Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Aké riziká podstupujem pri investovaní? (+záznam z webinára)

Väčšina ľudí sa obáva investovania. Vedia, že sú s ním spojené určité riziká. Všetci sa obávame straty ťažko zarobených peňazí. Máme sa naozaj báť investovania a radšej peniaze znehodnocovať držaním hotovosti a infláciou? Čoho konkrétne sa obávať? Čo predstavuje skutočné hrozby pri zhodnocovaní majetku a vieme riziká znížiť? Môžem s Finaxom stratiť všetky peniaze?

Radoslav Kasík | Webináre | 11. jún 2019

Bojíme sa investovať. Neopodstatnene. Hlavnou príčinou je strach z možných strát. Tieto obavy pramenia z nepoznania. Čomu nerozumieme, tomu sa prirodzene vyhýbame, lebo nevieme, čo od neznámeho môžeme očakávať a čo by nám do života prinieslo. Tieto pocity sú úplne prirodzené.

Presne takou neznámou je pre nás investovanie. Vnímanie rizika je medzi drobnými investormi veľmi mylné a nesprávne. Bojíme sa vecí, ktoré pre investície neznamenajú dlhodobý problém a naopak prehliadame faktory, ktoré predstavujú reálne hrozby pre náš majetok.

Jedine pochopenie rizika a jeho obsiahnutie nás privedie k úspešnému zhodnocovaniu majetku a nie k bezsenným nociam. Riziko nie je dôvod prečo neinvestovať. Investovanie je napriek riziku najlepším a najjednoduchším spôsobom zveľadenia úspor a dlhodobého budovania aktív. Štatistiky nepustia.

Z tohto dôvodu vám prinášame blog venujúci sa riziku a odhaľujeme vám, aké skutočné riziká pri investovaní podstupujeme. Nechceme len rozprávať o skvelých výnosoch, ktoré s Inteligentným investovaním môžete dosiahnuť, ale aj o druhej strane mince každej investície.

K téme sme mali nedávno webinár, ktorého spracovaním je tento článok:


Riziko nie je nič výnimočné a ani ho netreba vnímať ako nepriateľa. Je prirodzenou cenou za vyšší výnos. Riziko je neoddeliteľnou súčasťou investovania a každý investor sa s ním musí naučiť žiť. 

Výnos a riziko sú najlepší priatelia, idú spoločne ruka v ruke a ich vzťah ešte nikto nedokázal zásadnejšie a dlhodobo pretrhnúť. Ak chcete majetok zhodnotiť, musíte podstúpiť riziko. Ak nie ste ochotný riskovať, vaše výnosy zostanú nízke a inflácia zožerie hodnotu vašich finančných aktív.

Peniaze nerastú na stromoch a v skutočnom svete neexistuje ani obed zadarmo. Investície si musia na výnosy zarobiť, a to zhodnotením získaných prostriedkov v biznise. Každé podnikanie nesie neistoty.

Investiční manažéri nie sú kúzelníci, ktorí dokážu vyčarovať výnosy. Zisky musia z niečoho prameniť, úroky sa musia z niečoho zaplatiť a spravidla to je len z obratu firmy, jej príjmov, teda predaja tovarov alebo služieb. Tento fakt majte vždy na pamäti pri posudzovaní akejkoľvek investície.

Rizika sa vôbec netreba báť a musíte ho vnímať ako podmienku dlhodobých nadpriemerných ziskov. A riziko sa dá riadiť. Existujú spôsoby jeho zníženia a základné investičné pravidlá, ktoré keď dodržíte, riziko sa pre vás stane bezpredmetným.

Riziko sa všeobecne definuje ako neistota dosiahnutia investičných cieľov. Inak povedané, ide o pravdepodobnosť vygenerovania želaných výnosov konkrétnou investíciou.

Každý správny investičný proces začína definovaním investičných cieľov. Taký postup možno znie úsmevne, ale pomôže vám vyhnúť sa sklamaniu. Ku každému cieľu, vrátane toho investičného, vedie množstvo ciest, z ktorých každá nesie isté riziko, teda rôznu šancu príchodu do cieľa.

Vôbec prvým a jedným z najdôležitejších nástrojov riadenia rizika ešte pred začatím investovania je výber vhodnej skladby portfólia. Investícia sa prispôsobuje cieľu, jeho parametrom, podmienkam a charakteru investora ako investičný horizont, finančná situácia, očakávaný výnos a ochota podstúpiť riziko.

Podľa nich si investor volí správne zloženie investície (alokáciu), teda podiel rôznych tried aktív nesúcich rozličnú výnosovosť a rizikovosť. Všeobecne platí, že dlhopisy sú bezpečnejšou investíciou s menšími výkyvmi cien, ale aj s nižšími dlhodobými výnosmi a akcie sú rozkolísanejšou investíciou s vyššími dlhodobými výnosmi.

Samozrejme, investor musí stáť nohami na zemi a jeho očakávania musia byť reálne a dosiahnuteľné. Pravdepodobnosť naplnenia investičného cieľa by mala byť pri správnej skladbe investície čo najvyššia, teda jej riziko čo najnižšie.

People

Zvýšte svoje finančné vzdelanie

Finax webináre na vždy zaujímavé témy


Za bezrizikovú investíciu sa vo finančnom svete považujú štátne dlhopisy rozvinutých krajín, najmä USA, Japonska a Nemecka. Rovnako za bezrizikovú investíciu možno považovať vklady v bankách v prípade fyzických osôb do výšky 100 tis. eur garantovaných Fondom na ochranu vkladov, teda štátom.

Nízkemu riziku však zodpovedajú aj výnosy. Nemecký 10-ročný štátny dlhopis dnes ponúka záporný výnos -0,2% ročne, tzn. že investori platia najväčšej európskej ekonomike za to, že jej požičajú peniaze. Vklady v bankách dnes ponúkajú prakticky nulové úroky.

Akonáhle cielite dosiahnutie vyššieho zhodnotenia prekonávajúceho aspoň infláciu, nemáte inú možnosť ako podstúpiť riziko. Všeobecne každý výnos nad úrovňou bezrizikovej investície nesie určitú mieru rizika.

Investičné riziká delíme do dvoch základných skupín:

  • Nesystémové riziká (špecifické)
  • Systémové riziká (trhové)

Špecifické riziká

Do tejto skupiny patria individuálne subjektívne riziká vzťahujúce sa na konkrétny cenný papier a jeho vydavateľa (emitenta – firmu alebo štát). Vyslovene súvisí so samotným podnikaním, ktorému požičiavate peniaze prostredníctvom kúpy dlhopisu, alebo do ktorého priamo investujete kúpou akcií. Radíme sem aj riziká vlastné samotnému investorovi alebo manažérovi jeho investícií.

Riziko podnikania je najtypickejším rizikom individuálneho cenného papiera. Môže ísť o akúkoľvek udalosť alebo dôvod, prečo firma nedosiahne očakávané hospodárske výsledky, alebo klesne jej hodnota.

Predstavte si pod ním napr. nízku kvalitu produktov alebo služieb, nízky dopyt po nich, vysoké náklady firmy, slabý trhový podiel, vývoj odvetvia, vedenie firmy, zlé účtovníctvo, zlá podnikateľská stratégia, nedosiahnutie plánov, škandály, porušenie zákonov, chýbajúce inovácie a čokoľvek iné, čo vedie k zníženiu príjmov, ziskovosti alebo k predaju akcií investormi a zníženiu hodnoty firmy.

Index S&P a FacebookAké riziká podstupujem pri investovaní? (+záznam z webinára) | Finax.sk

Určitou podmnožinou rizika podnikania je kreditné riziko vzťahujúce sa len na dlhopisy a iné dlhové cenné papiere ako zmenky, certifikáty a pod. Kreditné riziko predstavuje pravdepodobnosť nesplatenia celej istiny dlhopisu alebo nevyplatenia úroku (kupónu).

Príčiny nevyplatenia zodpovedajú podnikateľským rizikám. Každý dlžník si požičiava peniaze, aby ich investoval v podnikaní, z ktorého zákonite musí získať vložené prostriedky späť a navyše aj dohodnuté úroky. Pokiaľ sa mu to nepodarí, napĺňa sa kreditné riziko.

Najúčinnejšou metódou minimalizácie, až odstránenia rizika podnikania je široká diverzifikácia, teda rozloženie investície medzi veľký počet individuálnych cenných papierov.

Riziko podnikania je možné odstrániť aj poctivou fundamentálnou investičnou analýzou a aplikáciou účinnej investičnej stratégie, no ako ukazuje história a skúsenosti, ich efekt nie je dostatočný a prináša iné špecifické riziká.

Tými sú riziká človeka a riziká investičnej stratégie. I keď to väčšina z nás popiera, v živote sa riadime hlavne emóciami, ktoré sú najväčším nepriateľom investovania. Myslíme si, že naše rozhodovanie je racionálne, no primárne ho riadi psychika.

Ľudské rozhodnutia sú v dôsledku pocitov často chybné, čo nakoniec vedie k slabšej dlhodobej výkonnosti aktívne riadených investícií. Presne s rovnakými problémami sa trápia profesionálni investiční manažéri. Ide o azda najpodceňovanejšie a zároveň najvýznamnejšie investičné riziko.

Riešením rizika podnikania alebo obdobného špecifického rizika môže byť konkrétna investičná stratégia, ktorej sa investor skalopevne drží. Žiadna stratégia však nie je univerzálna a každá funguje v určitých podmienkach, no v iných zaostáva, alebo prináša väčšie riziko.

Najúčinnejším spôsobom odstránenia rizika človeka je pasívny prístup k investovaniu, tzn. investovanie do celého trhu bez aktívneho výberu cenných papierov a snahy načasovať nákup a predaj investícií.

Systémové riziká (trhové)

Ide o objektívne všeobecné riziko vyplývajúce z vývoja spoločnosti, finančných trhov a ekonomiky. Nie je v silách investora ho vo významnejšej miere ovplyvniť. Ekonomické cykly, teda striedanie expanzie a korekcie, sú prirodzené.

Do systémových rizík môžeme zahrnúť všeobecnú trhovú náladu s vplyvom na pohyb indexov, makroekonomický vývoj, ale aj politické riziká (menová i fiškálna úroveň). Súvisiacimi konkrétnejšími rizikami sú menové, inflačné a úrokové riziko.

Trhové riziká môžeme označiť za prirodzené a úplne neodstrániteľné. V princípe sú však najmenej škodlivé pre vaše investície, pokiaľ dodržíte základné investičné pravidlá. Paradoxne sa systémových rizík obávame najviac.

O trhové riziko sa vždy postará čas. S predlžujúcim sa horizontom toto riziko klesá k nule. Finančné trhy sa vždy spamätali z každého prepadu a zakaždým siahli na nové maximá. Dostatočný čas je základnou a najdôležitejšou podmienkou úspešného investovania.

Ako hovorí Pavel Škriniar z Ekonomickej univerzity v Bratislave: „Investovanie je ako pečenie koláča. Nevyberiete ho z pece po 5 minútach a nebudete jesť koláč nedopečený. Presne rovnako musíte nechať potrebný čas upiecť investície a nejesť ich predčasne pred naplnením horizontu.“

Horizonty FinaxAké riziká podstupujem pri investovaní? (+záznam z webinára) | Finax.sk

Najcitlivejšie vnímame práve pohyb hodnoty investície. Obavy v nás vyvoláva možný pokles cien držaných cenných papierov. No práve ich obchodovanie je obrovskou výhodou. Vďaka nemu vždy viete rýchlo zareagovať na zmenu vašej životnej situácie i zmenu samotnej investície.

Kedykoľvek môžete investíciu predať, ale aj dokúpiť, v každom momente je férovo ocenená obrovským množstvom trhových účastníkov a vždy teda viete, ako trh vašu investíciu vníma.

My naopak podvedome a chybne preferujeme investície, ktorých hodnota sa nehýbe, napríklad súkromné emisie dlhopisov. Ktorá investícia však nesie väčšie riziko? Investícia do 5 tisíc najväčších svetových firiem s biliónovými obratmi pôsobiacimi v celom svete alebo pôžička lokálnej firme stavajúcej bytovku s minimálnym základným imaním a nulovým majetkom?

5 000 najväčších firiem nezmizne z mapy sveta. Pri dostatočne diverzifikovenej investícií nikdy nemôžete stratiť všetko a pokles hodnoty je vždy len dočasný. No keď raz skrachuje firma, ktorej ste požičali peniaze, a nevyplatí dlhopisy, stratené peniaze vám už nikto nevráti. Čo je teda rizikovejšou investíciou?

Ďalším užitočným nástrojom riadenia trhového rizika je už v úvode spomínaná správna alokácia (zloženie portfólia). Pokiaľ nie som ochotný znášať riziko a nezvládam výkyvy investícií, nemôžem očakávať vysoké výnosy. Rovnako pokiaľ nie som schopný dať investícií dostatočný čas, nemôžem investovať dynamicky.

Nejde ale o dôvody neinvestovať. Investovať vieme s rôznym rizikom. Portfóliá s väčším podielom dlhopisov sú vhodné na kratšie obdobie a pre opatrnejších investorov, lebo majú podstatne nižšiu kolísavosť hodnoty, ako ukazuje nasledujúci graf.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

akcie a dlhopisyAké riziká podstupujem pri investovaní? (+záznam z webinára) | Finax.sk

Trhové riziko je rovnako vhodné ošetriť pravidelným investovaním, vďaka ktorému nákupné ceny v čase priemerujeme. Pri poklese tak nakupujeme väčší počet akcií a zväčšujeme finančný majetok. 

Niektoré trhové riziká ako menové, politické a úrokové riziko účinne eliminujeme opäť dostatočnou diverzifikáciou.

Ešte viac informácií o jednotlivých rizikách sa dozviete v zdieľanom webinári vyššie.

Aké riziko podstupujete s Finaxom?

Pri zakladaní Finaxu sme disponovali bohatými skúsenosťami s investíciami a finančnými trhmi. Práve tie sme využili pri tvorbe Inteligentného investovania. Nezavreli sme oči ani pred rizikom ako neoddeliteľnou súčasťou investovania.

Portfóliá sme zostavili s veľkým zreteľom na minimalizáciu drvivej väčšiny rizík:

  • riziko podnikania a kreditné riziko sú prakticky nulové – nikto vám na Slovensku neponúkne také diverzifikované portfólio ako Finax, v ktorom nájdete 9,5 tisíc akcií a dlhopisov zo všetkých odvetví hospodárstva,
  • pasívne investovanie, ktorého stelesnením je Finax, kompletne odstraňuje akékoľvek ľudské riziká a riziká investičných stratégií,
  • široká diverzifikácia medzi cenné papiere z 92 krajín všetkých kontinentov významne eliminuje politické a menové riziká,
  • s výberom správnej alokácie podľa vašich cieľov, vašej ochoty podstúpiť riziko a vášho horizontu si nemusíte lámať hlavu – naša platforma vám vyberie vhodné portfólio z hľadiska rizika presne napasované vaším plánom,
  • investujte pravidelne každý mesiac už od 10 eur – stačí si nastaviť trvalý príkaz,
  • zostáva prakticky len trhové riziko, ktoré odstránite poskytnutím dostatočného horizontu vaším investíciám,
  • potom jediné, s čím si musíte poradiť sami, je správne vyhodnotiť vašu životnú situáciu, vaše plány, očakávania a váš charakter, dať aspoň časti vašich úspor dostatok času na prácu, udržať si disciplínu a nepodľahnúť predčasne emóciám.

Ideálna investícia dosahuje maximálny výnos pri minimálnom riziku. Sme názoru, že v tomto smere sme na slovenskom trhu aktuálne zašli najďalej. 

Začnite investovať už dnes 


V najbližších mesiacoch sa budeme naďalej v článkoch a webinároch viac venovať správnemu nastaveniu a riadeniu osobných financií a investičných plánov, ale aj rizikám rôznych druhov investícií.

Ak chcete investovať s minimalizovaným rizikom a vyťažiť z neho maximum, presuňte vaše investície do Finaxu a získajte navyše ešte ja zľavu – 50% z hodnoty presunutej investície vám budeme riadiť 2 rokov bez poplatku.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.sk
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon