Finax Blog

Informácie ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Ako je chránený váš majetok vo Finaxe?

Bezpečnosť majetku je vždy prvoradá. Ide o jeden z kľúčových parametrov posúdenia kvality investície. Spoznajte, ako sa staráme o bezpečnosť vašich peňazí. Čo podnikáme pre ochranu vašich úspor, ktoré plánujete držať vo Finaxe dlhodobo?

Juraj Hrbatý | Ako to robíme? | 24. október 2019

Základom je licencia obchodníka

Finax bol založený v januári 2018. Finax však nie je len obyčajnou akciovou spoločnosťou. Už samotný názov Finax, o.c.p., a.s. hovorí o tom, že Finax má od Národnej banky Slovenska (NBS) licenciu obchodníka s cennými papiermi (skratka o.c.p.). Kým bežnú akciovú spoločnosť dnes založíte za pár dní, v prípade obchodníka je to podstatne zložitejšie.

Získať licenciu od NBS dá poriadne zabrať. Finax musel ako súčasť žiadosti o licenciu predložiť vypracovanú zmluvnú dokumentáciu, zhruba 20 rôznych smerníc, vrátane smernice o bezpečnosti IT, smernicu proti praniu špinavých peňazí, či iné.

Súčasťou žiadosti sú veľmi podrobné previerky všetkých zodpovedných osôb. Ako zakladateľ som musel predkladať čistý výpis z registra trestov, doklady o mojom vzdelaní, praxi, kompletný prehľad majetku a daňových priznaní, kde som musel podrobne preukázať, ako som majetok na založenie obchodníka získal. Takto podrobne vyspovedali mňa a ďalších 5 ľudí.

Ako obchodník sme museli zložiť základné imanie 125 000 eur a zároveň preukázať dostatok kapitálu na dlhodobé fungovanie spoločnosti. Napriek tomu, že som presne vedel, čo a ako má byť spravené, celý proces trval 9 mesiacov a vyžiadal si od nás značné úsilie.

NBS sa musí uistiť, že ľudia, ktorí sa budú starať Slovákom o ich peniaze, sú absolútne morálne čistí, bezúhonní, majú patričné znalosti, skúsenosti a dostatok peňazí, aby dokázali obchodníka riadiť.

Kľúčové sú dva ukazovatele a prísne delenie majetku

Získaním licencie sa kontakt s Národnou bankou Slovenska nekončí. NBS má veľmi rozsiahle oddelenie dohľadu. Obchodníci podávajú rôzne hlásenia denne, mesačne, štvrťročne, polročne a ročne. Dokopy ide o 12 druhov hlásení.

Medzi reportmi vyniká jedno špeciálne – o vlastných zdrojoch. Podobne ako banky musíme preukazovať nepretržite dostatočné vlastné zdroje na dlhodobé fungovanie. Regulátor sa tak uisťuje, že obchodník zvládne situácie, ak by mu biznis nešiel podľa plánov. Zároveň hlásením o kapitálovej primeranosti sa NBS uisťuje, že si na fungovanie príliš nepožičiavame.

Čo je ale najdôležitejšie, všetok náš majetok musíme prísne segregovať od klientskeho majetku.

Konečným vlastníkom majetku na účtoch vo Finaxe vrátane hotovosti stále zostáva klient. Požíva všetky náležité práva a povinnosti vyplývajúce z vlastníctva cenných papierov.

Toto je základný a hlavný prvok ochrany vášho majetku. Peniaze, ani cenné papiere klientov nevstupujú do našej súvahy a nemáme ani oprávnenie s nimi nakladať mimo dohodnutých transakcií vymedzených zmluvou o riadení portfólia a prislúchajúcou investičnou stratégiou.

V tom spočíva aj najzásadnejší rozdiel oproti vkladom v bankách, pri ktorých vaše prostriedky vstupujú do súvahy banky, stávajú sa jej pasívom. Pre banku sú vaše vklady záväzkom a vy máte voči nej pohľadávku. V prípade uloženia peňazí u obchodníka s cennými papiermi ste stále jediným vlastníkom tohto majetku.

Presne z tohto dôvodu máme v Tatra banke dva účty. Jeden klientsky, na ktorý posielate peniaze vy a jeden náš firemný, z ktorého financujeme našu prevádzku. Nič sa nesmie pomiešať a všetko musí na cent sedieť od prijatia vášho vkladu, zainvestovania, zmeny hodnoty cenných papierov, až po ich predaj na burze a vyplatenie prostriedkov pri ukončení investície.

Aj v zahraničných krajinách si otvárame účty v renomovaných bankách:

  • Poľsko: mBank
  • Česko: Česká spořitelna
  • Maďarsko: OTP Bank
  • Chorvátsko: Raiffeisen Bank

Podobná segregácia je aj na úrovni cenných papierov. Tie nakupujeme cez anglického prime brokera, spoločnosť Linear Investments, ktorá poskytuje svoje služby len licencovaným obchodníkom, bankám a fondom.

Garančný fond zabezpečuje najmä ľudské zlyhanie

Aj napriek najlepším možným systémom zabezpečenia, vždy vám napokon ostane jeden významný faktor, ktorý môže zlyhať, a to sme my ľudia. Teoreticky môže dôjsť k situácii, že sa peniaze a cenné papiere stanú pre dôvody na strane Finaxu alebo pre dôvody na strane reťazca firiem, prostredníctvom ktorých Finax obchoduje a drží klientsky majetok (banky a Linear), nedostupné.  

Čo môžu byť tie dôvody? Sprenevera peňazí, chybne zadané príkazy, či iné ľudské zlyhania, ktorých výsledkom by bolo, že obchodník nemá na účte peniaze alebo cenné papiere, ktoré deklaruje, že by mal klientom držať.

Finax povinne preveruje svojich zamestnancov a pokiaľ je to technicky možné, nastavuje limity pre transakcie. K zlyhaniu však môže prísť aj na strane našich partnerov. Preto je dôležité dôsledne preverovať aj ich.

Obchodníci s cennými papiermi sú zo zákona súčasťou systému na ochranu klientskeho majetku. Zo svojich poplatkov povinne odvádzajú časť peňazí do fondu, z ktorého sa prípadný nedostupný majetok klientov kryje. Ak by objem prostriedkov nestačil, zvyšnú sumu doplatí štát (podobne ako v prípade Fondu na ochranu vkladov, ktorý chráni vklady domácností v bankách).

Tento mechanizmus je obdobný v každej krajine EÚ. Všetci klienti Finaxu bez ohľadu na národnosť spadajú pod ochranu slovenského Garančného fondu investícií. Miera náhrady u obdobných zahraničných garančných systémov je rozdielna.

Treba však povedať, že slovenský Garančný fond investícií poskytuje klientom spomedzi krajín Strednej Európy druhú najvyššiu mieru ochrany. Naši klienti sú 100% chránení do výšky 50 000 eur. Naši českí, poľskí, či chorvátski klienti tak poberajú vyššiu mieru ochrany ako pri investovaní cez lokálnych obchodníkov vo svojej krajine.

Ak chcete investovať cez Finax vyššiu sumu, môžete vašu investíciu rozdeliť medzi viacero členov vašej domácnosti. Limit sa vzťahuje na každú fyzickú osobu vrátane detí. Štvorčlenná rodina tak môže poberať ochranu až do výšky 200 000 eur. Návod, ako založiť účet na neplnoleté dieťa, nájdete tu.

Pokiaľ by Finax zbankrotoval, ešte to automaticky neznamená, že do hry vstupuje Garančný fond. Ako som spomínal, klientsky majetok držíme oddelene. V najhoršom prípade Národná banka Slovenska určí nového správcu, iného obchodníka s cennými papiermi, ktorý sa bude ďalej starať o klientsky majetok. Garančný fond nehradí straty vyplývajúce z poklesu hodnoty investície vplyvom trhového vývoja.

Garančný fond investícií ešte nikdy nebol na Slovensku použitý, čo svedčí o vysokej integrite trhu. Ja osobne som bol členom rady Garančného fondu jedno funkčné obdobie, počas ktorých bolo všetko v najväčšom poriadku. Veľká pochvala patrí Národnej banke Slovenska, ktorá vedie dohľad nad subjektmi finančného trhu.

Pozor, podielové fondy takúto ochranu nemajú. Správcovské spoločnosti segregujú klientsky majetok cez podielový fond, ktorý je samostatnou entitou, a bremeno zodpovednosti za činnosť správcov a podielových fondov okrem NBS nesie ich depozitár, za čo dostáva patričnú odmenu.

IT bezpečnosť ako súčasť podnikania

Sú dni, keď si v kancelárii pripadám, že sme viac IT firma ako finančníci. Vaše financie sme sa rozhodli riadiť moderným spôsobom, ktorý znižuje náklady, administratívu i chybovosť. Technológie preto tvoria neoddeliteľnú súčasť Inteligentného investovania.

Vaše dáta držíme v jednom z najmodernejších slovenských datacentier, ktoré spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy. Naše servery sú na jednom mieste – aby sme minimalizovali komunikáciu cez verejnú sieť – no zároveň sú pravidelne zálohované do druhého datacentra po súkromnej linke.        

Okrem toho máme zavedených mnoho bezpečnostných opatrení, či už v oblasti politiky hesiel, zálohovaní či zabezpečení serverov a nástrojov. Dokopy tak chránia nie len samotnú firmu, ale najmä klientske dáta.

Pracujeme aj na pravidelných testovaniach bezpečnosti našej infraštruktúry. Pre tento účel jednáme o spolupráci s niekoľkými spoločnosťami, ktoré sa venujú takzvanému „etickému hackingu“. Tie nám pomôžu možné slabiny identifikovať a následne vyriešiť.

Verím, že som vám pomohol objasniť niektoré aspekty bezpečnosti vašich peňazí. Ak máte cez nás investovať dlhodobo, je dôležité, aby ste mali vo Finax maximálnu dôveru. Ak vám aj napriek tomu niečo nebolo dostatočne zrozumiteľné, napíšte nám a my to radi do tohto článku doplníme.

Finax sme založili s veľkými cieľmi. Sme presvedčení, že finančné služby sa dajú ponúkať transparentne a s čistým svedomím. Veríme, že tento prístup dlhodobo odmení aj nás v podobe spokojných klientov a objemov majetku pod správou. Všetky naše aktivity od začiatku prispôsobujeme tejto proklientskej filozofii.

Myslím si, že férové nastavenie parametrov Inteligentného investovania a dlhodobé myslenie sú jasným dôkazom našich úmyslov a cieľov. Dôvera sa buduje len časom. Pevne veríme, že si vašu postupne získame, napr. aj jasnou komunikáciou, ako a prečo jednotlivé aspekty nášho biznisu robíme.

Juraj Hrbatý
Juraj Hrbatý
Chief Executive Officer
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon