Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Učte deti správnym finančným návykom

Učenie sa správnym návykom v oblasti peňazí v skorom veku má veľký prínos pre budúci finančný úspech vašich detí. Okrem toho, že im pomôžu pochopiť význam peňazí, tieto návyky tvoria základ pre zodpovedné finančné rozhodovanie v budúcnosti. V tomto blogu sa budeme venovať téme, ako môžete svojim deťom vštepiť hodnoty v oblasti hospodárenia s peniazmi, a to na základe dôkladnej úvahy a praktických príkladov.

Emilio Gučec | Škola investovania | 5. január 2024

Poskytovanie vreckového - praktická škola o peniazoch

Poskytovanie vreckového dieťaťu je jedným z najstarších spôsobov, ako ho naučiť správne hospodáriť s peniazmi. Okrem samotnej sumy, ktorú mu dávate, je však kľúčová aj filozofia, ktorá za tým stojí. Napríklad: dávate dieťaťu týždenné vreckové vo výške 10 eur. Namiesto toho, aby to boli len "peniaze na míňanie", môže byť tento moment príležitosťou na rozhovor s dieťaťom o tom, ako tieto peniaze rozplánovať a rozdeliť.

Môžete mu napríklad položiť otázky typu: "Čo si myslíš, že by si mal s týmito peniazmi urobiť?" alebo "Budeš ich míňať teraz, alebo si ich ušetríš na niečo špeciálne?". Vďaka takémuto rozhovoru vaše deti pochopia nielen hodnotu peňazí, ale naučia sa aj určovať priority, plánovať a stanovovať ciele. Táto forma interakcie im pomáha rozvíjať povedomie o tom, ako rozumne hospodáriť s finančnými prostriedkami a rozvíjať zmysel pre zodpovednosť voči vlastným financiám.

Povzbudzujte deti k určovaniu cieľov

Nastavenie cieľov je kľúčovou finančnou zručnosťou, ktorá pomáha deťom rozvíjať návyk sporenia. Niektoré deti si napríklad chcú každý piatok šetriť na svoju obľúbenú hračku, knihy alebo dokonca na zmrzlinu. Vezmite si napríklad sporenie na svoj obľúbený komiks. Dieťa si môže stanoviť cieľ ušetriť 15 eur na kúpu tohto komiksu.

Vždy, keď dostane vreckové, môže dieťa časť peňazí vložiť do pokladničky alebo ich uložiť na špeciálny sporiaci účet, aby postupne dosiahlo svoj cieľ. Prostredníctvom tohto procesu sa dieťa nielen učí dôležitosti sporenia, ale rozvíja si aj vlastnosti, ako je trpezlivosť a disciplína. Okrem vytvárania finančnej zodpovednosti pomáha stanovenie cieľov deťom pochopiť hodnotu peňazí a podporuje ich v plánovaní a organizovaní vlastných financií. Vďaka týmto raným finančným lekciám deti získavajú základné zručnosti, ktoré budú užitočné v budúcnosti.

Učenie prostredníctvom spoločenských hier a vzorov rodičov

Stolové hry, ako napríklad Monopoly, sú často obľúbenou voľbou na zábavu celej rodiny, ale poskytujú aj významnú príležitosť na učenie základov finančnej gramotnosti, najmä pre najmladších členov. V hre Monopoly, hráči čelia výzve riadiť vlastné "finančné impérium", kde každé rozhodnutie má dôsledky pre ich majetok a peňaženku. Je však veľmi dôležité uvedomiť si, že proces učenia sa o financiách sa nekončí v rámci hry.

Prostredníctvom hier, ako sú Monopoly, sa deti učia dôležitosti plánovania, stratégie a riadenia zdrojov. Obrázok vyššie nám pripomína dôležitosť múdrych finančných rozhodnutí v reálnom živote. Pochopenie hodnoty peňazí sa stáva reálnym vďaka ich rozhodnutiam v rámci hry. Rodičia a opatrovníci majú dôležitú úlohu pri rozširovaní týchto lekcií prostredníctvom každodenných situácií.

Skutočný život prináša oveľa zložitejšie finančné výzvy, ale základy položené prostredníctvom hier môžu slúžiť ako skvelý východiskový bod. Vzdelávanie o financiách by malo byť kontinuálnym procesom, prispôsobeným vývojovej úrovni dieťaťa. Dôležité je tiež podporovať rozhovory o peniazoch, výdavkoch a sporení v rodine, aby boli deti schopné robiť informované finančné rozhodnutia, keď vyrastú.

Otvorte im sporiaci účet

Keď vaše dieťa dosiahne určitú úroveň dospelosti, je čas zvážiť otvorenie sporiaceho účtu na jeho meno. Tento krok im umožní získať základné znalosti o vedení finančného účtu, o vkladaní peňazí a sledovaní svojich financií. S vašou podporou môžete procesom otvorenia účtu prejsť spoločne, čo vaše dieťa povzbudí k tomu, aby myslelo na dlhodobé sporenie, pretože uvidí, ako jeho peniaze časom rastú.

Môžete napríklad spoločne prejsť všetkými krokmi založenia sporiaceho účtu a poskytnúť im poradenstvo a vysvetlenie. Vďaka skúsenostiam dieťa postupne pochopí, že vždy, keď vloží peniaze na účet, táto suma sa zväčší. Tento proces im pomôže vybudovať si dôležité vedomosti o tom, ako funguje sporenie a ako dlhodobo spravovať vlastné financie. Okrem toho pochopia, ako môžu malé príspevky viesť k významnému finančnému napredovaniu. Postup otvárania detského účtu sme popísali v ďalšom blogu a všetko, čo by vás mohlo zaujímať z právnej stránky, v tomto. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Neváhajte a otvorte svojmu dieťaťu účet ešte dnes


Ukážte im silu trpezlivosti

Deti často chcú veci hneď, ale je dôležité naučiť ich, ako odložiť uspokojenie pre väčšiu odmenu v budúcnosti. Ako príklad si zoberme plánovanie rodinného výletu. Namiesto okamžitého odloženia peňazí na výlet je dôležité zapojiť deti do procesu stanovovania cieľov a povzbudiť ich, aby v nasledujúcich mesiacoch spolupracovali pri sporení s cieľom spoločne financovať vytúžený výlet.

Prostredníctvom rodinného plánu sporenia môžete spoločne určiť, koľko každý prispeje podľa svojich možností. Tento proces deti nielen učí hodnote trpezlivosti, ale tiež ich povzbudzuje k spolupráci, tímovej práci a pochopeniu dôležitosti stanovovania cieľov. Tým, že sa deti naučia odkladať okamžité uspokojenie, pochopia, že úsilie a tímová práca sa vyplácajú, čo podporuje zodpovednosť, plánovanie a dlhodobé myslenie.

Zvážte prispievanie rovnakými sumami

Pre vás, ako rodiča, existuje zaujímavý spôsob, ako môžete svoje dieťa povzbudiť k sporeniu prostredníctvom systému "dorovnávania" detských príspevkov na sporenie. Konkrétne, ak si vaše dieťa každý týždeň odloží určitú sumu, napríklad 5 eur, na svoje úspory, môžete mu sľúbiť, že rovnakú sumu pridáte na jeho sporiaci účet. Tento prístup má niekoľko výhod.

Po prvé, podporuje pravidelné sporenie detí. Dieťa pochopí dôležitosť dôslednosti pri sporení, pretože každý týždeň bude mať možnosť vidieť rast svojej nasporenej sumy. Táto forma dôslednosti sa môže stať pozitívnym finančným vzorom do budúcnosti.

Po druhé, tento model podporuje u detí zodpovednosť v súvislosti s ich finančnými cieľmi. Tým, že im dáte možnosť určiť, koľko chcú ušetriť, ich povzbudíte, aby premýšľali o svojich cieľoch a túžbach. Okrem toho prísľub dodatočného príspevku z vašej strany je odmenou za ich úsilie a prejavom toho, že oceňujete ich snahu o sporenie.

Zamerajte sa na dlhodobé sporenie

Keď sú vaše deti staršie, je čas začať hovoriť o dlhodobých finančných cieľoch. Napríklad, keď dosiahnu stredoškolský vek, môžete spoločne plánovať sporenie na ich vysokoškolské vzdelanie. Prostredníctvom tohto procesu sa deti naučia vytvárať dlhodobé plány a dodržiavať finančné ciele, čo bude pre ne prínosom v ich budúcom živote.

Spolu s dieťaťom si napríklad môžete pozrieť všetky vysoké školy, ktoré ho zaujímajú, a vypracovať plán na zhromaždenie potrebnej sumy peňazí. To môže zahŕňať úspory z prípadného vreckového, pracovné príležitosti alebo príspevky od rodičov. Toto cvičenie umožňuje deťom rozvíjať finančnú zodpovednosť a pochopiť, ako môžu dlhodobé úspory pomôcť dosiahnuť veľké ciele.

Učenie sa dôležitosti hospodárenia s peniazmi v detstve je nielen vzdelávacou skúsenosťou, ale aj kľúčovou investíciou do budúceho finančného úspechu vašich detí. Prostredníctvom praxe a praktických príkladov môžete svojim deťom pomôcť vytvoriť zdravé finančné návyky, ktoré im budú slúžiť po celý život. Okrem toho, že im táto aktivita pomôže pochopiť hodnotu peňazí, buduje v deťoch aj zmysel pre zodpovednosť a nezávislosť a dáva im nástroje, ktoré potrebujú na úspešné riadenie svojich financií v budúcnosti.

Zabezpečte svojmu dieťaťu lepšiu budúcnosť

Predzmluvné podmienky nájdete tu.

Budovanie základov pre úspešnú finančnú budúcnosť mladých ľudí

Posilnenie finančnej gramotnosti detí je kľúčovým krokom k ich budúcemu úspechu v hospodárení s peniazmi. Darovanie vreckového nie je len aktom odovzdania peňažnej sumy; je to príležitosť položiť základy zdravých finančných návykov. Filozofia tohto kroku je dôležitejšia ako samotná suma peňazí.

Rozhovor s dieťaťom o získaných peniazoch sa stáva kľúčovým momentom pre výučbu dôležitých finančných lekcií. Namiesto toho, aby peniaze boli len prostriedkom na míňanie, rodičia majú príležitosť podporiť dialóg o plánovaní a rozdeľovaní finančných prostriedkov. Kladenie otázok typu "Ako plánuješ rozdeliť tieto peniaze?" umožňuje dieťaťu rozvíjať chápanie dôležitosti finančného plánovania.

Uvedenie detí do sveta stanovovania cieľov je kľúčovou finančnou zručnosťou. Prostredníctvom sporenia na konkrétny cieľ sa deti nielen naučia dôležitosti sporenia, ale rozvíjajú si aj trpezlivosť a disciplínu. Otvorenie dialógu o rodinných financiách umožňuje deťom nahliadnuť do zložitosti finančného riadenia, učí ich určovať priority výdavkov a šetriť si na neočakávané výdavky.

Rodičia sú kľúčovým vzorom v reálnom živote. Dôslednosť vo finančných rozhodnutiach je dôležitá, pretože deti často napodobňujú svojich rodičov. Otvorenie sporiaceho účtu dieťaťu je nielen krokom k finančnej zodpovednosti, ale aj príležitosťou naučiť sa viesť účty a sledovať vlastné financie.

Tento blog predstavuje marketingový materiál so zameraním na vzdelávanie a zároveň poskytuje informatívnu prezentáciu produktov Finax.

Emilio Gučec
Emilio Gučec
Business analyst
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon