Finax Blog

Informácie ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Diverzifikácia – ako zarábať veľa s minimálnym rizikom

Diverzifikácia je základnou podmienkou pasívneho investovania. Zároveň predstavuje skvelý jednoduchý nástroj znižovania rizika investície a cestu k dlhodobým stabilným výnosom. Finax ponúka portfóliá s najvyššou mierou diverzifikácie na slovenskom trhu. Ako funguje diverzifikácia, čo si pod ňou možno predstaviť a prečo je dôležitá pre vaše investície?

Radoslav Kasík | Ako to robíme? | 9. máj 2019

Diverzifikácia je rozkladanie rizika medzi viaceré čiastkové menšie investície. Považuje sa za investičnú stratégiu, ktorej cieľom je minimalizovať riziká vlastné konkrétnym cenným papierom.

Určite ste sa stretli s pravidlom, že nikdy nedávame všetky vajíčka do jedného košíka. Keď vám košík spadne, prídete o všetky vajcia. Ak však vajíčka rozdelíte do viacerých košíkov, strata jedného vás natoľko nezasiahne. Stále vám ostane dosť vajec.

Diverzifikácia funguje ako jednoduchá matematika. Napríklad, ak si investičné portfólio vyskladáte rovnomerne z akcií štyroch spoločností a tri z nich vám zarobia po 20%, no jedna firma skrachuje, výsledkom vašej investície bude strata -10%.

Ak by ste však rozdelili vašu investíciu medzi sto korporácií, z ktorých 99 v priemere narastie o 10% a jedna spoločnosť skrachuje, zarobíte v priemere 8,9%. To je celá podstata diverzifikácie – rozkladania rizika.

K téme diverzifikácia je k dispozícii aj webinár, ktorého záznam vám ponúkame.


Negatívne stránky diverzifikácie

V investičnom svete panujú na diverzifikáciu rôzne názory. Z hľadiska rizika ide určite o jednu z najúčinnejších metód jeho znižovania. V minulosti však zvykla byť kritizovaná z titulu dosahovaných výnosov, prípadne vyšších nákladov.

Za jeden z investičných mýtov možno označiť tvrdenie, že ak chcete zarobiť viac, musíte investíciu koncentrovať do vybratých aktív s najväčším ziskovým potenciálom. Vo svojej podstate je tento predpoklad pravdivý, no háčik spočíva v schopnosti jeho realizácie.

Diverzifikované portfólio je podľa autorov výroku priemerné, dosahuje len priemerný výnos množstva malých investícií, čím sa investor pripravuje o výkonnosť potenciálnych víťazov. Širokou diverzifikáciou získavate prakticky trhový výnos, ktorý chcú investiční manažéri svojimi výsledkami prekonať, preto si vyberajú len pár podľa nich najpotenciálnejších investícií.

Dosiahnutie tohto cieľa, teda výber cenných papierov prekonávajúcich trh však zostáva spravidla zbožným prianím. Drvivej väčšine manažérov sa nedarí dosiahnuť ani len trhové výnosy. Hlavným dôvodom zaostávania ich portfólií je fakt, že ceny aktív sa nedajú s presnosťou predvídať. Výsledkom koncentrovaných portfólií nakoniec býva nižší výnos pri podstatne vyššom podstúpenom riziku.

Rovnako sa v minulosti širokému rozkladaniu rizika vytýkali vysoké náklady. Nákup veľkého počtu titulov vyžaduje množstvo transakcií a s každou z nich sú spojené poplatky.

Príchodom a spopularizovaním fondov ETF sa odstránil aj tento nedostatok rozkladania rizika. Práve indexové fondy so širokými portfóliami umožnili pri veľmi nízkych nákladoch investovať do veľkého počtu cenných papierov a eliminovať tak individuálne riziká emitentov.

People

Zvýšte svoje finančné vzdelanie

Finax webináre na vždy zaujímavé témy


Prečo funguje diverzifikácia?

Základnou chybou začínajúcich investorov je snaha investovať do víťazov. V lepšom prípade hľadajú všemožnými investičnými prístupmi akcie alebo podielové fondy, ktoré by mohli najviac rásť, no spravidla sa riadia minulou výkonnosťou.

Najčastejšou investičnou stratégiou drobných investorov je pozrieť si zoznam podielových fondov a vybrať si fond s najvyšším uplynulým zhodnotením. Prípadne sa riadiť chybným očakávaním, že čo rastie dnes, bude rásť aj v budúcnosti.

Nasledujúci graf znázorňuje vývoj cien akcií Facebooku od jeho vstupu na burzu v máji roku 2012 do konca roka 2017 a vývoj hodnoty amerického akciového indexu S&P 500 za rovnaký čas.

Facebook bol v tom čase dominantnou sociálnou sieťou, ktorej sa podarilo šikovnou reklamou vyťažiť zo svojho širokého dosahu na takmer dve miliardy užívateľov slušné príjmy. Medziročný rast ziskov sa pohyboval vo vysokých dvojciferných percentách a neexistoval dôvod predpokladať zmenu nastoleného trendu.

Facebook a Index S&P

Keby sa potenciálny investor rozhodoval, do ktorej z týchto dvoch možností umiestni svoje peniaze, na základe grafu a všeobecnej nálady na trhoch by sa s veľkou pravdepodobnosťou na začiatku roka 2018 rozhodol pre akcie Facebooku.

V nasledujúcom roku by si do poslednej omrvinky vyjedol nesystémové riziká spojené s individuálnou akciou. Počet užívateľov Facebooku začal stagnovať, priemerný čas strávený na platforme klesať a cenu akcií dorazil škandál s únikom dát.

V dôsledku prevažne nepredvídaných udalostí investícia do Facebooku za rok stratila takmer tretinu hodnoty, kým široký index najväčších amerických spoločností len 8%.

Facebook a Index S&P

Možno ďalej predpokladať, že na základe nových informácií z priebehu roka 2018 by väčšina tentokrát uprednostnila investíciu do indexu, lebo Facebook v tom čase stratil svoj lesk. Zisk akcií Facebooku však od začiatku tohto roka presahuje 45%, kým indexu S&P 500 len 15%.

Prípadov akcií ako Facebook v minulom roku by sme v histórii finančných trhov našli tisíce. Koncentrovaná stávka len na jeden alebo pár titulov nesie vždy vyššie riziká.

Zmysel diverzifikácie sa dá dokladovať aj na samotných sektoroch hospodárstva, prípadne na investíciách do jednotlivých regiónov. Rovnako na dlhších horizontoch, ktoré sú podmienkou zmysluplného investovania. Pri tomto pohľade do popredia vystupuje neschopnosť presného predvídania dlhodobého vývoja obchodovaných aktív.

Napríklad v súčasnosti investori preferujú americké akcie kvôli ich vyššej výkonnosti v minulej dekáde. Spomedzi sektorov volia technologické akcie, biotechnológie a zdravotnícke firmy, lebo tie sú práve v kurze. Budú však najúspešnejšími aj v nadchádzajúcich rokoch a boli nimi aj 20 rokov dozadu? Myslíte, že sa investorom podarí zachytiť obrat v ich trende?

Nasledujúci graf zobrazuje vývoj hodnôt 6 indexov, ktoré tvoria základ akciovej zložky portfólií Inteligentného investovania počas 10 rokov do konca roka 2017. Graf presne odhaľuje dôvod, prečo sú dnes americké akcie najobľúbenejšie. Aktuálne sú najziskovejšie.

spoločnosti vo svete

Akonáhle sa však pozrieme na tieto triedy aktív o dekádu skôr, teda na ich vývoj od začiatku roka 1998 po koniec roka 2007, nájdeme iných víťazov. Karty sa behom dvoch desaťročí úplne obrátili.

Obdobiu pred finančnou krízou dominovali akcie z rozvojových krajín. V čase keď zakladatelia Finaxu začínali vo finančnom biznise, teda 15 rokov dozadu, všetci milovali a investovali len do rozvíjajúcich sa trhov (tzv. emerging markets).

Dokonca vtedy vznikla investičná trieda BRIC (Brazília, Rusko, India a Čína), vytvorená vtedajším známym ekonómom banky Goldman Sachs. BRIC bol všade a BRIC bol budúcnosť. Fondy zamerané na aktíva z krajín BRIC zaznamenávali najväčší prílev kapitálu.

Nakoniec však investorov sklamali. Akcie rozvojových krajín sú v uplynulej dekáde výkonnostne najslabšie. Zaostávajúce americké akcie v rokoch 1997 až 2007 dnes naopak dominujú.

spoločnosti vo svete

Význam diverzifikácie skvelo ilustruje nami obľúbená tzv. periodická tabuľka výnosov inšpirovaná spoločnosťou Callan. Na prvý pohľad komplikovaná tabuľka ponúka ľahko čitateľný obraz vývoja tried aktív v jednotlivých rokoch.

Finax ju skladá z výkonnosti 10 fondov ETF, na ktorých sú postavené portfóliá Inteligentného investovania. Každý stĺpec tabuľky predstavuje jeden rok a jednotlivé triedy aktív vždy označené rovnakou farbou sú v stĺpcoch zoradené podľa dosiahnutého výnosu v danom roku zhora nadol.

Pointou periodickej tabuľky je, že farby sa na vrchu a na spodku stĺpcov striedajú. V prípade každej triedy aktív po úspešnom období nasledujú roky so zaostávajúcou výkonnosťou. Žiadna farba sa dlhodobo nenachádza na čele výnosového rebríčka.

vývoj v rokoch

Ak by ste každý rok na jeho začiatku investovali len do fondu, ktorý v predchádzajúcom roku dosiahol najvyšší výnos, za 14 rokov by ste v priemere vaše peniaze zhodnotili len o 1,1% ročne (necelých 17% celkovo).

Pokiaľ by ste však vašu investíciu každý rok rovnomerne rozložili medzi dva najlepšie fondy v predchádzajúcom roku, váš priemerný ročný výnos stúpne na 4% (kumulovane 74% za 14 rokov).

Rozriedením investície do skladby 100% akciového portfólia Finax s automatizovaným pravidelným rebalansingom by ste v tomto období dosiahli zhodnotenie takmer 7% ročne. Tieto príklady zreteľne odhaľujú prínos diverzifikácie pre investovanie.

Základným problémom spomínaných investičných prístupov je hľadenie do minulosti, čo má malú vypovedaciu schopnosť pre budúci vývoj. Len veľmi málo investorov alebo manažérov dokáže s dostatočnou istotou pozerať dopredu a predvídať vývoj cien.

Je teda zrejmé, že diverzifikácia neslúži len k minimalizácii rizika, ale možno ju s čistým svedomím označiť aj za prostriedok zvyšovania a stabilizácie dlhodobých výnosov. Jej dôležitejším efektom je dosiahnutie veľmi priaznivého, vysokého pomeru medzi dosahovaným zhodnotením a podstupovaným rizikom, ktorý je alfou a omegou správneho investovania.

Čo je diverzifikácia?

Podstatou diverzifikácie je teda jednoduché rozloženie rizika na mnoho malých čiastkových investícií. V prípade dobre zloženého portfólia riziko nie je koncentrované. Angažovanosť v jednotlivých cenných papieroch je nízka.

Diverzifikáciou z portfólia takmer kompletne odstránite riziko naviazané na konkrétnu spoločnosť alebo emitenta, sektor, či krajinu, tzv. nesystémové riziko. Zostáva už len trhové riziko, o ktoré sa ale vždy postará dostatočný čas poskytnutý investícii.

Diverzifikácia je účinnejšia pri skladaní portfólia z cenných papierov s nižšou alebo negatívnou koreláciou. Korelácia predstavuje vzájomný vzťah alebo väzbu vo vývoji dvoch aktív. Vyjadruje sa korelačným koeficientom.

Ak napríklad rast akcií Facebooku o 1% v priemere sprevádza rast indexu S&P 500 o 0,5%, aktíva majú pozitívnu koreláciu s koeficientom 0,5. No vládne dlhopisy v prípade rastu akcií Facebooku o 1%, klesajú o 0,2%. Ide o negatívnu koreláciu s koeficientom -0,2. V tomto prípade by bola diverzifikácia pre zníženie rizika účinnejšia.

Ak investujete do viacerých aktív, ktoré sa vyvíjajú rôzne, tzn. že niektoré rastú, keď ostatné klesajú, alebo ich pohyby nie sú rovnaké, celková kolísavosť (volatilita) hodnoty portfólia je nižšia. Straty a aj celkové riziko investície sú menšie.

Akú diverzifikáciu ponúka Finax?

Rozloženie rizika zohralo významnú úlohu pri tvorbe portfólií Finaxu. Našim cieľom bolo na trh priniesť univerzálnu stratégiu vhodnú do každého obdobia. Chceli sme, aby Inteligentné investovanie bolo vynikajúcim produktom nie len dnes, ale aj o 10 rokov a rovnako by bolo vhodným pre väčšinu investorov aj pred 10 rokmi.

V riadení portfólií sme odmietli byť aktívni, nechceme reflektovať aktuálne trendy alebo trhovú situáciu a nemáme snahu predvídať vývoj tried aktív. Taký prístup považujeme za boj s veternými mlynmi, ktorý dlhodobo neprináša vyššie zárobky, čo dokazujú početné štúdie a aj samotné výsledky investičných riešení.

Za najvhodnejší investičný prístup z pohľadu výnosov a rizika považujeme pasívne investovanie. Pasívne investovanie ponúka trhové výnosy, ktoré dosahuje kopírovaním zloženia indexov. Podmienkou úspešného pasívneho investovania je dostatočná diverzifikácia.

Na Slovensku aktuálne nenájdete lepšie diverzifikované portfólio, ako ponúka Finax, tzn. s natoľko rozloženým rizikom alebo s lepším pomerom výnosu a rizika. Už od 10 eur jediným pohodlným riešením nakupujete zhruba 9 500 cenných papierov (5 500 akcií a 4 000 dlhopisov).

Začnite investovať už dnes 


S Finaxom máte istotu, že zakaždým investujete do biznisu, ktorému sa práve darí a aj do aktív, ktoré budú rásť v budúcnosti. Len s Finaxom získavate:

  • diverzifikáciu medzi hlavné finančné triedy aktív (rôzne akcie a dlhopisy), vďaka ktorej získavate nižšie trhové riziko,
  • menovú a úrokovú diverzifikáciu – investujete do aktív denominovaných v rôznych menách od eura, cez dolár až po exotické meny rozvojových krajín,
  • regionálnu diverzifikáciu – Finax investuje do cenných papierov z viac ako 90 krajín na všetkých svetadieloch,
  • sektorovú diverzifikáciu – v portfóliách nájdete akcie všetkých odvetví hospodárstva, rovnako aj štátne cenné papiere,
  • veľkostnú diverzifikáciu – jedným portfóliom získavate akcie malých perspektívnych firiem i veľkých etablovaných nadnárodných korporácií,
  • diverzifikáciu investičných prístupov – držíte stabilnejšie dividendové spoločnosti, lacné hodnotové akcie i expandujúce rastové tituly

Na čo si len pri investovaní spomeniete, v portfóliách Finaxu aj držíte. Nech sa v budúcnosti deje na trhoch a v ekonomikách čokoľvek, máte istotu, že časť vášho portfólia bude z tohto diania s istotou profitovať.

Pasívny prístup Inteligentného investovania predstavuje základný kameň každého riadneho investičného portfólia alebo budovania majetku. Pokiaľ nechcete špekulovať alebo nemáte špecifické investičné ciele, v zásade iný druh investície ani v živote nepotrebujete. Z hľadiska rizika ide o optimálne riešenie.

Ak už investujete v inom finančnom produkte, no nie ste si istý podstupovaným rizikom a prislúchajúcim výnosom, alebo nie ste spokojní s dosahovanými zárobkami, zašlite nám vaše investície na prehodnotenie.

Pokiaľ presuniete vaše slabé investície do Finaxu, odmeníme vás zľavou z poplatku za riadenie portfólia. Inteligentné investovanie budete mať ešte efektívnejšie.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon