Finax Blog

Informacje, które pomogą Ci właściwie inwestować

Finax kontra fundusze inwestycyjne w 2023

Zapraszamy do tradycyjnego, copółrocznego porównania wyników inwestycyjnych pasywnie zarządzanych portfeli Finax do najpopularniejszych funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Grzegorz Jajuga | Nasze wyniki | 8. marca 2024

Czytelniku, uwaga! W tym miejscu nie możemy zapomnieć o przestrodze. Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych zwrotów, a inwestycja może przynieść stratę. Dowiedz się, jakie ryzyko podejmujesz, inwestując. Wyniki bazują na notowaniach EUR i są przeliczone na PLN według kursów spot EUR-PLN (źródło: Bloomberg). Ze względu na to, że wyniki Finax wyrażone w PLN zależą także od wahań kursów walut wobec złotego, który może zwiększać lub zmniejszać wynik z inwestycji, podczas analizy wyników inwestycyjnych nie należy pomijać ryzyka walutowego. 

Niedoświadczony inwestor łatwo może wpaść w pułapkę efektu pewności wstecznej („analiza wsteczna zawsze skuteczna”). Z perspektywy czasu wyjaśnienie powodu zmian, które zaszły na rynku, często wydaje się logiczne i oczywiste w myśl zasady „wiadomo było, że tak będzie”. Określenie, które z prawdopodobnych przyszłych scenariuszy są najbardziej możliwe w rzeczywistości, nie jest już jednak takie proste. 

Podobnie jak indeksy globalne, również wskaźniki dla rynku polskiego w 2023 roku przyniosły dużo radości inwestorom. Główny indeks GPW wzrósł o 36,5% w skali roku, zaś indeks największych spółek WIG20 o 30,75%. Pomogło to dużej grupie funduszy wygenerować stopy zwrotu na podobnym poziomie, a co za tym idzie, nadrobić straty z ostatnich kilku lat.  

Otoczenie makroekonomiczne oraz polityczne sprzyjały portfelom inwestorów giełdowych, zwłaszcza w drugiej połowie roku, a zmniejszona presja inflacyjna pozwoliła nieco zapomnieć o strukturalnych wyzwaniach polskiej gospodarki oraz narastających obawach związanych z sytuacją geopolityczną. 

Nie chcąc siać pesymizmu wobec tak obiecujących wyników inwestycyjnych w 2023 roku, czujemy się zobowiązani do przypominania o ryzyku oraz znaczeniu długiego terminu w inwestycjach, stąd w naszych analizach oprócz krótkoterminowych stóp zwrotu podajemy również wyniki za dłuższe okresy inwestycyjne. 

Inwestycje dynamiczne 

Wśród inwestycji cechujących się największym poziomem ryzyka (5 wg SRI), w drugim półroczu fundusze ponownie osiągnęły kilkunastoprocentowe stopy zwrotu, co pozwoliło niektórym przekroczyć stopę zwrotu z indeksu WIG, a pozostałym wyjść powyżej 10% nawet w skali ostatnich trzech lat. 

W grupie tej – pomimo ryzyka szacowanego na poziom 4 wg SRI – pokazujemy też portfel Finax o największej ekspozycji na rynek akcji (100/0). Kluczowym czynnikiem, który nie pozwolił na wypracowanie w krótkim terminie wyników na poziomie funduszy było umocnienie złotego wobec EUR, a to właśnie w tej walucie inwestowane są środki inwestorów Finax. Widzimy jednak, że - pomimo słabszych od rynku wyników za 2023 – w dłuższej perspektywie (np. 5 lat), promowana przez nas idea pasywnego zarządzania przyniosła znacznie lepsze rezultaty, przekraczając 10% w skali roku. 

Przypomnijmy, że portfel 100/0 pokazujemy w tej kategorii tylko dlatego, że bardziej ryzykownych w ofercie nie mamy. Jego ocena SRI plasuje się na poziomie 4. W krótkim terminie okazało się, że koncentracja na rynku polskim może przynieść wyższe stopy zwrotu, jednak już z perspektywy dłuższego okresu wyniki przemawiają za ekspozycją globalną. 

Finax kontra fundusze inwestycyjne w 2023 | Finax.eu

Dla trochę mniej ryzykownych portfeli (SRI 4) również można zauważyć korzyści płynące ze strategii Finax.  

W krótkim terminie nasze portfele, pomimo dodatnich stóp zwrotu, nie osiągnęły takich wyników jak fundusze akcyjne z tej samej klasy ryzyka. Globalna ekspozycja portfeli Finax pokazuje jednak możliwe korzyści i przewagi w dłuższej perspektywie czasowej.  

Historyczne wyniki inwestycyjne pokazują, że krótkoterminowe wysokie stopy zwrotu rzadko idą w parze ze stabilnymi wynikami w długim terminie.  

Finax kontra fundusze inwestycyjne w 2023 | Finax.eu

Inwestycje zrównoważone

Analiza wyników inwestycyjnych funduszy oraz portfeli o mniejszym poziomie ryzyka (3 w skali SRI), potwierdza wcześniej zaobserwowane wnioski. 

Grupa ta obejmuje fundusze o większym stopniu dywersyfikacji, obejmujące oprócz rynków akcyjnych, również instrumenty dłużne. Portfele Finax w zależności od preferencji inwestorów oraz oceny jego akceptowalnego poziomu ryzyka umożliwiają wybór odpowiedniej alokacji pomiędzy globalne rynki akcyjne, jak i obligacji. 

Analiza danych za 2023 rok pokazuje znaczenie ryzyka walutowego, które nie pozwoliło portfelom Finax w krótkim terminie rywalizować z rynkiem. Umocnienie złotego, w połączeniu z niekorzystną sytuacją w segmencie instrumentów dłużnych, pozwoliło jedynie na utrzymanie pozytywnych stóp zwrotu dla większości portfeli. Jedynie dwa portfele Finax o największym udziale instrumentów dłużnych potrzebują jeszcze czasu, aby odbudować wartość inwestycji. 

W przypadku funduszy o podobnej skali ryzyka, te z większym udziałem akcji w portfelu potrafiły nadrobić straty z poprzednich lat i wygenerować pozytywne stopy zwrotu w perspektywie pięcioletniej. Fundusze bazujące na dużym udziale obligacji w portfelu, dzięki korzystnym trendom w minionym roku, w większości osiągnęły niskie, lecz dodatnie stopy zwrotu również w długim terminie. 

Finax kontra fundusze inwestycyjne w 2023 | Finax.eu

Pozytywne tendencje na rynkach akcyjnych sprzyjały inwestorom lokującym dużą część portfela w instrumenty ryzykowne. Dzięki temu mogli oni nadrobić straty z lat ubiegłych i – niestety - zapomnieć o niekorzystnych scenariuszach. Zapominanie nie jest jednak dobrą długoterminową strategią w inwestowaniu. Podobnie jak hurraoptymizm wynikający z krótkoterminowych stóp zwrotu. Rynki już niejednokrotnie pokazały inwestorom, że szybko osiągnięte sukcesy nie zawsze są łatwe do podtrzymania w czasie mniej sprzyjającej koniunktury. 

Dlatego też, po raz kolejny przypominamy o długoterminowych korzyściach z dywersyfikacji globalnej oraz kosztowym aspekcie inwestycji. Te dwa czynniki są kluczowe w promowanym przez nas pasywnym podejściu do inwestycji, tak często podkreślanym w komunikatach Finax. 

Metodologia porównań i wybrane fundusze inwestycyjne 

W tabelach przedstawiliśmy porównanie wyników netto po opłatach i ewentualnym opodatkowaniu inwestycji w modelowane portfele Finax oraz najpopularniejsze fundusze inwestycyjne w Polsce, na dzień 31 grudnia 2023 roku. 

Przez popularne fundusze inwestycyjne rozumiemy największe fundusze inwestycyjne (te, które zarządzają największym wolumenem aktywów) w poszczególnych kategoriach w zależności od rodzaju aktywów, w które inwestują (akcyjne, mieszane i obligacyjne). 

Porównujemy fundusze inwestycyjne z portfelami Finax zgodnie z poziomem ryzyka i stopami zwrotu określonymi przez metodologię SRI dla europejskich produktów zbiorowego inwestowania, która jest obowiązkowa dla funduszy inwestycyjnych i klasyfikuje je w 7 kategoriach ryzyka. 

Więcej informacji o SRI można znaleźć tutaj. (warto podlinkować notkę o SRI jeśli mamy). 

Zacznij inwestować już dzisiaj 

 

Z portfelami Finax porównaliśmy 20 funduszy inwestycyjnych z klas ryzyka od 3 do 5. W tabeli uwzględniamy nawet fundusze z wyższym ryzykiem (mierzonym SRI) niż w Finax, co jednak nie przekłada się na wyższe zyski w dłuższym terminie. W tych 20 funduszach Polacy mają zgromadzonych łącznie ponad 28 mld złotych (stan na 31 grudnia 2023 r.). Rekordzistami pod względem zarządzanych aktywów są jednak fundusze obligacji. 

Porównywane są fundusze z podaną opłatą bieżącą (dokument źródłowy KID oraz Karta funduszu) i wielkością aktywów zarządzanych przez fundusz (źródło Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz analizy.pl). 

Źródłem danych są dokumenty Kluczowe Informacje dla Inwestorów publikowane na stronach internetowych zarządzających funduszami oraz Karty funduszy z 1 sierpnia 2023 r. Za nazwą funduszu opisana jest część opłaty bieżącej, odpowiadająca za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne. 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA), towarzystwo inwestycyjne największej i najstarszej firmy ubezpieczeniowej w Polsce. 

 • PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK; 2,04% 

 • PZU Akcji KRAKOWIAK; 2,13%, 

 • PZU Papierów Dłużnych POLONEZ: 1,65% 

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

 • Investor Zabezpieczenia Emerytalnego; 2,17%, 

 • Investor Zrównoważony; 2,19%, 

Pioneer Pekao SA TFI (Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)Najdłużej działające towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. 

 • Pekao Obligacji Dolarowych Plus; 2,26%, 

 • Pekao Zrównoważony; 2,19%, 

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

 • Santander Stabilnego Wzrostu; 2,22%, 

 • Santander Zrównoważony; 2,21%, 

 • Santander Akcji Polskich; 2,16%, 

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., towarzystwo inwestycyjne największego polskiego banku. 

 • PKO Obligacji Długoterminowych; 0,84%, 

 • PKO Dynamicznej Alokacji; 2,10% 

 • PKO Akcji Polskich Plus; 2,10%, 

Goldman Sachs TFI S.A. wcześniej znane jako NN TFI S.A. 

 • Goldman Sachs Stabilnego Wzrostu; 2,12% 

 • Goldman Sachs Zrównoważony; 2,25%  

 • Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania; 1,06%, 

 • Goldman Sachs Akcji; 2,47%, 

ESALIENS TFI S.A., wcześniej spółka działała jako Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA, a od 2006 do 2017 roku jako Legg Mason TFI SA. 

 • Esaliens Senior FIO; 2,15%, 

 • Esaliens Akcji; 2,70%. 

ALLIANZ TFI S.A. 

 • Allianz Globalny Obligacji FIO; 2,24%.

Grzegorz Jajuga
Grzegorz Jajuga
Investment Advisor
Słowa kluczowe
Nie znaleziono słów kluczowych
Udostępnij artykuł
| |

Najczęściej czytane artykuły

26. lipca 2022

6 rad, których możesz nauczyć się od bogatych ludzi

Prawie 80% bogatych ludzi zbudowało swój majątek od podstaw. Juraj Hrbatý jest jednym z nich. Nie odziedziczył swojej fortuny, ale zapracował na nią. Wciąż trzyma jednak głowę nisko i nie trwoni pieniędzy. Poznaj kilka rad od założyciela Finax, które mogą pomóc Ci poprawić i Twoją finansową przyszłość.

Czytaj więcej
16. grudnia 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Czytaj więcej
27. września 2022

Co to procent składany i jak pomoże ci stać się bogatym?

„Procent składany to ósmy cud świata. Kto to rozumie, zarabia, a ten kto nie, ten płaci.” – to słynne zdanie autorstwa Alberta Einsteina. Procent składany z biegiem czasu przyspiesza wzrost wartości Twoich oszczędności i inwestycji. Z drugiej strony, z czasem powiększa również Twoje zadłużenie.

Czytaj więcej
Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipca 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Czytaj więcej
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon