Finax Blog

Informacje, które pomogą Ci właściwie inwestować

W jaki sposób Finax dba o bezpieczeństwo Twojego majątku?

Bezpieczeństwo majątku jest absolutnym priorytetem. Stanowi ono kluczowy parametr przy ocenie jakości inwestycji. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich pieniędzy? Co robimy, aby chronić inwestowane z Finax oszczędności? Odpowiedź na te pytania znajdziecie w poniższym artykule.

Juraj Hrbatý | Jak to robimy? | 6. listopada 2019

Zezwolenie na świadczenie usług inwestycyjnych to podstawa

Finax, założony w styczniu 2018 r., nie jest zwykłą spółką akcyjną. Sama nazwa “Finax, o.c.p., a.s.” świadczy o tym, że Finax jest licencjonowany przez Narodowy Bank Słowacji (NBS) jako firma inwestycyjna (odpowiednik polskich domów maklerskich, skrót o.c.p.). Samą spółkę akcyjną można założyć już w ciągu kilku dni, otwarcie firmy inwestycyjnej to jednak o wiele trudniejsza sprawa.

Uzyskanie licencji Narodowego Banku Słowacji nie jest łatwe. W ramach wniosku o licencję Finax musiał przedstawić tony dokumentacji, uwzględniając około 20 różnych dyrektyw, w tym m. in. dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa IT czy dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

We wniosku bardzo szczegółowo sprawdzana jest również przeszłość wszystkich osób odpowiedzialnych. Jako założyciel musiałem przedłożyć zaświadczenie o niekaralności, dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz odpowiednie doświadczenie, a także oświadczenie o pełnym ujawnieniu informacji finansowych oraz swoje deklaracje podatkowe, w których zobowiązany byłem szczegółowo wykazać, w jaki sposób pozyskałem środki na założenie firmy inwestycyjnej. W ten sposób zbadano mnie oraz 5 pozostałych osób.

Jako firma inwestycyjna musieliśmy zgromadzić kapitał w wysokości 125 000 EUR i jednocześnie wykazać, że dysponujemy kapitałem wystarczającym do długoterminowego funkcjonowania firmy. Choć wiedzieliśmy dokładnie, co i w jaki sposób należy zrobić, cały proces trwał aż 9 miesięcy i wymagał od nas znacznego wysiłku.

Do zadań Narodowego Banku Słowacji należy upewnienie się, że osoby, którym zarówno obywatele Słowacji, jak i obcokrajowcy (Polacy) powierzają swoje pieniądze cieszą się nieposzlakowaną opinią, a także posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i wystarczającą ilość pieniędzy, aby zarządzać firmą inwestycyjną.

Kluczowe czynniki: dwa wskaźniki oraz ścisły podział aktywów

Nasza współpraca z Narodowym Bankiem Słowacji nie kończy się na uzyskaniu licencji. Wydział Nadzoru NBS prowadzi szeroko zakrojone działania kontrolne. Firmy inwestycyjne są zobowiązane składać codzienne, miesięczne, kwartalne, półroczne oraz roczne raporty (łącznie jest ich aż 12 rodzajów).

Spośród składanych raportów najbardziej wyróżnia się ten dotyczący naszych własnych zasobów. Podobnie jak banki, musimy stale wykazywać, że nasze zasoby finansowe są w stanie zapewnić nam długotrwałe funkcjonowanie. W ten sposób regulator upewnia się, że firma inwestycyjna będzie w stanie poradzić sobie z konsekwencjami ewentualnych nieprzewidzianych problemów. Jednocześnie, mierząc naszą adekwatność kapitałową, NBS weryfikuje, czy nasze zadłużenie nie zagraża przetrwaniu firmy.

Co najistotniejsze, musimy dokładnie oddzielić nasz majątek od majątku klienta

Klient pozostaje jedynym właścicielem aktywów na rachunkach Finax, w tym gotówki. Może on korzystać ze wszystkich należnych mu praw i obowiązków wynikających z własności papierów wartościowych.

To fundamentalny, kluczowy element zabezpieczenia Twojego majątku. Pieniądze oraz papiery wartościowe klientów nie wliczają się do naszego bilansu. Nie jesteśmy także upoważnieni do dysponowania nimi poza uzgodnionymi transakcjami określonymi w umowie o zarządzaniu portfelem oraz strategii inwestycyjnej.

To również największa różnica w porównaniu do depozytów bankowych - zdeponowane w banku środki włączone zostają bowiem do bilansu banku i stają się jego zobowiązaniem, wobec którego przysługują Ci roszczenia. Innymi słowy, bank zaciąga u deponenta dług. Deponując swoje pieniądze w firmie inwestycyjnej, w dalszym ciągu pozostajesz natomiast ich jedynym właścicielem.

Z tego powodu posiadamy dwa oddzielne konta rachunki na Słowacji w banku Tatra banka. Jedno z nich to konto klientów, na które wysyłasz pieniądze, drugie jest natomiast naszym kontem firmowym, z którego finansujemy swoją działalność. Nie ma tu miejsca na nieporozumienia - wszystko musi odbywać się zgodnie z zasadami: począwszy od przyjęcia Twojego depozytu, poprzez zakup papierów wartościowych, aż po ich sprzedaż na giełdzie oraz wypłatę środków po zakończeniu inwestycji.

W innych krajach nasze konta również otwieramy wyłącznie w renomowanych bankach. Na tych kontach gromadzimy środki naszych klientów, które raz na dwa tygodnie inwestujemy:

  • Polska: BNP Paribas
  • Czechy: Česká spořitelna
  • Węgry: OTP
  • Chorwacja: Raiffeisen Bank

Podobne rozróżnienie występuje także w przypadku papierów wartościowych, które nabywamy za pośrednictwem renomowanej brytyjskiej firmy inwestycyjnej, Linear Investments, świadczącej usługi wyłącznie licencjonowanym firmom inwestycyjnym, bankom oraz funduszom inwestycyjnym.

Raporty finansowe Finax są badane przez BDO Audit, jedną z największych grup audytorskich na świecie. Zobacz nasz ostatni raport roczny.

Fundusz Gwarancji Inwestycji jako ochrona majątku przed ludzkimi błędami

Pomimo zastosowania najlepszych możliwych systemów bezpieczeństwa, zawsze istnieje jeden istotny czynnik, który może zawieść - a mianowicie my, ludzie. W teorii istnieje prawdopodobieństwo, że z przyczyn leżących po stronie Finax lub jego partnerów (banków oraz Linear Investments) stracisz dostęp do swoich pieniędzy oraz papierów wartościowych.

Jakie przyczyny mam na myśli? Wszelkiego rodzaju oszustwa finansowe, pomyłki, a także inne ludzkie błędy, wskutek których firma inwestycyjna nie posiadałaby na swoim koncie pieniędzy czy papierów wartościowych klienta.

Finax ma obowiązek dokładnie zweryfikować swoich pracowników oraz, jeżeli jest to technicznie możliwe, ustalić limity transakcji. Błędy mogą jednak wystąpić również po stronie naszych partnerów, dlatego dobieramy ich z najwyższą starannością.

Zgodnie z prawem, firmy inwestycyjne należą do systemu ochrony aktywów klienta. Zobowiązane są one wpłacać określoną część pobieranych opłat na poczet funduszu, który uruchamiany jest w przypadku utraty dostępu do aktywów klienta. Jeżeli wielkość zgromadzonych na nim środków nie jest wystarczająca, brakującą kwotę pokrywa państwo (podobnie działa Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który stanowi zabezpieczenie depozytów gospodarstw domowych w bankach).

Rozporządzenie to przyjmuje podobny kształt we wszystkich krajach UE, istnieją jednak wyraźne różnice pomiędzy wysokościami potencjalnych odszkodowań. Każdy klient Finax, bez względu na obywatelstwo, podlega ochronie słowackiego Funduszu Gwarancji Inwestycji.

Słowacki Fundusz Gwarancji Inwestycji zapewnia klientom drugi najwyższy poziom ochrony wśród krajów Europy Środkowej. Nasi klienci mogą liczyć na rekompensatę 100% wartości swojego majątku do wartości 50 000 euro. Polacy, Czesi oraz Chorwaci, którzy inwestują z Finax, otrzymują zatem wyższy poziom ochrony w porównaniu z tym, jaki otrzymaliby, inwestując za pośrednictwem lokalnych firm inwestycyjnych.

Jeśli chcesz zainwestować za pośrednictwem Finax większą kwotę, warto rozdzielić tę inwestycję pomiędzy kilku członków gospodarstwa domowego. Ze względu na fakt, że określony limit dotyczy każdej osoby fizycznej, w tym dzieci, czteroosobowa rodzina jest w stanie zyskać ochronę do równowartości 200 000 EUR

Ewentualne bankructwo Finax nie znaczyłoby jednak, że na scenę automatycznie wkroczy Fundusz Gwarancyjny. Jak już wspomniałem, majątek klientów przechowujemy na oddzielnych kontach. W najgorszym wypadku Narodowy Bank Słowacji musiałby wyznaczyć nowego powiernika - tj. inną firmę inwestycyjną - aby ta kontynuowała opiekę nad aktywami klienta. Pamiętaj jednak, że Fundusz Gwarancji Inwestycji nie pokrywa strat wynikających ze spadku wartości inwestycji spowodowanych zmianami na rynku.

Od momentu utworzenia Funduszu Gwarancji Inwestycji na Słowacji nie zaszła dotąd potrzeba skorzystania z jego ochrony. Świadczy to o wysokiej integralności rynku. Sam byłem członkiem Zarządu Funduszu Gwarancji Inwestycji na jedną kadencję, w trakcie której nic nie sprawiało najmniejszych problemów. Wszelkie zasługi w tej kwestii należy przypisać Narodowemu Bankowi Słowacji, który nadzoruje podmioty rynku finansowego.

Dla porównania, poziom bezpieczeństwa oferowany przez fundusze powiernicze jest porównywalnie niższy. Spółki zarządzania aktywami oddzielają aktywa klientów za pomocą depozytów, a odpowiedzialność za działania managerów oraz funduszy powierniczych ponosi Narodowy Bank Słowacji i ich depozytariusz, za co otrzymuje odpowiednie wynagrodzenie.

Bezpieczeństwo IT jako część biznesu

Prawdę mówiąc, czasami czujemy się raczej firmą informatyczną niż inwestycyjną. Zarządzamy Twoimi finansami w nowoczesny sposób, który pozwala zredukować koszty, ograniczyć administrację oraz zminimalizować liczbę popełnianych błędów. Technologia stanowi nieodłączny element inteligentnego inwestowania.

Twoje dane przechowujemy w jednym z najnowocześniejszych słowackich centrów danych, spełniającym najwyższe standardy bezpieczeństwa. Nasze serwery zlokalizowaliśmy w jednym miejscu, aby zminimalizować komunikację poprzez sieć publiczną, ale jednocześnie za pośrednictwem prywatnego łącza regularnie tworzymy kopie zapasowe w drugim centrum danych.

Dodatkowo podejmujemy liczne środki bezpieczeństwa, zarówno w zakresie polityki haseł, procedur tworzenia kopii zapasowych, jak i bezpieczeństwa serwerów oraz narzędzi. Wspólnie chronią one nie tylko samą firmę, ale przede wszystkim dane jej klientów.

Pracujemy również nad regularnymi testami bezpieczeństwa naszej infrastruktury. W tym celu negocjujemy właśnie warunki współpracy z kilkoma firmami zajmującymi się tzw. „etycznym hakowaniem”, które pomogą nam zidentyfikować, a następnie wyeliminować ewentualne słabe punkty.

Mam nadzieję, że udało mi się już rozwiać wszelkie wątpliwości związane z kwestią bezpieczeństwa inwestowania z Finax. Jeśli planujesz inwestować za naszym pośrednictwem w perspektywie długoterminowej, zależy nam, abyś obdarzył nas maksymalnym zaufaniem. Jeżeli coś nadal nie jest dla Ciebie wystarczająco jasne, napisz do nas - z chęcią uzupełnimy zawartość tego artykułu.

Zakładając Finax, myśleliśmy o wielkich celach. Jesteśmy przekonani, że usługi finansowe mogą być oferowane z czystym sumieniem, w jasny, zrozumiały dla klienta sposób. Wierzymy, że w perspektywie długoterminowej takie podejście nagrodzi nas zadowoleniem klientów oraz wzrostem wartości zarządzanych przez nas aktywów. Wszystkie podejmowane przez nas działania od samego początku podporządkowaliśmy filozofii stawiającej klienta na pierwszym miejscu.

Myślę, że uczciwe dostosowanie parametrów Inteligentnego Inwestowania oraz długoterminowe podejście stanowią wyraźne dowody naszych intencji. Wiemy, że zaufanie buduje się z czasem. Wierzę, że m. in. dzięki otwartemu, zrozumiałemu objaśnianiu każdego pojedynczego aspektu naszej działalności, z czasem zdobędziemy i Twoje.

Juraj Hrbatý
Juraj Hrbatý
Chief Executive Officer
Słowa kluczowe
Nie znaleziono słów kluczowych
Udostępnij artykuł
| |

Najczęściej czytane artykuły

26. lipca 2022

6 rad, których możesz nauczyć się od bogatych ludzi

Prawie 80% bogatych ludzi zbudowało swój majątek od podstaw. Juraj Hrbatý jest jednym z nich. Nie odziedziczył swojej fortuny, ale zapracował na nią. Wciąż trzyma jednak głowę nisko i nie trwoni pieniędzy. Poznaj kilka rad od założyciela Finax, które mogą pomóc Ci poprawić i Twoją finansową przyszłość.

Czytaj więcej
16. grudnia 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Czytaj więcej
27. września 2022

Co to procent składany i jak pomoże ci stać się bogatym?

„Procent składany to ósmy cud świata. Kto to rozumie, zarabia, a ten kto nie, ten płaci.” – to słynne zdanie autorstwa Alberta Einsteina. Procent składany z biegiem czasu przyspiesza wzrost wartości Twoich oszczędności i inwestycji. Z drugiej strony, z czasem powiększa również Twoje zadłużenie.

Czytaj więcej
Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipca 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Czytaj więcej
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon