Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Prečo rebalansujeme portfóliá

Finax priniesol na slovenský trh, ako jednu z viacerých noviniek, aj automatizovaný rebalansing. Čo toto cudzie slovo znamená a aké výhody ponúka pre vaše investície?

Radoslav Kasík | Ako to robíme? | 29. marec 2018

Čo je rebalansing?

Rebalansing, na rozdiel od jeho názvu, nie je zložitá vec na porozumenie. Ako samotné pomenovanie napovedá, ide o udržiavanie balansu, teda rovnováhy. Rebalansing vo Finaxe znamená dohliadanie na rovnováhu v investíciách našich klientov a neustále udržiavanie skladby portfólia na pôvodne zvolenom zložení, optimálnom pre investorov cieľ a jeho rizikový profil. Vo výsledku:

  • rebalansing udržuje rizikovosť portfólia na primeranej úrovni,
  • rebalansing zvyšuje výnos investície.

Pri otvorení účtu vo Finaxe, algoritmus vyberie portfólio presne šité na mieru klientovi. Investície Finax sú tvorené 10 fondmi ETF zameranými na rôzne triedy aktív ako napr. akcie veľkých amerických spoločností, európskych malých spoločností alebo svetové vládne dlhopisy. Jednotlivé klientske účty sa odlišujú rôznym zastúpením konkrétnych fondov podľa vybratej rizikovosti portfólia.

Zloženie portfólia sa však v čase mení. Jednotlivých 10 tried aktív sa nikdy nevyvíja rovnako. Niektoré rastú rýchlejšie ako iné, alebo niektoré rastú, keď iné klesajú.

People

Zvýšte svoje finančné vzdelanie

Finax webináre na vždy zaujímavé témy

Ceny akcií sa napr. hýbu viac ako ceny dlhopisov – majú vyššiu volatilitu (kolísavosť), no historicky dosahujú vyššie zhodnotenie. Akcie rozvíjajúcich sa krajín alebo menších spoločností majú väčšie pohyby ako akcie veľkých firiem vyspelých trhov apod.

Rozdielnym vývojom fondov sa mení aj ich váha (podiel) v portfóliu, ako ukazuje nasledujúci graf porovnávajúci zloženie stratégie Finax 50/50 v novembri 2013 (50% akcií a 50% dlhopisov) a o 2 roky neskôr v novembri 2015 (56% akcií a 44% dlhopisov).

Akcie a dlhopisy

Rebalansing znamená vrátenie zloženia investície na počiatočnú alebo optimálnu úroveň – pôvodné zloženie, ktoré bolo klientovi vybraté na začiatku investovania podľa jeho cieľov, možností a vzťahu k riziku. 

Rebalansing sa vykoná jednoduchým predajom fondov, ktorých aktuálna váha v portfóliu je väčšia ako pôvodná váha na začiatku investície, a nákupom podvážených fondov, ktorých váha v portfóliu je nižšia, ako by mala byť podľa optimálneho zloženia.

Akcie a dlhopisy

Prečo robíme rebalansing?

Kvalita každej investície sa meria pomerom jej výnosu a prislúchajúcim rizikom. Základným vzťahom investovania je, že vyšší výnos vždy prináša vyššie riziko a naopak.

Cieľom portfólio manažéra je dosiahnuť čo najvyšší výnos pri zachovaní čo najnižšieho prijateľného rizika pre investora. Zvýšiť výnos pri znížení rizika je potom snom každého investičného manažéra. Pri investovaní ide o svätý grál.

Prvoradou úlohou rebalansingu v riadení portfólií Finax je udržiavať rizikovosť investície na zvolenej prijateľnej úrovni. 

Zmiešané portfóliá zložené z rôznych tried aktív majú v čase tendenciu zvyšovať svoju rizikovosť. Dlhodobo akcie a iné rizikovejšie aktíva rastú rýchlejšie ako bezpečnejšie aktíva. Tým sa ich podiel v portfóliu zvyšuje a investícia sa stáva rizikovejšou, ako sme ukázali vyššie.

Pokiaľ napr. algoritmus klientovi vyberie ako vhodnú investíciu vyvážené portfólio poskladané z 50% akciových fondov a z 50% dlhopisových, za niekoľko rokov bude váha akcií pokojne 70% a dlhopisov 30%. To už je však diametrálne odlišné rastové portfólio s vyšším rizikom.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

poiel akcií a dlhopisov

Pri poklesoch trhov však tento vzťah platí naopak. Portfólia sa vtedy stávajú konzervatívnejšími – väčší podiel nadobúdajú bezpečnejšie aktíva. Potenciál ich ziskovosti klesá, čo môže v nasledujúcom období investora pripraviť o časť ziskov. Preto je vhodné neustále mať správne nastavené zloženie portfólia.

Našim cieľom je udržiavať stabilnú rizikovosť portfólií na ideálnej úrovni, s ktorou sa investor cíti komfortný. Navyše konať týmto spôsobom v prípade riadených portfólií, ktorými sú Finax inteligentné investovanie, požadujú od obchodníkov s cennými papiermi aj zákony.

Ako robíme rebalansing a aké sú jeho ďalšie výhody?

Vo Finaxe sme sa neuspokojili len so všeobecným rebalansovaním portfólií. Chceli sme vedieť, kedy a za akých podmienok je pre našich klientov najvýhodnejšie skladbu investície vracať na optimálnu úroveň.

Podrobnou analýzou a dlhodobým testovaním desiatok spôsobov vyrovnávania portfólií sme vyvinuli vlastný systém rebalansingu. Výsledkom nášho know-how je systém rebalansovania, ktorý zvyšuje ziskovosť portfólií a znižuje ich riziko. 

Finax a rebalansing

Na horizonte 30 rokov zvýšil rebalansing výkonnosť dynamických, rastových a vyvážených portfólií v priemere o 0,41% ročne. Pri stratégiách s väčším podielom dlhopisov je jeho efekt menší.

Pozitívne prínosy rebalansingu sa viac prejavujú v turbulentnejších časoch a pri výraznejších pohyboch trhov. Preto napr. za uplynulých 20 rokov zvýšil výnos stratégií s väčšou váhou akcií v priemere o 0,65% ročne.

Porovnanie výkonnosti

Výsledkom výskumu rebalansingu je stanovenie intervalov váhy každého fondu v portfóliu, v ktorých sa môže počas trvania investície pohybovať. Akonáhle podiel fondu na hodnote účtu prekoná horný alebo spodný prípustný interval, spustí sa rebalansing a zloženie portfólia sa vráti na optimálnu skladbu.

Rebalansing Finaxu je automatizovaný. Systém sleduje zloženie portfólií všetkých klientov a v prípade objavenia sa odklonu váh fondov za povolenú hranicu je investícia rebalansovaná. Vopred nevieme nikdy určiť, kedy budeme portfóliá rebalansovať. Nemáme stanovené pevné dátumy úpravy zloženia portfólií.

Získajte vyššie výnosy 

Vyskúšajte lacné fondy ETF bez daní z výnosov.


Vo Finaxe načasovanie rebalansingu závisí od vývoja trhov a vzájomnej korelácie jednotlivých fondov ETF. Na volatilných trhoch sa potreba zmeny nastavenia portfólií objavuje viackrát do roka, no portfólia nemusia byť rebalansované aj niekoľko rokov.

Rebalansing vykonávame zásadne bez vzniku daňovej povinnosti. Jedným zo základných princípov Finaxu sú nulové dane, ktoré majú prednosť pred rebalansingom. Ten môže byť posunutý o pár mesiacov, pokiaľ by jeho realizácia vyvolala povinnosť zaplatiť daň z investícií klienta.

Finax vykonáva rebalansing bez účtovania transakčných alebo iných poplatkov.

Prečo rebalansing zvyšuje výnosy?

Často sa stretávame s otázkou, ako je možné, že rebalansing prináša pre investíciu také výrazné výhody ako napr. výnosy vyššie až o 0,65% ročne. Výsledky testovania trochu prekvapili i nás, preto sme tejto otázke venovali viac času.

Rebalansing v prvom rade automaticky zabezpečuje ďalší svätý grál investovania – predáva vysoko (draho) a nakupuje nízko (lacno). Ide o investičné umenie, ktoré vyzerá na papieri jednoducho, no v praxi ho zvláda málokto.

Rebalansing vykonáva, čo by mal robiť každý investor, no jeho emócie a psychika ho v tom obmedzujú. Zjednodušene povedané, knihuje zisky – vyberá profit z investícií.

Váha predávaných fondov ETF je vyššia oproti počiatočnému zloženiu, teda ich hodnota rástla rýchlejšie ako podvážených fondov. Relatívna výkonnosť nakupovaných aktív je horšia, sú teda lacnejšie v porovnaní s odpredávanými aktívami.

Poklesy nerebalansovanej investície sú výraznejšie a rasty menšie ako rebalansovaného portfólia.

Pokiaľ akciové trhy poklesnú o 20% a vy máte v portfóliu 60% akcií namiesto zvolených 50%, portfólio poklesne o 12%, no v prípade správne nastavenej investície len o 10%. Pri raste akciových trhov o 100% ak vaša akciová zložka tvorí len 30% portfólia, investícia zvýši hodnotu o 30%, kým pri optimálnom zložení s 50% akciami, investícia narastie o 50%.

Porovnanie poklesov a rastov

Rebalansing je skvelá vec pre pasívne investovanie, ktoré je najlepším spôsobom zhodnocovania úspor. Robí opatrenia, ktoré by mali byť súčasťou každého investovania, no investori ich nedokážu z rôznych dôvodov sami robiť správne – udržuje rizikovosť investície na zvolenej úrovni, predáva drahšie aktíva a nakupuje lacnejšie, čím zvyšuje výnosy investície a zmierňuje jej riziko.

Rebalansing je obrovskou devízou a pridanou hodnotou Finax Inteligentných portfólií, ktorou sa v danej podobe nemôže pochváliť žiadny iný investičný produkt na Slovensku.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon