Finax Blog

Informace, které Vám pomohou ke správnému investování.

Jak modelujeme historický vývoj portfolií Finax?

Finax se často prezentuje dlouhodobým historickým vývojem svých portfolií. Vždy jde o modelovaný vývoj a v tomto článku vysvětlujeme, proč operujeme s modelovanou výkonností, a do detailů odhalujeme, jak jsme se k ní dostali, jakou metodiku jsme použili a z čeho jsme vycházeli.

Radoslav Kasík | Jak to děláme? | 3. února 2020

Finax, o.c.p., a.s. začal svou oficiální businessovou pouť 10. ledna 2018, kdy byla společnost zapsána do obchodního rejstříku. Službu řízených portfolií Inteligentní investování jsme spustili o dva měsíce později.

Na internetových stránkách Finaxu, ať už v blogových článcích nebo na základních stránkách, ve webinářích a prezentacích se však setkáte s podstatně delšími výkonnostmi našich portfolií, které sahají daleko do historie před samotným založením firmy.

V každém jednom případě jde o modelovaný vývoj, ne o skutečně dosaženou výkonnost klientů Finaxu. Na následujících řádcích vám odhalíme, jak jsme se k používané výkonnosti dostali, zdůvodníme způsob jejího modelování a vysvětlíme, proč s ní vůbec operujeme.

Krédem Finaxu od jeho počátku je úplná transparentnost. V tomto duchu přinášíme vysvětlení k prezentované historické výkonnosti a přesně do detailů odhalujeme metodiku jejího modelování, abychom předešli případným pochybnostem.

Proč modelujeme historický vývoj portfolií?

Příčin pravidelného operování s modelovanými výkonnostmi je hned několik.

V první řadě jsme s nimi začali pracovat, abychom získali dostatečně dlouhou historii vzorových portfolií pro potřeby portfoliového a produktového managementu. Pokud jsme chtěli přinést na evropský trh bezkonkurenční investiční produkt, museli jsme ho dokonale připravit a otestovat.

Získejte vyšší výnosy 

Vyzkoušejte levné fondy ETF bez daní z výnosů.

Potřebovali jsme si ověřit všechny naše předpoklady, na kterých jsme plánovali Inteligentní investování postavit. Vydělává pasivní investování skutečně více než většina aktivně řízených řešení? Zvyšuje rebalancing výnos a snižuje riziko portfolia?

Odpovědi na tyto otázky bychom nedostali, pokud bychom neměli orientační historický vývoj podkladových nástrojů. Jedině na něm jsme mohli testovat různé způsoby rebalancingu a vybrat ten vhodný.

 Jak modelujeme historický vývoj portfolií Finax? | Finax.eu

Regulace dnes při řízených portfoliích vyžaduje načrtnutí očekávaného zhodnocení investice, ale i vývoj v případě pesimistického či optimistického scénáře.

Předpokládaný budoucí vývoj ve všech třech scénářích musí vycházet z historické výkonnosti portfolia, aby byl relevantní. Jen použití co největšího souboru historických dat vede k věrohodnému odhadu, a proto jsme museli vývoj namodelovat.

Pokud bychom budoucí výkonnost odvozovali od vývoje v uplynulých 10 letech, byla by značně nadhodnocena, a naopak při podkladových 20 letech podhodnocena. Ani v jednom případě by nebyla směrodatná.

Naše modely sahají až na začátek roku 1988. Více než 30letá historie představuje dostatečný vzorek vývoje trhů a zároveň stále nabízí relevantní indexy, které jsou v podstatě stejné nebo odpovídající jednotlivým nástrojům v našich portfoliích.

Více informací k našim algoritmům v registraci klientů a k předpokládaným výnosům naleznete v článku Co je robo-poradce?

Jak modelujeme historický vývoj portfolií Finax? | Finax.eu

Třetím důvodem modelování je potřeba komunikace dosahovaných výsledků. Obchodník s cennými papíry vytváří každému klientovi samostatný majetkový účet, na kterém mu řídí portfolio. Nespravujeme fond nebo jinou formu jednoho portfolia. Spravujeme tisíce portfolií.

Navzdory jednotným investičním strategiím je každý účet ve Finaxu individuální. Z důvodu různých slev, různého načasování vkladů nebo zaokrouhlování se jednotlivé účty našich klientů navzájem odlišují. Tím pádem se i složení, vývoj a výkonnost dvou účtů se stejnou strategií mohou mírně lišit.

Pokud chceme prezentovat dosahovanou výkonnost Inteligentního investování, potřebujeme pracovat s univerzálním portfoliem.

Při zachování diskrétnosti vůči klientům a pokrytí co nejdelšího časového horizontu, který skutečně prozradí, čeho je investiční strategie schopná, je jediným způsobem reportování výkonnosti modelované vzorové portfolio.

Čtvrtým důvodem jsou marketingové účely. Jak jinak dokážete lidem, že pasivní investování dlouhodobě vydělává více než ukázkou jeho historické výkonnosti.

Cílem modelování je odhalit, že finanční trhy přejí pasivním investorům a za modelováním není žádná věda ani fantazie, ale fakta. Modelováním nekřivíme a nepřizpůsobujeme historii našim potřebám, ale jen ji odkrýváme veřejnosti.

Investujte jako profesionál 

S nízkými poplatky, bez emocí a bez daní.

Metodika modelování minulého vývoje portfolií Finax

Při počítání modelovaného historického vývoje portfolií jsme vycházeli z těchto předpokladů a používali jsme následující metodiku a parametry portfolií, které plně odpovídají skutečnému řízení klientských portfolií ve Finaxu:

 • vývoj portfolií Inteligentního investování je počítaný na základě jednorázové investice od 31.12.1987,
 • počáteční skladba portfolií odpovídá skutečnému složení 11 nabízených řízených portfolií společnosti Finax, které je uvedeno v tabulce Optimální (počáteční) složení portfolií Inteligentního investování výše,
 • pro modelování historického vývoje jednotlivých nástrojů tvořících portfolia Finaxu používáme následující data (více informací ke zdrojům dat níže):
  • kurzy fondů ETF během jejich existence,
  • hodnoty podkladových indexů fondů ETF v období před založením samotných fondů ETF,
  • hodnoty identických (v podstatě stejných) indexů zaměřených na stejnou nebo velmi podobnou třídu aktiv z hlediska jejího ekonomického charakteru, výnosů a rizika v období před vznikem podkladových indexů,
  • pro co nejpřesnější modelování historických dat finančních nástrojů je vývoj všech použitých indexů upravený o skutečně dosaženou tracking difference fondů ETF vůči podkladovým indexům k 31. 8. 2017,
  • všechny dolarové akciové indexy jsou přepočteny každý měsíc do eur kurzem eura vůči dolaru, dolarové dluhopisové indexy nejsou přepočítány, neboť všechny finanční nástroje dluhopisové složky jsou denominovány nebo měnově zajištěné do eur,
 • zdrojem všech použitých dat je zpravodajský portál Bloomberg,
 • některá použitá data jsou modelovány portálem Bloomberg (např. kurz eura vůči dolaru před jeho vznikem, indexy Stoxx 600 a Stoxx Small),
 • vývoj portfolií Finax je modelován vždy k poslednímu dni v měsíci,
 • ke konci každého měsíce se v modelovaných portfoliích strhává plný poplatek za řízení portfolia Finax, v případě portfolií Inteligentního investování ve výši 1,2 % p.a. a v případě Inteligentní peněženky 0,5 % p.a., a to z průměru hodnoty portfolia na konci měsíce a hodnoty portfolia na konci předchozího měsíce,
 • v portfoliích Inteligentního investování se hodnota hotovosti na účtu od spuštění (21. 2. 2018) do 19. 2. 2024 pohybuje od 1,5 % do -0,5 % hodnoty portfolia, po poklesu pod -0,5 % portfolia se ke konci měsíce prodávají 2 % z každé pozice v portfoliu, aby se hotovost opět doplnila na původní podíl 1,5 %,
 • od 20. 2. 2024 jsme minimální podíl hotovosti na hodnotě účtu upravili na -0,3 %, nově se tedy hotovost doplňuje zpět na původní podíl 1,5 % už při překročení této hranice,
 • na portfoliích ke konci kalendářních měsíců v modelování uplatňuje rebalancing podle podmínek a pravidel řízení portfolií Finaxu (investiční strategie Finaxu),
 • při indexech upozorňujeme, že jejich názvy se mohly v uplynulých dvou letech změnit.

Klíčovou a nejcitlivější částí modelování portfolií je získání dat jednotlivých nástrojů před jejich vznikem. Fondy ETF tvořící naše řízená portfolia datují založení do února 2008 až března 2017, tedy ani jeden fond existencí nepokrývá celé modely portfolií Finax.

V rámci snahy disponovat co nejpřesnějším vývojem vzorového portfolia jsme se při jeho modelování snažili vždy najít stejný nástroj nebo v podstatě stejný nástroj, jehož ekonomický charakter, riziko a dosahovaný výnos odpovídá finančnímu nástroji používanému v řízených portfoliích Finaxu (ETF). Před založením ETF jsme jejich vývoj substituovali indexy.

Získejte vyšší výnosy 

Vyzkoušejte levné fondy ETF bez daní z výnosů.

Následující graf a tabulka přesně odhalují, ve kterém čase jsme jaký index použili pro jednotlivé finanční nástroje. Modrá barva v grafu znázorňuje období, během kterého ETF existuje, kdy jsme přímo pracovali s cenami fondu na burze. Tmavě šedá barva ilustruje periodu, na které jsme vývoj simulovali podkladovým indexem, který dané ETF kopíruje.

Světlejší šedé barvy představují pro jednotlivé nástroje období, ve kterých jsme museli sáhnout po obdobném indexu zaměřeném na stejnou nebo podobnou třídu aktiv. Všechny konkrétní indexy jsou vypsány v tabulce Použité indexy v modelovaném vývoji portfolií Finax před vznikem ETF (viz. níže).

Zdůrazňujeme, že při použití indexů pro modelování vývoje jednotlivých finančních nástrojů jsme jejich hodnoty ještě upravili i o skutečně dosahovanou tracking difference ETF během existence fondů. Tracking difference je rozdíl výkonnosti ETF vůči podkladovému indexu, který kopíruje. Může být kladná i záporná.

Jak modelujeme historický vývoj portfolií Finax? | Finax.eu

Při výběru indexů jsme se snažili co nejvíce zachovat charakter třídy aktiva tvořícího podklad finančního nástroje v portfoliu Finax. V mnoha případech byly podkladové indexy nahrazeny stejnými indexy, ale jen cenovými bez započítání dividend, čímž naši modelovanou výkonnost podhodnocují.

V případě akcií velkých amerických firem je celý modelovaný vývoj postaven na indexu S&P 500, který představuje i podklad ETF. V případě středních firem byl podkladový index S&P 400 v prvních letech modelování nahrazen indexem Russell Midcap, jehož zaměření je stejné. Malé americké firmy pokrývá na celém horizontu index Russell 2000.

V rámci evropských akcií při velkých firmách používáme podkladový index Stoxx 600 na celé historii a v případě malých společností je podkladový index MSCI Europe Small doplněn v úvodu modelování identickým indexem Stoxx Small. Vývoj akcií rozvojových trhů pokrývá na celém období index MSCI EM.

Mírně komplikovanější situace nastává při dluhopisových indexech, které nemají takovou tradici kvůli složitějšímu sestavování, maturitám cenných papírů a častým změnám poskytovatelů indexů. Také jejich data nebývají vždy volně dostupné.

V případě světových vládních dluhopisů problém nebyl. K dispozici jsou alternativy podkladového indexu Citi World Government Bond Index, který je dnes pod křídly společnosti FTSE.

Indexy eurových firemních dluhopisů jsme byli nuceni v prvních 10 letech modelování nahradit americkými korporátními dluhopisy. Ekonomickým charakterem a rizikem jde o v podstatě stejné nástroje, zejména na konci 80. a v počátku 90. let minulého století.

Podobně neexistují data pro high-yield eurové dluhopisy a dluhopisy rozvojových zemí do konce 90. let. I v tomto případě jsme využili indexy amerických high-yield dluhopisů, které charakterem, výnosy a volatilitou v dřívějších obdobích odpovídaly finančním nástrojům v portfoliích Finaxu.

Jak modelujeme historický vývoj portfolií Finax? | Finax.eu

V případě relevantní potřeby každému zájemci rádi poskytneme hlubší detaily simulování a přesné přepočty, které vedly ke konečnému vývoji modelovaných portfolií.

Porovnávání srovnatelného – zařazení portfolií Finax do rizikových tříd podle metodiky SRRI

Základním cílem nebo parametrem dobré investice je maximalizace výnosu při podstoupení akceptovatelného rizika. Každá investice nese určitou míru rizika.

Výnos investice je vždy přímo úměrný k podstupování rizik. Existují nástroje, které dokáží riziko korigovat, ale vždy jen částečně.

Investice mohou být složeny z různých finančních nástrojů, postavené na různých třídách aktiv a mohou uplatňovat množství investičních strategií. Kombinací těchto prvků dostáváme tisíce různých investičních příležitostí.

Každého investora zajímá, která investice je pro něj nejvhodnější. Široká škála investic však komplikuje jejich porovnávání. Právě z tohoto důvodu EU přijala pravidla pro určení rizikovosti finančních nástrojů. Díky nim mohou investoři porovnávat výnos a riziko i zdánlivě odlišných investic.

Nechte Vaše peníze vydělávat 

Vyzkoušejte levné pasivní investování bez daní.

V souladu s nimi jsme portfolia Finaxu zařadili do rizikových tříd podle metodiky SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) vytvořené Evropským regulačním orgánem pro cenné papíry a trhy – ESMA.

Povinnost zařazovat finanční nástroje do rizikových tříd podle SRRI mají podílové fondy. Informace o riziku vždy najdete ve velmi užitečném dokumentu Klíčové informace pro investory, které musí správcovské společnosti zveřejňovat pro každý jeden podílový fond.

Obchodníci s cennými papíry spravující individuálně řízená portfolia tuto povinnost nemají. Finax ale opět v rámci férovosti a transparentnosti zašel dál. Každému z našich 12 portfolií jsme přidělili rizikovou třídu na základě historického modelovaného vývoje přesně podle metodiky SRRI.

Jak modelujeme historický vývoj portfolií Finax? | Finax.eu

Finanční nástroj je zařazen do rizikové třídy na základě dosahované volatility (kolísavost). ESMA umožňuje počítat volatilitu týdenních nebo měsíčních výnosů za uplynulých 5 let. Míra volatility následně určuje míru rizika finančního nástroje.

Pro zařazení portfolií Finax do rizikových tříd jsme použili volatilitu měsíčních výnosů modelovaného vývoje. Následující tabulka, která je základem pro srovnání v článcích zveřejněných na stránce Finaxu od června 2021, zobrazuje riziko jednotlivých strategií. Vychází z 5letých modelovaných dat k červnu 2021.

Jak modelujeme historický vývoj portfolií Finax? | Finax.eu

Proč je naše modelování věrohodné?

Finax uplatňuje strategii pasivního investování. Jde o investování do celého trhu. Skladba portfolií reflektuje rozložení světové kapitalizace finančních trhů. Pokud by tomu tak nebylo, nenabízeli bychom pasivní přístup, čímž bychom šli proti naší filozofii.

Základním předpokladem stavby portfolií Finaxu je složením kopírovat světové finanční trhy. Nevyužíváme specifickou investiční strategii, kterou bychom uplatňovali na základě backtestů. Ve Finaxu byla nejdříve alokace všech 11 portfolií a až potom bylo modelování historického vývoje. Nikoli naopak.

Pokud mají americké akcie podíl na světovém akciovém trhu více než 50%, stejnou část tvoří v rámci naší akciové složky.

Stejně to platí pro jiné třídy aktiv s tím, že několik jsme vynechali, abychom zvýšili jednoduchost produktu, snížili administrativní náročnost řízení portfolií, redukovali náklady investic a potenciální chybovost. Proto je váha některých tříd aktiv mírně zvýšená oproti jejich tržnímu podílu.

Fondy ETF, ze kterých skládáme portfolia Inteligentního investování, tu byly před Finaxem a před nimi dlouhou dobu existovaly jejich podkladová aktiva, jejichž vývoj zachycovaly různé indexy. Více o výběru ETF a důvodech skladby portfolia se dočtete zde.

Portfolia Finaxu zrcadlí světové finanční trhy a naše modelované výkonnosti pouze odpovídají vývoji finančních trhů sníženému o naše poplatky a upravenému o pravidelný rebalancing.

Jak modelujeme historický vývoj portfolií Finax? | Finax.eu

Minulé výnosy a ani modelované výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Investování je rizikové a výsledkem investice může být i ztráta. Uvedené portfolio nemusí být z pohledu rizika pro vás vhodné.

Při našem modelování nelze mít pochybnosti. Investiční strategii máme přesně danou – investujeme do celého trhu bez ohledu na dění ve světě. Trhy mají jen jednu historii, proto jsou naše modely věrohodné.

Naplánujte si 15minutový hovor zdarma

Pomůžeme Vám začít a dozvědět se více o Finaxu.

Jak jsme ukázali, maximálně jsme si dali záležet při výběru podkladových nástrojů vstupujících do modelování a nezanedbali jsme žádný detail simulování řízení a vývoje portfolií, ať už tracking difference fondů ETF, plné poplatky, rebalancing nebo kurzové pohyby.

Nakonec, skutečně dosahovaná výkonnost portfolií na účtech našich klientů odpovídá modelovaným zhodnocením a potvrzuje všechny naše předpoklady, rozdíly a výhody oproti konkurenčním investičním řešením.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Klíčová slova
ETF fondy
Sdílej článek
| |

Nejčtenější články

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy | Finax.eu
12. července 2022

6 rad bohatých lidí, které si můžete osvojit i vy

Téměř 80 % bohatých lidí si svůj majetek vybudovalo od nuly a Juraj Hrbatý je jedním z nich. Svůj majetek nezdědil, ale propracoval se k němu. Stále se však drží při zemi a peníze nerozhazuje. Přečtěte si seznam jeho rad, které mohou i vám pomoci zlepšit finanční budoucnost.

Přečíst více
12 rad jak měsíčně ušetřit tisíce korun | Finax.CS
8. ledna 2021

12 rad, jak měsíčně ušetřit tisíce korun

Buďme upřímní, šetření peněz je náročné. Pokud nevíte, jak se přinutit začít spořit, nejste v tom sami. Většina lidí žije od výplaty k výplatě, a to není v pořádku! Několika z vás pomůže seznam jednoduchých kroků.

Přečíst více
22. října 2019

Finanční nezávislost – jak jít do důchodu mladý a bohatý

Zatímco se v České republice vedou debaty o tom, jak naučit lidi šetřit a rozumně investovat alespoň část vydělaných peněz, v zahraničí se v posledních letech dostává do popředí opačný trend. Stále více lidí si odkládá a investuje převážnou část svého příjmu za účelem dosažení finanční nezávislosti. Za peníze si totiž kromě pěkných věcí můžete koupit i něco mnohem cennější – čas a svobodu.

Přečíst více
SKUTEČNÉ NÁKLADY AUTA - NEJVĚTŠÍ zbytečný výdaj | Finax.CS
12. listopadu 2020

Skutečné náklady auta - největší zbytečný výdaj

Pro některé je auto nástroj na přesouvání se z bodu A do bodu B, pro jiné symbolizuje společenský status, či úspěch. Málokdo si však uvědomuje, že auto je pro rodinu častokrát jedním z největších výdajů v jejich životě.

Přečíst více
Rádi Vám poradíme! 
Naplánuj si hovor
phone-icon