Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Měníme Inteligentní peněženku: vyšší výnos s nižším rizikem

Před časem jsme slíbili, že portfolio Peněženky upravíme tak, aby naplno využívalo zvýšených úroků na peněžním trhu a jeho riziko bylo lépe přizpůsobeno investičnímu horizontu. Přečtěte si, jak se díky radikální změně na dluhopisovém trhu otevřela Peněžence možnost zvýšit výnos a zároveň snížit riziko.

Šimon Pekar | Novinky | 15. listopadu 2023

Proč jsme se rozhodli udělat změnu?

Tato tabulka ukazuje původní portfolio Peněženky. Skládalo se ze státních a protiinflačních dluhopisů, světových akcií, drobného podílu zlata a hotovosti.

Na první pohled si nejspíš všimnete vysoké váhy hotovosti. Původně jsme chtěli hotovost použít k pořízení investičního certifikátu postaveného na půjčkách k investování. Prostředky získané z něj by sloužily k financování marginu dynamickým klientům. Více se této službě a odložení jejího spuštění věnujeme na konci blogu.

Kvůli politice Evropské centrální banky (ECB) se na eurové hotovosti donedávna nedal získat úrok. Kvůli záporným sazbám by eura investovaná na peněžním trhu ztrácela na hodnotě.

Situace se však změnila – Evropská centrální banka rapidně zvýšila úroky a její depozitní sazba je v současnosti na úrovni 4 % (k 8. 11. 2023). Díky ETF, které sazbu ECB replikují, už dnes investoři mohou vydělávat úroky i na svých hotovostních rezervách.

Prvním cílem změny Peněženky je proto zainvestovat hotovostní složku a dosáhnout na ní výnosu na úrovni úroku peněžního trhu.

Druhým cílem změny portfolia je přizpůsobení rizika investičnímu horizontu. Abyste tuto úpravu co nejlépe pochopili, nejprve ve zkratce vysvětlím, jak funguje riziko při investování do dluhopisů, protože právě tyto nástroje hrají v Peněžence hlavní roli (podobně jako v každém konzervativním portfoliu).

Každý dluhopis má určitou dobu splatnosti, která se může pohybovat od pár měsíců po desítky let. Během tohoto období dluhopisy vyplácejí svým držitelům pravidelné fixní splátky v podobě kupónu (úroku). Po uplynutí splatnosti dluhopis vyplatí jistinu a zanikne.

Jelikož mají dluhopisy fixně stanovené platby a jejich cenu znáte v momentě, kdy je kupujete, můžete už při koupi odhadnout, kolik byste na nich mohli vydělat. Zkrátka srovnáte slíbené fixní platby s cenou dluhopisu (počátečním vkladem), abyste zjistili, o kolik vyšší částka se vám vrátí (tedy o kolik procent svůj vklad zhodnotíte). Výsledné procento se uvádí na roční bázi a investoři mu říkají výnos do splatnosti (yield to maturity – YTM).

V některých případech nemusí být vyplacen celý slíbený výnos (např. když emitent vyhlásí bankrot). Pokud však investujete do široce diverzifikovaného portfolia dluhopisů bohatých států a kvalitních firem, bankroty většinou postihnou jen minimum plateb.

Pokud tedy podržíte tyto dluhopisy až do splatnosti, výsledný výnos investice se bude s vysokou pravděpodobností podobat výnosu do splatnosti v době nákupu dluhopisů.

Před uplynutím splatnosti však bude cena dluhopisů kolísat. Jedním z hlavních faktorů, které určují změny cen dluhopisů, jsou právě úrokové sazby. Ceny dluhopisů se hýbou opačným směrem než úroky (inverzní efekt). Pokud centrální banka zvýší sazby, hodnota portfolia půjde dolů. Pokud úroky klesnou, hodnota portfolia poroste – proto říkáme, že při investování do dluhopisů podstupujete primárně úrokové riziko.

Klíčovou otázkou je, jak moc vaše portfolio poklesne nebo vzroste v reakci na změnu úrokových sazeb. Citlivost dluhopisů pro změnu úroků můžeme měřit pomocí tzv. durace. Nejde o nic složitého, v podstatě je to počet let, za který dluhopis svému držiteli vyplatí investovanou částku (tedy za jakou dobu se vám vrátí vložené peníze).

Čím delší je durace, tím citlivější je hodnota dluhopisů na změny úrokových sazeb. Výkyvy portfolia proto dokážete snížit investováním do portfolia s kratší průměrnou durací. Hlavní vliv na velikost durace má splatnost a výše úroku dluhopisu nebo portfolia dluhopisů.

Nejlépe se tento rozdíl ukazuje na grafu. Modrá čára zobrazuje vývoj hodnoty indexu zaměřeného na dluhopisy států eurozóny se splatností 1–3 roky. Oranžová čára představuje index státních dluhopisů eurozóny se splatností 5–7 let. Jelikož druhý zmíněný index obsahuje dluhopisy s delší splatností, bude mít i vyšší průměrnou duraci. Můžete vidět, že tento index létá mnohem agresivněji směrem nahoru i dolů a v případě zvyšování úroků zaznamená hlubší pokles.

Zdroj: Bloomberg. V případě dluhopisů se splatností 1–3 roky se jedná o index FTSE Eurozone Government Broad IG 1-3Y Index. V případě dluhopisů se splatností 5–7 let se jedná o index FTSE Eurozone Government Broad IG 5-7Y Index. Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů.

Problémem původní Peněženky bylo, že její dluhopisová složka měla vysokou duraci, kvůli čemuž byla citlivější na zvyšování úroků.

Druhým cílem úpravy Peněženky tedy bylo zkrátit její duraci na úroveň 1 až 2,5 roku, aby byla její hodnota odolnější vůči změnám sazeb a odpovídala doporučenému investičnímu horizontu Peněženky.

Jak bude změna vypadat?

Z portfolia ubydou dvě třídy aktiv: zlato a akcie, které v něm původně měly dohromady 12% podíl. Úkolem zlata bylo snižovat výkyvy portfolia. Zlato ale nemá předvídatelný výnos, a proto bude nahrazeno fondy peněžního trhu, které při téměř nulových výkyvech replikují krátkodobé úroky v ekonomice.

Akcie jsme vyloučili v zájmu zvyšování bezpečnosti produktu. Mírné zvýšení dlouhodobého výnosového potenciálu díky akciím nebylo v našich očích dostatečné k tomu, abychom mu obětovali ztrojnásobení volatility (riziko kolísavosti hodnoty portfolia).

Nová Peněženka se tedy skládá z dluhopisové a peněžní složky. První z nich v portfoliu obdrží 60% podíl a druhá 40%. Inteligentní peněženka je kombinací dluhopisového a peněžního trhu. Podrobněji se skládá z těchto fondů:

Zdroj: Měsíční zprávy ETF fondů k 14. 06. 2024.

40 % portfolia tvoří fond zaměřený na státní dluhopisy největších ekonomik eurozóny se splatností 1 až 3 roky. Dluhopisy musí být vydávány v eurech a mít vysoký kreditní rating (patřit do tzv. investiční třídy, tedy mezi dluhopisy s velmi nízkou šancí bankrotu). Zastoupení mají například dluhopisy států jako Francie, Itálie, Německo, Španělsko, Rakousko či Nizozemsko.

20% zastoupení má fond obsahující dluhopisy firem z celého světa vydávané v eurech se splatností 1 až 5 let. Rovněž musí patřit do investiční třídy, a proto se jedná o dluh nejkvalitnějších firem na světě.

39,4% podíl představuje peněžní fond, jehož cílem je replikovat krátkodobou úrokovou sazbu €STR (cena, za kterou si banky půjčují přebytečné rezervy na jednu noc). Veřejnost nedokáže za tento úrok investovat napřímo – ETF jej replikuje pomocí tzv. swapů. Jeho současný roční výnos v eurech je 3,97 % (k 31. 10. 2023) při nulové reakci na změny úroků (jeho durace je tedy nulová).

Toto složení představuje současnou taktickou alokaci, kterou nám investiční strategie v případě rapidní změny tržních podmínek (zejména prudkých změn úrokových sazeb) umožňuje přizpůsobit nové situaci. Do Peněženky budeme v takovém případě moci přidat drobnou akciovou složku (podíl do 20 %), změnit poměr peněžního a dluhopisového trhu či upravit splatnosti dluhopisů (celková durace dluhopisové a peněžní složky portfolia však nikdy nemůže přesáhnout 2,5 roku).

Naším cílem rozhodně není provádět takové změny často, mají sloužit spíše k ochraně investorů v případě, že by změna tržních podmínek způsobila objektivní nevýhodnost současného nastavení (např. pokud by úrokové sazby opět klesly na nulu nebo do záporného pásma). O každé změně portfolia Peněženky vás budeme předem informovat.

Celé znění nové investiční strategie si přečtete na tomto odkazu.

Tato tabulka porovnává důležité vlastnosti nové a původní Peněženky. Najdete v ní aktuální roční výnos do splatnosti (hrubý i očištěný o poplatek) a citlivost na změny úroků (duraci).

Můžete vidět, že citlivost na úroky v nové Peněžence klesla na třetinu původní hodnoty, zatímco aktuální výnos stoupl o 1,3 procentního bodu. Naplno se tak ukazuje, že jsme se díky zvýšeným úrokům konečně dočkali návratu doby dluhopisů a peněžního trhu, které poskytují slušné zhodnocení i při nízkém kolísání hodnoty.

Jak bude nová Peněženka reagovat na změny úrokových sazeb?

Odolnost vůči změnám úroků jsme si chtěli potvrdit na konkrétních scénářích tržního vývoje. Když totiž znáte duraci jednotlivých fondů v portfoliu, dokážete odhadnout, jak by se vyvíjelo v případě různých změn úroků. Durace (konkrétně modifikovaná durace) totiž říká, o kolik procent se změní cena dluhopisu v reakci na změnu sazeb o 1 procentní bod.

Otevřete si Inteligentní peňeženku


Vytvořili jsme proto modelované investice do nové Peněženky, ve kterých jsme předpokládali postupný nárůst i pokles depozitní sazby ECB o 2 a 4 procentní body v průběhu příštích 2 let. Pojem „úroky“ ve sloupcích tabulky označuje depozitní sazbu centrální banky (v současnosti 4 %). Ve výpočtu předpokládáme, že se podle změn této sazby budou měnit také výnosy dluhopisů v Peněžence. Výsledky v tabulce jsou očištěny o poplatek Finaxu ve výši 0,5 % ročně.

Můžete vidět, že ačkoliv by nárůst úroků váš výnos snížil, jejich efekt by nepřebil vysoký výnos do splatnosti současných dluhopisů. Očekávané zhodnocení zůstalo v rozmezí 2–3 % ročně v případě zvýšení úroků o 2 i 4 procentní body, což jsou s ohledem na historii stále neobvykle výrazné pohyby.

V případě poklesu depozitní sazby na 2 % očekávaný čistý výnos dokonce stoupne na téměř 4 % díky výslednému nárůstu cen dluhopisů.

I v případě snížení sazeb na nulu (což je s ohledem na současnou zvýšenou inflaci vysoce nepravděpodobné) klesá očekávaný výnos jen mírně. Upozorňujeme však, že výnos v tabulce pokrývá investici na příští dva roky, během kterých by sazby postupně klesly až na nulu (většinu času by ale investice byla stále v plusu). Pokud byste do nové Peněženky vstupovali již při nulových sazbách, pravděpodobně by nabízela minimální výnos.

V případě, že by úroky někdy v budoucnu opět klesly na nulu, plánujeme složení Peněženky přizpůsobit (více se o tomto tématu dočtete níže v části o investičním certifikátu a investičních úvěrech).

Samozřejmě je potřeba tato čísla brát s rezervou, protože jde pouze o odhadované výsledky. Finální výnos může ovlivnit několik faktorů, které model nedokáže brát v úvahu (např. nálada investorů, pomalejší přizpůsobování výnosů dluhopisů na změny sazeb ECB apod.). Výsledný výnos investice se proto může od těchto odhadů lišit a nesmíme ani zapomínat na měnové riziko vyplývající ze směnného kurzu eura a koruny.

Proč se změnou přicházíme až teď?

Možná se ptáte, proč jsme s takovým složením nepřišli už při spuštění původní Peněženky, když poskytuje tak atraktivní výnos při nižší citlivosti na změnu úrokových sazeb. Bohužel v době vytvoření původní Peněženky držela Evropská centrální banka úrokové sazby v záporném pásmu. Peněžní trh či krátkodobé dluhopisy tehdy vydělávaly záporné výnosy a hodnota takového portfolia by klesala.

Jedinou možností, jak vytvořit portfolio s kladným výnosem, bylo investovat do dluhopisů s delší durací (které mají většinou vyšší výnosy výměnou za výraznější citlivost na úroky) nebo s větším kreditním rizikem. Jelikož jsme nechtěli klienty vystavovat riziku bankrotů, zůstali jsme u dluhu nejkvalitnějších států a firem s delší splatností.

Bohužel z téměř nulové inflace se za pár měsíců stala dvouciferná a centrální banky spustily nejprudší zvyšování úroků v historii. Dluhopisy kvůli tomu zažily svou nejdelší korekci v historii a doplatila na to také naše Peněženka. I takové je investování – občas v něm nastanou události, které svět nikdy předtím nezažil.

Ani nová Peněženka není vůči změnám úroků imunní. Uplynulý bezprecedentní vývoj by ji také dostal do poklesu. Na stoupání úroků je však mnohem lépe připravena. Graf níže zobrazuje kumulativní výnos nové a původní Peněženky po dobu existence Inteligentní peněženky.

Můžete vidět, že nové portfolio nedostalo do tak výrazné ztráty ani nejprudší zvyšování úroků v historii. Díky vyššímu výnosu do splatnosti se za poslední rok vytrvale zotavuje, zatímco původní Peněženka stagnuje. A můžete také vidět, že čára vývoje nové Peněženky je mnohem stabilnější. Na měsíční bázi nezažívá tak prudké výkyvy nahoru a dolů.

Upozornění: Kumulativní výnos nové Peněženky je vypočten na základě kurzů NAV podkladových fondů ETF v eurech zveřejněných na stránkách správců. Portfolio nové Peněženky odpovídá optimálnímu/počátečnímu složení produktu. V modelovaném vývoji se jednou měsíčně strhává poplatek za řízení portfolia 0,5% p.a. včetně DPH. Výsledek investice vyjádřený v CZK závisí také na kolísání směnného kurzu eura vůči koruně, který může výsledek investice zvýšit nebo snížit. Konečná míra výnosnosti závisí na ocenění fondů ETF. Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů.

Při investování není potřeba se přehnaně upínat na minulost. Největší příležitosti se často skrývaly na trzích, na které dříve dopadla krize. Během krize v roce 2008 se mnoho lidí popálilo na akciích, které následně zaznamenaly desetiletí rekordního růstu.

Atraktivní příležitost nyní nabízí také dluhopisový trh. Mnohé typy dluhopisů nabízejí nejvyšší výnos za desetiletí. Nová Peněženka potenciál těchto výnosů nabízí.

Upozornění: S investováním se vždy pojí riziko spojené s vývojem finančních trhů. Podrobnosti o riziku při investování najdete v tomto blogu.

Kdy změna proběhne?

Strategie se bude měnit nejen pro nové zájemce o Peněženku, ale i pro stávající klienty, kteří již Peněženku otevřenou mají. Změna začne platit od investičního úterý 5. 12. 2023.

Na účtech existujících klientů provedeme ve čtvrtek 30. 11. 2023 odprodej pozic v současné Peněžence a následující investiční den (úterý 5. 12. 2023) se nakoupí nové ETF podle změněného složení Peněženky.

V souladu s legislativními požadavky na informování klientů se nebudou vklady do Peněženky investovat v období od 15. 11. 2023 do 5. 12. 2023, kdy se všechny prostředky na Peněženkách zainvestují podle nové strategie (poslední nákup v souladu s původní strategií proběhl 14. 11. 2023). Pokud si jako nový klient otevřete Peněženku mezi 15. 11. a 4. 12. 2023, získáte účet s novou investiční strategií, ale vklady vám zainvestujeme až 5. 12 2023.

Investování na úvěr a certifikát jsou stále v plánu

Při vzniku původní Peněženky jsme komunikovali záměr vyměnit hotovostní složku Peněženky za fixně úročený investiční certifikát navázaný na úvěry, které by Finax poskytoval svým dlouhodobým investorům do dynamických portfolií. Dlouhodobí investoři by si tak mohli díky pákovému efektu zvýšit potenciální výnosy a střadatelé v Peněžence by získali stabilnější výnos i v době nízkých úroků.

Současná změna Peněženky neznamená, že rušíme plány na spuštění investičních úvěrů a tvorbu investičního certifikátu. Na jejich spuštění máme připravenou a splněnou většinu technických i regulačních požadavků.

Zatím jsme se však tyto produkty rozhodli odložit, jelikož nepovažujeme současnou dobu (zejména vzhledem k výši úroků a vývoji na akciových trzích) za bezpečnou ke spuštění úvěrovaných investic.

Přestože to nebylo jednoduché rozhodnutí, cítíme zodpovědnost za majetek klientů a chceme pokračovat v prosazování zodpovědného investování, kdy v zájmu hledání zkratek nezacházíte do příliš velkého rizika (v podobě vysokého úroku, který by vaše investice musela překonat, abyste neztratili peníze). V současnosti proto považujeme ETF peněžního trhu za adekvátní náhradu certifikátu v Peněžence.

Když však úroky poklesnou, bude pro spuštění investičních úvěrů a certifikátu mnohem vhodnější doba. Potřeba fixně úročeného certifikátu v Peněžence bude právě v tento okamžik nejvyšší, jelikož při poklesu úroků začnou peněžní i dluhopisové ETF nabízet nižší výnos. Zároveň by v takovou chvíli dávalo největší smysl investování na páku, protože by nebylo tak nákladné a nízké úroky by pravděpodobně stimulovaly růst akciových trhů.

V tomto bodě bychom však rádi znali i váš názor. Pokud si myslíte, že má investování na úvěr smysl i při současných sazbách (4–5 %) a půjčku byste si v i v současném prostředí pravděpodobně vybrali, ozvěte se nám na client@finax.eu nebo na telefonním čísle +420 245 501 654. Pokud bude o investování na páku stále vysoký zájem, můžeme naše rozhodnutí přehodnotit.

Věříme, že vás změny směrem k vyšší bezpečnosti a lepšímu výnosu potěší. Díky vysokým úrokům dnes nemusíte podstupovat příliš velké riziko, pokud chcete zhodnocovat úspory na kratší dobu. Dluhopisy a peněžní trh takové výnosy nenabízely více než 10 let, je proto škoda je nevyužít. Nová Peněženka vám na tyto trhy otevírá dveře. Je ideální destinací pro úspory, které budete potřebovat za 1 až 3 roky.

Děkujeme za vaši důvěru v Inteligentní investování a všechny nápady a připomínky ohledně portfolií, které s námi sdílíte.

Šimon Pekar
Šimon Pekar
Analyst
Klíčová slova
Žádné klíčová slova nebyly nalezeny
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.eu
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon