Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Závet a investícia – môžem určiť, kto zdedí moje peniaze?

Môžem určiť osobu, ktorá po mojej smrti zdedí moje investície? Viem určiť, aká časť majetku pripadne manželke a aká deťom? Prinášame vám návod, ako rozdeliť zabezpečenie vašej rodiny.

Juraj Hrbatý | Osobné financie | 3. máj 2019

Žiaľ, nežijeme v ideálnom svete a rodinné vzťahy dokážu byť veľmi komplikované. Veľa manželstiev končí rozvodom a mnoho partnerov nie je ani zobratých. Na Slovensku žije aj početná skupina LGBT, ktorá by si tiež rada vysporiadala naloženie s ich majetkom po smrti.

Mnohí naši klienti sporia deťom a chcú mať istotu, že v prípade ich smrti nasporený majetok ostane deťom. Aké teda máte možnosti? Čo môžete urobiť pre to, aby ste mali väčšiu istotu, ako sa naloží s vašim majetkom po vašom úmrtí?

Základným informáciám k dedičskému konaniu a dispozičnému právu sme sa venovali v prvom diele seriálu právneho poradenstva k investíciám.

Určite dediča investície závetom

Mnohí klienti by radi určili, kto a koľko zdedí z ich majetku. Občiansky zákonník určuje v §476 až §480 možnosť dedenia zo závetu. Dedenie zo „závetu“ má dokonca prednosť pred tzv. „zákonným“ dedením. 

Aj táto forma rozdelenia pozostalosti má však svoje pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať a závetom nemôžete vylúčiť niektoré osoby z dedičského konania. Takýmito osobami sú tzv. „neopomenuteľní dedičia“ teda naše deti (priami potomkovia). Neopomenuteľný dedič má zákonom „chránený“ dedičský nárok, ktorý ani v rámci závetného dedenia nevieme úplne vylúčiť.

Závet môžete napísať aj bez účasti notára resp. advokáta, teda najčastejšie závet spisujú závetcovia vlastnou rukou. Túto možnosť vám však moc neodporúčame, a to z dôvodu prísnej formálnej stránky takejto listiny, ktorú určuje náš zákon. V prípade, že by závet neobsahoval všetky zákonom stanovené formálne podmienky, tak by sa v rámci dedenia na takúto listinu neprihliadalo.

Preto je najvhodnejšie osloviť osoby znalé problematiky, a to notárov alebo advokátov. Finax odporúča spísať závet formou notárskej zápisnice na vami vybranom notárskom úrade, aby ste predišli prípadným komplikáciám v rámci dedičského konania.

Notár vám záležitosť vysvetlí, závet spíše a zaregistruje do tzv. Centrálneho registra závetov, ktorý vedie pre účely dedičského konania Notárska komora. Treba mať na pamäti aj to, že partneri musia spísať svoj závet každý osobitne, lebo náš právny poriadok nepozná závet viacerých osôb spolu.

Závetom môžete niekomu odkázať celý svoj majetok, alebo len jeho časť, pričom zvyšná časť bude podliehať zákonnému dedeniu.

Ak máte investíciu vo Finaxe, môžete závetom určiť dediča iba práve na túto časť vášho majetku, resp. môžete v závete určiť aj viacej osôb, ktoré by takýto majetok dedili. Klienti, ktorí majú zriadených niekoľko účtov, môžu napríklad každý účet odkázať inej osobe.

Príklad: Petra má vo Finaxe štyri účty. Na jednom účte si sporí na dôchodok, každému zo svojich dvoch detí sporí zvlášť a jeden účet má ako finančnú rezervu. V závete môže určiť, že účet sporenie na dôchodok odkazuje partnerovi, detské účty každému svojmu dieťaťu a finančná rezerva bude predmetom dedičského konania.

Môžem svoje deti vydediť?

Občiansky zákonník v §469a umožňuje vašich potomkov vydediť, ale iba pri splnení jednej z týchto štyroch podmienok:

  1. v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
  2. o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
  3. bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
  4. trvalo vedie neusporiadaný život.

K takémuto kroku však musíte spísať listinu o vydedení. Pre listinu o vydedení po formálnej stránke platí to isté ako pri spisovaní závetu. Na rozdiel od závetu však v listine o vydedení musíte uviesť aj dôvody vydedenia. V listine môžete ďalej uviesť, či sa vydedenie vzťahuje len na vášho potomka alebo aj na jeho deti a ich ďalších potomkov.

Na záver ešte dobrá správa. Už niekoľko rokov sa hovorí o rozsiahlej rekodifikácii Občianskeho zákonníka. Takáto rekodifikácia by opätovne mala zaviesť staro-nové inštitúty v rámci dedičského konania, ako sú napr. „darovanie pre prípad smrti“ alebo „dedičská dohoda za trvania života“. Práve tieto nové inštitúty pri dedení by mohli uľahčiť mnohým ľuďom ich trampoty s určením dedičstva v prospech vybraných dedičov.

Juraj Hrbatý
Juraj Hrbatý
Chief Executive Officer
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon