Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Ako sa darilo Európskemu dôchodku v jeho prvom roku?

Už je to rok, odkedy sme začali ako prvý licencovaný poskytovateľ v Európe ponúkať Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP). Nahliadnite do zhrnutia jeho prvého roka. Dozviete sa, akú výkonnosť za toto obdobie dosiahol, ako sa mu darilo v porovnaní s 3. pilierom, či na aké prekážky sme ako európsky priekopník tohto produktu narazili.

Šimon Pekar | Naše výsledky | 27. október 2023

Rok dozadu sme vám oznámili skvelé správy: Finax získal ako prvý subjekt v Európe licenciu na poskytovanie Celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu (PEPP). Finax riešenie doplnkového dôchodkového sporenia nazval príznačne Európsky dôchodok.

Ak o ňom čítate prvýkrát, určite si prečítajte blogy, v ktorých sme popísali jeho fungovanie a porovnali ho s inými spôsobmi šetrenia na dôchodok. Podrobnosti o PEPP nájdete aj v kľúčovom informačnom dokumente PEPP pre stratégiu 100/60 alebo 80/60, ktoré zaručene odpovedia na väčšinu vašich otázok.

Cieľom tohto článku je zhodnotiť dosiahnuté výsledky. Priniesol Európsky dôchodok počas svojho prvého roka sľubovanú výkonnosť? Dosiahla dobré zhodnotenie aj stratégia určená na výplatnú fázu? Aký je oň záujem? Odpovede sa dozviete v texte.

PEPP priniesol trhové výnosy

Portfóliá Európskeho dôchodku sme spúšťali v náročných časoch pre finančné trhy. Prvý PEPP účet v Európe bol zainvestovaný 27. septembra 2022. Od tohto dňa datujeme históriu Európskeho dôchodku.

Akcie aj dlhopisy mali v tom čase za sebou niekoľko mesiacov poklesov kvôli zvyšovaniu úrokov, rekordnej inflácii či vojne na Ukrajine. Málokto veštil investíciám svetlý štart do nového roka.

Oproti očakávaniam však bola zima miernejšia, ekonomika odolnejšia, inflácia spomalila a recesia zatiaľ neprišla. Všetky portfóliá Európskeho dôchodku teda zaznamenali v uplynulom roku slušné zhodnotenie.

Upozornenie k uvádzaným dátam: všetky údaje viažuce sa k vývoju portfólií Finax predstavujú skutočnú dosiahnutú výkonnosť vzorových portfólií. Spôsob počítania skutočnej výkonnosti sme popísali v článku Ako počítame skutočnú výkonnosť portfólií Finaxu? Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Ako sa darilo Európskemu dôchodku v jeho prvom roku? | Finax.sk

Výkonnosť príspevkových stratégií na horizonte jedného roka je v súlade s očakávaným zhodnotením akciových trhov 8-10 % ročne. Vyzdvihnúť by sme chceli aj výnos výplatného portfólia, ktoré zarobilo 6,4 %. 

Ako veľkú slabinu 3. piliera často spomíname práve výplatnú fázu, počas ktorej sú prostriedky zainvestované veľmi konzervatívne a dosahujú tak minimálne výnosy. Keďže dnes väčšina dôchodcov môže očakávať 15 až 20 rokov života na dôchodku, nie je dôvod na prehnanú opatrnosť.

Ide o dostatočne dlhý horizont na to, aby investícia prekonala trhové riziká a rentier sa nemusel vzdávať potenciálneho výnosu. Výkonnosť výplatného portfólia dokazuje, že táto stratégia naozaj prináša sľúbené ovocie.

Zisky tretieho piliera väčšinu sporiteľov obišli

Jednou z podmienok investičnej stratégie PEPP je jej nastavenie tak, aby očakávané zhodnotenie v dlhodobom horizonte umožnilo prekonávať infláciu s vysokou pravdepodobnosťou. Európsky dôchodok preto nestojí na konzervatívnych investíciách (ktorým síce nekolíše hodnota, ale dlhodobo vaše úspory neochránia ani pred rastom cien). Aj menej skúsení sporitelia investujú v Európskom dôchodku dynamicky.

Na prvý pohľad to môže znieť drasticky, dynamické stratégie sú predsa rizikovejšie. Táto alokácia však vychádza z dlhodobých faktov. Potvrdzuje to aj zhodnotenie samotných dôchodkových produktov. Keď sa napr. pozriete na priemerný ročný výnos od založenia 2. piliera, prípadne na zhodnotenie 3. piliera za posledné 3 roky, nájdete indexové fondy na vrchole rebríčkov dosiahnutého výnosu (upozorňujeme, že článok zverejňujeme 26.10.2023 a poradie sa môže v budúcnosti meniť).

Samozrejme, tieto fondy nesú výraznejšie riziko kolísania hodnoty. Historicky sa však akciový trh z každého poklesu zotavil a pokračoval v raste, hoci si na to investori občas museli počkať niekoľko rokov. Práve pri dôchodkových produktoch si sporiteľ môže dovoliť čakať na zotavenie, keďže úspory sú zamknuté do dôchodkového veku.

Investori tak nemôžu pri poklesoch peniaze v panike vytiahnuť. Obmedzenie výberov núti sporiteľov dodržať investičný horizont a predchádza emočným chybám. Nie je preto dôvod tlačiť ľudí do toho, aby sa vyhýbali trhovému riziku, ktoré im môže priniesť vysoké dlhodobé výnosy (keďže práve akciové indexy na horizonte desiatok rokov s prehľadom porážajú dlhodobú infláciu).

Koláčový graf nižšie ukazuje rozloženie úspor v 3. pilieri k 29.9.2023. Môžete vidieť, že hoci v ňom mnoho ľudí sporí na desaťročia, väčšina úspor je v opatrnejších možnostiach: dlhopisových a vyvážených fondoch. V najvýkonnejších indexových fondoch sporí iba 1 z 10 sporiteľov. 

Problém s takýmto nastavením je, že ak trhy zarobia vysoké výnosy, do úspor mnohých sporiteľov v 3. pilieri sa to výrazne nepremietne. Dokazuje to aj pohľad do dokumentov s kľúčovými informáciami o fondoch v 3. pilieri, ktoré na svojich stránkach zverejňujú správcovia.

Ani jeden fond klasifikovaný ako vyvážený alebo dlhopisový neporazil za obdobie pokryté v týchto dokumentoch infláciu (pokiaľ mal dostatočnú históriu na to, aby dáta o výkonnosti v dokumente uvádzal). Opäť upozorňujeme, že sme použili dokumenty platné k 29.9.2023.

Väčšina sporiteľov v 3. pilieri teda v súčasnosti drží peniaze vo fondoch, ktorých dlhodobé nastavenie nedokázalo spoľahlivo prekonávať tempo rastu cien.

Ako sa darilo Európskemu dôchodku v jeho prvom roku? | Finax.sk

Zdroj: Údaje o doplnkových dôchodkových fondoch Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností, dokumenty s kľúčovými informáciami a mesačné správy fondov k 29.9.2023.

Poznámka: Klasifikácia do jednotlivých kategórií je pri väčšine fondov vykonaná samotnými správcami v názve fondu. Pokiaľ fond nemal stratégiu uvedenú v názve, vykonali sme ju na základe cieľovej alokácie v dokumente s kľúčovými informáciami, prípadne podľa aktuálnej alokácie z mesačnej správy fondu k 29.9.2023. Za akciové považujeme fondy, v ktorých pomer akciových a alternatívnych investícií k dlhopisovým a peňažným investíciám presahuje 1,5. Za dlhopisové považujeme fondy, v ktorých pomer dlhopisových a peňažných investícií k akciovým a alternatívnym investíciám presahuje 1,5. Zvyšné fondy boli klasifikované ako vyvážené.

Rozloženie úspor ovplyvňuje zhodnotenie, ktoré v každom roku dosiahne priemerný sporiteľ. Vážená priemerná výkonnosť príspevkových fondov 3. piliera bola v uplynulom roku 6,03 %. Výplatné fondy dosiahli váženú priemernú výkonnosť 3,38 %. V obidvoch prípadoch teda priemer 3. piliera zaostal za priemerom Európskeho dôchodku.

Na druhej strane by sme však chceli vyzdvihnúť výkonnosť niektorých fondov v 3. pilieri. Všetky indexové stratégie dosiahli v uplynulom roku vyššiu výkonnosť ako portfóliá Európskeho dôchodku.

Môže za to väčšia váha indexov veľkých amerických firiem a Japonska, ktorým sa tento rok darí najlepšie, a zároveň nižšia váha indexov malých firiem, ktoré v tomto roku zhodnotením zaostali. Žiaľ, ako sme spomínali vyššie tieto výnosy kvôli opatrnému rozloženiu úspor v 3. pilieri väčšinu sporiteľov obišli.

K zvýšeniu priemernej výkonnosti 3. piliera tento rok prispelo aj to, že si príspevkové fondy nemohli účtovať 10-percentné výkonnostné poplatky. Tie sa totiž môžu uplatniť len zo zisku nad rámec predchádzajúceho maxima fondu, pričom väčšina fondov sa stále nachádza v poklese oproti vrcholom z roku 2021. Keď sa však trhy zotavia, správcovia, ktorí si výkonnostný poplatok pri zisku účtujú, si tak môžu tento poplatok zaúčtovať až do výšky desatiny z vášho ročného zisku.

Ako sa darilo Európskemu dôchodku v jeho prvom roku? | Finax.sk

Zdroj: Dokumenty s kľúčovými informáciami o príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch zverejnené na webových stránkach správcov k 12.10.2023.

Výsledky ilustrovali, že v Európskom dôchodku máte oproti 3. pilieru dve istoty. Prvou z nich je istota vhodného nastavenia alokácie na dlhodobé investovanie, vďaka ktorému pravdepodobnejšie zachytíte vysoké trhové výnosy (a peniaze budete naďalej zhodnocovať aj vo výplatnej fáze).

K tomu neodmysliteľne patrí aj transparentnosť a finančné vzdelávanie (napr. spomínané vysvetľovanie ideálneho nastavenia rizika či zverejňovanie výsledkov rôznych investičných možností v takýchto blogoch), ktoré Finax voči svojim klientom dlhodobo presadzuje.

Druhou je istota nižších poplatkov, ktoré Finaxu hradíte. Dôležitá je kvôli tomu, že ušetrené poplatky predstavujú každoročný garantovaný zárobok. Výnosy sa z roka na rok menia, ale poplatok sa strháva naisto.

Predaj sa pozvoľne rozbieha

Rozbeh predaja je zatiaľ opatrnejší, čo zodpovedá novosti a unikátnosti tohto produktu. V čase písania článku máme v Európskom dôchodku zazmluvnených 7 firiem (medzi nimi napr. Packeta alebo Continental).

V Chorvátsku už prispieva sporiteľom do Európskeho dôchodku 24 zamestnávateľov a v týchto dňoch spúšťame PEPP v Poľsku, ktoré je jednou z posledných krajín so schválenou PEPP legislatívou.

Pokiaľ chcete, aby aj vám váš zamestnávateľ prispieval do Európskeho dôchodku, dajte nám vedieť telefonicky na čísle 02 2100 9985 alebo emailom na adresu b2b@finax.eu. Pokiaľ nám dáte referenciu a pomôžete presadiť Európsky dôchodok vo vašej firme, odmeníme vás. Za každého zamestnanca získate 500 eur navždy riadených bez poplatku. Ak bude firma prispievať viac ako 50 zamestnancom, budete investovať úplne zadarmo.

Naplánujte si 15-minútový hovor zdarma

Pomôžeme Vám začať a dozvedieť sa viac o Finaxe.

Keďže sme naďalej jediný poskytovateľ v EÚ, je na nás postupne odhaľovať nedostatky a hľadať spôsoby, ako produkt vylepšiť a dostať do širšieho povedomia. Európsky trh dôchodkového sporenia je značne zvykový. Ide o obrovské saturované odvetvie, v ktorom sa zmeny dejú pomaly.

V mnohých krajinách sa dôchodkové schémy nemenili desiatky rokov a diskusie o nich sú akýmsi spoločenským tabu. Presviedčanie klientov, aby zvážili inovatívnu firmu namiesto etablovaných gigantov, je beh na dlhú trať. O to viac sme však presvedčení, že je na tomto trhu potrebný disruptívny prístup a snaha prinášať inovácie, z ktorých by profitovali nie len sporitelia, ale aj samotné vlády.

Kvôli starnutiu populácie štáty v budúcnosti nevyzbierajú na odvodoch dosť peňazí, aby obyvateľom zabezpečili dôstojnú náhradu príjmu v starobe. Je preto nebezpečné spoliehať sa iba na štát, ak si chceme zabezpečiť pohodlnú penziu bez zbytočného stresu. Európania potrebujú dobré možnosti prípravy na dôchodok pomocou vlastných a zamestnávateľových príspevkov.

Existujúce schémy tretieho piliera však trpia prehnane konzervatívnym nastavením (najmä vo výplatnej fáze), vysokými poplatkami, chýbajúcou digitalizáciou a nízkym záujmom o vzdelávanie klientov (vo väčšine európskych krajín). PEPP sporiteľom poskytuje alternatívu, vďaka ktorej môžu získať hodnotu za vložené peniaze.

Chcem si zriadiť Európsky dôchodok


Pri šírení PEPPu narážame na dva kľúčové problémy. Prvým z nich je nejednotné daňové zvýhodnenie. Keďže zostalo v rukách jednotlivých štátov (daňová a sociálna politika nie je harmonizovaná, EÚ tak nastavuje len reguláciu, požiadavky na výkonnosť, strop na poplatky a zabezpečuje prenositeľnosť PEPP), v niektorých štátoch sa PEPP nedočkal rovnakého postavenia ako 3. pilier.

Príkladom takej krajiny je aj Slovensko. Výnosy z 3. piliera aj z PEPPu sú totiž zdaňované, čo od budúceho roka neplatí pre takmer žiadne priame investície (pokiaľ sú držané dostatočne dlhú dobu). Na Slovensku teda štát paradoxne zvýhodňuje skôr iné typy investovania než úspory priamo na dôchodok.

Tretí pilier má zas výhodu pri príspevkoch zamestnávateľa, ktoré sú oslobodené od sociálneho poistenia a zároveň znižujú daňový základ firmy, čo v podstate neplatí v prípade PEPPu.

Druhým problémom je naďalej pomerne nízke povedomie a naše limitované zdroje na jeho rozširovanie. Veľkí hráči na poli dôchodkov sledujú PEPP, ale zo spomenutých dôvodov zatiaľ volia prirodzenú vyčkávaciu taktiku, ako sa celý sektor vyvinie.

PEPP sa rozvíja k lepšiemu

Aby sme však nevyzneli zbytočne pesimisticky: to, že sa na začiatku objavia nejaké problémy, je pri inováciách úplne prirodzené. Vytvárajú inšpiráciu pre nápady, vďaka ktorým sa PEPP môže rozvinúť a maximálne prispôsobiť potrebám dnešného klienta.

V priebehu roka sme cítili silný záujem najmä zo strany jednotlivcov s väčšími finančnými znalosťami. Práve títo ľudia si uvedomujú nedostatky 3. piliera, ako napríklad zle nastavená výplatná fáza, vysoké poplatky či slabá dlhodobá výkonnosť.

Chápu, že lepšie nastavenie Európskeho dôchodku má potenciál priniesť im vyšší dôchodok napriek chýbajúcim výhodám príspevkov zamestnávateľa, kvôli čomu by uvítali, aby im zamestnávateľ namiesto 3. piliera prispieval do Európskeho dôchodku.

Narastajúci záujem vnímame aj na európskej úrovni. Cítiť ho najmä zo strany mladých ľudí, ktorí sa viac presúvajú v rámci Európy, nadnárodných firiem, ale aj odbornej verejnosti, ktorá cíti akútnu potrebu zmeny zastaralých a neudržateľných dôchodkových pilierov.

Samotná Európska komisia vydala odporúčanie na jednotlivé štáty, aby poskytli PEPPu rovnaké daňové zvýhodnenie, aké má 3. pilier. Hoci je teda rozbeh náročný, situácia sa môže počas najbližších rokov len zlepšovať. Vidíme množstvo konkrétnych návrhov zo strany vlád, odborníkov či EIOPA, ktoré by sa mali postupne pretavovať do reality a zvyšovať povedomie o výhodách PEPPu.

Myslíme si, že aj samotné vlády budú mať stále väčšiu motiváciu zvýhodňovať schémy ako PEPP. Inú možnosť ani nebudú mať, ak nechcú, aby im náklady na prvé piliere v budúcnosti zjedli väčšinu rozpočtu (alebo ich dotlačili k nepopulárnemu zvýšeniu daní).

Pokiaľ by prípravu zvládli zamestnávatelia a zamestnanci do väčšej miery sami, vlády si vytvoria v štátnom rozpočte väčší priestor na plnenie iných cieľov. A nie je to len naša domnienka. Viaceré vlády počas tohto roka schválili pre PEPP atraktívne stimuly.

Finax poskytuje Európsky dôchodok už v 4 krajinách: na Slovensku, v Chorvátsku, Česku a od 25.10. aj v Poľsku. Najväčší potenciál vidíme práve v Chorvátsku a Poľsku, kde sa PEPP dočkal rovnakého daňového postavenia ako 3. pilier. 

Poľsko dokonca zaviedlo možnosť presúvať úspory z produktov 3. piliera do PEPP. Spolu s lokálnym 3. pilierom predstavuje pre Poliakov jedinú možnosť dlhodobého zhodnocovania majetku s daňovým oslobodením. Aj pre tieto dôvody Poliaci prejavujú pomerne silný záujem o Európsky dôchodok.

Licenciu na poskytovanie PEPPu máme aj v Česku, kde však s poskytovaním služby čakáme na reformu 3. piliera, ktorá by tiež mala priniesť štátnu podporu PEPPu.

Prvé výsledky splnili sľuby, ideme ďalej

Ako ste mohli vidieť, PEPP počas svojho prvého roka splnil svoje sľuby. Dosiahol výnosy akciového trhu presahujúce priemer 3. piliera a slušne zhodnotil svoju stratégiu pre výplatnú fázu.

Predávať inovatívnu schému na takom konzervatívnom trhu, ako je doplnkové dôchodkové sporenie, nie je ľahká úloha. Cítime však záujem ľudí, ktorí pochopili problém súčasného dôchodkového systému a vo viacerých krajinách vidíme posun smerom k zvýhodňovaniu PEPPu.

Aj počas ďalšieho roka budeme pokračovať v rozprávaní o problematike súčasných dôchodkových systémov a poskytovaní kvalitnej alternatívy v podobe Európskeho dôchodku.

Ak aj vy súhlasíte s našimi argumentami a páčia sa vám prvé výsledky PEPPu, budeme radi, ak si otvoríte účet alebo nás prepojíte na vášho zamestnávateľa s cieľom porozprávať sa o výhodách Európskeho dôchodku.

Ďakujeme za doterajšiu dôveru.

Šimon Pekar
Šimon Pekar
Analyst
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon