Finax Blog

Informacje, które pomogą Ci właściwie inwestować

Miliardy złotych w polskich funduszach w tyle za stopami zwrotu portfeli Finax

Zobacz, jak portfele Inteligentnego Inwestowania Finax radzą sobie na tle konkurencji, czyli najpopularniejszych funduszy inwestycyjnych w Polsce. Bierzemy pod lupę pierwsze półrocze 2021 roku, niezwykle udane dla giełd. Pasywne portfele Finax dominowały, niezależnie od grup ryzyka.

Michal Manin | Nasze wyniki | 8. września 2021

Inwestuj jeszcze taniej! Zanim przejdziemy do porównania, oferujemy Ci zniżkę za przeniesienie inwestycji do Finax. Więcej informacji o zniżce znajdziesz na końcu artykułu.

Uwaga: Wszystkie dane związane z historycznym rozwojem portfeli Finax są modelowane i powstały na podstawie modelowania wstecznego danych. Metodę modelowania wyników historycznych opisaliśmy w artykule W jaki sposób przeprowadzamy modelowanie historycznych wyników portfeli Finax? Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych zwrotów, a inwestycja może przynieść stratę. Dowiedz się, jakie ryzyko podejmujesz, inwestując. Wyniki bazują na notowaniach EUR i są przeliczone na PLN według kursów spot EUR-PLN (źródło: Bloomberg). Pamiętaj o ryzyku walutowym, ponieważ wyniki Finax wyrażone w PLN zależą także od wahań kursów walut wobec złotego, który może zwiększać lub zmniejszać wynik z inwestycji.

Dynamiczne inwestycje

Cztery najbardziej dynamiczne portfele Finax z udziałem od 70% do 100% według metodologii SRRI należą do 5. klasy ryzyka na dzień 30 czerwca 2021 r.

Portfel 100% akcji na ten dzień osiąga roczne wyniki na poziomie 36,58% (podana stopa zwrotu jest przeliczona na złote) i zdecydowanie pokonuje wszystkich odpowiednich konkurentów (z tej samej klasy ryzyka SRRI 5) pod względem stóp zwrotu.

Gwałtowny wzrost rynków z dna w marcu zeszłego roku doprowadził do powrotu wyników z 5 i 10 lat do dwucyfrowej średniej rocznej stopy zwrotu, powyżej średniej długoterminowej. Inwestowanie pasywne opłaciło się inwestorom również w zeszłym roku. W horyzoncie 10 i 15 lat, wszystkie portfele Finax z klasy SRRI 5 osiągają lepsze średnie roczne stopy zwrotu niż którykolwiek z konkurentów, nawet z klasy ryzyka SRRI 6.

Rozwój kont klientów potwierdza wysokie zwroty w minionym roku. Do tej pory, w ciągu ponad trzyletniej historii domu maklerskiego Finax, nasi klienci zarobili 18,7 mln euro.

Na transparentnych rachunkach możesz na bieżąco śledzić wyniki kont Michała Szafrańskiego, Dominika Hrbatého(najsłynniejszego tenisisty na Słowacji i brata jednego ze założycieli Finax) oraz Ivana Chrenko (najbogatszego Słowaka i współwłaściciela Finax).

Spójrz na konto Michała Szafrańskiego.

Możesz także inwestować na tych samych warunkach.


Wyniki potwierdzają, że w krótkim okresie pojawiają się aktywni menedżerowie, którzy są w stanie prześcignąć rynek pod względem zysków, jednak w dłuższej perspektywie jest o to bardzo trudno.

Ponadto należy mieć na uwadze, że te niższe zwroty wiążą się z większym ryzykiem, tj. ich stosunek zwrotu do ryzyka jest znacznie gorszy niż pasywna inwestycja Finax, która odwzorowuje strukturę rynku globalnego i jego stopy zwrotu.

Jest to kolejny dowód na to, że inwestycje pasywne oferują obecnie bezkonkurencyjne rozwiązanie pod względem zysków i ryzyka.

Zrównoważone inwestycje

W portfelach Finax portfele z udziałem akcji od 30% do 60% należą do 4 klasy ryzyka SRRI. Nawet przy zrównoważonych strategiach dominują portfele Inteligentnego Inwestowania Finax.

Konserwatywne inwestycje

Rynki obligacji, biorąc pod uwagę cechy instrumentów będących w obrocie, takie jak dokładne terminy zapadalności, bardzo szeroka gama różnych rodzajów obligacji, szereg transakcji OTC z opcjami arbitrażu, wyższa wrażliwość danych lub znacznie wyższy udział inwestorów profesjonalnych stwarzają możliwości dla aktywnych menedżerów i miejsce na zmienne stopy zwroty.

Dlatego też bardziej konserwatywne fundusze inwestycyjne pozostają najbardziej konkurencyjne w stosunku do podobnych portfeli - ich stopy zwrotu różnią się minimalnie. Jednak w dłuższej perspektywie, inwestycja ta rzadko osiąga lepsze stopy zwrotu niż jest inflacja.

Dlaczego porównaliśmy te fundusze? 

Zawsze staramy się uwzględniać najpopularniejsze fundusze inwestycyjne w naszych regularnych półrocznych porównaniach. Oferta towarzystw zmienia się w czasie i w zależności od aktualnej sytuacji banki lub presji ze strony dystrybutorów funduszy. Zmieniane są również nazwy i dochodzi do połączeń funduszy inwestycyjnych, przez co lista porównywanych podmiotów nie pozostaje bez zmian.

Podstawowymi parametrami przy wyborze funduszy do porównań są wielkość funduszu (środki, którymi fundusz zarządza) oraz sprzedaż netto w minionym okresie. Warunkiem jest również wystarczająca historia funduszu i instytucji, aby dane były istotne. Staramy się również o reprezentowanie wszystkich towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) w Polsce.

Następnie porównujemy fundusze z naszymi portfelami, bazując na tym samym ryzyku. Fundusze inwestycyjne są zobowiązane do określenia swojego profilu ryzyka zwrotu w oparciu o metodologię SRRI Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Dzieli ona fundusze zgodnie z ryzykiem mierzonym zmiennością wartości jednostki funduszu na siedem klas. W ten sam sposób klasyfikujemy nasze portfele i porównujemy rozwiązania inwestycyjne w ramach poszczególnych klas ryzyka.

Z portfelami Finax porównaliśmy 18 funduszy inwestycyjnych z klas ryzyka od 4 do 6. Polacy mają w nich łącznie 21 mld złotych (stan na 30 czerwca 2021 r.) wobec 308 mld złotych zgromadzonych we wszystkich funduszach inwestycyjnych w Polsce.

Rekordzistami pod względem zarządzanych aktywów są jednak fundusze obligacji. Tylko pięć największych otwartych funduszy inwestujących w obligacje, zarządza majątkiem o wartości 28,6 mld złotych. To dużo mówi o tym, że długoterminowe inwestycje Polaków są ulokowane w zbyt konserwatywnych inwestycjach, które nie są w stanie odnotować stopy zwrotu na poziomie inflacji. (wspomniane pięć funduszy dłużnych to: PKO Obligacji Skarbowych, Generali Korona Dochodowy, PKO Obligacji Długoterminowych, NN Krótkoterminowych Obligacji oraz Pekao Spokojna Inwestycja. Fundusze te nie są częścią naszego porównania, bo znajdują się w grupie ryzyka SRRI 2).

Rosnące zainteresowanie Polaków inwestowaniem jest satysfakcjonujące, ale wciąż niewystarczające. Ponadto struktura aktywów finansowych pozostaje nieefektywna i nie prowadzi do pożądanych rezultatów, choć nawet w tym obszarze, dzięki edukacji finansowej instytucji finansowych, agentów i mediów, następuje zwrot we właściwym kierunku.

Fundusze inwestycyjne charakteryzują się wyższymi opłatami. W porównaniu do innych inwestycji oferują też niższe zwroty przy tym samym ryzyku, co pokażemy w tym artykule.

Portfele Finax kosztują 1,2% rocznie lub mniej z powodu rabatów. Dywersyfikacja nie ma sobie równych. Dziesięć funduszy ETF, których używamy do tworzenia portfeli Finax, obejmuje około 12 800 akcji i obligacji.

Dla szerszego obrazu porównania w zestawieniu funduszy inwestycyjnych przedstawiamy również łączne koszty funduszu, które w ubiegłym roku zostały odjęte od aktywów funduszu. Na dzień 30 czerwca 2021 r. porównaliśmy następujące fundusze zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI):

Źródłem danych są dokumenty Kluczowe Informacje dla Inwestorów publikowane na stronach internetowych zarządzających funduszami oraz comiesięczne dane Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami z 30 czerwca 2021 r. Za nazwą funduszu opisana jest opłata bieżąca.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA), towarzystwo inwestycyjne największej i najstarszej firmy ubezpieczeniowej w Polsce.

 • PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK; opłata bieżąca 2,4% + opłata za wyniki (tzw. „success fee“) 20%,
 • PZU Akcji KRAKOWIAK; 2,51%,

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • Investor Zabezpieczenia Emerytalnego; 3,12%,
 • Investor Zrównoważony; 3,09%,

Pioneer Pekao SA TFI (Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.), Najdłużej działające towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce.

 • Pekao Obligacji Dolarowych Plus; 2,73%,
 • Pekao Zrównoważony; 2,92%,

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • Santander Stabilnego Wzrostu; 2,92%,
 • Santander Zrównoważony; 3,03%,
 • Santander Akcji Polskich; 3,02%,

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., towarzystwo inwestycyjne najwiekszego polskiego banku.

 • PKO Zrównoważony; 2,54%,
 • PKO Stabilnego Wzrostu; 2,28%,
 • PKO Akcji Plus; 2,53%,

NN Investment Partners TFI S.A., jest częścią globalnej firmy inwestycyjnej NN Investment Partners, wcześniej znanej jako ING Investment Management.

 • NN Stabilnego Wzrostu; 2,51%,
 • NN Zrównoważony; 2,65%,
 • NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania; 0,9%,
 • NN Akcji; 2,7%,

Z tym towarzystwem bliżej porównujemy się w osobnym tekście >>

ESALIENS TFI S.A., ecześniej spółka działała jako Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA, a od 2006 do 2017 roku jako Legg Mason TFI SA.

 • Esaliens Senior FIO; 2,65%,
 • Esaliens Parasol FIO Subfundusz Akcji; 2,66%.

Jak radziły sobie rynki w pierwszej połowie 2021 roku i co wpłynęło na ich rozwój?

Do 2021 r. rynki finansowe weszły na falę optymizmu, która trwała przez cały rok. Na kształtowanie się cen aktywów finansowych wpływ ma przede wszystkim „powrót do normalności” po pandemii oraz globalna recesja spowodowana zamknięciem gospodarek.

Na początku roku rozpoczęły się szczepienia światowej populacji, co wraz z ostrzejszymi środkami w miesiącach zimowych doprowadziło do spadku liczby nowych przypadków i ponownego otwarcia gospodarki. Recesja była ostra, ale nie uderzyła w gospodarkę tak mocno, jak pierwotnie oczekiwano. Bezrobocie przez długi czas nie osiągnęło zawrotnych wysokości i nie rozgrzało się do niechcianych poziomów.

Ponadto ostro interweniowały rządy i banki centralne, a zachęty z wielu krajów przekroczyły rzeczywiste potrzeby społeczeństwa. Konsumenci, wzmocnieni oszczędnościami i pomocą państwa, postanowili nadrobić zaległości z ubiegłorocznej, odroczonej konsumpcji.

W wielu przypadkach jesteśmy świadkami rekordów lub nienotowanych od lat poziomów danych makroekonomicznych. Widzieliśmy nawet inflację, za którą świat tęsknił od ponad dekady.

Fakty te pozytywnie przekładają się na popyt na aktywa finansowe, ale także na zarządzanie samymi firmami. Wzrost zysków spółek z amerykańskiego indeksu S&P 500 miał osiągnąć 85% rocznie w drugim kwartale, co ostatnio widzieliśmy pod koniec 2009 roku.

Koktajl tych pozytywnych fundamentów nie mógł mieć innego wpływu niż wzrost indeksów giełdowych. I jak dotąd, ciągle działa. Modelowany portfel 100% akcji Finax odnotował wzrost o 15,5% (podana stopa zwrotu jest przeliczona na złote) od początku roku do końca czerwca.

Tegoroczne wzrosty akcyjnych ETF-ów wahają się od 12% do 23% (podane stopy zwrotu są w euro) w pierwszej połowie roku. Poniższy wykres przedstawia zmianę wartości podstawowych klas akcji składających się na portfele Finax od 30.06.2020 do 30.06.2021.

Na uwagę w ubiegłym roku zdecydowanie zasługuje zmiana pozycji liderów wzrostów. O ile w poprzednich latach wyraźnie dominowały akcje amerykańskich dużych spółek reprezentowanych przez indeks S&P 500, o tyle w ostatnich dwunastu miesiącach ich zachowanie na tle małych i średnich spółek pozostaje w tyle.

Dotychczasowy rozwój pokryzysowy potwierdza sens dywersyfikacji i podkreśla ryzyko stawiania na jedną kartę lub aktywa o najwyższym zysku w poprzednim okresie.

Inwestycje w obligacje nie zanotowały dobrego półrocza. Ceny obligacji spadły w pierwszych miesiącach, pod wpływem obawy wzrostu inflacji i potencjalnie wyższych stóp procentowych.

Podsumowanie i rabat za przeniesienie inwestycji znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

Rok 2021 wciąż potwierdza, że dla zdecydowanej większości inwestorów i osób myślących o przyszłości, pasywne inwestowanie reprezentowane przez Finax jest najefektywniejszą formą budowania aktywów. Powinna to być podstawa inwestycyjna dla finansów osobistych, biorąc pod uwagę stopy zwrotu i związane z nimi ryzyko.

Jeśli już inwestujesz, zastanów się, czy nie da tego robić się lepiej i skuteczniej. Poznaj wszystkie opłaty, rzeczywistą stopę zwrotu i ryzyko związane z Twoimi produktami inwestycyjnymi. Chętnie Ci w tym pomożemy.

Przenieś swoją inwestycję w lepsze miejsce. Dzięki lepszemu rozwiązaniu, szybciej osiągniesz swoje cele finansowe i niezależność. Zacznij efektywnie pomnażać swoje oszczędności.

Finax oferuje atrakcyjny rabat. Jeśli przeniesiesz swoją inwestycję (do inwestycji nie wliczają się lokaty oraz konta oszczędnościowe) z konkurencji do Finax, będziemy zarządzać 50% wpłaconych środków przez 2 lata bezpłatnie. Inwestuj jeszcze taniej!

Zacznij inwestować już dzisiaj 

Uwaga: Wszystkie dane związane z historycznym rozwojem portfeli Finax są modelowane i powstały na podstawie modelowania wstecznego danych. Metodę modelowania wyników historycznych opisaliśmy w artykule W jaki sposób przeprowadzamy modelowanie historycznych wyników portfeli Finax? Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych zwrotów, a inwestycja może przynieść stratę. Dowiedz się, jakie ryzyko podejmujesz, inwestując. Wyniki bazują na notowaniach EUR i są przeliczone na PLN według kursów spot EUR-PLN (źródło: Bloomberg). Pamiętaj o ryzyku walutowym, ponieważ wyniki Finax wyrażone w PLN zależą także od wahań kursów walut wobec złotego, który może zwiększać lub zmniejszać wynik z inwestycji.

Michal Manin
Michal Manin
Regional Manager
Słowa kluczowe
Nie znaleziono słów kluczowych
Udostępnij artykuł
| |

Najczęściej czytane artykuły

26. lipca 2022

6 rad, których możesz nauczyć się od bogatych ludzi

Prawie 80% bogatych ludzi zbudowało swój majątek od podstaw. Juraj Hrbatý jest jednym z nich. Nie odziedziczył swojej fortuny, ale zapracował na nią. Wciąż trzyma jednak głowę nisko i nie trwoni pieniędzy. Poznaj kilka rad od założyciela Finax, które mogą pomóc Ci poprawić i Twoją finansową przyszłość.

Czytaj więcej
16. grudnia 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Czytaj więcej
27. września 2022

Co to procent składany i jak pomoże ci stać się bogatym?

„Procent składany to ósmy cud świata. Kto to rozumie, zarabia, a ten kto nie, ten płaci.” – to słynne zdanie autorstwa Alberta Einsteina. Procent składany z biegiem czasu przyspiesza wzrost wartości Twoich oszczędności i inwestycji. Z drugiej strony, z czasem powiększa również Twoje zadłużenie.

Czytaj więcej
Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipca 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Czytaj więcej
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon