Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Miliardy eur Slovákov vo fondoch výnosmi zaostávajú za Finaxom

Pozrite sa, ako sa darí portfóliám Inteligentného investovania v porovnaní s konkurenciou v podobe najpopulárnejších podielových fondov na Slovensku. Prvých šesť mesiacov roka bolo pre investície veľmi priaznivých. Pasívne investovanie od Finaxu dominuje v dosiahnutých výnosoch.

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 5. august 2021

Investujte ešte lacnejšie! Skôr než sa pustíme do porovnávania, ponúkame vám zľavu za presun investície do Finaxu. Viac informácii o zľave sa dozviete na konci článku. 

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Dynamické investície

Štyri najdynamickejšie portfóliá Finaxu so zastúpením akcií v pomere 70% až 100% podľa metodiky SRRI patria k 30.6.2021 do rizikovej triedy 5.

100% akciové portfólio k tomuto dátumu dosahuje ročnú výkonnosť 34,3% a pohodlne výnosmi poráža všetkých relevantných konkurentov, v priemere o 17,87 percentuálnych bodov. Najlepší porovnávaný fond dosiahol na rovnakom období čistú výkonnosť nižšiu o viac ako tretinu.

Prudký nárast trhov z dna v marci minulého roku viedol k návratu 5-ročnej a 10-ročnej výkonnosti do dvojciferného priemerného ročného zhodnotenia nad dlhodobým priemerom. Pasívne investovanie sa investorom aj v uplynulom roku vyplatilo.

Vývoj klientskych účtov potvrdzuje vysoké zhodnotenie v uplynulom roku. Klienti Finaxu doposiaľ počas niečo viac ako trojročnej histórie obchodníka zhodnotili prostriedky o 18,7 mil. eur.

Aktuálnu výkonnosť rastových stratégií môžete sledovať na transparentných účtoch Dominika Hrbatého a Ivana Chrenka.

Nahliadnite do Dominovho účtu.

Aj vy môžete investovať s rovnakými podmienkami.


Ak by sme sa pozreli aj na rizikovejšie fondy, ktorých volatilita (kolísavosť hodnoty) prevyšuje najdynamickejšie stratégie Finaxu, obraz sa mierne zlepší. Čistými výnosmi po zdanení však v uplynulom roku neprekonali 100% akciové portfólio Inteligentného investovania.

Výsledky potvrdzujú, že v krátkych časových horizontoch sa zavše objavia aktívni správcovia, ktorým sa podarí výnosmi prekonať trh, no z dlhodobého hľadiska je náročné, až nemožné tieto výsledky zopakovať.

Navyše, je potrebné si uvedomiť, že tieto menšie výnosy dosahujú pri podstúpení väčšieho rizika, tzn. ich pomer výnosu na jednotku rizika je podstatne horší ako v prípade pasívneho investovania Finaxu kopírujúceho trhové zloženie a trhové výnosy.

Ide o ďalší dôkaz faktu, že pasívne investovanie ponúka z pohľadu výnosov a rizika momentálne bezkonkurenčné riešenie.

Vyvážené stratégie

Z Finaxových portfólií do tejto rizikovej triedy 4 podľa metodiky SRRI spadajú portfóliá s 30% až 60% zastúpením akcií. Aj pri vyvážených stratégiách portfóliá Inteligentného investovania dominujú.

Výnimku v uplynulom roku tvorí len fond C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI. Na dlhších horizontoch je však prevaha pasívnych portfólií jednoznačná.

SK_194_porovnanie_modelovanych_vykonnosti_portfolii_finax_s_najpredavanejsimi_podielovymi_fondmi_na_slovensku_uvadzane_po_zdaneni_k_30_06_2021_pa_SK

Konzervatívne stratégie

Dlhopisové trhy vzhľadom na charakteristiky obchodovaných nástrojov ako presne daná splatnosť, veľmi široká škála rôznych druhov dlhopisov, množstvo mimoburzových obchodov s možnosťou arbitráží, vyššia citlivosť na dáta alebo výrazne väčší podiel profesionálnych investorov ponúkajú príležitosti pre aktívnych správcov a priestor pre variabilitu výkonnosti.

Konzervatívnejšie podielové fondy preto zostávajú najkonkurenčnejšie voči obdobným portfóliám Finaxu. To niektoré z nich potvrdili v uplynulom roku, kedy sa v rizikovej skupine 3 našli podielové fondy, ktoré výkonnosťou prekonali portfóliá Finaxu

Napriek tomu na slovenskom finančnom trhu aj tu pri dlhších horizontoch víťazí pasívny prístup.

V priebehu júla Finax spustil nový konzervatívny investičný produkt Inteligentná peňaženka, ktorého cieľom je prekonať infláciu a ponúknuť dostatočné zhodnotenie aj pre krátkodobé úspory s horizontom do 3 rokov.

Podľa metodiky SRRI ide o portfólio s najnižším rizikovým profilom pri zohľadnení volatility a dosahovaných výnosov medzi stratégiami Finaxu. Vzhľadom na tieto parametre sú výsledky veľmi potešujúce. S Peňaženkou sa nám podarilo dosiahnuť želané – zvýšiť výnos pri redukcii rizika.

Prečo sme porovnávali tieto fondy?

Do našich pravidelných polročných porovnaní sa vždy snažíme zahrnúť najpopulárnejšie podielové fondy. Ponuka fondov sa v čase mení a vždy podľa aktuálnej situácie banky alebo finanční agenti tlačia na predaj niektorých z nich. Podielové fondy sa aj premenovávajú a zlučujú, preto zoznam porovnávaných investičných riešení nezostáva každý polrok bez zmeny.

Základnými parametrami pri výbere fondov do porovnania sú veľkosť fondu a čisté predaje v uplynulom období. Podmienkou je aj dostatočná história fondu a inštitúcie, aby dáta boli relevantné. Rovnako cielime zastúpenie všetkých kľúčových správcov na Slovensku.

Fondy následne porovnávame s našimi portfóliami na základe rovnakej rizikovosti. Podielové fondy majú povinnosť stanovovať svoj výnosovo rizikový profil na základe metodiky SRRI od Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA).

Tá delí fondy podľa rizika meraného kolísavosťou hodnoty podielového listu (volatility) a podľa výnosu do 7 rizikových tried. Rovnakým spôsobom klasifikujeme naše portfóliá aj my a porovnávame investičné riešenia v rámci jednotlivých rizikových tried.

K portfóliám Finaxu sme postavili 29 podielových fondov z rizikových tried 3 až 6. Slováci majú v týchto fondoch zainvestovaný majetok v hodnote 4,17 mld. eur (k 2.7.2021), čo predstavuje viac ako 40% aktív spravovaných fondmi na Slovensku. Len za uplynulý rok Slováci naliali do podielových fondov v čistom 932,8 mil. eur.

Rastúci záujem Slovákov o investície je potešujúci, ale stále nedostatočný. Navyše, štruktúra finančného majetku zostáva neefektívna a nevedie k želaným výsledkom, i keď aj v tejto oblasti nastáva vďaka finančnému vzdelávaniu zo strany finančných inštitúcií, agentov a médií posun správnym smerom.

Podielové fondy charakterizujú vyššie poplatky. S výnosmi z nich sa spája daňová povinnosť a v porovnaní s inými riešeniami ponúkajú pri identickom riziku spravidla nižšie zhodnotenie, ako ukážeme v tomto článku.

Portfóliá Finaxu stoja 1,2% ročne alebo menej vďaka zľavám a výnosy fondov ETF, z ktorých skladáme portfóliá, sú po roku držania pre slovenských rezidentov oslobodené od dane. Navyše, 10 nami využívaných ETF fondov investuje do cca 12800 akcií a dlhopisov, čiže riziko je široko rozložené, a tým značne eliminované.

Štyria správcovia týchto fondov ETF aktuálne spravujú majetok presahujúci 12 biliónov eur, čo predstavuje neporovnateľnú viac ako 1000-násobne väčšiu hodnotu oproti aktívam pod slovenskými správcovskými spoločnosťami.

Pre širší obraz porovnania v zozname podielových fondov uvádzame aj celkové náklady fondu, ktoré boli v minulom roku strhnuté z majetku fondu. K 30.6.2021 sme vyhodnotili nasledovné fondy spravované týmito správcami:

Zdrojom údajov sú dokumenty Kľúčové informácie pre investorov zverejnené na stránkach správcov fondov a týždenné dáta podielových fondov Asociácie správcovských spoločností k 2.7.2021.

365.invest, bývalá Prvá penzijná, správcovská spoločnosť 365.banky (bývalá Poštová banka):

 • 365.invest – Zmiešaný kapitálový; 1,68%,

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správcovská spoločnosť najväčšej slovenskej banky:

 • AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov; 1,70%,
 • AM SLSP Globálny akciový; 1,68%,
 • AM SLSP Aktívne portfólio; 1,64%,
 • AM SLSP ŠIP Klasik; 1,13%,

Amundi Asset Management, najväčšia európska správcovská spoločnosť:

 • Amundi Funds Pioneer Global Equity A EUR (C); 1,90% + 20% z výnosu nad MSCI World,
 • Amundi Funds Global Equity Sustainable Incom A2 EUR ©; 1,75%,
 • Amundi Funds Solutions – Balanced EUR; 1,83%,

ARTS Asset Management, skupina C-QUADRAT:

 • C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI; 2,77% + 20% z výnosu nad EURIBOR 3M,

ČSOB Asset Management, správcovská spoločnosť 4. najväčšej banky ČSOB:

 • ČSOB Rastový; 2,02%,
 • ČSOB Vyvážený; 1,80%,

Eurizon Asset Management Slovakia, správcovská spoločnosť 2. najväčšej banky VUB, spolu s ňou distribuovanými fondmi talianskeho správcu:

 • Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile R (VUB); 2,03% + 20% z výnosu nad benchmark,
 • Eurizon Manager Selection Fund – MS 70 R (VUB); 2,18%,
 • Eurizon – Vyvážený rastový (VUB); 2,80%,
 • Eurizon – Dynamické portfólio (VUB); 1,67%,
 • Eurizon – Active Magnifica (VUB); 1,48% + 20% z výnosu nad EURIBOR 3M + 1,5%,
 • Eurizon Manager Selection Fund – MS 40 R (VUB); 1,97%,
 • Eurizon – Flexibilný konzervatívny (VUB); 1,38% + 20% z výnosu nad EURIBOR 3M + 1,2%,
 • Eurizon – Active Bond (VUB); 1,39% + 20% z výnosu nad EURIBOR 3M + 1,2%,
 • Eurizon – Konzervatívne portfólio (VUB); 1,11%,

IAD Investments, najstaršia správcovská spoločnosť na Slovensku:

 • IAD – Global Index; 3,65%,

Tatra Asset Management, správcovská spoločnosť 3. najväčšej banky Tatra banky:

 • TAM – Globálny akciový; 1,33%,
 • TAM – Private Growth 1; 1,55%,
 • TAM – Smart Fond; 1,30%+ 15% z výnosu,
 • TAM – Private Growth; 1,25%,
 • TAM – Premium Harmonic; 1,34%+ 15% z výnosu,
 • TAM – Dynamický dlhopisový; 1,25%+ 15% z výnosu,
 • TAM – Balanced; 1,46%+ 15% z výnosu,

UNIQA investiční společnost, správcovská spoločnosť poisťovne UNIQA (predtým AXA):

 • UNIQA Selection Global Equity; 1,82%,

Ako sa darilo trhom v 1. polroku 2021 a čo ovplyvnilo ich vývoj?

Do roku 2021 vstúpili finančné trhy na vlne optimizmu, ktorá pretrváva v celom doterajšom priebehu roka. Na vývoj cien finančných aktív primárne vplýva „návrat do normálu“ z pandémie koronavírusu a z globálnej recesie spôsobenej uzavretím ekonomík.

Začiatkom roka sa rozbehlo očkovanie svetovej populácie, čo spolu s tvrdšími opatreniami počas zimných mesiacov viedlo k poklesu nových prípadov. Nízke čísla nakazených umožnili opätovné otváranie ekonomík v jarných mesiacoch. 

Recesia bola prudká, ale nenechala na ekonomike taký silný šrám, ako sa pôvodne očakávalo. Nezamestnanosť nevystrelila do závratných výšin alebo sa na neželaných úrovniach dlho neohriala.

Vlády a centrálne banky navyše zakročili razantne a stimuly mnohých krajín prekonali skutočné potreby spoločnosti. Spotrebitelia posilnení úsporami a štátnou podporou vyrazili dobehnúť odloženú spotrebu z uplynulého roka.

Začnite investovať už dnes 


V mnohých prípadoch sme svedkami rekordných alebo roky nevidených úrovní makroekonomických dát. Dokonca sme sa dočkali inflácie, po ktorej svet túžil viac ako dekádu.

Tieto skutočnosti sa pozitívne odrážajú v dopyte po finančných aktívach, ale aj samotnom hospodárení firiem. Rast ziskov spoločností amerického indexu S&P 500 má v druhom kvartáli našliapnuté dosiahnuť 85% medziročnú zmenu, čo sme naposledy mohli vidieť v závere roka 2009.

Kokteil týchto pozitívnych fundamentov nemôže dopadnúť inak ako rastom akciových trhov. A ten je skutočne zatiaľ robustný. Modelované 100% akciové portfólio si od začiatku roka do konca júna pripísalo zisk 16,5%.

Tohtoročné prírastky akciových ETF sa v prvom polroku pohybujú od 12 do 23%. Nasledujúci graf ukazuje vývoj základných akciových tried tvoriacich portfóliá Finaxu za rok od 30.6.2020 do 30.6.2021.

Za pozornosť v uplynulom roku stojí určite zmena na pozícii výkonnostných lídrov. Kým v predchádzajúcich rokoch jednoznačne dominovali akcie amerických veľkých firiem reprezentovaných indexom S&P 500, v uplynulom roku ich výkonnosť voči malým a stredným firmám zaostáva.

Doterajší pokrízový vývoj potvrdzuje zmysel diverzifikácie a vyzdvihuje riziká vsádzania na jednu kartu alebo na aktíva s najvyšším zhodnotením v predchádzajúcom období.

Dlhopisové investície nezaznamenali dobrý polrok. Ceny dlhopisov v prvých mesiacoch roka 2021 pod váhou obáv z rastúcej inflácie a potenciálne vyšších úrokových sadzieb klesali.

Zhrnutie a zľava za presun nevýhodných investícií

Vývoj investícií v ostatnom roku potvrdzuje dôležitý fakt pri správe peňazí, a to že odkladať investovanie sa nevypláca. Zarábajú len zainvestované peniaze. Vyčkávanie na ideálnu príležitosť často ústi do väčších strát v podobe nerealizovaných ziskov, ako sú straty dosiahnuté počas poklesov trhov. 

Pred viac ako rokom pri prepuknutí pandémie sme jasne deklarovali, že v konečnom dôsledku bude recesia a prepad trhov len obrovskou príležitosťou. Viac ako rok po tom nárast akciových trhov presahuje od dna 70%. Ruku na srdce, koľkí z vás využili túto skvelú príležitosť... 

Najlepší čas na investovanie bol včera, ešte lepší pred rokom. Zajtra bude horší. Neodkladajte dôležité životné rozhodnutia, ku ktorým budovanie majetku jednoznačne patrí. Začnite čo najskôr, aby ste o pol roka alebo o rok nemuseli opäť ľutovať, že ste neinvestovali.

Aj rok 2021 nateraz potvrdzuje, že pre drvivú väčšinu investorov a ľudí, ktorí myslia na budúcnosť, je pasívne investovanie reprezentované Finaxom najefektívnejšou formou budovania majetku. Práve to by malo byť vzhľadom na dosahované výnosy, daňové výhody a podstupované široko rozložené riziko investičným základom osobných financií.

Ak už investujete, zvážte, či to nejde lepšie. Zistite si všetky poplatky, skutočné zhodnotenie a riziká vašich produktov. Radi vám s tým pomôžeme.

Presuňte vaše investície do lepšieho. Vďaka kvalitnejšiemu riešeniu dosiahnete vaše finančné ciele a nezávislosť skôr. Začnite zhodnocovať vaše úspory efektívne.

Finax vám navyše ponúka atraktívnu zľavu. Ak presuniete vaše investície od konkurencie do Finaxu, 50% presunutej hodnoty vám budeme 2 roky riadiť bez poplatku. Investujte ešte výhodnejšie.

Nechajte vaše peniaze zarábať 

Vyskúšajte lacné pasívne investovanie bez daní.


Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon