Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Ako modelujeme historický vývoj portfólií Finaxu?

Finax sa často prezentuje dlhodobým historickým vývojom svojich portfólií. Vždy ide o modelovaný vývoj a v tomto článku vysvetľujeme, prečo operujeme s modelovanou výkonnosťou, a do detailov odhaľujeme, ako sme sa k nej dostali, akú metodiku sme použili a z čoho sme vychádzali.

Radoslav Kasík | Ako to robíme? | 3. január 2022

Finax, o.c.p., a.s. začal svoju oficiálnu biznisovú púť 10. januára 2018, kedy bola spoločnosť zapísaná do obchodného registra. Službu riadených portfólií Inteligentné investovanie sme spustili o dva mesiace neskôr.

Na internetových stránkach Finaxu, či už v blogových článkoch alebo na základných stránkach, vo webinároch a prezentáciách sa však stretnete s podstatne dlhšími výkonnosťami našich portfólií, siahajúcimi ďaleko do histórie pred samotným založením firmy.

V každom jednom prípade ide o modelovaný vývoj, nie o skutočne dosiahnutú výkonnosť klientom Finaxu. Na nasledujúcich riadkoch vám odhalíme, ako sme sa k používanej výkonnosti dostali, zdôvodníme spôsob jej modelovania a vysvetlíme, prečo s ňou vôbec operujeme.

Krédom Finaxu od jeho počiatku je úplná transparentnosť. V tomto duchu prinášame vysvetlenie k prezentovaným historickým výkonnostiam a presne do detailov odhaľujeme metodiku ich modelovania, aby sme predišli prípadným pochybnostiam.

Prečo modelujeme historický vývoj portfólií?

Príčin pravidelného operovania s modelovanými výkonnosťami v našej komunikácii je hneď niekoľko.

V prvom rade sme s nimi začali pracovať, aby sme získali dostatočne dlhú históriu vzorových portfólií pre potreby portfóliového a produktového manažmentu. Ak sme chceli priniesť na slovenský trh bezkonkurenčný investičný produkt, museli sme ho dokonale pripraviť a otestovať.

Získajte vyššie výnosy 

Vyskúšajte lacné fondy ETF bez daní z výnosov.

Potrebovali sme si overiť všetky naše predpoklady, na ktorých sme plánovali Inteligentné investovanie postaviť. Zarába pasívne investovanie skutočne viac ako väčšina aktívne riadených riešení? Zvyšuje rebalansing výnos a znižuje riziko portfólia?

Odpovede na tieto otázky by sme nedostali, pokiaľ by sme nemali orientačný historický vývoj podkladových nástrojov. Jedine na ňom sme mohli testovať rôzne spôsoby rebalansingu a vybrať ten vhodný.

Optimálne (počiatočné) zloženie portfólií Inteligentného investovania | Finax.sk

Regulácia dnes pri riadených portfóliách vyžaduje načrtnutie očakávaného zhodnotenia investície, ako aj vývoj v prípade pesimistického, či optimistického scenára.

Predpokladaný budúci vývoj vo všetkých troch scenároch musí vychádzať z historickej výkonnosti portfólia, aby bol relevantný. Len použitie čo najväčšieho súboru historických dát vedie k hodnovernému odhadu, preto sme museli vývoj namodelovať.

Pokiaľ by sme budúcu výkonnosť odvodzovali od vývoja v uplynulých 10 rokoch, bola by značne nadhodnotená a naopak pri podkladových 20 rokoch podhodnotená. Ani v jednom prípade by nebola smerodajná.

Naše modely siahajú až na začiatok roka 1988. Viac ako 30-ročná história predstavuje dostatočnú vzorku vývoja trhov a zároveň ešte stále ponúka relevantné indexy, ktoré sú v podstate rovnaké alebo zodpovedajúce jednotlivým nástrojom v našich portfóliách.

Viac informácií k našim algoritmom v registrácii klientov a k predpokladaným výnosom nájdete v článku Čo je robo-poradca?

Podkladové aktíva portfólií Inteligentného investovania | Finax.sk

Tretím dôvodom modelovania je potreba komunikácie dosahovaných výsledkov. Obchodník s cennými papiermi vytvára každému klientovi samostatný majetkový účet, na ktorom mu riadi portfólio. Nespravujeme fond alebo inú formu jedného portfólia. Spravujeme tisícky portfólií.

Napriek jednotným investičným stratégiám je každý účet vo Finaxe individuálny. Z dôvodu rôznych zliav, rôzneho načasovania vkladov alebo zaokrúhľovania sa jednotlivé účty našich klientov navzájom odlišujú. Tým pádom sa aj zloženie, vývoj a výkonnosť dvoch účtov s rovnakou stratégiou môžu mierne odlišovať.

Pokiaľ chceme komunikovať dosahovanú výkonnosť Inteligentného investovania, potrebujeme pracovať s univerzálnym portfóliom.

Pri zachovaní diskrétnosti voči klientom a pokrytí čo najdlhšieho časového horizontu, ktorý skutočne prezradí, čoho je investičná stratégia schopná, je jediným spôsobom reportovania výkonnosti modelované vzorové portfólio.

Štvrtým dôvodom sú marketingové účely. Ako inak dokážete ľuďom, že pasívne investovanie dlhodobo zarába viac ako ukážkou jeho historickej výkonnosti.

Cieľom modelovania je odhaliť, že finančné trhy prajú pasívnym investorom a za modelovaním nie je žiadna veda, ani fantázia, ale fakty. Modelovaním nekrivíme a neprispôsobujeme históriu našim potrebám, ale ju len odkrývame verejnosti.

Investujte ako profesionál 

S nízkymi poplatkami, bez emócií a bez daní.

Metodika modelovania minulého vývoja portfólií Finax

Pri počítaní modelovaného historického vývoja portfólií sme vychádzali z týchto predpokladov a používali sme nasledovnú metodiku a parametre portfólií, ktoré plne zodpovedajú skutočnému riadeniu klientskych portfólií vo Finaxe:

 • vývoj portfólií Inteligentného investovania je počítaný na základe jednorazovej investície od 31.12.1987,
 • počiatočná skladba portfólií zodpovedá skutočnému zloženiu 11 ponúkaných riadených portfólií spoločnosti Finax, ktoré je uvedené v tabuľke Optimálne (počiatočné) zloženie portfólií Inteligentného investovania vyššie,
 • pre modelovanie historického vývoja jednotlivých nástrojov tvoriacich portfólia Finaxu používame nasledovné dáta (viac informácií k zdrojom dát nižšie):
  • kurzy fondov ETF počas ich existencie,
  • hodnoty podkladových indexov fondov ETF v období pred založením samotných fondov ETF,
  • hodnoty identických (v podstate rovnakých) indexov zameraných na rovnakú alebo veľmi podobnú triedu aktív z hľadiska jej ekonomického charakteru, výnosov a rizika v období pred vznikom podkladových indexov,
  • pre čo najpresnejšie modelovanie historických dát finančných nástrojov je vývoj všetkých použitých indexov upravený o skutočne dosiahnutú tracking difference fondov ETF voči podkladovým indexom k 31.8.2017,
  • všetky dolárové akciové indexy sú prepočítané každý mesiac do eur kurzom eura voči doláru, dolárové dlhopisové indexy nie sú prepočítané, keďže všetky finančné nástroje dlhopisovej zložky sú denominované alebo menovo zabezpečené do eur,
 • zdrojom všetkých použitých dát je spravodajský portál Bloomberg,
 • niektoré použité dáta sú modelované portálom Bloomberg (napr. kurz eura voči doláru pred jeho vznikom, indexy Stoxx 600 a Stoxx Small)
 • vývoj portfólií Finax je modelovaný vždy k poslednému dňu v mesiaci,
 • ku koncu každého mesiaca sa v modelovaných portfóliách strháva plný poplatok za riadenie portfólia Finax, v prípade portfólií Inteligentného investovania vo výške 1,2% p.a. a v prípade Inteligentnej peňaženky 0,5% p.a., a to z priemeru hodnoty portfólia na konci mesiaca a hodnoty portfólia na konci predchádzajúceho mesiaca,
 • v portfóliách Inteligentného investovania sa hodnota hotovosti na účte v dátumoch od spustenia (21.2.2018) do 19.2.2024 pohybuje od 1,5 % do -0,5 % hodnoty portfólia, po poklese pod -0,5 % portfólia sa ku koncu mesiaca predávajú 2 % z každej pozície v portfóliu, aby sa hotovosť opäť doplnila na pôvodný podiel 1,5 %,
 • od 20. 2. 2024 sme minimálny podiel hotovosti na hodnote účtu upravili na -0,3 %, počnúc týmto dátumom sa teda hotovosť dopĺňa späť na pôvodný podiel 1,5 % už po prekročení tejto hranice,
 • od 20. 2. 2024 prilagodili smo minimalni udio gotovine u vrijednosti računa na -0,3 %, počevši od ovog datuma, gotovina se vraća na izvorni udio od 1,5 % već nakon prekoračenja ovog limita,
 • na portfóliách sa ku koncu kalendárnych mesiacov v modelovaní uplatňuje rebalansing podľa podmienok a pravidiel riadenia portfólií Finaxu (investičnej stratégie Finaxu),
 • pri indexoch upozorňujeme, že ich názvy sa mohli v uplynulých dvoch rokoch zmeniť.

Kľúčovou a najcitlivejšou časťou modelovania portfólií je získanie údajov jednotlivých nástrojov pred ich vznikom. Fondy ETF tvoriace naše riadené portfóliá datujú založenie do februára 2008 až marca 2017, teda ani jeden fond existenciou nepokrýva celé modely portfólií Finax.

V rámci snahy disponovať čo najpresnejším vývojom vzorového portfólia sme sa pri jeho modelovaní snažili vždy nájsť rovnaký nástroj alebo v podstate rovnaký nástroj, ktorého ekonomický charakter, riziko a dosahovaný výnos zodpovedá finančnému nástroju používanému v riadených portfóliách Finaxu (ETF). Pred založením ETF sme ich vývoj substituovali indexmi.

Získajte vyššie výnosy 

Vyskúšajte lacné fondy ETF bez daní z výnosov.

Nasledujúci graf a tabuľka presne odhaľujú, v ktorom čase sme aký index použili pre jednotlivé finančné nástroje. Modrá farba v grafe znázorňuje obdobie, počas ktorého ETF existuje, kedy sme priamo pracovali s cenami fondu na burze. Tmavošedá farba ilustruje periódu, na ktorej sme vývoj simulovali podkladovým indexom, ktorý dané ETF kopíruje.

Svetlejšie sivé farby predstavujú pre jednotlivé nástroje obdobia, v ktorých sme museli siahnuť po obdobnom indexe zameranom na rovnakú alebo podobnú triedu aktív. Všetky konkrétne indexy sú vypísané v tabuľke Použité indexy v modelovanom vývoji portfólií Finax pred vznikom ETF (viď. nižšie).

Zdôrazňujeme, že pri použití indexov pre modelovanie vývoja jednotlivých finančných nástrojov sme ich hodnoty ešte upravili aj o skutočne dosahovanú tracking difference ETF počas existencie fondov. Tracking difference je rozdiel výkonnosti ETF voči podkladovému indexu, ktorý kopíruje. Môže byť kladná i negatívna.

Použité podkladové nástroje pre modelovanie historického vývoja portfólií Finax v čase od 12/1987 do 12/2019 | Finax.sk

Pri výbere indexov sme sa snažili čo najviac zachovať charakter triedy aktíva tvoriaceho podklad finančného nástroja v portfóliu Finax. V mnohých prípadoch boli podkladové indexy nahradené rovnakými indexmi, ale len cenovými bez započítania dividend, čím našu modelovanú výkonnosť podhodnocujeme.

V prípade akcií veľkých amerických firiem je celý modelovaný vývoj postavený na indexe S&P 500, ktorý predstavuje aj podklad ETF. V prípade stredných firiem bol podkladový index S&P 400 v prvých rokoch modelovania nahradený indexom Russell Midcap, ktorého zameranie je rovnaké. Malé americké firmy pokrýva na celom horizonte index Russell 2000.

V rámci európskych akcií pri veľkých firmách používame podkladový index Stoxx 600 na celej histórii a v prípade malých spoločností je podkladový index MSCI Europe Small doplnený v úvode modelovania identickým indexom Stoxx Small. Vývoj akcií rozvojových trhov pokrýva na celom období index MSCI EM.

Mierne komplikovanejšia situácia nastáva pri dlhopisových indexoch, ktoré nemajú takú tradíciu kvôli zložitejšiemu zostavovaniu, maturitám cenných papierov a častým zmenám poskytovateľov indexov. Rovnako ich dáta nebývajú vždy voľne dostupné.

V prípade svetových vládnych dlhopisov problém nebol. K dispozícii sú alternatívy podkladového indexu Citi World Government Bond Index, ktorý je dnes pod krídlami spoločnosti FTSE.

Indexy eurových firemných dlhopisov sme boli nútení v prvých 10 rokoch modelovania nahradiť americkými korporátnymi dlhopismi. Ekonomickým charakterom a rizikom ide o v podstate rovnaké nástroje, najmä na konci 80. a v začiatku 90. rokov minulého storočia.

Podobne neexistujú dáta pre high-yield eurové dlhopisy a dlhopisy rozvojových krajín do konca 90. rokov. Aj v tomto prípade sme využili indexy amerických high-yield dlhopisov, ktoré charakterom, výnosmi a volatilitou v skorších obdobiach zodpovedali finančným nástrojom v portfóliách Finaxu.

Použité indexy v modelovanom vývoji portfólií Finax pred vznikom ETF | Finax.sk

V prípade relevantnej potreby každému záujemcovi radi poskytneme hlbšie detaily simulovania a presné prepočty, ktoré viedli ku konečnému vývoju modelovaných portfólií.

Porovnávanie porovnateľného – zaradenie portfólií Finax do rizikových tried podľa metodiky SRRI

Základným cieľom alebo parametrom dobrej investície je maximalizácia výnosu pri podstúpení akceptovateľného rizika. Každá investícia nesie určitú mieru rizika.

Výnos investície je vždy priamo úmerný podstúpenému riziku. Existujú nástroje, ktoré dokážu riziko korigovať, ale vždy len čiastočne.

Investície môžu byť zložené z rôznych finančných nástrojov, postavené na rôznych triedach aktív a môžu uplatňovať množstvo investičných stratégií. Kombináciou týchto prvkov dostávame tisíce rôznych investičných príležitostí.

Každého investora zaujíma, ktorá investícia je pre neho najvhodnejšia. Široká škála investícií však komplikuje ich porovnávanie. Práve z tohto dôvodu EÚ prijala pravidlá pre určenie rizikovosti finančných nástrojov. Vďaka nim môžu investori porovnávať výnos a riziko aj zdanlivo odlišných investícií.

Nechajte vaše peniaze zarábať 

Vyskúšajte lacné pasívne investovanie bez daní.

V súlade s nimi sme portfóliá Finaxu zaradili do rizikových tried podľa metodiky SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) vytvorené Európskym regulačným orgánom pre cenné papiere a trhy - ESMA.

Povinnosť zaraďovať finančné nástroje do rizikových tried podľa SRRI majú podielové fondy. Informácie o riziku vždy nájdete vo veľmi užitočnom dokumente Kľúčové informácie pre investorov, ktoré musia správcovské spoločnosti zverejňovať pre každý jeden podielový fond.

Obchodníci s cennými papiermi spravujúci individuálne riadené portfóliá túto povinnosť nemajú. No Finax opäť v rámci férovosti a transparentnosti zašiel ďalej. Každému z našich 11 portfólií sme priradili rizikovú triedu na základe historického modelovaného vývoja presne podľa metodiky SRRI.

Finančný nástroj je zaradený do rizikovej triedy na základe dosahovanej volatiliy (kolísavosť). ESMA umožňuje počítať volatilitu týždňových alebo mesačných výnosov za uplynulých 5 rokov. Miera volatility následne určuje mieru rizika finančného nástroja.

Pre zaradenie portfólií Finax do rizikových tried sme použili volatilitu mesačných výnosov modelovaného vývoja. Nasledujúca tabuľka, ktorá je bázou pre porovnania v článkoch zverejnených na stránke Finaxu od júna 2021, zobrazuje riziko jednotlivých stratégií. Vychádza z 5-ročných modelovaných dát k júnu 2021.

Volatilita mesačných výnosov modelovaných portfólií Finax za predchádzajúcich 5 rokov a riziková trieda portfólií Finax | Finax.sk

Prečo je naše modelovanie hodnoverné?

Finax uplatňuje stratégiu pasívneho investovania. Ide o investovanie do celého trhu. Skladba portfólií reflektuje rozloženie svetovej kapitalizácie finančných trhov. Ak by to tak nebolo, neponúkali by sme pasívny prístup, čím by sme šli proti našej filozofii.

Základným predpokladom stavby portfólií Finaxu je zložením kopírovať svetové finančné trhy. Nevyužívame špecifickú investičnú stratégiu, ktorú by sme uplatňovali na základe backtestov. Vo Finaxe bola najskôr alokácia všetkých 11 portfólií a až potom bolo modelovanie historického vývoja a nie naopak.

Ak majú americké akcie podiel na svetovom akciovom trhu viac ako 50%, rovnakú časť tvoria v rámci našej akciovej zložky.

Rovnako to platí pre iné triedy aktív s tým, že viaceré sme vynechali, aby sme zvýšili jednoduchosť produktu, znížili administratívnu náročnosť riadenia portfólií, redukovali náklady investícií a potenciálnu chybovosť. Preto je váha niektorých tried aktív mierne zvýšená oproti ich trhovému podielu.

Fondy ETF, z ktorých skladáme portfólia Inteligentného investovania, tu boli pred Finaxom a pred nimi dlhú dobu existovali ich podkladové aktíva, ktorých vývoj zachytávali rôzne indexy. Viac o výbere ETF a dôvodoch skladby portfólia sa dočítate tu.

Portfóliá Finaxu zrkadlia svetové finančné trhy a naše modelované výkonnosti len zodpovedajú vývoju finančných trhov zníženému o naše poplatky a upravenému o pravidelný rebalansing.

Minulé výnosy, ani modelované výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Investovanie je rizikové a výsledkom investície môže byť aj strata. Uvedené portfólio nemusí byť z pohľadu rizika pre vás vhodné.

Pri našom modelovaní nemožno mať pochybnosti. Investičnú stratégiu máme presne danú – investujeme do celého trhu bez ohľadu na dianie vo svete. Trhy majú len jednu históriu, preto sú naše modely hodnoverné.

Naplánujte si 15-minútový hovor zdarma

Pomôžeme Vám začať a dozvedieť sa viac o Finaxe.

Ako sme ukázali, maximálne , sme si dali záležať pri výbere podkladových nástrojov vstupujúcich do modelovania a nezanedbali sme žiadny detail simulovania riadenia a vývoja portfólií, či už tracking difference fondov ETF, plné poplatky, rebalansing alebo kurzové pohyby.

Nakoniec, skutočne dosahovaná výkonnosť portfólií na účtoch našich klientov zodpovedá modelovaným zhodnoteniam a potvrdzuje všetky naše predpoklady, rozdiely a výhody oproti konkurenčným investičným riešeniam.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
ETF fondy | Finax portfólio
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.sk
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon