Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Koľko zarobili Finax a podielové fondy v 2021

Nahliadnite do pravidelného porovnania výsledkov stratégií Finaxu a populárnych podielových fondov na Slovensku. Minulý rok investorov potešil. Aké výnosy dosiahlo pasívne investovanie cez indexové fondy ETF a koľko zarobili veľké podielové fondy? Zistite, ako vyzeral rok 2021 na finančných trhoch a ako ste mohli zhodnotiť vaše úspory.

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 10. február 2022

Rok 2021 akciovým investorom prial. Výnosmi sa zaradil medzi historicky najúspešnejšie roky. Zisky väčšiny akciových indexov vyspelých krajín presiahli 20%.

Portfóliá Finaxu z vývoja akciových trhov profitovali. Konštruktívnu náladu zužitkovali aj podielové fondy, no čistými výnosmi zaostali za pasívnym investovaním do indexových fondov ETF.

Ak vaše investície z nasledovného porovnania vyšli horšie ako výsledky Finaxu, nečakajte, presuňte vaše nevýhodné investície do Finaxu a zarábajte efektívnejšie so zľavou. Viac informácií o zľave nájdete nižšie v článku.

Upozornenie k uvádzaným dátam: Údaje viažuce sa k vývoju portfólií Finax za obdobie 1 a 3 roky sú reálne výkonnosti vzorových portfólií Finaxu. Údaje viažuce sa k vývoju portfólií Finax na obdobie 10 a 15 rokov sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Upozornenie k daňovej povinnosti: V porovnaniach pracujeme s predpokladom, že klient je slovenský daňový rezident. Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa meniť. Príjmy z prevodu cenných papierov (§ 8 ods. 1 písm. e) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov) obchodovaných na regulovanom trhu po uplynutí jedného roka od ich nadobudnutia sú oslobodené od dane (§ 9 ods. 1 písm. k) Zákona 595/2003 Z.z.). Príjmy z predaja fondov ETF podmienky daňového oslobodenia teda spĺňajú, ak sú držané min. 1 rok a nie sú zahrnuté v obchodnom majetku daňovníka (portfóliá Finaxu). Príjmy z vyplatenia (redemácie) podielových listov (§ 7 ods. 1 písm. g) Zákona 595/2003 Z.z.) sú predmetom dane. Režim zdaňovania portfólií Finaxu sa môže v budúcnosti zmeniť. V porovnaniach pracujeme s čistými výnosmi po zdanení pre slovenských daňových rezidentov podľa aktuálne platnej legislatívy a pri portfóliách Finaxu nezohľadňujeme prípadný rebalansing v prechádzajúcom roku. Pre výpočet čistého výnosu podielových fondov (zdanenie príjmov z podielových fondov) používame 19% sadzbu dane z príjmu.

Dynamické investície

Koľko zarobili Finax a podielové fondy v 2021 | Finax.sk

Pasívne investovanie cez indexové fondy ETF investuje do celého svetového trhu a investorom ponúka trhové zhodnotenie, ktoré z dlhodobého hľadiska predstavuje vrchol dosiahnuteľných výnosov, ako potvrdzujú aj údaje v tabuľkách.

V minulom roku sa v plnej sile prejavili všetky benefity pasívneho prístupu – kopírovanie trhu je dlhodobo výnosnejšie, je spravidla lacnejšie, širšie rozkladá riziko a jeho výnosy sú pre slovenských rezidentov po roku oslobodené od dane.

Koľko zarobili Finax a podielové fondy v 2021 | Finax.sk

Na poli dynamických investícií rok 2021 patril portfóliám Finaxu. Naše riešenia čistými výnosmi po zdanení porazili všetky významné podielové fondy, a to dokonca nie len v zodpovedajúcej rizikovej triede, ale aj v porovnaní s rizikovejšími nástrojmi.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje zhodnotenie 10 tis. eur zainvestovaných na konci roka 2011 do rôznych podielových fondov a hypotetickej investície v rovnakom objeme do modelovaného 100% akciového portfólia Finax.

Pre slovenských daňových rezidentov sú príjmy z vyplatenia podielových listov zdaňované. Napr. investor do Fondu maximalizovaných výnosov by za 10 rokov dosiahol zhodnotenie 209,6%, čo znamená, že by z 10 tis. eur získal hodnotu 30 959 eur. Z výnosu 20 959 eur však musí zaplatiť daň. V prípade 19% sadzby dane z príjmu by zaplatená daň bola 3 982 eur. Jeho čistý výnos by bol 16 977 eur.

V prípade podielových fondov so sídlom na Slovensku je daň vyberaná zrážkou priamo pri zdroji príjmu. Daňová povinnosť daňovníka je týmto splnená a nemusí podávať kvôli tomuto príjmu daňové priznanie. V prípade podielových fondov so sídlom v zahraničí (napr. fondy Amundi, Uniqa alebo aj uvedený fond Eurizon) odvádza daň daňovník.

Príjmy z prevodu cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu sú po jednom roku pre slovenských daňových rezidentov oslobodené od dane, preto dosiahnutý výnos na portfóliách postavených na fondoch ETF, ktoré túto podmienku spĺňajú, je oslobodený od dane a celý výnos zostáva investorovi.

Koľko zarobili Finax a podielové fondy v 2021 | Finax.sk

Investovanie do modelovaného pasívneho portfólia (postaveného na indexových fondoch, kopírujúceho široké akciové trhy – indexy) by v čistom zarobilo na tomto horizonte minimálne o 5200 eur viac oproti najvýkonnejším podielovým fondom. Podotýkame, že dva najvýkonnejšie podielové fondy dosiahli horší výsledok pri vyššom riziku reprezentovanom ukazovateľom SRRI.

Začnite investovať s Finaxom


Pozrime sa, ako dopadli účty našich klientov, aby sme overili proklamovanú modelovanú výkonnosť na skutočnom dosiahnutom zhodnotení. Najznámejšími účtami vo Finaxe sú transparentné investície Dominika Hrbatého a Ivana Chrenka.

Dominik na prvom účte investuje so stratégiou 80% akcie a 20% dlhopisy. Nasledujúci graf ukazuje presný vývoj hodnoty tohto účtu počas roka 2021. Jeho investícia v minulom roku dosiahla čistý výnos 21,88%, čo je mierne viac ako zhodnotenie modelového portfólia 80/20.

Koľko zarobili Finax a podielové fondy v 2021 | Finax.sk

Nahliadnite do investícií Dominika Hrbatého. Spoznajte, ako vyzerá investovanie vo Finaxe, prejdite si online prehľad účtov a sledujte Dominikove investície vďaka jeho transparentným účtom.

Dominikov transparentný účet


Skontrolovali sme aj účet klienta so 100% akciovou stratégiou, ktorý v minulom roku nevykonal vklady, výbery, ani iné zmeny v nastavení investície.

Aj na tomto účte bol dosiahnutý čistý výnos 27,14% - vyšší ako výnos modelového portfólia, ktoré používame na prezentáciu našich výsledkov.

Koľko zarobili Finax a podielové fondy v 2021 | Finax.sk

Príčinami odlišných výkonností skutočných účtov oproti modelovaným výsledkom sú rozdielna skladba portfólií na začiatku roka a rozdielne načasovanie rebalansingu. Vo vašom osobnom prípade môže tvoriť rozdiel aj výška zliav, či načasovanie vkladov počas roka.

Vyvážené a konzervatívne investície

Vo vyváženej rizikovej kategórii (SRRI 4), ktorá zahŕňa podielové fondy a portfólia s volatilitou od 5% do 10% je výnosová dominancia portfólií Finaxu ešte zreteľnejšia, a to hlavne na dlhých horizontoch. Stratégie Finaxu zhodnotením prekonali všetky významné konkurenčné podielové fondy na všetkých sledovaných horizontoch.

Do skupiny investičných riešení v tejto rizikovej triede spravidla patria zmiešané fondy, ktoré v majetku kombinujú rôzne triedy aktív od akciových investícií cez komoditné, realitné až po dlhopisové inštrumenty. Finax mieša stratégie z akciových a dlhopisových fondov ETF.

Koľko zarobili Finax a podielové fondy v 2021 | Finax.sk

Konzervatívnym investíciám postaveným primárne na dlhopisových investíciách minulý rok neprial. Bezpečné dlhopisy zaznamenali pokles okolo 3% v dôsledku rastúcich výnosov na fixne úročených nástrojoch. Výnosy odzrkadlili vysokú infláciu vôkol sveta, ktorej svedkami sme neboli viac ako dekádu, a očakávania rýchlejšieho sťahovania stimulov centrálnymi bankami.

Tieto skutočnosti sa negatívne premietli do výsledkov dvoch najkonzervatívnejších portfólií Inteligentného investovania (10/90 a 0/100), ktoré v minulom roku poklesli.

Zelené čísla si udržalo len portfólio Finax 20/80 a Inteligentná peňaženka, ktorá v prvom roku existencie zaznamenala zisk 2,6%.

Väčšina konzervatívnych konkurenčných riešení v minulom roku zaznamenala vyššie zhodnotenie ako Finaxové stratégie. Na poli dlhopisov dokáže aktívna správa konkurovať pasívnemu prístupu z viacerých objektívnych dôvodov, o ktorých sme písali v polročnom porovnaní v júli minulého roka.

Na dlhších horizontoch však aj v tejto kategórii portfóliá Finaxu výnosmi porážajú relevantnú konkurenciu.

Vývoj dlhopisových trhov bude aj v nadchádzajúcom roku pod tlakom a plný výziev. Normalizácia menovej politiky v podobe vyšších úrokov bude mať naďalej negatívny vplyv, no zo strednodobého a dlhodobého hľadiska atraktivita dlhopisov a ich budúce výnosy rastú.

Koľko zarobili Finax a podielové fondy v 2021 | Finax.sk

Budujte majetok efektívnejšie a výnosnejšie – zľava za presun investície

Ako opäť potvrdili minuloročné výsledky stratégií Finaxu, pasívne investovanie cez indexové fondy ETF predstavuje ideálny spôsob dlhodobého zhodnocovania úspor a budovania majetku. V súčasnosti neexistuje relevantný argument v prospech investovania cez podielové fondy.

Dosahované výsledky pravidelne dokazujú, že pomer výnosu a rizika je pri pasívnom investovaní dlhodobo vyšší. Tento prístup maximalizuje výnosy pri akceptovateľnom riziku, a tým vedie k skoršiemu dosiahnutiu investičných cieľov, čo je základný predpoklad úspešného investovania.

Presuňte váš majetok do Finaxu, získajte investíciu s lepšími parametrami a my vás odmeníme. 

Ak presun investície zdokladujete, 50% hodnoty presunutej investície vám budeme 2 roky riadiť bez poplatku. Vaše výnosy tak budú ešte vyššie.

Zľavu získate aj za presun investície z nehnuteľnosti. 

Viac informácii k presunu investície do Finaxu a získaniu zľavy.

Ak nie ste klientom Finaxu, otvorte si účet pohodlne online za 10 minút, presuňte k nám vaše menej výhodné investície a užívajte si zľavu a lacnejšie investovanie. Ponuku na presun investície môže využiť každý bez časového obmedzenia.

Otvorte si účet vo Finaxe už dnes


Správne uloženie majetku znamená lepší dôchodok

Slováci stále viac objavujú investovanie. Nízke dôchodky, rastúce platy, dlhodobo nulové úrokové sadzby a masívna snaha vzdelávať občanov ústia do zvýšeného záujmu Slovákov o efektívnu prácu s peniazmi. Nárast zainvestovaných prostriedkov bol v minulom roku rekordný.

Súčasný stav má ešte ďaleko do ideálneho, no trend starostlivosti o osobné financie má správny smer. Veľmi nás teší tento posun vpred a sme hrdí, že sme jeho súčasťou a mohli sme k nemu prispieť. Zvýšiť finančnú gramotnosť bolo jedným z našich cieľov pri vzniku Finaxu a základným pilierom misie spoločnosti.

Nie je však jedno, ako investujete. Nestačí investovať, aby ste dosiahli vaše finančné ciele a realizovali vaše sny. Ako sme ukázali, veľké rozdiely panujú aj pri samotných investičných produktoch, ich kvalite, nákladoch, riziku a výsledkoch.

Každé investovanie so sebou nesie riziko. Riziko je cenou za vyššie výnosy prekonávajúce infláciu a ponúkajúce atraktívne zhodnotenie na dlhých horizontoch. Správna investičná stratégia vedie k adekvátnemu, čo najvyššiemu výnosu, získanému z podstúpeného rizika investorom.

Ak dokážete na jednotku rizika maximalizovať výnos, výsledky sú diametrálne odlišné. Rozdiel vo výnosoch pri porovnávaných dynamických investičných riešeniach je na dlhších horizontoch až tretinový.

Ak predpokladáme, že dlhodobo dokážu akciové trhy ponúknuť priemerné zhodnotenie 9% ročne, o tretinu nižšia výkonnosť znamená po 30 rokoch o 57% horší výsledok.

V prípade jednorazovej investície 10 tis. eur na 30 rokov predstavuje rozdiel vo výsledku 9% a 6% ročného zhodnotenia 75 tis. eur. Len výber správnej investície vedie k 132 tis. eurám na konci horizontu namiesto 57 tis. eur.

Koľko zarobili Finax a podielové fondy v 2021 | Finax.sk

Rozdiel je obrovský so zásadným dopadom na budúcu veľkosť vášho majetku, výšku vášho budúceho príjmu, a tým aj vašu životnú úroveň.

Prejdite si preto vaše súčasné investície. Zistite, aké náklady sú s nimi spojené, aké riziká podstupujete a či dosiahnutý výnos zodpovedá vývoju trhov.

Ponúkame vám jednoduchú možnosť presmerovania vašich investícií do lepšieho. Vo Finaxe otvoríte účet pohodlne online za 15 minút. Získate istotu, že vaše úspory a majetok budete zhodnocovať bez starostí a efektívne, ako tomu bolo aj v roku 2021.

Ide o vaše peniaze.

Začnite investovať už dnes


Metodika porovnávania a vybraté podielové fondy

V tabuľkách sme uvádzali porovnanie čistej výkonnosti po poplatkoch a prípadnom zdanení hypotetických investícií do modelovaných portfólií Finax a najpopulárnejších podielových fondov na Slovensku ukončených k 31.12.2021.

Za populárne podielové fondy označujeme najväčšie podielové fondy alebo fondy s najväčšími čistými predajmi v uplynulom roku v jednotlivých kategóriách podľa typu aktív, do ktorých investujú (akciové, zmiešané a dlhopisové).

Podielové fondy porovnávame so stratégiami Finaxu podľa miery rizika a výnosu stanovenej metodikou SRRI Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA), ktorá je povinná pre podielové fondy a radí ich do 7 rizikových kategórií. Viac informácií o SRRI nájdete tu.

Do porovnania sme vybrali 22 fondov rôznych správcovských spoločností. Majetok podielnikov v týchto fondoch presahoval na konci roka 2021 4,3 miliardy eur.

Toto sú porovnávané fondy s uvedeným priebežným poplatkom (zdroj dokument KIID) a veľkosťou majetku v správe fondu na Slovensku (zdroj Asociácia správcovských spoločností).

365.invest:

 • Zmiešaný kapitálový, 1,8%, 69,5 mil. eur.

Asset Management Slovenskej sporiteľne:

 • Fond maximalizovaných výnosov, 1,7%, 558,2 mil. eur,
 • Fond budúcnosti, 1,68%, 104,4 mil. eur,
 • Aktívne portfólio, 1,64%, 438,9 mil. eur
 • Global renta, 1,38%, 381,5 mil. eur.

Amundi Funds:

 • Pioneer Global Equity A EUR (C), 1,9% + výkonnostný poplatok, 141,9 mil. eur.

C-QUADRAT:

 • ARTS Total Return Global AMI, 2,77% + výkonnostný poplatok, 72,7 mil. eur.

ČSOB Asset Management:

 • Rastový, 2,02%, 82,3 mil. eur.

Eurizon Asset Management Slovakia:

 • Akciové portfólio, 1,43%, 183,7 mil. eur,
 • Vyvážený rastový, 2,8%, 112,8 mil. eur,
 • Dynamické portfólio, 1,67%, 446,4 mil. eur,
 • Active Magnifica, 1,48% + výkonnostný poplatok, 188,8 mil. eur,
 • Active Bond, 1,39% + výkonnostný poplatok, 153,7 mil. eur.

Eurizon Capital:

 • Manager Selection Fund – MS 70 R, 2,18%, 108 mil. eur.

IAD Investments:

 • Global Index, 3,65%, 147,2 mil. eur.

Tatra Asset Management:

 • Globálny akciový fond, 1,33%, 80,7 mil. eur,
 • Private Growth 1, 1,55%, 203,3 mil. eur,
 • SmartFund, 1,3% + výkonnostný poplatok, 210,2 mil. eur,
 • Private Growth, 1,25%, 186,6 mil. eur,
 • BalancedFund, 1,46% + výkonnostný poplatok, 180,8 mil. eur,
 • Dynamický dlhopisový fond, 1,25% + výkonnostný poplatok, 179,4 mil. eur.

UNIQA Investiční společnost:

 • Selection Global Equity, 1,82%, 77,5 mil. eur.

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon