Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Inteligentná peňaženka – produkt na krátkodobé investovanie

Ak držíte na účtoch v banke veľa peňazí, ktoré by ste radi zhodnotili, ale zároveň ich neviete investovať dlhodobo, tento produkt je šitý na mieru práve pre vás.

Radoslav Kasík | Novinky | 12. júl 2021

V posledných rokoch ste asi zachytili správy o raste úrokov či najvyšších výnosoch na dlhopisoch za viac ako desaťročie. Z týchto správ by mali vyplývať atraktívne možnosti zhodnotenia krátkodobých úspor pri nízkom riziku. Reč je o prostriedkoch, ktoré budú potrebné o jeden až tri roky. Domácnosti nechcú s týmito zdrojmi riskovať, lebo spravidla majú stanovený konkrétny cieľ použitia.

Zároveň je však škoda nechať ich ležať na sporiacich účtoch, keďže väčšina slovenských bánk stále nezvýšila ich úročenie tak, aby odrážali trhové úroky (napr. depozitná sadzba ECB je v súčasnosti na úrovni 4 %, môžete si to sami porovnať s úrokom svojho sporiaceho účtu).

Alternatívou sú termínované vklady, ktoré však často pre získanie výhodného úroku vyžadujú splnenie ďalších podmienok, napr. vložiť určitý minimálny vklad, kúpiť si v danej banke podielový fond či otvoriť si aj ďalší termínovaný účet s dlhšou viazanosťou. Úroky z vkladov sú navyše zdaňované zrážkou 19-percentnou sadzbou.

Inteligentná peňaženka bola vytvorená pre ľudí, ktorí hľadajú zlatú strednú cestu. Svojim investorom sprístupňuje krátkodobé úroky a výnosy bezpečných dlhopisov, nemá viazanosť a jej výnosy sú po roku držania pre slovenských daňových rezidentov oslobodené od dane.

Základné parametre Inteligentnej peňaženky

Práve Inteligentná peňaženka adresuje problém krátkodobých úspor s nasledovnými parametrami:

  • aktuálny hrubý výnos 3,7 % p.a. (k 31.10.2023)*,
  • minimálne možné riziko (široká diverzifikácia medzi množstvo firemných a vládnych dlhopisov, krátka splatnosť zabezpečujúca nízku citlivosť na zmenu úrokových sadzieb),
  • poplatok za riadenie portfólia 0,5 % p.a. vrátane DPH,
  • žiadne vstupné poplatky, ani za spracovanie platby, ani za investičné poradenstvo,
  • výnosy slovenských daňových rezidentov sú po roku držania oslobodené od dane.

Suma sumárum, cieľom produktu je sprístupniť investorom výnos peňažného a dlhopisového trhu s minimálnym rizikom a poplatkom.

*Upozornenie: Uvádzaný výnos je vypočítaný ako vážený priemer výnosov do splatnosti podkladových ETF uvádzaných správcami fondov v mesačných správach k 31.10.2023. Hrubý výnos zohľadňuje poplatky fondov, ale nie poplatok Finaxu vo výške 0,5 % p.a. vrátane DPH. Výnos je pohyblivý a v budúcnosti sa bude meniť na základe zmien úrokov zo strany centrálnych bánk a nálady investorov na trhu. Daňové zaobchádzanie závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti zmeniť.

Ako sa produkt tvoril a čo nám cesta ukázala

Viacero z vás asi počulo, že dlhopisový aj peňažný trh ponúkajú po dlhej dobe rekordné výnosy. Depozitná sadzba ECB postupne narástla na 4 %, čo je najvyššia úroveň od založenia eura. Nezaostáva ani dlhopisový trh. Napríklad výnos na bezpečných 10-ročných vládnych dlhopisoch Nemecka nedávno prekonal 12-ročné maximum, keď stúpol na takmer 3 %.

Dosiahnuť ročné zhodnotenie 3 až 4 % na krátkodobých úsporách je slušný výsledok. Peňaženka má preto za cieľ sprístupniť tieto výnosy bežným investorom. Do portfólia sme vyberali spomedzi nástrojov obchodovaných na burze, aby klienti mohli využiť aj daňové oslobodenie. Dnešná doba už našťastie ponúka aj nástroje kopírujúce krátkodobú sadzbu ECB, za ktorú bežní ľudia nemôžu priamo uložiť úspory.

Ďalšou otázkou bolo vhodné nastavenie rizika. Asi nikto nechce vidieť na svojich krátkodobých úsporách výrazné kolísanie hodnoty či vysokú pravdepodobnosť väčších prepadov. Aby ste pochopili fungovanie rizika v Peňaženke, poďme si na začiatok v skratke vysvetliť fungovanie dlhopisov. Práve tieto nástroje zohrávajú v Peňaženke dominantnú úlohu, podobne ako v každom konzervatívnom portfóliu.

Každý dlhopis má určitú dobu splatnosti, ktorá sa môže pohybovať od pár mesiacov po desiatky rokov. Počas tohto obdobia dlhopisy vyplácajú svojim držiteľom pravidelné fixné splátky úroku. Po uplynutí splatnosti dlhopis vyplatí istinu a zanikne.

Keďže majú dlhopisy fixne stanovené platby a ich cenu poznáte v momente, keď ich kupujete, viete už pri kúpe odhadnúť, koľko by ste na nich mohli zarobiť. Skrátka porovnáte sľúbené fixné platby s cenou dlhopisu (počiatočným vkladom), aby ste zistili, o koľko vyššia suma sa vám vráti (teda o koľko percent svoj vklad zhodnotíte). Výsledné percento sa uvádza na ročnej báze a investori mu hovoria výnos do splatnosti.

Po zainvestovaní vkladu však budete čeliť dvom hlavným druhom rizika. Prvé z nich sa nazýva kreditné riziko. Ide o hrozbu, že vám vydavateľ dlhopisu nevyplatí celý sľúbený výnos (napr. kvôli vyhláseniu bankrotu).  

Toto riziko viete najlepšie odstrániť širokou diverzifikáciou medzi množstvo dlhopisov vlád a firiem z celého sveta. Pomáha tiež, ak majú títo vydavatelia vysoké kreditné hodnotenie od nezávislých ratingových agentúr (teda patria do tzv. investičnej triedy). 

Ak investujete do takto diverzifikovaného portfólia, bankroty zväčša postihnú len minimum platieb. Pokiaľ ho teda podržíte až do splatnosti, výsledný výnos investície sa bude s vysokou pravdepodobnosťou podobať výnosu do splatnosti v čase nákupu dlhopisov.

Netreba však zabúdať na druhý typ rizika: úrokové riziko. Pred uplynutím splatnosti bude cena dlhopisov kolísať. Jedným z hlavných faktorov, ktoré určujú zmeny cien dlhopisov, sú práve úrokové sadzby

Ceny dlhopisov sa hýbu opačným smerom ako úroky. Pokiaľ centrálna banka zvýši sadzby, hodnota portfólia pôjde nadol. Ak úroky klesnú, hodnota portfólia narastie. Preto hovoríme, že pri investovaní do dlhopisov podstupujete úrokové riziko.

Kľúčovou otázkou je, ako veľmi vaše portfólio poklesne alebo vzrastie v reakcii na zmenu úrokových sadzieb. Citlivosť dlhopisov na zmenu úrokov môžeme merať pomocou tzv. durácie. Nejde o nič zložité, v podstate je to počet rokov, za ktorý dlhopis svojmu držiteľovi vyplatí investovanú sumu (teda za akú dobu sa vám vrátia vložené peniaze).

Čím dlhšia je durácia, tým citlivejšia je hodnota dlhopisov na zmeny úrokových sadzieb. Výkyvy portfólia teda dokážete znížiť investovaním do portfólia s kratšou priemernou duráciou. Hlavný vplyv na veľkosť durácie má splatnosť a výška úroku dlhopisu alebo portfólia dlhopisov.

Najlepšie sa tento rozdiel ukazuje na grafe. Modrá čiara zobrazuje vývoj hodnoty indexu zameraného na dlhopisy vlád eurozóny so splatnosťou 1-3 rokov. Oranžová čiara predstavuje index vládnych dlhopisov eurozóny so splatnosťou 5-7 rokov. 

Keďže druhý spomenutý index obsahuje dlhopisy s dlhšou splatnosťou, bude mať aj vyššiu priemernú duráciu. Vidíte, že tento index lieta oveľa agresívnejšie smerom nadol aj nahor a v prípade zvyšovania úrokov zaznamená hlbší pokles.

Nenechajte sa vystrašiť dlhým obdobím, počas ktorého dlhopisy v grafe nerástli. Centrálna banka počas väčšiny toho obdobia držala úrokové sadzby pod nulou. Odvtedy však sadzby prudko vzrástli a dnes dlhopisy aj peňažný trh po dlhej dobe konečne ponúkajú atraktívne výnosy. Konzervatívni investori sa tak dočkali návratu doby dlhopisov.

Inteligentná peňaženka – produkt na krátkodobé investovanie | Finax.sk

Zdroj: Bloomberg. V prípade dlhopisov so splatnosťou 1-3 roky ide o index FTSE Eurozone Government Broad IG 1-3Y Index. V prípade dlhopisov so splatnosťou 5-7 rokov ide o index FTSE Eurozone Government Broad IG 5-7Y Index. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.

Pri vývoji Peňaženky sme si preto stanovili za cieľ udržať duráciu na úrovni nižšej ako 2,5 roka zaradením dlhopisov s kratšou splatnosťou. Hodnota portfólia tak nebude príliš citlivá na zmeny úrokových sadzieb a dlhopisy budú výnos vyplácať počas kratšieho obdobia zodpovedajúcemu investičnému horizontu 1 až 3 rokov.

Zloženie Inteligentnej peňaženky

Peňaženka sa skladá z dlhopisovej a peňažnej zložky. Prvá z nich v portfóliu dostala podiel 60 %, druhá 40 %. Inteligentná peňaženka je teda kombináciou dlhopisového a peňažného trhu. Podrobnejšie sa skladá z týchto fondov:

Inteligentná peňaženka – produkt na krátkodobé investovanie | Finax.sk

Zdroj: Mesačné správy ETF fondov ku 31.10.2023.

40 % portfólia tvorí fond zameraný na vládne dlhopisy najväčších ekonomík eurozóny so splatnosťou 1-3 roky. Dlhopisy musia byť vydávané v eurách a mať vysoký kreditný rating (patriť do tzv. investičnej triedy, teda medzi dlhopisy s veľmi nízkou šancou bankrotu). Zastúpenie majú napríklad dlhopisy vlád Francúzska, Talianska, Nemecka, Španielska, Rakúska či Holandska.

20 % zastúpenie má fond obsahujúci dlhopisy firiem z celého sveta vydávané v eurách so splatnosťou 1-5 rokov. Rovnako musia patriť do investičnej triedy, ide teda o dlh najkvalitnejších firiem na svete.

39,4 % podiel získal fond, ktorého cieľom je replikovať krátkodobú úrokovú sadzbu €STR (cena, za ktorú si banky požičiavajú prebytočné rezervy na jednu noc). Verejnosť nedokáže za tento úrok investovať priamo, ETF ho teda replikuje pomocou tzv. swapov. Jeho súčasný ročný výnos je 3,97 % (k 31.10.2023) pri nulovej reaktívnosti na zmeny úrokov (jeho durácia je teda nulová).

Toto zloženie predstavuje súčasnú taktickú alokáciu, ktorú nám investičná stratégia v prípade rapídnej zmeny trhových podmienok (najmä prudkých zmien úrokových sadzieb) umožňuje prispôsobiť novej situácii. Do peňaženky budeme v takom prípade môcť pridať drobnú akciovú zložku (podiel do 20 %), zmeniť pomer peňažného a dlhopisového trhu či upraviť splatnosti dlhopisov (celková durácia dlhopisovej a peňažnej zložky portfólia však nikdy nemôže presiahnuť 2,5 roka).

Naším cieľom rozhodne nie je robiť takéto zmeny často, majú slúžiť skôr na ochranu investorov v prípade, že by zmena trhových podmienok spôsobila objektívnu nevýhodnosť súčasného nastavenia (napr. ak by úrokové sadzby opäť klesli na nulu alebo do záporného pásma). O každej zmene portfólia Peňaženky vás budeme vopred informovať.

Celé znenie investičnej stratégie Inteligentnej peňaženky si prečítate na tomto odkaze.

Upozornenie: S investovaním sa vždy spája riziko spojené s vývojom finančných trhov. Podrobnosti o riziku pri investovaní nájdete v tomto blogu.

Aký je rozdiel medzi Bystrým vkladom a Inteligentnou peňaženkou?

V ponuke Finaxu sú momentálne dva konzervatívne produkty vhodné na uloženie krátkodobých úspor. Okrem Inteligentnej peňaženky si klienti môžu zvoliť aj Bystrý vklad. Možno sa pýtate, ktoré z týchto portfólií je pre vaše potreby vhodnejšie.

Obidve portfóliá sú postavené na podobných typoch aktív, konkrétne dlhopisových a peňažných ETF. Inteligentná peňaženka obsahuje nižší podiel peňažného trhu a jej dlhopisy majú o niečo dlhšiu splatnosť.

Z tohto rozdielu vyplýva, že Peňaženka poskytuje dlhodobo vyšší očakávaný výnos výmenou za vyššie riziko kolísania hodnoty. Dlhopisy s dlhšou splatnosťou majú totiž vo väčšine období vyšší výnos než porovnateľné dlhopisy s kratším obdobím do splatnosti, keďže nesú výraznejšie riziko kolísania hodnoty v reakcii na zmeny úrokov (za čo musia investorov odmeniť výnosovou prirážkou).

Bystrý vklad je odolnejší voči prípadnému zvyšovaniu úrokov. Extrémne krátka splatnosť jeho zložiek zabezpečuje takmer nulovú citlivosť na zmeny úrokov. Inteligentná peňaženka sa kvôli dlhšej splatnosti môže v prípade prudkého zvyšovania úrokov dostať do mierneho poklesu.

Naopak, Bystrý vklad je zraniteľnejší na znižovanie úrokov. Jeho výnos sa totiž priamejšie naviazaný na depozitnú sadzbu ECB. Pokiaľ teda centrálni bankári počas doby sporenia znížia úroky, Bystrý vklad prestane vyplácať zvýšený výnos.

Inteligentná peňaženka zo zníženia krátkodobo vyťaží, keďže jej výsledný rast cien dlhopisov nakopne výnos. Treba však upozorniť, že aj nástroje v Peňaženke by po odznení tohto efektu začali v nasledujúcom období vyplácať nižší výnos.

Keďže sú si portfóliá veľmi podobné, odporúčame vám rozhodnúť sa jednoducho na základe investičného horizontu. Pokiaľ budete prostriedky potrebovať do jedného roka, využite Bystrý vklad, v ktorom nebudú vaše úspory podliehať takmer žiadnym výkyvom. 

Pokiaľ budete prostriedky potrebovať o 1 až 3 roky, zvoľte si Inteligentnú peňaženku. V takom prípade si už môžete dovoliť mierne kolísanie hodnoty výmenou za výnos dlhopisov s dlhšími splatnosťami.

Inteligentná peňaženka ponúka riešenie pre krátkodobé úspory s horizontom od 1 do 3 rokov. Jej cieľom je pri minimálnom riziku a poplatku sprístupniť investorom vyššie výnosy dlhopisov a úroky na peňažnom trhu.

Finax už neponúka len riešenia pre strednodobé a dlhodobé uloženie úspor a budovanie majetku, ale aj pre krátkodobé rezervy a výdavky. Inteligentná peňaženka je ďalším produktom rozširovania našich finančných služieb s cieľom ponúknuť Stredoeurópanom komplexné služby starostlivosti o osobné financie pod jednou strechou.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon