Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Finax ponúka unikátny agentský modul pre finančných sprostredkovateľov

Základným poslaním Finaxu je sprístupniť efektívne budovanie majetku každej domácnosti. Väčšina ľudí stále preferuje osobný kontakt. Z tohto dôvodu Finax od svojho vzniku ponúka služby aj prostredníctvom finančných agentov. Tí spoluprácou získavajú do svojho portfólia praktický bezkonkurenčný investičný produkt s množstvom výhod pre ich klientov, ale aj svoju prácu. Spoznajte, čo Finax ponúka finančným agentom.

Tím Finax | Ako to robíme? | 13. máj 2020

Tento blog je aktualizáciou blogu Finanční agenti môžu sprostredkovať Finax úplne online z 25.6.2019 a na jeho úprave sme sa podieľali viacerí.

Finax, licencovaný obchodník s cennými papiermi na Slovensku, priniesol na stredoeurópsky trh bezkonkurenčný investičný produkt v podobe riadených portfólií postavených na indexových fondoch ETF a digitálnych riešeniach.  

Fondy obchodované na burzách (ETF) sú v súčasnosti azda najefektívnejším investičným nástrojom z hľadiska nákladov, rozloženia rizika a výnosov. Ich portfóliá zložením kopírujú široké trhové indexy, čím stelesňujú tzv. pasívne investovanie

Pasívne investovanie odstraňuje riziko človeka z investovania a zároveň ponúka maximálnu diverzifikáciu (rozloženie rizika), vďaka čomu pre drvivú väčšinu investorov ponúka najlepší pomer medzi dosahovaným výnosom a podstupovaným rizikom.

Finax je jedným z prvých robo-advisorov v Strednej Európe a vôbec prvý v tomto regióne, ktorý úspešne zaviedol tzv. hybridný model investičného poradenstva. Ten spočíva v kombinácii osobného a online poradenstva. Po úspešnom etablovaní na Slovensku sme tento model spustili v ostatných krajinách pôsobenia Finaxu. 

Tradiční robo-advisori v Európe predstavujú spravidla pre finančných sprostredkovateľov konkurenciu. To však neplatí pre Finax. Prácu finančného agenta dokážu prvky robo-advisora nesmierne uľahčiť a najmä zvýšia kvalitu jeho služieb. 

Množstvo ľudí stále viac dôveruje konkrétnej osobe, s ktorou majú dlhoročný vzťah, a preferuje osobné stretnutie pred online priestorom. Rovnako finanční agenti dokážu riešiť financie človeka komplexnejšie a ponúknuť hlbšiu starostlivosť o finančný majetok.  

Finax začal na Slovensku spolupracovať s finančnými sprostredkovateľmi krátko po spustení riadených portfólií. Dnes naše služby sprostredkovávajú takmer tri desiatky externých partnerov so stovkami predajcov, medzi ktorými nájdeme aj štyri spoločnosti zo slovenskej top desiatky samostatných finančných agentov s licenciou na kapitálový trh. 

Externý predaj predstavuje jeden z hlavných pilierov distribúcie riadených portfólií Finaxu, preto investujeme nemalé úsilie a kapacity do rozvoja agentskej zóny na našej stránke a do prispôsobovania produktu potrebám finančných agentov.  

Medzi hlavné výhody a odlišnosti, ktoré prináša spolupráca finančných agentov s Finaxom oproti tradičným investičným nástrojom ako podielové fondy, patria: 

 • unikátny investičný produkt:
  • 11 riadených portfólií s rôznou mierou rizika postavených na 10 fondoch ETF,
  • vyššie výnosy pri dokonale rozloženom riziku (bezkonkurenčná diverzifikácia), 
  • nízke náklady – spravidla nižšie poplatky ako v prípade podielových fondov,
  • investícia šitá na mieru každému klientovi podľa jeho rizikového profilu,
 • moderné digitálne riešenie 21. storočia:
  • uzavretie zmluvy úplne bez papiera (online na stránke Finaxu)
  • vlastná agentská zóna s prehľadom klientov a nedokončených zmlúv, 
  • personifikovaný profil finančného agenta, 
  • možnosť uzatvárať zmluvy na diaľku, 
  • prehľadný návrh investičné plánu pre klienta (ponukový list),
 • finančné sprostredkovanie lepšie: 
  • odbremenenie a zjednodušenie práce finančných sprostredkovateľov, 
  • zvýšenie kvality finančného sprostredkovania,
  • zvýšenie predaja investičných produktov,
  • prispôsobenie agentskej zóny legislatívnym požiadavkám každej krajiny, 
  • vynikajúca odborná podpora predaja, 
  • vzdelávanie finančných agentov (školenia, newsletter, webináre, články a i.),
 • atraktívne ohodnotenie a rast biznisu:
  • zachovaná štandardná odmena (poplatky na vstupe i štedré následné provízie), 
  • rýchlejší rast majetku pod správou vďaka vyšším výnosom, 
  • značná flexibilita voči požiadavkám finančných agentov, 
  • rastúca rozpoznateľnosť značky a dobré meno.    

Individuálny personifikovaný prístup

Všetci vaši predajcovia získajú personifikovaný prístup na sprostredkovanie našich produktov. Každý agent získa vlastné prihlasovacie údaje pre prístup do systému, cez ktorý uzatvára zmluvy. Agentský profil je personifikovaný s vlastnou fotkou, emailovou adresou a telefónnym číslom.V rámci celého registračného procesu sa klientovi zobrazuje vaša fotka a logo vašej firmy. Vďaka tomu aj v prípade, že sa klient registruje cez vami zaslaný registračný link alebo prostredníctvom návrhu investičného plánu, vie, že ste stále nablízku. 

Po prihlásení sa na svoj účet sa budú klientovi vždy zobrazovať údaje o vás ako o jeho finančnom agentovi s menom, číslom, emailom a fotkou. Váš klient má tak vždy pocit, že na jeho majetok neustále dozerá jeho finančný agent a je mu k dispozícii.

Nástroje podpory predaja

Prehľadný návrh investičného plánu

Užitočnou novinkou v agentskej zóne je možnosť odoslania návrhu investičného plánu (ponukový list) klientovi. V prípade, ak si klient potrebuje premyslieť investíciu, alebo ste nútení vaše stretnutie prerušiť, môžete klientovi vygenerovať pdf verziu vytvoreného investičného plánu.

Návrhu investičného plánu okrem vašich kontaktných údajov a loga obsahuje kľúčové informácie ako napríklad investičnú stratégiu, parametre investície, očakávaný a modelovaný historický vývoj portfólia, jeho zloženie a kľúčové výhody.

V prípade generovania návrhu investičného plánu bude emailová adresa klienta viazaná k agentovi po dobu 3 mesiacov. Počas tejto doby klient uzavrie zmluvu výlučne prostredníctvom finančného agenta, ktorý klientovi návrh vytvoril.

 

Unikátny registračný link

S Finaxom získavate možnosť vygenerovať v rámci svojho prihlásenia klientovi registračný link, kde bude nadefinovaná výška poplatku za investičné poradenstvo a spôsob jeho splatenia. Takto vygenerovaný link môžete poslať klientovi na email alebo rovno na mobil, cez ktorý sa vie registrovať rovnako efektívne ako cez desktop.

Online, jednoducho, prehľadne a hlavne bez papiera 

Podľa vašich požiadaviek prispôsobíme informácie o vašej spoločnosti, komunikačnú stratégiu, či už internú, alebo voči klientom, ako aj obsahovú stránku zmluvných podkladov a údajov, ktoré sa stanú súčasťou protokolu o sprostredkovaní finančnej služby.  

Digitalizujeme všetky zmluvy

Asi najdôležitejšou súčasťou nášho systému pre finančných agentov je zapracovanie všetkých potrebných náležitostí sprostredkovania finančných služieb do zmlúv generovaných online. V zmluve o riadení portfólia sú automaticky vložené údaje o samostatnom finančnom agentovi, podriadenom finančnom agentovi a osobe komunikujúcej s klientom.

Automatizovaný protokol o sprostredkovaní finančnej služby

Čo je ešte dôležitejšie, na základe údajov od klienta a údajov agenta náš systém generuje aj Protokol o sprostredkovaní finančnej služby. Ten môže plniť funkciu Záznamu o stretnutí finančných sprostredkovateľov.

Tento dokument obsahuje všetky zákonné náležitosti ako údaje klienta, údaje agenta na všetkých stupňoch, investičný dotazník a jeho vyhodnotenie, poplatky, všetky informácie, ktoré ste klientovi povinní poskytnúť zo zákona, zmluvu s klientom a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Nemusíte tak už nič duplicitne s klientom prechádzať, či spisovať. Všetky zmluvné dokumenty vrátane protokolu budú doručené klientovi, samostatnému i podriadenému finančnému agentovi emailom po dokončení registrácie. Takto nastavený proces spĺňa požiadavky na poskytovanie investičných služieb v zmysle zákona a je lokalizovaný pre každú krajinu.

Klientovi budete vždy nápomocní

Po prihlásení do modulu agenta si môžete zobraziť Prehľad nedokončených registrácií a Prehľad klientov (podpísané zmluvy s overenými kontaktnými údajmi i totožnosťou klienta), kde nájdete zoznam všetkých vašich klientov. 

Každého klienta si viete otvoriť a dostať sa tak na prehľad jeho účtov a nastavení v identickom zobrazení, ako ich vidí klient. Získavate tak presný obraz vývoja investícií vašich klientov. Ak nebude váš klient niečomu rozumieť, ľahko zodpovedáte jeho otázku.

Cez Prehľad klientov a Prehľad registrácií pohodlne otvoríte klientovi aj ďalšie majetkové účty. Pod zmluvou o riadení portfólia ich môže klient mať až 99 a každý účet môže byť pomenovaný podľa predstáv klienta. 

Získavate tak možnosť ošetriť viaceré finančné ciele klienta pod jednou strechou, napr. sporenie na dôchodok, predčasné splatenie hypotéky, vytvorenie finančnej rezervy, sporenie na auto alebo deťom.

Nedokončené registrácie vám ostávajú dlhodobo uložené vo vašom prístupe. Kedykoľvek sa k nim môžete vrátiť a dokončiť ich.

Finax je lacnejší, ale zachováva odmenu, na ktorú ste zvyknutí

Finax účtuje tri poplatky:

 • Poplatok za riadenie portfólia vo výške 1% p.a. + DPH (20%) – poplatok platený z objemu majetku pod správou za riadenie portfólia, strhávaný na mesačnej báze. O tento poplatok sa Finax delí s partnerom externého predaja. Je nižší oproti väčšine konkurencie a ide o najdôležitejší poplatok z pohľadu výnosu investície. Zároveň predstavuje skvelý zdroj pasívneho príjmu pre sprostredkovateľa do budúcnosti.
 • Poplatok za investičné poradenstvo, max. 4% – poplatok distribúcie za správne nastavenie portfólia klienta. Je hradený a vypočítavaný ako percento z vkladov, ktoré klient zamýšľa investovať. Finax ponúka 3 spôsoby splatenia tohto poplatku, a to express (hradený klientom vopred z cieľovej sumy vkladov), zrýchlený (vypočítaný z cieľovej sumy vkladov a hradených v prvých platbách) a štandard (priebežný poplatok inkasovaný pri každom vklade klienta).
 • Poplatok za spracovanie platby do 1000 eur alebo ekvivalentu v inej mene 1% + DPH (20%) – poplatok za pripísanie vkladu na majetkový účet. Ide o jednorazový poplatok účtovaný pri každej investícií na majetkový účet menšej ako 1000 eur. O tento príjem sa Finax nedelí s externými partnermi.

Poplatok za investičné poradenstvo, ak je poskytnuté, nastavujete pre každého klienta individuálne v procese registrácie podľa dohody s klientom. Je plne v réžii finančného agenta, ako jeho výška, tak aj spôsob splatenia. Absolútnu výšku poplatku vám systém vypočíta sám.

Ako s Finaxom v krajinách mimo Slovenska?

Počas jesene minulého roka sme sa vydali cestou zahraničnej expanzie. Viedla nás k tomu naša stratégia a potrebnú hnaciu silu pre včasnú realizáciu tohto nášho cieľa dodala investícia získaná od fondu Growws Sicav vlastneného najbohatším Slovákom, Ivanom Chrenkom, v objeme 1,5 mil. eur.

Jedným z hlavných charakteristík nášho zahraničného prístupu je poskytovanie lokalizovanej služby. V skratke to znamená, že Inteligentné investovanie plne prispôsobujeme podmienkam konkrétneho trhu, predovšetkým však lokálnym požiadavkám klientov a agentov.

Jazyková (ne)bariéra a lokálny obsah

Našu činnosť na každom jednom trhu zabezpečujú odborníci ovládajúci jazyk krajiny pôsobenia, ktorí častokrát sami z danej krajiny pochádzajú. Vďaka tomu sme schopní analyzovať a vnímať situáciu daného trhu ako celku. Ak nás kontaktujete na lokálnom telefónnom čísle linky podpory, napr. na čísle +48221040908 pre Poľsko, ozve sa vám jeden z našich poľsky hovoriacich kolegov.

Webstránka je k dispozícii v poľštine, vrátane blogov a webinárov, ktoré navyše aj prispôsobujeme lokálnym trhovým podmienkam. Finanční sprostredkovatelia, rovnako ako naši klienti považujú nami tvorený obsah za prínosný a ľahko uchopiteľný zdroj informácií zvyšujúci finančnú gramotnosť.

Lokálne služby a legislatíva

Kostru nášho fungovania vo všetkých krajinách tvorí zohľadnenie tamojšej legislatívy a využívanie lokálnych služieb v procese investovania. 

Sme slovenský obchodník s cennými papiermi, licencovaný Národnou Bankou Slovenska. Na bezpečnosť investície všetkých našich klientov, či už domácich, alebo zahraničných platia tie isté pravidlá týkajúce sa majetkových účtov. 

Vklady prijímame v poľských zlotých, no investujeme len v eurách. Fondy nakupujeme len na nemeckej burze Xetra. Konverzie robíme v našej réžii za výhodnejších podmienok oproti bankovým kurzovým lístkom. Viac informácií o menovom riziku sa dočítate tu.

Finax je passportovaný do väčšiny krajín Európskej únie, čo znamená, že na základe notifikácie vybraných činností nášho subjektu prostredníctvom Národnej banky Slovenska jednotlivým národným regulátorom môžeme náš produkt poskytovať v členských krajinách priamo alebo využívaním viazaných agentov.

V Českej republike využívame služby Introducing Brokera. Je ním náš partner Moventum a jeho úloha spočíva hlavne v reportingu a v backoffice procesoch.

Čo robiť, ak máte záujem predávať naše služby?

Vďaka jedinečnému sprostredkovateľskému modulu vám ušetríme pri predaji finančných produktov množstvo času, ktorý môžete investovať do získavania nových zákazníkov, starostlivosti o existujúcich a budovania vašich štruktúr. Odpadne vám starosť s obehom a doručovaním zmlúv a vaša práca sa stane efektívnejšou.

Zároveň nebudete musieť už viac riešiť konflikt záujmov vznikajúci medzi vami a klientom. S Finax Inteligentným investovaním máte istotu, že z dlhodobého hľadiska predávate najvýhodnejší investičný produkt pre klienta s dobre nastaveným rizikom. No zároveň za predaj získavate primeranú províziu, ktorá vďaka vyššiemu výnosu dlhodobo rastie rýchlejšie. 

Ak máte záujem o spoluprácu, obráťte sa na našu spoločnosť. Po podpise zmluvy vám vytvoríme prístupy k personifikovanému agentskému modulu a zaškolíme vás. Počas celej doby našej spolupráce vám budeme zabezpečovať maximálnu podporu.

Pomôžte vašim klientom investovať inteligentne.


Tím Finax
Tím Finax
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.sk
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon