Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Ako čítať daňový výpis?

Klientovi Finaxu, ktorému v uplynulom kalendárnom roku prebehol predaj fondov aspoň na jednom účte z akéhokoľvek dôvodu, automaticky generujeme daňový výpis. Daňový výpis hneď neznamená daňovú povinnosť investora. V tomto blogu odpovedáme na otázky, kde nájdete daňový výpis, ako ho čítať a ako zistiť, či máte daňovú povinnosť a musíte podávať daňové priznanie.

Radoslav Kasík | Ako to robíme? | 12. február 2021

Komu vytvárame daňový výpis?

Každý klient, na ktorého účte vo Finaxe prebehol predaj pozície (akcie, ETF fondu), dostane od Finaxu email s upozornením na uloženie daňového výpisu v jeho online prehľade účtov. Predaj mohol nastať z dôvodu výberu peňažných prostriedkov, zmeny stratégie, rebalansingu alebo z dôvodu vytvorenia hotovosti na účte slúžiacej na krytie poplatku za riadenie portfólia.

Vygenerovanie daňového výpisu neznamená hneď daňovú povinnosť klienta z investícií vo Finaxe. Daňový výpis dostávajú aj investori, ktorí mali pri predaji splnený ročný časový test, teda že predávané podiely fondov ETF držali dlhšie ako rok, kedy sú príjmy z nich podľa slovenského Zákona o dani z príjmov oslobodené od dane. 

Výpis je generovaný aj klientom, ktorí z predaja pozícií dosiahli stratu. V tomto prípade im tiež nevzniká daňová povinnosť z uzavretých investícií vo Finaxe.

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa meniť. Slovenský daňový výpis je prispôsobený slovenskej daňovej legislatíve a zodpovedá daňovému režimu daňovníkov s rezidenciou v Slovenskej republike. Spomenuté daňové oslobodenia rovnako platia pre slovenských daňových rezidentov.

Ako zistíte, či vám v minulom roku z riadených portfólií vo Finaxe vznikla daňová povinnosť, vysvetľujeme ďalej v článku.

Kde nájdem daňový výpis?

Daňový výpis nájdete vo webovom prehľade účtov alebo v mobilnej aplikácii Finax.

Po prihlásení sa do klientskej zóny vstúpte do sekcie Aktivity v hlavnom menu a následne do časti Dokumenty. Nahraté dokumenty sú rozdelené do štyroch podsekcií: Výpisy, Daňové dokumenty, Faktúry, Iné a Zákonné dokumenty. Rovnaké informácie nájdete aj v aplikácii po ťuknutí na menu Viac vpravo dole a po výbere sekcie Dokumenty.

Daňový výpis sa nachádza v záložke Daňové dokumenty, kde si viete stiahnuť relevantný dokument pre zistenie vašich daňových povinností v jednotlivých rokoch, v ktorých boli realizované predaje na vašom účte. 

Čo obsahuje daňový výpis?

Daňový výpis obsahuje všetky predaje zrealizované v uplynulom kalendárnom roku spárované s nákupmi rovnakého cenného papiera v minulosti. 

Pri určovaní daňových pozícií sa pozeráme na vlastníctvo cenných papierov, tzn. na všetky účty klienta sumárne. Párovanie predajov a nákupov, a tým aj určenie daňovej pozície neposudzujeme len v rámci jedného účtu, ale naprieč všetkými účtami navzájom. 

Preto sa môže stať, že pokiaľ je investor našim klientom niekoľko rokov a neskôr si otvoril druhý účet, na ktorom investície ukončil napr. po pol roku, nemusí to pre neho znamenať daňovú povinnosť, keďže systém páruje predaje s úplne prvými nákupmi, teda nákupmi na prvom účte.

Je to plne v súlade so slovenskou daňovou legislatívou, ktorá hľadí len na vlastníctvo cenného papiera a príjem z neho. Nepozná a nerieši konkrétne majetkové účty.

Ako čítať daňový výpis?

Každý riadok vo výpise potom predstavuje spárovaný predaj a nákup konkrétneho cenného papiera. Riadok postupne obsahuje stĺpce s rôznymi informáciami k relevantným transakciám:

 • názov investičného nástroja (cenného papiera),
 • burzové označenie cenného papiera (ID),
 • počet kusov nástroja,
 • dátum nákupu (Ot. dňa),
 • dátum predaja (Zav. dňa),
 • počet dní držania,
 • splnenie ročného časového testu (DT: A-áno, N-nie),
 • nákupná cena (Ot. cena), 
 • predajná cena (Zav. cena),
 • prípadné poplatky, mena, prípadné menové kurzy,
 • objem predaja (Príjem),
 • objem nákupu (Náklad),
 • výsledok investície (Výsledok) – v prípade dodržania ročného časového testu je vždy 0, v prípade jeho nedodržania môže byť výsledkom strata alebo zisk.

Daňová povinnosť môže vzniknúť len z transakcií, ktoré sú v stĺpci DT označené písmenom N, čo znamená nesplnený ročný časový test. 

Kde zistím svoju sumárnu daňovú povinnosť za investície vo Finaxe?

Nemusíte strácať čas s počítaním jednotlivých relevantných transakcií pre spoznanie vašej daňovej povinnosti. Naše algoritmy robia túto prácu za vás a na konci daňového výpisu vám ponúkajú prehľadný sumár príjmov z predaných aktív vo Finaxe za minulý rok, pri ktorých nebol splnený ročný časový test.

   

Daňovú povinnosť pri príjmoch z prevodu cenných papierov máte len v prípade, že číslo v riadku (3) rekapitulácie Realizovaný zisk / strata je kladné číslo. Táto hodnota, ak je kladná, predstavuje vašu daňovú povinnosť za aktíva držané vo Finaxe za uplynulý rok.

Pokiaľ je hodnota v riadku (3) záporná, nevznikla vám z predajov investičných nástrojov vo Finaxe daňová povinnosť ani povinnosť podávať daňové priznanie alebo uvádzať v ňom tieto príjmy.

Riadok (1) predstavuje celkové príjmy zo všetkých zrealizovaných predajov v uplynulom roku, na ktorých nebol splnený ročný časový test a riadok (2) potom obsahuje prislúchajúce výdavky na obstaranie predaných kusov cenných papierov.

Tento prístup k posudzovaniu daňovej povinnosti sa týka len slovenských daňových rezidentov. Daňový režim je individuálny pre každého investora a môže sa v budúcnost zmeniť. 

Nezabúdajte, že pokiaľ vlastníte investície aj u iných obchodníkov s cennými papiermi alebo v banke a realizovali ste predaje cenných papierov aj cez nich, príjmy a výdavky z obchodov u rôznych obchodníkov spočítavate v daňovom priznaní. V takom prípade príjmy a straty z predaných pozícií navzájom započítavate, čiže aj realizovaná strata vo Finaxe môže mať pre vás zmysel.

Rovnako upozorňujeme, že na príjmy z prevodu cenných papierov, kam spadajú aj transakcie s fondmi ETF, sa vzťahuje aj oslobodenie príjmov do výšky 500 eur od dane podľa §9 ods. 1 písm. g) Zákona č. 595/2003 o dani z príjmov, ak toto oslobodenie nevyužívate pri iných príjmoch, na ktoré sa dá podľa zákona uplatniť. 

Z tohto dôvodu nemusí ani zisk v objeme do 500 eur pre vás predstavovať povinnosť podať daňové priznanie a odviesť daň.

Viac informácií o daňových povinnostiach pri príjmoch z investícií nájdete v článku Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií, kde nájdete aj webinár venovaný tejto téme.

Finax vám pomáha aj v daňových otázkach a zjednodušuje vaše daňové povinnosti. Ďakujeme za vašu dôveru v Inteligentné investovanie.

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Začnite investovať už dnes 

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.sk
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon