Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Radoslav Kasík | Osobné financie | 9. február 2022

V prvom štvrťroku, najmä v marci väčšina aktívnych ľudí časť svojej pozornosti a času obetuje daňovým povinnostiam. Posledným termínom na podanie daňového priznania je 31. marec.

Všeobecne možno konštatovať, že každý príjem fyzickej alebo právnickej osoby podlieha zdaneniu. Dnes sa budeme venovať zdaňovaniu príjmov z investícií a finančného majetku fyzických osôb, ktoré musia navyše z mnohých príjmov tohto druhu platiť aj zdravotné poistenie.

Ako povedal významný americký politik, diplomat, autor a vedec, jeden z autorov Deklarácie nezávislosti USA Benjamin Franklin: „Jediné istoty na tomto svete sú dane a smrť.“

Neplatenie daní je trestný čin

Úmyselné nepriznanie príjmov a neodvedenie dane len v malom rozsahu je podľa slovenských zákonov trestným činom. Malou škodou sa rozumie suma prevyšujúca 266 eur.

Väčšina príjmov sa zdaňuje na úrovni daňovníka, tzn. že vašou povinnosťou je správne priznať príjmy, uplatniť uznateľné výdavky a odviesť daň. Plnú zodpovednosť za daňové povinnosti nesie daňovník. Ako sa hovorí, neznalosť zákona najmä v tomto prípade neospravedlňuje.

Každé, či už úmyselné alebo neúmyselné opomenutie odvedenia daní alebo poistenia, jeho neúplné alebo nepresné odvedenie je porušením zákona. Pokojní môžu byť občania s príjmami z cenných papierov, pri ktorých sa daň vyberá zrážkou, kde je daňová povinnosť prenesená na zdroj príjmu.

Tvrdenie z úvodu, že každý príjem podlieha zdaneniu, nie je úplne pravdivé. Zákon o dani z príjmov obsahuje viaceré oslobodenia príjmov od dane. Rovnako, rôzne druhy príjmov majú rôzne daňové režimy, ktoré v konečnom dôsledku pre vás môžu znamenať nižšiu daňovú a odvodovú povinnosť.

Práve z dôvodu zákonnej povinnosti platiť dane a z možnosti prispôsobiť investičné rozhodnutia daňovej legislatíve, či legálnej optimalizácii je dôležité poznať spôsoby zdaňovania rôznych druhov príjmov z investícií alebo finančného majetku.

Jednotlivé daňové režimy rozlišujeme najmä z hľadiska druhu príjmu a druhu cenného papiera. Poďme sa pozrieť, ako vyzerá zdanenie a odvádzanie zdravotného poistného z výnosov najčastejšie využívaných finančných nástrojov na Slovensku.

Všeobecné a spoločné pravidlá

Výdavky súvisiace s konkrétnym druhom príjmu je možné daňovo uznať len do výšky príjmu. V každom riadku daňového priznania výdavky nemôžu byť vyššie ako príjmy – nemôžete uviesť stratu. Tak je na Slovensku zabezpečené, aby sa zisky a straty z rôznych druhov príjmov navzájom nezapočítavali.

Na prepočet hodnoty cenných papierov denominovaných v zahraničných menách môžete použiť priemerný ročný kurz, priemerné mesačné kurzy alebo denné kurzy podľa ECB. Na všetky príjmy však potom musíte použiť jeden rovnaký spôsob určenia menových kurzov.

Použitie menových kurzov môže mať zásadný dopad na konečnú výšku daňového základu. Môže zvýšiť i znížiť konečné príjmy a dáva tak priestor na daňovú optimalizáciu. Ide ale o pomerne náročnú aktivitu.

V prípade dane vyberanej zrážkou uveďte tieto príjmy v daňovom priznaní a zrazená daň je v takom prípade preddavkom. 

Pokiaľ nemáte iné príjmy okrem príjmov zo závislej činnosti (zamestnanie) a príjmov, kde bola daň vybratá zrážkou, daňové priznanie nemusíte podávať.

Výnosy z dlhopisov (aj investičných certifikátov)

Popularita dlhopisov na Slovensku v ostatných rokoch rastie a stále viac sa objavujú v portfóliách drobných investorov. Ich daňový režim je dosť rozmanitý a skôr nepriaznivý v porovnaní s inými finančnými nástrojmi.

Pri dlhopisoch rozlišujeme dva druhy základných príjmov, a to kupónový výnos (vyplatené úroky jednorazovo alebo pravidelne) a tzv. kapitálový výnos ako rozdiel medzi predajnou cenou alebo splatnou menovitou hodnotou a cenou obstarania dlhopisu.

Spôsob zdanenia príjmov z dlhopisov ďalej závisí od daňového domicilu (sídla) emitenta (vydavateľa dlhopisu, dlžníka), druhu dlhového cenného papiera podľa emitenta i od spôsobu vzniku kapitálového výnosu.

Príjmy Finax

Z týchto komplikovanejších možností vyplýva niekoľko odporúčaní, ako si možno znížiť daňový základ pri investíciách do dlhopisov.

Z pohľadu daní je najideálnejšie ich nakupovať prostredníctvom indexových fondov ETF, ako to robí Finax. V takom prípade po roku máte príjmy oslobodené od dane.

Pri klasických dlhopisoch odporúčame preferovať dlhopisy prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a zbavovať sa ich pred splatnosťou, pokiaľ je to možné. Z hľadiska daní preferujte firemné dlhopisy pred štátnymi, pokiaľ vám to riziková tolerancia dovoľuje.

Najlepšie dlhopisy sú obchodované na burze s nulovým kupónom (tzv. zero bonds), ktoré vyplácajú úrok vo forme vyššej menovitej hodnoty oproti emisnému kurzu dlhopisu (ceny, za ktorú bol vydaný).

Sledujte aj cenu dlhopisu. Často v nej môže byť premietnutá veľká časť celkového výnosu dlhopisu do jeho splatnosti. Z daňového hľadiska je výhodnejšie výnosy realizovať cez kapitálové zisky ako kupóny (v prípade dlhopisu obchodovaného na burze alebo strát z prevodu iných cenných papierov).

Rovnako si dajte pozor pri kúpe dlhopisu na platený alikvotný úrokový výnos (AÚV), ktorý môže byť vo váš prospech i neprospech v závislosti od toho, cez ktorý príjem budete výnosy z dlhopisu realizovať. Ak v obstarávacej cene dlhopisu je započítana veľká časť najbližšieho kupónu, efektívna daňová sadzba bude vyššia ako základná daňová sadzba, keďže zaplatíte daň z celej výšky kupónu.

Výnosy zo zmeniek

Zmenky zvykli byť ešte v nedávnej dobe dosť populárne medzi bonitnejšími investormi ako investícia vo forme krátkodobej pôžičky. Dôvodom bol hlavne priaznivý zmenkový zákon a dobrá vymožiteľnosť tejto pohľadávky.

výnosy zmenky

Z daňového a odvodového hľadiska však nie sú zaujímavé v porovnaní s alternatívami, napr. krátkodobými dlhopismi (z kupónov sa neplatia zdravotné odvody ako pri zmenkách, možnosť nájsť dlhopisy obchodované na burzách a výnosy riešiť cez oslobodené kapitálové zisky).

Príjmy z podielových fondov

Podielový list alebo všeobecne podielový fond ostáva najpopulárnejším investičným nástrojom na Slovensku medzi drobnými investormi, ktorým je aj primárne určený. Z daňového hľadiska však patrí k menej výhodným cenným papierom.

Pri podielových fondoch je základný a suverénne najčastejší príjem z vrátenia podielových listov (ich vyplatenia, redemácie), pri ktorom je daňovým základom rozdiel medzi cenou podielového listu pri jeho vrátení správcovskej spoločnosti a cenou pri jeho obstaraní.

Často sa môžete pri podielových fondoch stretnúť aj s pojmom dividenda vyplácaná z fondu alebo s výkladom, že ročný časový test sa vzťahuje aj na podielové fondy. Otázke zdaňovania dividend sa venujeme v samostatnej časti ďalej v článku.

Obe témy sú sporné a diskutabilné a doposiaľ sme nenarazili na jednoznačný výklad problematiky. 

príjmy z podielových fondov

Na Slovensku sa stretnete s obchodníkmi alebo sprostredkovateľmi, ktorí prezentujú výnosy z investícií v podielových listoch ako oslobodené od dane. Toto tvrdenie zdôvodňujú poskytnutím služby prijatie a postúpenie pokynu klienta na kúpu alebo predaj podielového fondu obchodovaného na burze ako regulovanom trhu, teda spĺňajúceho podmienku časového testu.

Na to, aby bola podmienka splnená, nesmie byť na základe pokynu investora vykonané vyplatenie podielových listov (vrátenie, redemácia), ale musí ísť o skutočný prevod podielového listu, teda predaj tretej strane alebo predaj na burze. Ak bola realizácia pokynu vykonaná týmto spôsobom, musí sa informácia o mieste vykonania obchodu objaviť vo výpise.

Jediným našim daňovým odporúčaním pre podielové fondy je pri súčasnej legislatíve na ne zabudnúť. Neexistuje jeden dôvod, prečo dnes investovať do podielových fondov. Fondy ETF ponúkajú podstatne nižšie poplatky, vyššie výnosy, nižšie riziko a ešte aj istotu oslobodenia výnosov od dane.

Príjmy z akcií, ETF a derivátov

Pri týchto cenných papieroch rovnako poznáme dva druhy príjmov, a to kapitálové výnosy ako rozdiel medzi vyššou predajnou cenou a nákupnou cenou cenného papiera a vyplatený podiel na zisku spoločnosti vo forme dividendy (tým je venovaná samostatná časť nižšie).

Daňový režim príjmov z týchto investícií je najpriaznivejší. Pri príjmoch z prevodu cenných papierov, kam môžeme zaradiť predaj akéhokoľvek cenného papiera vrátane dlhopisu, podielového listu alebo zmenky pri splnení podmienok, poskytuje Zákon o dani z príjmov najväčšiu flexibilitu.

Pri príjmoch z prevodu cenných papierov možno napr. využiť najširšiu škálu uznateľných výdavkov a rovnako dva druhy významných oslobodených príjmov od dane. Príjmy, ktoré sú oslobodené od dane, nepodliehajú ani zdravotným odvodom.

Akcie obchodované na burzách alebo fondy ETF sú kvôli ročnému časovému testu z daňového hľadiska najlepšími investičnými nástrojmi na Slovensku.

Dividendy (podiely na zisku)

V prípade dividend alebo podielov na zisku sa legislatíva mení najčastejšie. Daňový a odvodový režim príjmov z dividend závisí od roku, z ktorého hospodársky výsledok sa rozdeľuje. Od roku 2017 sa opäť na Slovensku platia dane z dividend. Predtým sa platili len zdravotné odvody a ešte dávnejšie príjmy z dividend nepodliehali akémukoľvek štátnemu zaťaženiu.

Príjmy z dividend – príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. e):

 • 7% daň bez zdravotných odvodov,
 • samostatná príloha v daňovom priznaní,
  • zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia – zaplatená daň v zahraničí sa započítava ako už zaplatená daň (väčšinou je vyššia ako slovenská sadzba, preto sa už na Slovensku potom daň neplatí)

Dividendy z podielových fondov a ETF:

 • na slovenskom trhu sa môžete stretnúť s týmto pomenovaním pravidelne vyplácaného výnosu pri niektorých podielových fondoch,
 • pri fondoch ETF ide o bežnú prax distribúcie získaných dividend fondom z jeho majetku, teda fondom držaných akcií,
 • výplata výnosu z fondu však nespĺňa definíciu dividendy podľa slovenskej legislatívy, kde dividenda je podiel na hospodárskom výsledku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva (dala by sa akceptovať pri zahraničných SICAV fondoch),
 • môžete sa stretnúť teda až s troma prístupmi k zdaňovaniu „dividend“ z podielových fondov:
  • rovnako ako dividendy (podiely na zisku) z obchodných spoločností (príjem podľa § 3 ods. 1 písm. e),
  • zaradiť takéto príjmy do ostatných § 8 zákonom nešpecifikovaných príjmov (19%/25% daňová sadzba i zdravotné odvody 14%),
  • stretli sme sa už aj s ich zaradením do § 7 ods. 1 písm. a) ostatné výnosy z cenných papierov (len daň 19%/25%).

Najlepšie investičné riešenie z daňového hľadiska - záver

Slovenská daňová legislatíva má značné nedostatky. Problémy vidíme hlavne v chýbajúcej spravodlivosti (rovnaký príjem z rôznych investícií je rozdielne daňovo zaťažený), v nejednoznačnosti a v narastajúcej zložitosti a komplexnosti (pribúdajú paragrafy, odseky a písmená).

Slovenské zákony nepoznajú a nedefinujú viaceré druhy cenných papierov, ale ani niektoré príjmy z nich. Vo viacerých prípadoch chýbajú exaktné interpretácie zákona. Jeho nastavenie často spôsobuje, že konečná efektívna sadzba voči skutočnému príjmu je podstatne vyššia ako 19%.

V tejto nedokonalej a nie úplne prehľadnej legislatíve však máme na Slovensku jednoznačného investičného víťaza, s ktorým sa aktuálne úplne vyhnete daňovej problematike a pohodlne si zabezpečíte dosiahnutie nadpriemerných výnosov pri veľmi vhodnom riziku.

Indexové fondy ETF ponúkajú trhové výnosy, ktoré dlhodobo nezarába 95% investorov. Po roku sú výnosy z nich pre slovenských daňových rezidentov oslobodené od dane. Náklady majú suverénne najnižšie a riziko minimalizované vďaka širokej diverzifikácii.

Vhodnejší prostriedok pre dlhodobé budovanie majetku na Slovensku neexistuje. Je absolútne zbytočné hľadať inú alternatívu, lebo nič lepšie vám trh nedokáže ponúknuť, nech sa na investičné možnosti pozriete z akéhokoľvek uhla, či z pohľadu daní, výnosov, rizika, poplatkov alebo komfortu.

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon