Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Inteligentní peněženka – produkt na krátkodobé investování

Pokud držíte na účtech v bance hodně peněz, které byste rádi zhodnotili, ale zároveň nevíte, jak peníze investovat dlouhodobě, tento produkt je šitý na míru právě pro vás.

Radoslav Kasík | Novinky | 14. července 2021

V posledních letech jste zřejmě zachytili zprávy o růstu úroků či nejvyšších výnosech na dluhopisech za více než desetiletí. Z těchto zpráv by měly vyplývat atraktivní možnosti zhodnocení krátkodobých úspor při nízkém riziku. Řeč je o prostředcích, které budou potřeba za jeden až tři roky. Domácnosti nechtějí s těmito zdroji riskovat, protože mají zpravidla stanovený konkrétní cíl použití.

Jako možnost se můžou jevit spořicí účty, které pro korunové vklady nabízí velmi zajímavé úročení až okolo 6 % ročně. Úroky na eurových vkladech jsou podstatně méně atraktivní, protože většina tuzemských bank o eura zkrátka nejeví zájem, a proto je jejich úročení hluboce pod tržními úroky (např. depozitní sazba ECB je v současnosti na úrovni 4 %). Nesmíme ale zapomínat, že se jedná o krátkodobé řešení – podle analýz a vyjádření nejenom členů bankovní rady ČNB či ECB můžeme očekávat snižování úrokových sazeb, čímž spořicí, potažmo termínové účty budou méně výnosné.

Alternativou jsou už výše zmíněné termínované vklady, které však často pro získání výhodného úroku vyžadují splnění dalších podmínek (to samé může platit i pro spořicí účty), např. vložit určitý minimální vklad, pořídit si v dané bance podílový fond či otevřít si i další termínovaný účet s delší vázaností. Úroky na spořicích a termínovaných vkladech jsou zdaněné 15procentní srážkovou daní.

Inteligentní peněženka byla vytvořena pro lidi, kteří hledají zlatou střední cestu. Svým investorům zpřístupňuje výnos v podobě krátkodobé úrokové sazby ECB a výnosy bezpečných dluhopisů, nemá vázanost a její výnosy po 3 letech držení či při nepřekročení ročního úhrnné příjmu z prodeje cenných papírů ve výši 100 000 Kč jsou pro české daňové rezidenty osvobozeny od daně.

Základní parametry Inteligentní peněženky

Právě Inteligentní peněženka řeší problém krátkodobých úspor. Po měsících analýz výnosů a různých tříd aktiv spatřil světlo světa produkt s následujícími parametry:

  • aktuální hrubý výnos 3,7 % p.a. (k 31. 10. 2023)*,
  • minimální možné riziko (široká diverzifikace mezi velké množství firemních a státních dluhopisů, krátká splatnost zabezpečující nízkou citlivost na změnu úrokových sazeb),
  • poplatek za řízení portfolia 0,5 % p.a. včetně DPH,
  • žádné vstupní poplatky, ani za zpracování platby či investiční poradenství,
  • výnosy českých daňových rezidentů jsou po splnění 3letého časového testu či při nepřekročení ročního úhrnné příjmu z prodeje cenných papírů ve výši 100 000 Kč osvobozeny od daně.

Začněte investovat již dnes 

Suma sumárum, cílem produktu je zpřístupnit investorům výnos eurového peněžního a dluhopisového trhu s minimálním rizikem a poplatkem.

*Upozornění: Uváděný výnos je vypočten jako vážený průměr výnosů do splatnosti podkladových ETF v eurech uváděných správci fondů v měsíčních zprávách k 31. 10. 2023. Hrubý výnos zohledňuje poplatky fondů, ale ne poplatek Finaxu ve výši 0,5 % p.a. včetně DPH. Výnos je pohyblivý a v budoucnu se bude měnit na základě změn úroků ze strany centrálních bank a nálady investorů na trhu. Výsledek investice vyjádřený v CZK závisí také na kolísání směnného kurzu eura vůči koruně, který může výsledek investice zvýšit nebo snížit. Daňové zvýhodnění závisí na jednotlivých poměrech každého klienta a může se v budoucnu změnit.

Jak se produkt tvořil a co nám ukázala cesta?

Mnoho z vás asi už slyšelo, že dluhopisy i peněžní trh nabízí po dlouhé době rekordní výnosy. Depozitní sazba ECB postupně vzrostla na 4 %, což je nejvyšší úroveň od vzniku eura. Nezaostává ani dluhopisový trh – například výnos na bezpečných státních dluhopisech Německa nedávno překonal 12leté maximum, když stoupl na téměř 3 %.

Dosáhnout ročního zhodnocení 3–4 % na krátkodobých úsporách je slušný výsledek. Peněženka má proto za cíl zpřístupnit tyto výnosy běžným investorům. Do portfolia jsme vybírali z nástrojů obchodovaných na burze, aby klienti mohli využít i daňové osvobození. Dnešní doba už naštěstí nabízí i nástroje kopírující krátkodobou sazbu ECB, za kterou nemohou běžní lidé přímo investovat.

Další otázkou bylo vhodné nastavení rizika. Asi nikdo nechce vidět na svých krátkodobých úsporách výrazné kolísání hodnoty či vysokou pravděpodobnost větších propadů. Abyste pochopili fungování rizika v Peněžence, pojďme si na začátku ve zkratce vysvětlit fungování dluhopisů. Právě tyto nástroje hrají v Peněžence hlavní roli (podobně jako v každém konzervativním portfoliu).

Každý dluhopis má určitou dobu splatnosti, která se může pohybovat od pár měsíců po desítky let. Během tohoto období dluhopisy vyplácejí svým držitelům pravidelné fixní splátky v podobě kupónu (úroku). Po uplynutí splatnosti dluhopis vyplatí jistinu a zanikne.

Jelikož mají dluhopisy fixně stanovené platby a jejich cenu znáte v momentě, kdy je kupujete, můžete už při koupi odhadnout, kolik byste na nich mohli vydělat. Zkrátka srovnáte slíbené fixní platby s cenou dluhopisu (počátečním vkladem), abyste zjistili, o kolik vyšší částka se vám vrátí (tedy o kolik procent svůj vklad zhodnotíte). Výsledné procento se uvádí na roční bázi a investoři mu říkají výnos do splatnosti (yield to maturity – YTM).

Po zainvestování vkladu však budete čelit dvěma hlavním druhům rizika. První z nich se nazývá kreditní riziko. Jde o hrozbu, že vám emitent dluhopisu nevyplatí celý slíbený výnos (např. kvůli vyhlášení bankrotu).

Toto riziko můžete nejvíce snížit širokou diverzifikací mezi velké množství dluhopisů států a firem z celého světa. Pomáhá také, pokud mají tito vydavatelé vysoké kreditní hodnocení od nezávislých ratingových agentur – patří do tzv. investiční třídy. Pokud však investujete do široce diverzifikovaného portfolia dluhopisů bohatých států a kvalitních firem, bankroty většinou postihnou jen minimum plateb. V případě že podržíte tyto dluhopisy až do splatnosti, výsledný výnos investice se bude s vysokou pravděpodobností podobat výnosu do splatnosti v době nákupu dluhopisů.

Nesmíme však zapomínat na druhý typ rizika – úrokové riziko. Před uplynutím splatnosti bude cena dluhopisů kolísat. Jedním z hlavních faktorů, které určují změny cen dluhopisů, jsou právě úrokové sazby. Ceny dluhopisů se hýbou opačným směrem než úroky (inverzní efekt). Pokud centrální banka zvýší sazby, hodnota portfolia půjde dolů. Pokud úroky klesnou, hodnota portfolia poroste – proto říkáme, že při investování do dluhopisů podstupujete primárně úrokové riziko.

Klíčovou otázkou je, jak moc vaše portfolio poklesne nebo vzroste v reakci na změnu úrokových sazeb. Citlivost dluhopisů na změnu úrokových sazeb můžeme měřit pomocí tzv. durace. Nejde o nic složitého – v podstatě je to počet let, za který dluhopis svému držiteli vyplatí investovanou částku (tedy za jakou dobu se vám vrátí vložené peníze).

Čím delší je durace, tím citlivější je hodnota dluhopisů na změny úrokových sazeb. Výkyvy portfolia proto dokážete snížit investováním do portfolia s kratší průměrnou durací. Hlavní vliv na velikost durace má splatnost a výše úroku dluhopisu nebo celého portfolia dluhopisů.

Nejlépe se tento rozdíl ukazuje na grafu. Modrá čára zobrazuje vývoj hodnoty indexu zaměřeného na dluhopisy států eurozóny se splatností 1–3 roky. Oranžová čára představuje index státních dluhopisů eurozóny se splatností 5–7 let. Jelikož druhý zmíněný index obsahuje dluhopisy s delší splatností, bude mít i vyšší průměrnou duraci. Můžete vidět, že tento index létá mnohem agresivněji směrem nahoru i dolů a v případě zvyšování úroků zaznamená hlubší pokles.

Nenechte se vystrašit dlouhým obdobím, během kterého dluhopisy v grafu nerostly. Centrální banka po většinu toho období držela úrokové sazby pod nulou. Od té doby však sazby prudce vzrostly a dnes dluhopisy i peněžní trh po dlouhé době konečně nabízejí atraktivní výnosy. Konzervativní investoři se tak dočkali návratu doby dluhopisů.

Zdroj: Bloomberg. V případě dluhopisů se splatností 1–3 roky se jedná o index FTSE Eurozone Government Broad IG 1-3Y Index. V případě dluhopisů se splatností 5–7 let se jedná o index FTSE Eurozone Government Broad IG 5-7Y Index. Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů.

Při vývoji Peněženky jsme si proto stanovili cíl udržet duraci na úrovni nižší než 2,5 roku zařazením dluhopisů s kratší splatností. Hodnota portfolia tak nebude příliš citlivá na změny úrokových sazeb a dluhopisy budou výnos vyplácet během kratšího období, které lépe odpovídá investičními horizontu 13 roky.

Složení a výsledky Investiční peněženky

Nová Peněženka se skládá z dluhopisové a peněžní složky. První z nich v portfoliu obdrží 60% podíl a druhá 40%. Inteligentní peněženka je kombinací dluhopisového a peněžního trhu. Podrobněji se skládá z těchto fondů:

Zdroj: Měsíční zprávy ETF fondů k 31. 10. 2023

40 % portfolia tvoří fond zaměřený na státní dluhopisy největších ekonomik eurozóny se splatností 1 až 3 roky. Dluhopisy musí být vydávány v eurech a mít vysoký kreditní rating (patřit do tzv. investiční třídy, tedy mezi dluhopisy s velmi nízkou šancí bankrotu). Zastoupení mají například dluhopisy států jako Francie, Itálie, Německo, Španělsko, Rakousko či Nizozemsko.

20% zastoupení má fond obsahující dluhopisy firem z celého světa vydávané v eurech se splatností 1 až 5 let. Rovněž musí patřit do investiční třídy, a proto se jedná o dluh nejkvalitnějších firem na světě.

39,4% podíl představuje peněžní fond, jehož cílem je replikovat krátkodobou úrokovou sazbu €STR (cena, za kterou si banky půjčují přebytečné rezervy na jednu noc). Veřejnost nedokáže za tento úrok investovat napřímo – ETF jej replikuje pomocí tzv. swapů. Jeho současný roční výnos v eurech je 3,97 % (k 31. 10. 2023) při nulové reakci na změny úroků (jeho durace je tedy nulová).

Toto složení představuje současnou taktickou alokaci, kterou nám investiční strategie v případě rapidní změny tržních podmínek (zejména prudkých změn úrokových sazeb) umožňuje přizpůsobit nové situaci. Do peněženky budeme v takovém případě moci přidat drobnou akciovou složku (podíl do 20 %), změnit poměr peněžního a dluhopisového trhu či upravit splatnosti dluhopisů (celková durace dluhopisové a peněžní složky portfolia však nikdy nemůže přesáhnout 2,5 roku).

Naším cílem rozhodně není provádět takové změny často, mají sloužit spíše k ochraně investorů v případě, že by změna tržních podmínek způsobila objektivní nevýhodnost současného nastavení (např. pokud by úrokové sazby opět klesly na nulu nebo do záporného pásma). O každé změně portfolia Peněženky vás budeme předem informovat.

Celé znění nové investiční strategie si přečtete na tomto odkazu.

Upozornění: S investováním se vždy pojí riziko spojené s vývojem finančních trhů. Podrobnosti o riziku při investování najdete v tomto blogu.

Jaký je rozdíl mezi Bystrým vkladem a Inteligentní peněženkou?

V nabídce Finaxu jsou momentálně dva konzervativní produkty vhodné pro uložení krátkodobých úspor. Kromě Inteligentní peněženky si klienti mohou zvolit také Bystrý vklad. Možná se ptáte, které z těchto portfolií je pro vaše potřeby vhodnější.

Obě portfolia jsou postavena na podobných typech aktiv, konkrétně dluhopisových a peněžních ETF. Inteligentní peněženka obsahuje nižší podíl peněžního trhu a její dluhopisy mají o něco delší splatnost.

Z tohoto rozdílu vyplývá, že Peněženka poskytuje dlouhodobě vyšší očekávaný výnos výměnou za vyšší riziko kolísání hodnoty. Dluhopisy s delší splatností mají totiž ve většině období vyšší výnos než srovnatelné dluhopisy s kratším obdobím do splatnosti, jelikož nesou výraznější riziko kolísání hodnoty v reakci na změny úroků (za což musí investory odměnit výnosovou přirážkou).

Bystrý vklad je odolnější vůči případnému zvyšování úroků. Extrémně krátká splatnost jeho složek zajišťuje téměř nulovou citlivost na změny úroků. Inteligentní peněženka se kvůli delší splatnosti může v případě prudkého zvyšování úroků dostat do mírného poklesu.

Naopak Bystrý vklad je zranitelnější na snižování úroků. Jeho výnos je totiž přímo navázán na depozitní sazbu ECB. Pokud centrální bankéři během doby spoření sníží úroky, Bystrý vklad přestane přinášet zvýšený výnos.

Inteligentní peněženka bude ze snížení krátkodobě těžit, jelikož její výsledný růst cen dluhopisů nakopne výnos. Je však potřeba upozornit, že i nástroje v Peněžence by po odeznění tohoto efektu začaly v následujícím období vyplácet nižší výnos.

Jelikož jsou si portfolia velmi podobná, doporučujeme vám rozhodnout se jednoduše na základě investičního horizontu. Pokud budete prostředky potřebovat do jednoho roku, využijte Bystrý vklad, ve kterém nebudou vaše úspory podléhat téměř žádným výkyvům. Pokud budete prostředky potřebovat za 1–3 roky, zvolte si Inteligentní peněženku. V takovém případě si můžete dovolit mírné kolísání hodnoty výměnou za výnos dluhopisů s delšími splatnostmi.

Inteligentní peněženka nabízí řešení pro krátkodobé úspory s horizontem od 1 do 3 let. Jejím cílem je při minimálním riziku a poplatku zpřístupnit investorům vyšší výnosy dluhopisů a výnosy v podobě úrokových sazeb peněžního trhu.

Finax už nenabízí pouze řešení pro střednědobé a dlouhodobé uložení úspor a budování majetku, ale i pro krátkodobé rezervy a výdaje. Inteligentní peněženka je dalším produktem rozšiřování našich finančních služeb s cílem nabídnout Středoevropanům komplexní péči o osobní finance pod jednou střechou.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Klíčová slova
Žádné klíčová slova nebyly nalezeny
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon