Finax Blog

Informácie ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Inteligentná peňaženka – produkt na krátkodobé investovanie

Po dlhom vývoji spúšťame produkt Inteligentná peňaženka. Ak držíte na účtoch v banke veľa peňazí, nechcete sa prizerať ako ich hodnotu požiera inflácia, no zároveň neviete peniaze investovať dlhodobo, tento produkt je šitý na mieru práve pre vás.

Radoslav Kasík | Novinky | 12. júl 2021

Celý vyspelý svet trápi otázka umiestnenia krátkodobých zdrojov kvôli inflácii a nulovým úrokom v bankách. Týka sa prostriedkov, ktoré budú potrebné o pár mesiacov, či možno o dva-tri roky. Domácnosti nechcú s týmito zdrojmi riskovať, lebo spravidla majú stanovený konkrétny cieľ použitia. 

10 praktických príkladov, finančných cieľov a situácií z bežného života, na ktoré je dobré využiť Intleigentnú peňaženku.

Vedia však, že keď ich nechajú iba tak podaromnici ležať na účte bez toho, aby na sebe makali, stratia vplyvom inflácie hodnotu.

Áno, inflácia začína byť v postpandemickej dobe veľkým strašiakom. I keď historicky nikdy nevymizla, v uplynulej dekáde nepredstavovala významný problém. V súčasnosti sme však svedkami prudkého rastu cien takmer všetkých tovarov a služieb.


Základné parametre Inteligentnej peňaženky

Práve Inteligentná peňaženka adresuje problém krátkodobých úspor. Po mesiacoch analýz a testovania rôznych portfólií a kombinácií všemožných tried aktív uzrel svetlo sveta produkt s nasledovnými parametrami:

  • cielený výnos 2 až 3 % ročne,
  • minimálne možné riziko (ročná volatilita 3,7%),
  • stabilný rast s minimálnymi výkyvmi (s 95% pravdepodobnosťou maximálny pokles do 5%),
  • poplatok za riadenie portfólia 0,5% p.a. vrátane DPH,
  • žiadne vstupné poplatky, ani za spracovanie platby, ani za investičné poradenstvo,
  • portfólio zložené z viacerých tried aktív,
  • široká diverzifikácia (skoro 10 tis. cenných papierov v portfóliu) predstavuje nižšie riziko,
  • týždenná likvidita,
  • daňové oslobodenie po 1 roku.

Suma sumárum, cieľom produktu je dosiahnuť výnos na úrovni inflácie s minimálnym rizikom a poplatkom.

Otvorte si Inteligentnú peňaženku ešte dnes.

Naši klienti si peňaženku otvoria po prihlásení do účtu.
Ak ešte klientom nie ste, začnite založením účtu.


Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.


Ako sa produkt tvoril a čo nám cesta ukázala

Získať výnos úplne bez rizika v súčasnej dobe nulových úrokov nie je možné. Tento fakt je všetkým dobre známy. Finančníci nie sú kúzelníci a investori môžu pracovať len s nástrojmi a podmienkami, ktoré sú na trhu dostupné.

Pokiaľ chce dnes človek dosiahnuť výnos na úrovni inflácie, nevyhne sa určitej miere rizika. Zákonite musí siahnuť aj po investičných nástrojoch, keďže bankové produkty želaný výnos nedokážu ponúknuť. Cieľom by preto malo byť nájsť riešenie, ktoré pri očakávanom výnose 2 až 3% podstúpené riziko v čo najväčšej miere minimalizuje. 

V tomto duchu sme postupovali aj my. Hľadali sme kombináciu investičných nástrojov, ktorá by dokázala zabezpečiť v strednodobom horizonte požadovaný výnos a podstúpené riziko by bolo nízke a akceptovateľné pre konzervatívne investičné profily.

Vyberali sme spomedzi nástrojov obchodovaných na burze, aby klienti mohli využiť aj daňové oslobodenie. Okrem všemožných dlhopisových tried (vládne, firemné, high-yield, protiinflačné a i.) a akcií sme sa pozreli aj na reality a komodity. 

Nami vytvorené algoritmy prešli tisícky kombinácií a pomerov jednotlivých zložiek, aby sme sa na spätných modeloch pozreli, ktoré portfólio dlhodobo spĺňa kritéria najlepšie. Hľadali sme správny pomer nástrojov s nízkou vzájomnou koreláciou, ktorý by v čo najväčšej miere znížil volatilitu (kolísavosť) portfólia a dosiahol želané výnosy prekonávajúce 2%.

Prečo práve 2%? Priemerný rast spotrebiteľských cien (t.j. inflácie) na Slovensku od roku 2005 totiž dosiahol 2,05% ročne. Na uchovanie kúpnej sily vašich peňazí teda potrebujete zarobiť aspoň 2% p.a., inak si za vaše ťažko zarobené peniaze kúpite každým rokom čoraz menej tovarov či služieb.

Výsledky boli vskutku zaujímavé a veľa prezradili. V prvom rade jednoznačne potvrdili pozitívny vzťah medzi výnosom a rizikom. Vyššiu výkonnosť dosahovali portfóliá iba za cenu väčšieho rizika, tzn. ich hodnota viac kolísala, alebo bol vyšší maximálny pokles.

Ďalšou zaujímavosťou, ktorá vyšla z testovania, bolo popretie zaužívanej investičnej tézy, že širšia diverzifikácia medzi rôzne triedy aktív zlepší rizikovo-výnosové parametre investície. Zaradenie nehnuteľností a komodít do portfólií neprinieslo pozitívne výsledky. Nezvýšilo výnos pri rovnakom riziku ako akciovo-dlhopisové portfólio alebo nedosiahlo rovnaký výnos pri nižšom riziku.

Aj testovanie Peňaženky ukázalo, že zo strednodobého a dlhodobého hľadiska kombinácia dvoch základných tried aktív akcií a dlhopisov zostáva neprekonaná. Obsiahla analýza potvrdila, že zloženie portfólií Inteligentného investovania je správne nastavené a v súčasnosti nenájdete zmysluplnejšiu a efektívnejšiu investíciu pre dlhodobé budovanie majetku.

Zloženie a výsledky Investičnej peňaženky

Výsledkom spätného testovania tisícok portfólií s rôznymi triedami aktív sme dospeli k nasledovnému zloženiu portfólia Inteligentnej peňaženky.

Každá zložka hrá v portfóliu určitú rolu. Jednotlivé triedy aktív nie sú navzájom natoľko korelované – ich vývoj v čase nie je identický. Keď jedna časť portfólia klesá, iná rastie. Vzájomne tvoria ideálnu kombináciu podľa dosahovaného výnosu a volatility portfólia.

Akcie, zlato a protiinflačné dlhopisy zabezpečujú portfólio v časoch rastúcich cien a zvyšujúcich sa úrokových sadzieb. Dlhopisy a hotovosť naopak predstavujú stabilizačnú zložku pre obdobia nepriaznivého ekonomického vývoja, hospodárskej a trhovej kontrakcie.

Dôvody nezvyčajného zastúpenia hotovosti v portfóliu vysvetľujeme v ďalšej časti článku.

Na portfóliu Peňaženky uplatňujeme v súlade s filozofiou pasívneho investovania aj rebalansing. Udržiavanie rizikovosti portfólií sme však pre krátkodobý produkt mierne upravili. Metóda rebalansingu pri Peňaženke sa odlišuje od spôsobu riadenia základných portfólií Inteligentného investovania.

Historický vývoj Inteligentnej peňaženky bol modelovaný od začiatku roka 2000. Dlhšie testovanie nebolo možné kvôli chýbajúcim relevantným dátam podkladových tried aktív. 

Historické výnosy Inteligentnej peňaženky dokladujú napĺňanie investičného cieľa tohto krátkodobého produktu. Takmer na všetkých obdobiach výkonnosť portfólia prekonáva stanovený cieľ inflácie 2% v súlade s jej vývojom v uplynulých 15 rokoch.

Pri Peňaženke si treba uvedomiť, že ide o investičné riešenie postavené na likvidných trhových nástrojoch a nie o vkladový produkt v banke alebo fixne úročený nástroj. Jej hodnota zákonite v čase kolíše, ako ukazuje graf jej 15-ročného modelovaného vývoja v úvode článku.

Výkyvy sme sa nastavením portfólia snažili eliminovať v čo najväčšej miere. S 95% pravdepodobnosťou maximálne poklesy v extrémnych trhových situáciách neprekročia 5%. Rovnako nie každý 1-ročný horizont skončí v zisku. V uplynulých 20 rokoch sa objavili aj 3-ročné obdobia, ktoré neskončili v zelených číslach. Pokiaľ chcete vaše prostriedky umiestniť krátkodobo a dokážete zvládnuť výkyvy investície do 5%, Inteligentná peňaženka je pre vaše peniaze ideálnym miestom.

Každý krátkodobý investor v Peňaženke ale musí počítať aj s miernou kolísavosťou jej hodnoty. Ako sa hovorí, bez práce nie sú koláče a bez podstúpenia rizika nie je výnos. 

Otvorte si Inteligentnú peňaženku ešte dnes.

Naši klienti si peňaženku otvoria po prihlásení do účtu.
Ak ešte klientom nie ste, začnite založením účtu.


Prečo je v peňaženke aj hotovosť?

Možno vás sklamalo, že časť zdrojov v Investičnej peňaženke tvorí hotovosť. Dnes je to pre nás predovšetkým prvok, ktorý stabilizuje volatilitu portfólia. Testovanie rôznych kombinácií zloženia Peňaženky ukázalo, že portfóliá bez hotovosti alebo s jej nízkou váhou dosahovali horšie ukazovatele rizika.

Mnohí z vás sa však oprávnene pýtajú, prečo by mali za držanie v hotovosti vo Finaxe platiť poplatok. Otázka má dve odpovede. Po prvé, aby bola služba jednoduchá, rozhodli sme sa radšej uplatniť nižší poplatok na celé portfólio ako vyšší poplatok len na zainvestovanú časť portfólia.

Uvedené parametre výnosu a rizika plánujeme ďalej vylepšiť zaradením fixne úročeného nástroja do portfólia peňaženky. Vývoj peňaženky nie je ukončený. 

V krátkej dobe chceme prísť na trh s riešením a nástrojom, ktorý by dokázal prinášať 1% ročný fixný výnos a pravdepodobne upravíme aj celkové zloženie portfólia. 

Nateraz nebudeme predbiehať a prezrádzať naše myšlienky, ale v princípe by malo ísť o bezkonkurenčný dlhový nástroj krytý vysoko likvidným obchodovaným majetkom. Z pohľadu kvality kreditu a bezpečnosti bude ponúkaný výnos veľmi atraktívny.

Nahradenie hotovosti týmto nástrojom by zvýšilo priemerný ročný výnos portfólia počas uplynulých 20 rokov o 0,35 percentuálneho bodu ročne pri zachovaní súčasnej skladby (hotovosť nahradená úročeným nástrojom). 

Mierne by klesla aj volatilita a maximálny pokles by sa na tomto období znížil o 0,7 percentuálneho bodu. Rizikovo vážený výnos meraný Sharpeho pomerom by narástol o slušných 17% v porovnaní so súčasným portfóliom.

Veríme, že začiatkom budúceho roka budeme schopní dodať plánovaný projekt a upraviť skladbu Peňaženky. Pripravované riešenie by výrazne zvýšilo odolnosť krátkodobého produktu voči potenciálnym inflačným šokom a prípadnému prudšiemu zvýšeniu sadzieb. 

Rovnako chceme do budúcnosti popracovať na flexibilnejšom využívaní Peňaženky, napr. pre premiestňovanie prostriedkov na iné účty apod.

Inteligentná peňaženka ponúka riešenie pre krátkodobé úspory s horizontom od 1 do 5 rokov. Jej cieľom je pri minimálnom riziku priemernej kolísavosti do 5% poraziť výnosmi infláciu, teda dosiahnuť priemerné zhodnotenie 2 až 3% ročne.

Skladba portfólia na základe spätného testovania najlepšie spĺňa stanovené parametre. Historická výkonnosť investície s touto skladbou prekonala na väčšine sledovaných období stanovený výnosový cieľ pri prijateľnom riziku. Treba však mať na pamäti, že minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.

Finax už neponúka len riešenia pre strednodobé a dlhodobé uloženie úspor a budovanie majetku, ale aj pre krátkodobé rezervy a výdavky. Inteligentná peňaženka je ďalším produktom rozširovania našich finančných služieb s cieľom ponúknuť Stredoeurópanom komplexné služby starostlivosti o osobné financie pod jednou strechou.

Ako si otvoriť Inteligentnú peňaženku ?

Klienti Finaxu si môžu Inteligentnú peňaženku otvoriť jednoducho po prihlásení sa do účtu kliknutím na tlačítko Otvoriť nový účet. Ak ešte nie ste našim klientom, začnite založením účtu s cieľom Inteligentná peňaženka.

Prípadné otázky vám radi zodpovieme mailom na client@finax.eu alebo na telefónnom čísle 02/2100 9985.


Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Chief Investment Officer
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon