Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Finax a investovanie ESG

ESG investovanie v súlade s myšlienkou trvalo udržateľného rozvoja hrá na kapitálovom trhu stále dôležitejšiu úlohu. Investori venujú viac pozornosti nefinančným faktorom, akými sú vplyv firiem na životné prostredie, spoločnosť alebo na riadenie samotnej firmy - a to z etických dôvodov, ako aj z dôvodu potenciálneho vplyvu týchto faktorov na budúcu kondíciu a výsledky spoločnosti. Aký je postoj Finaxu k investíciám na základe kritérií ESG? Môžete prostredníctvom nás investovať sociálne zodpovedným spôsobom?

Klaudia Sibielak | Škola investovania | 10. september 2021

Na úvod upozorňujeme, že spoločnosť Finax pri tvorbe riadených portfólií nezohľadňuje kritériá ESG. Výber jednotlivých investičných nástrojov, ETF fondov, nepodliehal faktorom ESG. Zloženie portfólií Inteligentného investovania odzrkadľuje rozloženie kapitalizácie finančných trhov vôkol sveta.

Z tohto titulu v komunikácii ani nevyužívame označenie ESG. Naše portfóliá nevyhodnocujeme podľa týchto kritérií, nestanovujeme ich ESG skóre a nevyužívame túto kategorizáciu. Napriek tomu kvôli záujmu klientov sme sa len zo zvedavosti pozreli, ako by obstáli v hodnotení ESG, keďže aj štandardné indexy obsahujú firmy, ktoré svoje podnikanie podriaďujú trvalo udržateľnej ceste.

Podľa údajov spoločnosti Deloitte viac ako jednu tretinu všetkých finančných aktív na svete spravujú manažéri, ktorí pri rozhodovaní o investíciách používajú údaje o trvalo udržateľnom rozvoji. Aktivity spoločností v tejto oblasti sú hodnotené pomocou indikátorov ESG, ktoré analyzujú profesionálne ratingové agentúry. 

Samotný názov ESG je skratka pre životné prostredie (environment), spoločnosť (society) a správu vecí verejných (governance), čo sú faktory, na základe ktorých sa hodnotí spoločneská zodpovednosť firiem.

Životné prostredie

E, t.j. environmentálna oblasť, okrem iného zahŕňa:

 • environmentálna stopa (vrátane uhlíkovej stopy),
 • energetická účinnosť,
 • spotreba vody,
 • zaobchádzanie so zvieratami,
 • vplyv na biodiverzitu,
 • nakladanie s odpadmi.

Tieto problémy ovplyvňujú finančnú situáciu spoločnosti dvoma spôsobmi: nadmerné využívanie prírodných zdrojov nevyhnutné pre spoločnosť môže viesť k zvýšeniu cien týchto zdrojov alebo cien ich získavania. Neprispôsobenie sa spoločnosti environmentálnych predpisom ju môže vystaviť dodatočným pokutám alebo vysokým nákladom na rýchlu transformáciu.

Spoločnosť

S, t.j. sociálna oblasť, okrem iného zahŕňa:

 • ochrana spotrebiteľa,
 • ochrana osobných údajov a súkromia,
 • ľudské práva,
 • pracovné štandardy a bezpečnosť práce,
 • politika rôznorodosti,
 • vplyv vyvíjaný na spoločenstvo.

Tieto faktory ovplyvňujú stav spoločnosti v troch základných aspektoch: vzťahy so zákazníkmi, vzťahy so zamestnancami a obchodné vzťahy. Dodržiavanie dobrých štandardov spolupráce so subjektmi mimo aj vo vnútri spoločnosti umožňuje budovať trvalé vzťahy a rýchlejší rozvoj založený na lojalite a dôvere.

Správa a riadenie firmy

G, t. j. správa a riadenie firmy okrem iného zahŕňa:

 • práva akcionárov,
 • daňová transparentnosť,
 • protikorupčná politika,
 • kyber ochrana,
 • audity dodávateľov,
 • riadenie rizík.

Správa a riadenie spoločnosti ovplyvňuje atraktivitu spoločnosti na trhu, vďaka ktorej jej dodržiavanie uľahčuje získanie financovania a zvyšuje dôveryhodnosť spoločnosti.

Na trhy sa dostávajú aj špeciálne indexy ESG, ktoré odrážajú výsledky vybraných skupín firiem zapojených do aktivít súvisiacich s trvalo udržateľným rozvojom, akými sú elektromobilita alebo čistá energia.

Investícia do ESG znamená zohľadnenie nefinančných faktorov vo fáze výberu a uprednostnenie tých firiem alebo projektov, ktoré preberajú zodpovednosť za vplyv na životné prostredie a ľudskú spoločnosť. 

Existuje však mnoho spôsobov, ako investovať ESG. K základným patrí tzv. pozitívny výber, čo znamená výber najvýkonnejších subjektov v tejto oblasti, a tzv. negatívny výber, t. j. odmietnutie spoločností, ktoré vykonávajú činnosti, ktoré sú pre ESG kritériá neprijateľné. 

V prípade pozitívneho výberu sa investuje iba do spoločností, ktoré získajú vysoké hodnotenia horeuvedených ESG faktorov (tj. firmám záleží na minimalizácii škodlivých emisií, práv zamestnancov, daňovej transparentnosti atď.). Pri negatívnom výbere sa vzdáme investícií do spoločnosti, akými sú napríklad tabakové firmy, firmy testujúce svoje výrobky na zvieratách alebo najväčších emitentov CO2. 

Obľúbeným tematickým prístupom je tiež investovanie do konkrétnych odvetví podporujúcich trvalo udržateľný rozvoj (napr. elektromobilita alebo výroba čistej energie).

Ohodnotenie investičných nástrojov prostredníctvom kritérií trvalo udržateľného rozvoja umožňuje investorom nielen rozhodovať sa v súlade so svojim svedomím, ale tiež lepšie odhadnúť potenciál a príležitosti pre rast vybraných aktív a identifikovať riziká spojené s investovaním do nich

Investori, ktorí chceli investovať svoj kapitál do spoločností fungujúcich v súlade s princípmi ESG, museli dlhé roky počítať s nižšími výnosmi. 

Tento trend sa však pred niekoľkými rokmi obrátil predovšetkým vďaka spoločenským zmenám súvisiacim s klimatickou krízou, v dôsledku čoho vzniklo množstvo fondov zameraných na ekologickú transformáciu podnikov. 

Povedomie o vplyve globálnych spoločností na životné prostredie sa premieta nielen do správania spotrebiteľov, ale aj do ďalšieho tlaku z ich strany. Investovanie ESG je obzvlášť obľúbené medzi mileniálmi, pre ktorých je boj proti zmene klímy mimoriadne dôležitý. 

Mnoho z nich - dnes majú medzi 20 až 40 rokov - je vo fáze, kedy sa zoznamujú s investovaním. Výsledkom je, že do spoločností priateľských k ESG prúdi stále viac finančných prostriedkov, čo im umožňuje ďalší rozvoj a zvýšenie miery návratnosti. 

Podľa správy, ktorú v roku 2020 zverejnil Inštitút CFA, 50% akademických štúdií preukázalo pozitívnu koreláciu medzi vplyvom ESG a mierou návratnosti a až 90% štúdií potvrdilo, że ESG investovanie nemá negatívny vplyv na zisk (ESG investori nedosahujú nižšie zisky než je priemer trhu). Očakáva sa tiež, že v nasledujúcich rokoch bude význam analýzy ESG na finančných trhoch iba narastať.

Ako v otázke ESG parametrov stoja portfóliá Finaxu?

Aby sme zistili, ako si firmy, ktorých akcie sú v portfóliách Finaxu, vedú v kontexte trvalo udržateľného rozvoja, pozreli sme sa na 100% akciové portfólio. K výpočtu indexu ESG pre celé portfólio sme najskôr preskúmali, ako sú hodnotené jednotlivé ETF. Potom sme zohľadnili ich váhu, t. j. percentuálny podiel v portfóliu ako celku.

V tabuľke vyššie vidíme, z ktorých ETF pozostáva portfólio 100% akcií. Aby boli výpočty konzistentné, upravili sme váhy jednotlivých ETF o podiel hotovosti v portfóliu.

Analýzu sme vykonali pomocou údajov z 9. júla 2021, publikovaných spoločnosťou Refinitiv (predtým Thomson Reuters Financial & Risk), ktoré merajú ukazovatele E, S a G vrátane pre fondy ETF založené na vlastnej metodológii Refinitiv ESG Company Scores a získané výsledky sú aktualizované pravidelne každé dva týždne.

V súlade s metodikou Refinitiv ESG Company Scores získalo 100% akciové portfólio Finaxu skóre 63,14 na stupnici od 1 do 100, pričom 100 je najlepší možný výsledok. 

Spomedzi troch faktorov E S a G sme získali najlepšie skóre v kategórii Spoločenstvo so ziskom 67,22 bodu. O niečo nižšie sme sa umiestnili z hľadiska správy a riadenia firiem, kde naše portfólio dosiahlo skóre 61,47, a vplyvu na životné prostredie so skóre 57,99. 

Pokiaľ ide o rozdiely medzi jednotlivými fondmi ETF, nešlo o žiadne prekvapenie. Spomedzi našich ETF bol z hľadiska ESG najlepší fond DWS Stoxx Europe 600 UCITS ETF (DR) 1C, ktorý odráža výkonnosť veľkých európskych spoločností, a najhorší SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF, odzrkadlujúci malé spoločnosti z USA.

Podľa metodológie je portfólio Finax 100:0 v treťom kvartile, čo znamená, že dosahuje relatívne dobré výsledky ESG a firmy, do ktorých investujú svoje peniaze inteligentní investori, si udržiavajú nadpriemerný stupeň transparentnosti vo verejnom reportingu ESG údajov. 

Výsledok nášho portfólia sa blíži fondom ETF ako napríklad Vanguard Total World Stock Index Fund ETF, ktorý získal 66 bodov, a iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) so skóre 68 bodov.

Ale to nie je všetko. Pozreli sme sa aj na ESG skóre fondov zameraných na zelené a trvalo udržateľné investície, ktoré môžu mať vo svojich portfóliách klienti Finax Elite. Sú medzi nimi ETF, ktoré kopírujú tieto indexy:

 • MSCI World ESG Screened Index odrážajúci výkonnosť lídrov v oblasti nízkych emisií CO2 a ktorý získal 68 bodov v súlade s metodikou Refinitiv ESG Company Scores;
 • S&P Global Clean Energy Index zahŕňajúci spoločnosti spojené s čistou energiou získal 53 bodov;
 • S&P Global Water Index, ktorý tvoria spoločnosti z vodárenského priemyslu s hodnotením ESG Company Scores 61;
 • STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology NET Index týkajúci sa elektromobility so skóre 67 bodov.

Závery

Vieme, že trvalo udržateľný rozvoj je pre mnohých z vás dôležitým aspektom vašich investícií. Veľká časť klientov Finaxu sú mileniáli, ktorí doceňujú starostlivosť o životné prostredie. Stále častejšie aj dostávame otázku ohľadom možností ESG investovania.

Stojí však za to vedieť, že podľa Wall Street Journal majú ETF zamerané na ESG v priemere o 43% vyššie poplatky za správu ako štandardné ETF - pričom ich hodnotenia sa často výrazne nelíšia, ako ukazála aj naša analýza.

Téme ESG investovania sme v minulosti venovali aj samostatnú časť video a podcast seriálu Mudrovačka, v ktorej sme ozrejmili náš názor a pohľad na stále populárnejšiu investičnú tému ESG.

V spoločnosti Finax sa riadime filozofiou pasívneho investovania, teda nasledovania trhu. Preto naše portfóliá maximálne odrážajú skutočnú štruktúru globálneho trhu. 

Sme presvedčení, že tlak na správanie spoločností v priebehu času spôsobí, že naše portfóliá dosiahnu ešte lepšie výsledky v ESG faktoroch, pretože trh ako celok bude zahŕňať čoraz viac firiem operujúcich na základe ESG kritérií. 

Väčšia orientácia na trvalo udržateľný biznis predstavuje prirodzený vývoj v ekonomickom svete bez potreby nálepkovania, čo preukazujú výsledky analýzy ESG kritérií portfólia Finaxu. Za nálepkovaním vidíme hlavne marketingovú motiváciu a možnosť zvyšovania cien investičných služieb. 

Výsledky ESG analýzy portfólia Finaxu preukazujú, že každý investor sa stáva viac a viac spoločensky zodpovedným aj bez potreby priamych investícií do fondov označených skratkou ESG.

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon