Jak funguje rebalancing v praxi?

Vývoj trhů během koronakrize otestoval nastavení i našich investičních strategií. Výrazný propad cen rizikových aktiv vedl k aktivaci rebalancingu u mnoha klientů. Poprvé v naší historii došlo k zásadnějšímu přezkoušení našich systémů a automatizovaného řízení portfolií. Jak to dopadlo a zda rebalancing přináší slibované, vám ukážeme na příkladu vývoje účtu konkrétního klienta Finaxu.

Radoslav Kasík | Jak to děláme? | 26. srpen 2020

Bezprecedentní pandemie viru COVID-19 neprověřila po finanční stránce jen kvalitu osobních financí lidí a nervy investorů, ale i samotné investiční strategie, Finaxu nevyjímaje.

Prudký propad akciových trhů vedl k prvnímu velkému rebalancingu portfolií Finaxu. Proběhl na 2747 účtech inteligentních investorů, čímž se dotkl téměř poloviny aktivních klientů v době jeho realizace.

Co je rebalancing, proč ho děláme, jak funguje a jaké přínosy nabízí inteligentním investorům?

Načasování rebalancingu

Načasování rebalancingu bylo z pohledu vývoje trhů v tomto roce skvělé. Aktivovaný byl začátkem druhé poloviny března, tedy pár dní před nalezením dna akciovými indexy. Investiční den připadl na 16. 3. 2020.

Tehdy jsme ještě uplatňovali dvoutýdenní frekvenci obchodů, která ale v tomto případě neohrozila dobré načasování rebalancingu. Většina akciových indexů našla dosavadní dno během koronakrize následující den po rebalancingu nebo pár dní na to.

Za normálních okolností rebalancing provádíme během investičních dní, kdy realizujeme základní nákupy a prodeje ETF v portfoliích. Vzhledem k tomu, že šlo o první masivní rebalancing týkající se velkého počtu investičních účtů, tedy o první pořádnou zkoušku ohněm, jeho realizaci jsme pro jistotu vyčlenili na samostatný den. Proběhl následující den po investičním dni, tj. ve středu 17. 3. 2020.

Systémově, ale také z hlediska předpokladů investiční strategie vše proběhlo v pořádku. Nastavení rebalancingu fungují podle předpokladů. Každý další rebalancing bude proveden již v rámci investičního dne.

Proč rebalancujeme portfolia?

Dnes, s odstupem času od provedení rebalancingu, umíme na reálné praxi vyhodnotit, jaké přínosy má pro samotná portfolia. Prvořadým a prokázaným úkolem rebalancingu je zachovat rizikovost portfolií na vhodných úrovních pro samotného investora.

Vývojem portfolia v čase a různou výkonností jednotlivých tříd aktiv se jeho složení mění, což i ukazujeme dále v článku na konkrétním příkladu.

Může se tak stát, že podíl dynamických nástrojů výrazně naroste, čímž se portfolio stane rizikovější a nevhodné pro klienta. Naopak poklesem hodnoty akciových investic může být portfolio zbytečně konzervativní, a tím zkomplikovat klientovi dosažení investičních cílů.

Naší povinností je udržet riziko investice na úrovni odpovídající rizikovému profilu klienta a jeho cíli. Rebalancing slouží v první řadě k tomuto účelu.

Všechny nás ale zajímá, zda rebalancing i zvyšuje výnos portfolií tak, jak prohlašujeme. Právě tento fakt jsme prověřili na vývoji skutečného účtu našeho klienta.

Nechte Vaše peníze vydělávat 

Vyzkoušejte levné pasivní investování bez daní.


Ukázka rebalancingu na skutečném účtu klienta Finaxu

Konkrétně jde o inteligentního investora, který si u nás otevřel účet začátkem února tohoto roku, kdy vložil jednorázovou investici do portfolia Finax 70% akcie a 30% dluhopisy. Prostředky byly zainvestované v polovině měsíce (17. 2.), pár dní před dosažením vrcholu světovými akcemi.

Tabulka zobrazuje změnu hodnoty jednotlivých 10 fondů ETF tvořících portfolio klienta v následujících čtyřech týdnech. Pohyby finančních trhů v důsledku vypuknutí pandemie koronaviru byly skutečně obrovské a dosud nepoznané. Jde o nejprudší propad trhů v jejich moderní historii.

Graf ukazuje, jak se v důsledku těchto pohybů jednotlivých fondů změnilo složení portfolia. Změna je s ohledem na krátkou dobu jejího průběhu skutečně výrazná. Právě výraznější vychýlení skladby portfolia vedlo k aktivaci rebalancingu již měsíc po úvodním zainvestování.

Jak probíhá rebalancing?

Z grafu je zřejmé, že v rámci rebalancingu se odprodala část všech čtyř dluhopisových fondů a dokupovalo se všech šest akciových fondů. Po výraznějším poklesu akcií v porovnání s dluhopisy byly akciové ETF podvážené oproti optimálnímu složení a dluhopisové fondy naopak převážely. Podíl akcií klesl ze 70% na 64%.

Oranžové sloupce vyjadřují podíl daného ETF v čase rebalancingu a modré sloupce v den prvotního zainvestování. Modré váhy odpovídají tzv. optimálnímu složení, které portfolio dostává zpět rebalancingem.

U fondů, kde je váha větší oproti optimální (počáteční) alokaci, tedy oranžový sloupec převyšuje modrý, se část podílů odprodá, a při ETF, kde je oranžový sloupec nižší než modrý, se podíly dokoupí, aby váha dorovnala optimální skladbu vyjádřenou modrým sloupcem.

Rebalancingem se přirozeně kupují nejvíce propadlá aktiva, tedy ta, která podle předchozí tabulky zaznamenala největší ztráty. Tím je relativní rozdíl jejich aktuální váhy oproti optimálnímu největší (rozdíl mezi oranžovým a modrým sloupcem). Konkrétně to byly akcie malých evropských a amerických společností a akcie středně velkých amerických firem.

Prodávají se naopak nejvíce zhodnocené nebo nejméně pokleslé fondy. V tomto případě šlo zejména o vládní dluhopisy. Přirozeně jde o ETF, jejichž poklesy byly nejmenší, čím jejich váha v portfoliu vzrostla, jak ukazuje graf.

Daňový aspekt rebalancingu

V tomto případě rebalancovaná portfolia nevytvářely klientovi daňovou povinnost navzdory nedodržení ročního časového testu - podle slovenské legislativy u slovenského klienta, v Česku jsou to 3 roky (odprodej proběhl po měsíci od zainvestování), po kterém jsou příjmy z ETF osvobozeny od daně. Všechny fondy prodávané v rámci rebalancingu byly ale v době jeho realizace ve ztrátě, tedy klientovi nevznikl příjem z převodu cenných papírů.

Zvýšil rebalancing výnos portfolia?

Další tabulka odhaluje eurové výnosy jednotlivých fondů ETF tvořící portfolia Finax od provedení rebalancingu 17. 3. (realizované ceny) do 11. 8. 2020 (zavírací ceny).

Už tato tabulka zřetelně odráží smysl a přínosy rebalancingu z pohledu výnosů. Všechny fondy, které při poklesech trhů zaznamenaly největší propady, během návratu trhů zaúčtovaly největší zisky.

Naopak zisky fondů prodávaných během rebalancingu jsou za uplynulých 5 měsíců níže. Rebalancing zvýšil váhu právě fondů, které rostly více, a snížil váhu fondů, které v dalším období výkonnostně zaostaly.

Zároveň provedl to, k čemu se většina investorů vlivem emocí neodhodlá. Po propadu trhů prodal konzervativní nástroje a přikoupil levná riziková aktiva.

Celkový vývoj skutečného portfolia klienta Finaxu s jednorázovou investicí jsme porovnali se stejným portfoliem, do kterého by se ale nijak nezasáhlo. 17. 2. se identicky nakoupily fondy a portfolio nechalo běžet bez jeho rebalancování.

Výsledek rebalancingu na takovém krátkém horizontu překvapil i nás. Rozdíl výkonnosti rebalancovaného a nerebalancovaného portfolia představuje slušných 1,33 procentního bodu za necelého půl roku.

Vývoj těchto dvou portfolií ukazuje následující graf. Modrá křivka reprezentuje skutečný vývoj portfolia klienta Finaxu a oranžová stejné portfolio bez provedení rebalancingu 17. 3. 2020.

Z grafu je zřetelné, že do rebalancingu se obě portfolia vyvíjely identicky. Změnu v jejich vývoji vyvolal až rebalancing, který odlišil skladbu portfolií. Zatímco podíl rizikových aktiv v rebalancovaném portfoliu vzrostl, v nerebalancovaném zůstal snížený.

Portfolio 70/30 sice ještě nedokázalo vymazat kompletně ztráty, ale portfoliu s provedeným rebalancingem se zřetelně daří lépe.

Následující graf zobrazuje vývoj těchto dvou portfolií jen od 17. 3., kdy na skutečném účtu proběhl rebalancing. Od tohoto data rozdíl ve výkonnosti činí až 1,71 procentního bodu.

Zajímavé je podívat se také na rozdíl ve složení těchto dvou portfolií k 11. 8. 2020 v dalším grafu. Odlišují se jen v aplikaci automatizovaného řízení na jednom a nezasahování na druhém portfoliu.

Získejte vyšší výnosy 

Vyzkoušejte levné fondy ETF bez daní z výnosů.


Rebalancing funguje a představuje významnou konkurenční výhodu Finaxu

Rebalancing se právem považuje za nedílnou součást pasivního investování. Jeho úkolem je udržování složení portfolia v optimální skladbě, a tím zachovává jeho rizikovost na vhodné úrovni. Kromě toho dokáže zvýšit výnosnost portfolia a snížit jeho riziko.

Na příkladu konkrétního účtu klienta Finaxu jsme jednoznačně prokázali, že rebalancing skutečně dodává investicím tyto benefity.

Z výsledků rebalancingu vyplývá několik důležitých závěrů pro každého inteligentního investora i potenciálního klienta Finaxu.

Upozorňujeme, že u každého klienta rebalancing vypadá rozdílně. Uvedený příklad je jeden konkrétní účet na ilustraci rebalancingu. Jednotlivé účty, na kterých proběhl v březnu rebalancing, měli v době jeho realizace rozdílné složení portfolií, podíl fondů byl rozličný, proto i samotné obchody mohou být jiné, co se týče jejich velikosti, ale i samotných cenných papírů.

Každý účet ve Finaxu je individuální s různými daty investic, tím pádem i s rozdílnými průměrnými nákupními cenami ETF. Zároveň na účtech mohou být uplatněny různé slevy, které odlišují celkovou výši nákladů. V důsledku těchto faktů se složení portfolia jednotlivých účtů v čase rebalancingu odlišuje.

Zároveň jde z pohledu dlouhodobé investice o velmi krátký horizont pokrývající specifickou periodu tržního vývoje. Uvedený příklad neznamená, že rebalancing každý rok zvýší výkonnost v obdobné míře.

Na delších horizontech se efekt rebalancingu více průměruje. Historicky na modelovaném vývoji našich portfolií k výkonnosti přidává mezi 0,3% až 0,6% ročně v závislosti na investiční strategii a konkrétního vývoje trhů během sledovaného období. Komplexnější informace naleznete zde.

Začněte investovat již dnes 


Kvalita investičního řešení Finaxu

Doposud nemáme povědomí o tom, že by některý konkurenční nástroj pasivního investování na slovenském (českém) finančním trhu nabízel obdobný způsob bezplatného automatizovaného rebalancingu. – Portu také dělá rebalancing, pokud se nemýlím

Algoritmy našich systémů každý investiční den projdou všechny klientské účty a kontrolují, zda se složení portfolií nevychýlilo v takové míře, aby aktivovalo rebalancing. Dopředu nikdy neumíme říct, kdy dojde k rebalancingu.

Několik firem sice uvádí, že pravidelný rebalancing je součástí jejich investičních strategií, ale v praxi zůstává jen na papíře nebo jeho způsob provádění je odlišný a méně efektivní, např. v pevně stanovená data nebo až příliš častý při menších změnách skladby portfolií.

Výkonnost konkurenčních portfolií bude (může být) v důsledku chybějícího efektivního rebalancingu slabší přesto, že mají podobné složení jako strategie Finaxu.

Nízké poplatky nejsou všechno

Na příkladu jsme ukázali, že poplatky nejsou ani při pasivním investování jediným faktorem určujícím výsledek investice. Výnosy portfolií Finaxu díky unikátnímu rebalancingu klidně překonají zhodnocení i naoko levnějších produktů.

Účet klienta Finaxu za půl roku dosáhl výrazně vyšší výkonnost oproti nerebalancovanému portfoliu. Vyšší výnos již nyní kompletně pokrývá roční náklady investice.

Poplatek za řízení portfolia Finaxu plně odpovídá kvalitě poskytované investiční služby. Čistá nákladovost analyzovaného portfolia je v důsledku přínosu rebalancingu výrazně nižší než samotná výše poplatku za řízení portfolia.

Řízené portfolia ve srovnání s individuálními účty u brokerů

Uplatňování rebalancingu je jedním z hlavních argumentů svěření správy investic profesionálům.

Mnoho drobných investorů investujících na vlastní pěst nedokáže správně provést rebalancing ve svém portfoliu. Další tržní příležitost a potřebu rebalancingu propásnou nebo nestihnou.

Chybějící disciplína, podléhání emocím, nedostatečná nebo přehnaná péče o portfolio a nedodržování základních investičních pravidel jsou důvody horších dlouhodobých výsledků individuálních investorů.

Častokrát je překážkou efektivního rebalancingu malá velikost portfolia drobného investora na individuálním brokerským účtu či nízký počet fondů v portfoliu.

Nesmíme ale zapomínat, že rebalancing portfolia představuje obchody s cennými papíry. S těmi jsou spojeny transakční náklady. Individuální rebalancing vždy něco stojí, ale Finax ho nabízí zdarma.

I pár klientů Finaxu se během koronakrize pokoušelo časovat investice, ať už výběrem během padajících trhů s cílem vložit znovu prostředky na nižších úrovních nebo změnou investiční strategie na konzervativnější s cílem později se vrátit do dynamického portfolia.

Neregistrujeme jediného, kterému by se to úspěšně podařilo. Ti, kteří se vrátili do dynamického portfolia, tak udělali na vyšších úrovních trhů, tedy na této aktivitě prodělali.

Mnozí drobní investoři často nerozumí argumentům, proč se jim individuální investování na konci dne nevyplatí navzdory zdání, že investují levněji, lépe a bezpečněji. Uplynulý vývoj portfolií Finaxu je dokonalým potvrzením výhod Inteligentního investování.

Diverzifikace zůstává klíčovým parametrem úspěchu investice

Dalším důležitým parametrem dobré investice, který letos finanční trhy potvrzují, je diverzifikace portfolia. Investoři mají často tendenci více se přiklánět a preferovat aktiva s vyšší výkonností v uplynulém období.

Jak ukázal i tento článek, minulá výkonnost neříká nic o té budoucí. Od dosavadního vyvrcholení pandemie dosahují vyšší výnosy právě předtím zatracované a výkonnostně zaostávající třídy aktiv.

S téměř 2,5letou historií portfolií Finaxu můžeme konstatovat, že naše investiční strategie fungují podle předpokladů, které jsme dlouhé měsíce prověřovali a testovali. 

Ohodnoťte článek:
Jak funguje rebalancing v praxi?
Hodnocení: 4.5 2

Nejčtenější články

22. říjen 2019

Finanční nezávislost – jako jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – svobodu.

Přečíst více
Finanční rezerva – v dobrém i ve zlém | Finax.cz
2. prosinec 2019

Finanční rezerva – v dobrém i ve zlém

Ztráta práce, delší pracovní neschopnost, zatékající střecha, pokažené auto či jen nečekaně vysoké nedoplatky na energiích. Pokud nechcete, aby takové poměrně běžné problémy přerostly do kritických rozměrů a zbytečných půjček, je třeba být na ně připraven. K tomu slouží finanční rezerva. Kolik byste si ale měli "odložit stranou"? Kde držet finanční rezervu? Stačí vám na ni běžný účet v bance, nebo ji můžete investovat?

Přečíst více
21. červen 2019

Proč rebalancujeme portfolia

Finax na český trh přinesl, jako jednu z několika novinek, automatizovaný pravidelný rebalancing, zohladnujuci princip danovo efektivneho investovania. Co toto cizí slovo znamená a jaké výhody nabízí pro vaše investice?

Přečíst více
31. říjen 2019

Diverzifikace - Jak vydělávat hodně s minimálním rizikem

Diverzifikace je základní podmínkou pasivního investování. Představuje skvělý jednoduchý nástroj snižování rizika investice a cestu k dlouhodobým a stabilním výnosům. Finax portfolia patrí mezi nejvíc diverzifikovaná na českém trhu. Jak funguje diverzifikace, co si pod ní lze představit a proč je důležitá pro vaše investice?

Přečíst více