Finax Blog

Informácie ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Meníme Inteligentnú peňaženku: vyšší výnos s nižším rizikom

Pred časom sme sľúbili, že portfólio Peňaženky upravíme tak, aby naplno využívalo zvýšené úroky na peňažnom trhu a jeho riziko bolo lepšie prispôsobené investičnému horizontu. Prečítajte si, ako sa vďaka radikálnej zmene na dlhopisovom trhu otvorila Peňaženke možnosť zároveň zvýšiť výnos a znížiť riziko.

Šimon Pekar | Novinky | 15. november 2023

Prečo sme sa rozhodli spraviť zmenu?

Táto tabuľka ukazuje pôvodné portfólio Peňaženky. Skladala sa z vládnych a protiinflačných dlhopisov, svetových akcií, drobného podielu zlata a hotovosti.
Meníme Inteligentnú peňaženku: vyšší výnos s nižším rizikom | Finax.sk

Ako prvá vám zrejme padne do očí vysoká váha hotovosti. Pôvodne sme chceli hotovosť použiť na obstaranie investičného certifikátu postaveného na pôžičkách na investovanie. Prostriedky získané z neho by slúžili na financovanie marginu dynamickým klientom. Viac sa tejto službe a odloženiu jej spustenia venujeme v závere blogu.

Kvôli politike centrálnej banky sa na hotovosti donedávna nedal zarobiť úrok. Kvôli záporným sadzbám by hotovosť investovaná na peňažnom trhu strácala na hodnote.

Situácia sa však zmenila, Európska centrálna banka (ECB) rapídne zvýšila úroky a jej depozitná sadzba je v súčasnosti na úrovni 4 % (k 8.11.2023). Vďaka ETF, ktoré sadzbu centrálnych bánk replikujú, už dnes investori môžu zarábať úroky aj na svojich hotovostných rezervách.

Prvým cieľom zmeny Peňaženky je preto zainvestovať hotovostnú zložku a dosiahnuť na nej úrok peňažného trhu.

Druhým cieľom zmeny portfólia bude prispôsobenie rizika investičnému horizontu. Aby ste túto úpravu čo najlepšie pochopili, najprv v skratke vysvetlím, ako funguje riziko pri investovaní do dlhopisov. Práve tieto nástroje zohrávajú v Peňaženke dominantnú úlohu, podobne ako v každom konzervatívnom portfóliu.

Každý dlhopis má určitú dobu splatnosti, ktorá sa môže pohybovať od pár mesiacov po desiatky rokov. Počas tohto obdobia dlhopisy vyplácajú svojim držiteľom pravidelné fixné splátky úroku. Po uplynutí splatnosti dlhopis vyplatí istinu a zanikne.

Keďže majú dlhopisy fixne stanovené platby a ich cenu poznáte v momente, keď ich kupujete, viete už pri kúpe odhadnúť, koľko by ste na nich mohli zarobiť. Skrátka porovnáte sľúbené fixné platby s cenou dlhopisu (počiatočným vkladom), aby ste zistili, o koľko vyššia suma sa vám vráti (teda o koľko percent svoj vklad zhodnotíte). Výsledné percento sa uvádza na ročnej báze a investori mu hovoria výnos do splatnosti.

V niektorých prípadoch nemusí byť vyplatený celý sľúbený výnos (napr. keď vydavateľ vyhlási bankrot). Ak však investujete do široko diverzifikovaného portfólia dlhopisov vlád bohatých krajín a kvalitných firiem, bankroty zväčša postihnú len minimum platieb.

Ak teda podržíte tieto dlhopisy až do splatnosti, výsledný výnos investície sa bude s vysokou pravdepodobnosťou podobať výnosu do splatnosti v čase nákupu dlhopisov.

Pred uplynutím splatnosti však bude cena dlhopisov kolísať. Jedným z hlavných faktorov, ktoré určujú zmeny cien dlhopisov, sú práve úrokové sadzby. Ceny dlhopisov sa hýbu opačným smerom ako úroky. Pokiaľ centrálna banka zvýši sadzby, hodnota portfólia pôjde nadol. Ak úroky klesnú, hodnota portfólia narastie. Preto hovoríme, že pri investovaní do dlhopisov podstupujete najmä úrokové riziko.

Kľúčovou otázkou je, ako veľmi vaše portfólio poklesne alebo vzrastie v reakcii na zmenu úrokových sadzieb. Citlivosť dlhopisov na zmenu úrokov môžeme merať pomocou tzv. durácie. Nejde o nič zložité, v podstate je to počet rokov, za ktorý dlhopis svojmu držiteľovi vyplatí investovanú sumu (teda za akú dobu sa vám vrátia vložené peniaze).

Čím dlhšia je durácia, tým citlivejšia je hodnota dlhopisov na zmeny úrokových sadzieb. Výkyvy portfólia teda dokážete znížiť investovaním do portfólia s kratšou priemernou duráciou. Hlavný vplyv na veľkosť durácie má splatnosť a výška úroku dlhopisu alebo portfólia dlhopisov.

Najlepšie sa tento rozdiel ukazuje na grafe. Modrá čiara zobrazuje vývoj hodnoty indexu zameraného na dlhopisy vlád eurozóny so splatnosťou 1-3 rokov. Oranžová čiara predstavuje index vládnych dlhopisov eurozóny so splatnosťou 5-7 rokov. Keďže druhý spomenutý index obsahuje dlhopisy s dlhšou splatnosťou, bude mať aj vyššiu priemernú duráciu. Vidíte, že tento index lieta oveľa agresívnejšie smerom nadol aj nahor a v prípade zvyšovania úrokov zaznamená hlbší pokles.

Meníme Inteligentnú peňaženku: vyšší výnos s nižším rizikom | Finax.sk

Zdroj: Bloomberg. V prípade dlhopisov so splatnosťou 1-3 roky ide o index FTSE Eurozone Government Broad IG 1-3Y Index. V prípade dlhopisov so splatnosťou 5-7 rokov ide o index FTSE Eurozone Government Broad IG 5-7Y Index. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.

Problémom pôvodnej Peňaženky bolo, že jej dlhopisová zložka mala vysokú duráciu, kvôli čomu bola citlivejšia na zvyšovanie úrokov.

Druhým cieľom úpravy Peňaženky teda bolo skrátiť jej duráciu na úroveň 1 až 2,5 roka, aby bola jej hodnota odolná voči zmenám sadzieb a zodpovedala odporúčanému investičnému horizontu Peňaženky.

Ako bude zmena vyzerať?

Z portfólia ubudnú dve triedy aktív: zlato a akcie, ktoré v ňom pôvodne mali dohromady 12 % podiel. Úlohou zlata bolo znižovať výkyvy portfólia. Zlato ale nezarába predvídateľný výnos. Bude teda nahradené fondmi peňažného trhu, ktoré pri takmer nulových výkyvoch replikujú krátkodobé úroky v ekonomike.

Akcie sme vylúčili v záujme zvyšovania bezpečnosti produktu. Mierne zvýšenie dlhodobého výnosového potenciálu vďaka akciám nebolo v našich očiach dostatočné na to, aby sme mu obetovali strojnásobenie volatility (teda rizika, kolísavosti hodnoty portfólia).

Nová Peňaženka sa skladá z dlhopisovej a peňažnej zložky. Prvá z nich v portfóliu dostane podiel 60 %, druhá 40 %. Inteligentná peňaženka je teda kombináciou dlhopisového a peňažného trhu. Podrobnejšie sa skladá z týchto fondov:

Zdroj: Mesačné správy ETF fondov ku 31.10.2023.

40 % portfólia tvorí fond zameraný na vládne dlhopisy najväčších ekonomík eurozóny so splatnosťou 1-3 roky. Dlhopisy musia byť vydávané v eurách a mať vysoký kreditný rating (patriť do tzv. investičnej triedy, teda medzi dlhopisy s veľmi nízkou šancou bankrotu). Zastúpenie majú napríklad dlhopisy vlád Francúzska, Talianska, Nemecka, Španielska, Rakúska či Holandska.

20 % zastúpenie má fond obsahujúci dlhopisy firiem z celého sveta vydávané v eurách so splatnosťou 1-5 rokov. Rovnako musia patriť do investičnej triedy, ide teda o dlh najkvalitnejších firiem na svete.

39,4 % podiel získal fond, ktorého cieľom je replikovať krátkodobú úrokovú sadzbu €STR (cena, za ktorú si banky požičiavajú prebytočné rezervy na jednu noc). Verejnosť nedokáže za tento úrok investovať priamo, ETF ho teda replikuje pomocou tzv. swapov. Jeho súčasný ročný výnos je 3,97 % (k 31.10.2023) pri nulovej reaktívnosti na zmeny úrokov (jeho durácia je teda nulová).

Toto zloženie predstavuje súčasnú taktickú alokáciu, ktorú nám investičná stratégia v prípade rapídnej zmeny trhových podmienok (najmä prudkých zmien úrokových sadzieb) umožňuje prispôsobiť novej situácii. Do peňaženky budeme v takom prípade môcť pridať drobnú akciovú zložku (podiel do 20 %), zmeniť pomer peňažného a dlhopisového trhu či upraviť splatnosti dlhopisov (celková durácia dlhopisovej a peňažnej zložky portfólia však nikdy nemôže presiahnuť 2,5 roka).

Naším cieľom rozhodne nie je robiť takéto zmeny často, majú slúžiť skôr na ochranu investorov v prípade, že by zmena trhových podmienok spôsobila objektívnu nevýhodnosť súčasného nastavenia (napr. ak by úrokové sadzby opäť klesli na nulu alebo do záporného pásma). O každej zmene portfólia Peňaženky vás budeme vopred informovať.

Celé znenie novej investičnej stratégie si prečítate na tomto odkaze.

Táto tabuľka porovnáva dôležité vlastnosti novej a pôvodnej Peňaženky. Nájdete v nej aktuálny ročný výnos do splatnosti (v hrubom aj po poplatku) a citlivosť na zmeny úrokov (duráciu).

Meníme Inteligentnú peňaženku: vyšší výnos s nižším rizikom | Finax.sk

Môžete vidieť, že citlivosť na úroky v novej Peňaženke klesla na tretinu pôvodnej hodnoty, zatiaľ čo aktuálny výnos stúpol o 1,3 percentuálneho bodu. Naplno sa tak ukazuje, že sme sa vďaka zvýšeným úrokom konečne dočkali návratu doby dlhopisov a peňažného trhu, ktoré poskytujú slušné zhodnotenie aj pri nízkej kolísavosti hodnoty.

Ako bude nová Peňaženka reagovať na zmeny úrokových sadzieb?

Odolnosť voči zmenám úrokov sme si chceli potvrdiť na konkrétnych scenároch trhového vývoja. Keď totiž poznáte duráciu jednotlivých fondov v portfóliu, dokážete odhadnúť, ako by sa vyvíjalo v prípade rôznych zmien úrokov. Durácia (konkrétnejšie modifikovaná durácia) totiž hovorí, o koľko percent sa zmení cena dlhopisu v reakcii na zmenu sadzieb o 1 percentuálny bod.

Otvorte si Inteligentnú peňaženku


Vytvorili sme preto modelované investície do novej Peňaženky, v ktorých sme predpokladali postupný nárast aj pokles depozitnej sadzby ECB o 2 a 4 percentuálne body v priebehu najbližších 2 rokov. Pojem „úroky“ v stĺpcoch tabuľky teda označuje depozitnú sadzbu centrálnej banky (v súčasnosti 4 %). Vo výpočte predpokladáme, že sa podľa zmien tejto sadzby budú meniť aj výnosy dlhopisov. Výsledky v tabuľke sú očistené o poplatok Finaxu vo výške 0,5 % ročne.

Vidíte, že hoci by nárast úrokov váš očakávaný výnos znížil, ich efekt by neprebil vysoký výnos do splatnosti súčasných dlhopisov. Očakávaný zárobok zostal v rozmedzí 2-3 % ročne v prípade zvýšenia úrokov o 2 aj 4 percentuálne body, čo sú s ohľadom na históriu stále nezvyčajne výrazné pohyby.

V prípade poklesu depozitnej sadzby na 2 % očakávaný čistý výnos dokonca stúpne na takmer 4 % vďaka výslednému nárastu cien dlhopisov.

Aj v prípade zníženia sadzieb na nulu (čo je s ohľadom na súčasnú zvýšenú infláciu vysoko nepravdepodobné) klesá očakávaný výnos len mierne. Upozorňujeme však, že výnos v tabuľke pokrýva investíciu na najbližšie dva roky, počas ktorých by sadzby postupne klesli na nulu (teda by počas väčšiny investície boli stále v pluse). Pokiaľ by ste do novej Peňaženky vstupovali pri už nulových sadzbách, pravdepodobne by ponúkala minimálny výnos.

V prípade, že by úroky niekedy v budúcnosti opäť klesli na nulu, preto plánujeme zloženie Peňaženky prispôsobiť (viac sa o tejto téme dočítate nižšie v časti o investičnom certifikáte a investičných úveroch).

Samozrejme, treba tieto čísla brať s rezervou, ide iba o odhadované výsledky. Na finálny výnos môže vplývať viacero faktorov, ktoré model nedokáže brať do úvahy (napr. nálada investorov, pomalšie prispôsobovanie sa výnosov dlhopisov na zmeny sadzieb ECB a pod.). Výsledný výnos sa preto môže od týchto odhadov líšiť.

Prečo so zmenou prichádzame teraz?

Možno sa pýtate, prečo sme s takýmto zložením neprišli už pri spúšťaní pôvodnej Peňaženky, keď poskytuje taký slušný výnos pri nižšej citlivosti na úroky. Žiaľ, v čase vytvorenia pôvodnej Peňaženky držala centrálna banka úrokové sadzby v zápornom pásme. Peňažný trh či krátkodobé dlhopisy vtedy zarábali záporné výnosy a hodnota takéhoto portfólia by klesala.

Jedinou možnosťou, ako vytvoriť portfólio s kladným výnosom, bolo investovať do dlhopisov s dlhšou duráciou (ktoré majú zväčša vyššie výnosy výmenou za výraznejšiu citlivosť na úroky) alebo s väčším kreditným rizikom. Keďže sme nechceli klientov vystavovať rizikám bankrotov, zostali sme pri dlhu najkvalitnejších vlád a firiem s dlhšou splatnosťou.

Žiaľ, z takmer nulovej inflácie sa za pár mesiacov stala dvojciferná a centrálne banky spustili najprudšie zvyšovanie úrokov v histórii. Dlhopisy kvôli tomu zažili svoju najdlhšiu korekciu v histórii a doplatila na to aj Peňaženka. Aj také je investovanie, občas v ňom nastanú udalosti, ktoré svet nikdy predtým nezažil.

Ani nová Peňaženka nie je voči zmenám úrokov imúnna. Uplynulý bezprecedentný vývoj by ju tiež dostal do poklesu. Na stúpanie úrokov je však oveľa lepšie pripravená. Graf nižšie zobrazuje kumulatívny výnos novej a pôvodnej Peňaženky počas existencie Inteligentnej peňaženky.

Môžete vidieť, že nové portfólio nedostalo do takej výraznej straty ani najprudšie zvyšovanie úrokov v histórii. Vďaka vyššiemu výnosu do splatnosti sa za posledný rok vytrvalo zotavuje, zatiaľ čo pôvodná Peňaženka stagnuje. A môžete tiež vidieť, že čiara vývoja novej Peňaženky je oveľa stabilnejšia. Na mesačnej báze nezažíva také prudké výkyvy nahor a nadol.

Upozornenie: Kumulatívny výnos novej Peňaženky je vypočítaný na základe kurzov NAV podkladových fondov ETF zverejnených na stránkach správcov. Portfólio novej Peňaženky zodpovedá optimálnemu/počiatočnému zloženiu produktu. V modelovanom vývoji sa raz mesačne strháva poplatok za riadenie portfólia 0,5% p.a. vrátane DPH. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov.

Pri investovaní sa však netreba prehnane upínať na minulosť. Najväčšie príležitosti sa často skrývali na trhoch, na ktoré predtým dopadla kríza. Počas krízy v roku 2008 sa mnoho ľudí popálilo na akciách, ktoré následne zaznamenali desaťročie rekordného rastu.

Atraktívnu príležitosť teraz ponúka aj dlhopisový trh. Mnohé typy dlhopisov ponúkajú najvyšší výnos za desaťročia. Nová Peňaženka investorom ponúka potenciál týchto výnosov.

Upozornenie: S investovaním sa vždy spája riziko spojené s vývojom finančných trhov. Podrobnosti o riziku pri investovaní nájdete v tomto blogu.

Kedy zmena prebehne?

Stratégia sa bude meniť plošne, teda pre nových záujemcov o Peňaženku aj pre existujúcich klientov, ktorí už Peňaženku otvorenú majú. Zmena začne platiť od investičného utorka 5.12.2023.

Na účtoch existujúcich klientov vykonáme vo štvrtok 30.11.2023 odpredaj pozícií v súčasnej Peňaženke a nasledujúci investičný deň (utorok 5.12.2023) sa nakúpia nové ETF podľa zmeneného zloženia Peňaženky.

V súlade s legislatívnymi požiadavkami na informovanie klientov sa nebudú vklady do Peňaženky investovať od 15.11.2023 do 5.12.2023, kedy sa všetky prostriedky na Peňaženkách zainvestujú podľa novej stratégie (posledný nákup v súlade s pôvodnou stratégiou prebehne 14.11.2023). Pokiaľ si ako nový klient otvoríte Peňaženku medzi 15.11. a 4.12., získate účet s novou investičnou stratégiou, vklady vám však zainvestujeme až 5.12.

Investovanie na úver a certifikát sú stále v pláne

Pri vzniku pôvodnej Peňaženky sme komunikovali zámer vymeniť hotovostnú zložku Peňaženky za  fixne úročený investičný certifikát naviazaný na úvery, ktoré by Finax poskytoval svojim dlhodobým investorom do dynamických portfólií. Dlhodobí investori by si tak mohli vďaka pákovému efektu znásobiť výnosy a sporitelia v Peňaženke by získali stabilnejší výnos aj v čase nízkych úrokov.

Súčasná zmena Peňaženky neznamená, že rušíme plány na spustenie investičných úverov a tvorbu investičného certifikátu. Na ich spustenie máme pripravenú a splnenú väčšinu technických aj regulačných požiadaviek.

Zatiaľ sme sa však tieto produkty rozhodli odložiť, keďže nepovažujeme súčasnú dobu (najmä vzhľadom na výšku úrokov a vývoj akciových trhov) za bezpečnú na spustenie úverovaných investícií. 

Hoci to nebolo jednoduché rozhodnutie, cítime zodpovednosť za majetok klientov a chceme pokračovať v presadzovaní zodpovedného investovania, kedy v záujme hľadania skratiek nezachádzate do príliš veľkého rizika (v podobe vysokého úroku, ktorý by vaša investícia musela prekonať, aby ste nestratili peniaze). V súčasnosti preto považujeme ETF peňažného trhu za adekvátnu náhradu certifikátu v Peňaženke.

Keď však úroky poklesnú, bude na spustenie investičných úverov a certifikátu oveľa vhodnejšia doba. Potreba fixne úročeného certifikátu v Peňaženke bude práve vtedy najvyššia, keďže pri poklese úrokov začnú peňažné aj dlhopisové ETF ponúkať nižší výnos. Zároveň by vtedy dávalo najväčší zmysel investovanie na páku, keďže by nebolo také nákladné, a nízke úroky by pravdepodobne stimulovali aj rast akciových trhov.

V tomto bode by sme však radi poznali aj váš názor. Pokiaľ si myslíte, že má investovanie na úver zmysel aj pri súčasných sadzbách (4-5 %) a pôžičku by ste si v aj v súčasnom prostredí pravdepodobne vybrali, ozvite sa nám na client@finax.eu alebo na tel. čísle +421 2 2100 9985. Pokiaľ bude o investovanie na páku stále vysoký záujem, môžeme naše rozhodnutie prehodnotiť.

Veríme, že vás zmeny smerom k vyššej bezpečnosti a lepšiemu výnosu potešia. Vďaka vysokým úrokom dnes nemusíte podstupovať priveľké riziko, ak chcete zhodnocovať úspory na kratšiu dobu. Dlhopisy a peňažný trh takéto výnosy neponúkali viac ako 10 rokov, je preto škoda ich nevyužiť. Nová Peňaženka vám na tieto trhy otvára dvere. Je ideálnou destináciou pre úspory, ktoré budete potrebovať o 1 až 3 roky.

Ďakujeme za vašu dôveru v Inteligentné investovanie a všetky nápady a pripomienky ohľadom portfólií, ktoré s nami zdieľate.

Šimon Pekar
Šimon Pekar
Analyst
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon