Vyberiete účet, na ktorom chcete zmeniť stratégiu, a novú stratégiu si zvolíte jednoduchým posunutím tlačidla na osi vyjadrujúcej riziko investície. 

V tejto sekcii rovnako viete pre vlastné potreby zmeniť aj ďalšie parametre investičného plánu ako výšku vkladov alebo cieľovú sumu.

O zmenu požiadate kliknutím na tlačidlo „Vyzerá to dobre, chcem zmenu plánu“ na konci stránky. Žiadosť o zmenu potvrdíte 4-miestnym číselným kódom, ktorý dostanete v SMS. Zmeny počas pracovných dní spravidla schvaľujeme do 24 hodín. O schválení alebo zamietnutí požadovanej zmeny ste informovaný potvrdzujúcim emailom. 

Zmena sa realizuje najbližší investičný deň (spravidla v utorok). Upozorňujeme, že pri zmene stratégie sa nezainvestuje nový vklad. Ten sa zainvestuje až nasledujúci investičný deň (o týždeň) po vykonaní zmeny stratégie.

Upozorňujeme, že zmena stratégie môže viesť k daňovej povinnosti, preto každú zmenu dobre zvážte. Nešpekulujte a nesnažte sa časovať investície, pri správne nastavenej stratégii sa trhového rizika nemusíte obávať.

Pokiaľ sú dynamickejšie portfóliá s vyšším podielom akcií na osi stratégií červené, znamená to, že váš rizikový profil a parametre zamýšľanej investície vám nedovoľujú podstúpiť vyššie riziko, ktoré pre vás nie je vhodné. V takom prípade môžete aktualizovať Investičný profil v Nastaveniach účtu (viď. ďalšia otázka).

6. Ako zmením investičný profil a názov účtu?

Váš investičný profil a investičný dotazník s vašimi odpoveďami pre každý účet nájdete v online prehľade účtov v Nastaveniach. Tie nájdete v podmenu po kliknutí na vaše meno v prvom hornom rohu stránky. V nich je potrebné prekliknúť sa na sekciu Investičný profil.

Následne máte možnosť vybrať si účet, na ktorom chcete vykonať zmeny. Tu môžete vaše účty premenovať, prípadne prehodnotiť odpovede investičného dotazníku, čo bude mať vplyv na povolenú investičnú stratégiu. Zmeny investičného profilu sú bezplatné a bez obmedzenia.

Na otázky investičného dotazníka odpovedajte pravdivo. Jedine tak budete investovať so stratégiou, ktorá je pre vás skutočne vhodná z pohľadu rizika a budete sa s ňou cítiť komfortne.

Pokiaľ meníte vaše získané skúsenosti s investičnými nástrojmi, systém od vás môže vyžadovať aj uvedenie konkrétnych nadobudnutých skúseností  (tu uvediete napríklad: investovanie do podielových fondov, 2. pilier, podnikové dlhopisy, investičné životné poistenie apod.).

V prípade zmenených odpovedí požiadajte o validáciu nového investičného profilu tlačidlom Požiadať o zmenu na konci stránky. Žiadosť o zmenu potvrdíte 4-miestnym číselným kódom, ktorý dostanete správou SMS. Zmeny sú počas pracovných dní schválené do 24 hodín, o čom budete informovaný emailom.

Pre zmenu názvu účtu nie je potrebné žiadať o zmenu tlačidlom na konci stránky. Stačí kliknúť na tlačidlo Zmeniť názov účtu v úvode stránky, napísať želaný názov a kliknúť na tlačidlo Uložiť názov. 

7. Môžem zmeniť výšku vkladov a ich frekvenciu?

Výšku aj frekvenciu vašich investícií vo Finaxe môžete kedykoľvek zmeniť. Nie je k tomu potrebné vykonať žiadne kroky, ani dávať Finaxu avízo. Pokojne stačí zmeniť výšku trvalého príkazu alebo zaslať mimoriadny vklad.

Nezabúdajte v platbe vždy uviesť správny variabilný symbol pre okamžité spárovanie vkladu s vašim majetkovým účtom vo Finaxe.

Plánované investície a ich výška pri otváraní účtu nie sú záväzné. Slúžia pre výpočet predpokladanej hodnoty investície na konci vášho investičného horizontu, pre správne nastavenie vášho investičného plánu a sledovanie pravdepodobnosti dosiahnutia investičných cieľov.

Finax spravuje váš majetok. Vy ste konečným vlastníkom cenných papierov i peňazí so všetkými vyplývajúcimi právami vrátane nakladania s nimi. Čiže môžete vkladať a vyberať kedykoľvek a akékoľvek sumy (minimálne 10 eur).

Pre vaše potreby máte možnosť upraviť investičný plán o mimoriadny vklad alebo zmenené pravidelné investície. Budete tak poznať výsledok, ktorý môžete očakávať od investície, a pravdepodobnosť, s akou mierite k vaším investičným cieľom. Algoritmy vám poradia, ako môžete upraviť plán, aby ste váš cieľ dosiahli.

Parametre investičného plánu upravíte v sekcii Poradenstvo. Zmeny sú ľubovoľné a bezplatné okrem zmeny investičnej stratégie, ktorú je možné vykonať bez poplatku len raz za kalendárny rok na každom z vašich majetkových účtov.

8. Ako sú výnosy z investícií vo Finaxe zdaňované?

Finax vo svojich portfóliách využíva investičné nástroje, z ktorých príjmy sú podľa Zákona o dani z príjmov po splnení jednoduchých podmienok pre slovenských daňovníkov oslobodené od dane. 

Príjmy z predaja cenných papierov obchodovaných na burze sú po jednom roku držania oslobodené od dane (tzv. ročný časový test, Zákon 595/2003 Z. z. § 9 ods. 1 písm. k). Finax skladá portfóliá z fondov obchodovaných na burze (ETF), ktoré túto podmienku teda spĺňajú.

Toto oslobodenie sa netýka obchodného majetku, teda sa vzťahuje na fyzické osoby a ich finančný majetok. 

Pokiaľ ste pri ukončení investície a výbere prostriedkov držali predávané podiely vo fondoch ETF minimálne jeden rok, sú výnosy z nich oslobodené od dane bez ohľadu na výšku dosiahnutého zisku. Ak ste dodržali podmienku jedného roka, nemusíte tieto príjmy uvádzať v daňovom priznaní.

Vašu investíciu vo Finaxe predstavuje presný počet cenných papierov. Každý vklad na majetkový účet vo Finaxe znamená nákup určitého počtu podielov v jednotlivých fondoch ETF. 

Výber vždy predstavuje odpredaj časti alebo všetkých týchto podielov. Pri predaji sa postupuje chronologicky účtovnou metódou FIFO (first in first out), teda ako prvé sa predávajú najstaršie nákupy.

Ak na účte nebol v uplynulom roku vykonaný žiadny nákup, celá investícia je daňovo oslobodená. Nákupy na vašom účte môžu vzniknúť nie len v dôsledku nového vkladu, ale aj v dôsledku rebalansingu

Ak bol v priebehu kalendárneho roka na vašom účte vykonaný aspoň jeden predaj, či už v dôsledku výberu, zmeny stratégie alebo rebalansingu, náš systém vám automaticky vygeneruje daňový výpis, ktorý je uložený v Dokumentoch a o jeho vytvorení budete informovaný emailom. 

Vygenerovaný daňový výpis neznamená pre vás automaticky daňovú povinnosť. O tom, ako ho čítať a zistiť, či vám vznikla daňová povinnosť, sa dozviete v tomto článku.

Pokiaľ investujete pravidelne, napr. mesačne, zákonite celá investícia nespĺňa ročný časový test. Posledné vklady predstavujú nákupy držané kratšie ako rok, teda nie sú oslobodené od daňovej povinnosti podľa tejto podmienky. Rovnako sa sledujú aj na nákupy spôsobené rebalansingom vášho portfólia v uplynulých 12 mesiacoch.

Na príjmy z prevodu cenných papierov sa však vzťahuje aj druhé oslobodenie, konkrétne vo výške 500 eur znižujúcich základ dane. Daň platíte len z príjmov presahujúcich 500 eur. Upozorňujeme, že toto oslobodenie je možné využiť aj pri iných druhoch príjmov. Nemôžete ho súčasne použiť pre viaceré druhy príjmov.

Pri príjmoch oslobodených od dane nevzniká ani povinnosť odvádzať poistné do zdravotnej poisťovne.

Viac informácií o zdaňovaní príjmov z investícií a finančného majetku nájdete v Kompletnom prehľade zdaňovania investícií

9. Ako je môj majetok vo Finaxe chránený?

Finax je regulovaný obchodník s cennými papiermi riadiaci sa Zákonom o cenných papieroch a vykonávajúci svoju činnosť na základe licencie a povolenia Národnej banky Slovenska. Obchodníci s cennými papiermi majú zákonom jasne špecifikované svoje činnosti, povinnosti a práva.

Obchodník vykonáva evidenciu majetku klientov a poskytuje im investičné služby. V prípade Finaxu ide najmä o služby riadenie portfólia, úschova a správa cenných papierov a okrajovo prijatie a postúpenie pokynu klienta.

Základným prvkom ochrany klientskeho majetku v prípade obchodníkov s cennými papiermi je oddelenie klientskeho majetku od majetku obchodníka. Konečným vlastníkom majetku (cenných papierov aj hotovosti) zostáva neustále klient so všetkými vyplývajúcimi právami. Zákon doslova vyžaduje jeho neustálu dostupnosť pre klienta.

Na klientsky majetok nesmie nikto siahnuť a narábať s ním mimo dohodnutej investičnej stratégie v prípade služby riadenie portfólií. Nakladanie s majetkom je plne v kompetencii klienta, tzn. môže kedykoľvek odpredať časť alebo celú investíciu, vybrať prostriedky, ľubovoľne vkladať a meniť zloženie investície v rámci ponúkaných investičných stratégií.

Prípadný zánik Finaxu sa nijako nedotýka klientskeho majetku. V takom prípade Národná banka Slovenska určí nového správcu, ktorý sa bude o váš majetok ďalej v zmysle vašej investičnej stratégie starať.

Pokiaľ by sa majetok stal z akéhokoľvek dôvodu klientovi nedostupným, jeho náhradu kryje Garančný fond investícií až do výšky 50 000 eur na klienta. Ochrana Garančného fondu sa nevzťahuje na pokles hodnoty investícií v dôsledku trhového vývoja a vplyvom materializácie rizík investície. 

Viac informácií o bezpečnosti a ochrane vašich investícií vo Finaxe nájdete v tomto článku.

10. Aké zľavy ponúka Finax?

Finax sa radí z pohľadu konkurencie v Strednej Európe medzi lacné, výnosné a bezstarostné investičné riešenia. Napriek tomu ešte ponúkame niekoľko zliav, ktoré vedia ďalej znížiť vaše poplatky a viac zefektívniť zhodnocovanie vášho majetku.

Zľava za presun investície

Ak investujete v konkurenčnom produkte a rozhodnete sa presunúť vašu nevýhodnú investíciu do Finaxu, 50 % z presunutých prostriedkov vám budeme riadiť 2 roky bez poplatku.

Pre získanie zľavy stačí ukončiť vašu existujúcu investíciu, presunúť získané prostriedky do Finaxu a do 30 dní od ukončenia pôvodnej investície ho zdokladovať zaslaním potvrdenia na client@finax.eu.

Ako doklad postačuje potvrdenie o ukončení investície (predaji, vrátení podielových listov), doklad o výbere prostriedkov, prípadne detail transakcie z vášho bežného účtu o pripísaní prostriedkov od konkurencie.

Viac informácií o zľave.

Zľava za pozvanie známeho

Ak ste so službami Finaxu spokojný, podeľte sa o vaše skúsenosti s vašou rodinou, priateľmi alebo kolegami. Doprajte aj vaším známym efektívne zhodnocovať majetok. My vás za to odmeníme.

Za každú aktívnu pozvánku (uzavretá zmluva s prvým vkladom) získate vy a váš pozvaný známy, ktorý si otvoril účet na základe vášho pozvania, zľavu vo výške 1000 eur riadených bez poplatku na 3 roky. 

Pozvať známych môžete z mobilnej aplikácie alebo z online prehľadu účtov na stránke Finaxu.

Z mobilnej aplikácie pošlete pozvánku s vašim referenčným linkom prostredníctvom vami preferovanej aplikácie na zasielanie správ vo vašom telefóne (SMS, email, Whatsapp, Messanger).

V aplikácii kliknite na Viac a v menu následne vyberte Zľavy a poplatky. V tejto sekcii nájdete prehľad poplatkov a zliav pre vaše jednotlivé účty.

Zároveň tu môžete pozvať známych do Finaxu – kliknite na tlačidlo Pozvať priateľa. Vyberte účet, na ktorý chcete pripísať zľavu po jej aktivácii, zvoľte jazyk pozvánky a odošlite vami vybraným spôsobom. Pre získanie zľavy stačí známemu registrovať sa cez tento link.

Známemu môžete vašu zľavu podarovať, čím získa 2000 eur spravovaných bez poplatku na 3 roky.

Druhú možnosť nájdete v online prehľade účtov na webovej stránke v sekcii Pozvať priateľov.

Tu môžete skopírovať a zaslať známym váš unikátny odporúčací link, rovnako ako z mobilnej aplikácie. V online prehľade navyše môžete link priamo zdieľať do príspevku na sociálnych sieťach. Ak sa váš známy zaregistruje vo Finaxe cez tento link a aktivuje svoju zmluvu, obaja získate automaticky spomínané zľavy.

   

Viac informácií o zľave.

Všetky zľavy ponúkané Finaxom sú kombinovateľné.

11. Ako je to s dedičstvom a exekúciou majetku vo Finaxe?

Finančný majetok nepredstavuje výnimku voči inému majetku a rovnako je predmetom dedičstva a prípadnej exekúcie. Občiansky zákonník v tomto prípade neumožňuje určenie oprávnenej osoby ako pri životnom poistení, starobnom dôchodkovom sporení (2. pilier) alebo doplnkovom dôchodkovom sporení (3. pilier).

Vyhnúť sa dedičskému konaniu s majetkom vo Finaxe neumožňuje ani dispozičné právo, keďže každé splnomocnenie smrťou splnomocniteľa zaniká. Pokiaľ by splnomocnená osoba nakladala s majetkom aj po smrti vlastníka majetku, môže ísť o neoprávnené obohatenie.

Viac informácií o možnostiach dedenia nájdete v tomto článku. Informácie k možnostiam spísania závetu alebo notárskej zápisnice s cieľom určiť dediča majetku vo Finaxe sme rozobrali v tomto článku.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Zľava
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon