Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Partners investments - ETF portfólia pod lupou

Na vašu žiadosť vám prinášame analýzu riadených portfólií Partners Investments. Investičné riešenie nového obchodníka s cennými papiermi na slovenskej finančnej scéne je drahé a portfólia sa odlišujú od stratégií Finaxu, ale očakávania budúcich výnosov sú optimistické.

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 17. marec 2020

Na úvod musíme poznamenať, že nás teší vstup významného hráča na náš malý trh. Vítame zintenzívnenie konkurencie, ktorá povedie k napĺňaniu našej misie, teda zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb. Ich súčasná úroveň má stále značné rezervy. Slovenský nerozvinutý finančný trh ponúka priestor pre viacej zaujímavých subjektov a nesie veľký potenciál.

Obchodníci s cennými papiermi aktuálne obhospodarujú veľmi malý podiel koláča finančných aktív na Slovensku, čo sa ukazuje ako významný nedostatok hlavne pre samotných investorov.

Väčšina obchodníkov však má podľa nás identické vznešené ciele – ponúknuť Slovákom efektívnejší spôsob uloženia úspor, naučiť ich pracovať s peniazmi, naučiť ich investovať a zorientovať ich vo svete osobných financií. Toto spoločné poslanie je hlavný dôvod, prečo sme doposiaľ odmietali komentovať priamych konkurentov, i keď oni vždy nezastávali túto filozofiu.

Zmeniť tento náš interný záväzok ste nás prinútili vy, inteligentní investori. Odmietanie revízie priamych konkurentov vo vás vyvolávalo pochybnosti, či zostávame takí transparentní, ako ste nás poznali a či prípadne neexistuje niečo, čo sa snažíme nechať pod prikrývkou.

Partners Investments

Keď sme začínali s Finaxom, Juro odhadoval, že máme dva roky náskok pred konkurenciou. A trafil presne. V polovici augusta minulého roka zahájil svoju činnosť nový obchodník s cennými papiermi Partners Investments, ktorý sa charakterom služby najviac priblížil k Inteligentnému investovaniu.

Za obchodníkom stoja ľudia zo spoločnosti Partners Group SK, lídra na trhu komplexného finančného sprostredkovania. Samostatný finančný agent s viac ako 1100 spolupracovníkmi podľa registra NBS pôsobí na slovenskom trhu už takmer 13 rokov.

V rámci finančného sprostredkovania dominuje na poli investícií. Pre Partners Group dávalo založiť si vlastného obchodníka obrovský zmysel a na ich mieste by sme konali určite rovnako.

O príjmy z investícií sa nemusia deliť so správcami a zároveň získavajú cennú konkurenčnú výhodu – vlastný exkluzívny produkt. Disponujú veľkou a silnou sieťou predajcov, dostatočnými zdrojmi a veľkým sprostredkovaným majetkom.

Navyše sa Partners Investments vydal do spolupráce s etablovanou českou investičnou spoločnosťou Wood & Co., ktorá zhruba v rovnakom čase ako Finax spustila prvého robo-poradcu za riekou Morava. Partners Investments siahol po overenom riešení, čím ušetril čas i náklady.

Poďme sa teda pozrieť na výsledok týchto vskutku sľubných predpokladov. Čo priniesli Partners Investments na slovenský trh a ako konkuruje ich produkt Inteligentnému investovaniu alebo čo sa ukáže, keď tieto dve podobné investičné riešenia postavíme vedľa seba?

Partners Investments rovnako ako Finax ponúka riadené portfólia založené na indexových fondoch ETF. Primárne by teda malo ísť o formu pasívneho investovania do širokého trhu so základnými prvkami aktívneho riadenia ako rebalansing, ktorý je podmienkou pasívnych investícií.

Na úvod musíme poznamenať, že neporovnávame výkonnosti, keďže k nim nemáme potrebné podklady. Nepoznáme presný spôsob riadenia portfólií a vykonávania rebalansingu, teda ani presné zloženie portfólií v čase.

Zamerali sme sa len na verejne známe fakty a na informácie získané z materiálov samotného Partners Investments, ktoré sú dostupné na ich webovej stránke, alebo nám ich posunuli naši klienti, prípadne finanční agenti.

Okrem internetových stránok Partners Investments a dokumentov zverejnených na nich sme mali k dispozícii dokument Informácie k ETF fondom, ktoré sú súčasťou stratégií spoločnosti Partners Investments, o.c.p., a.s. z 15.8.2019.

Viaceré nastavenia a podmienky portfólií Partners Investments sa mohli v čase zmeniť.

Poplatky

Výraznou výhodou pasívneho investovania je nižšia nákladovosť v porovnaní s aktívnymi riešeniami správy majetku. Základnou črtou sú teda nízke poplatky.

Partners Investments začal svoje pôsobenie s troma poplatkami za správu portfólia, rôznym pre každú stratégiu: 0,4% p.q. pre dynamickú, 0,35% p.q. pre vyváženú a 0,25% p.q. pre konzervatívnu. Keďže ide o službu riadenie portfólia, ak je obchodník platcom DPH, musí na týchto poplatkoch účtovať aj DPH.

Mnohých aj skúsených ľudí uvedením poplatkov týmto spôsobom nachytal a neraz nám bola položená otázka, že v čom sme lepší, keď má poplatky Partners Investments nižšie. Zjavne bolo zobrazenie nižších poplatkov za kratšie obdobie v niektorých prípadoch úspešné.

Poplatky boli uvádzané za kvartál. Skratka “p.q.“ znamená per quartale. Bežným štandardom vo svete financií je uvádzať úrok alebo náklady p.a. (per annum - ročne), no zavše sa dá naraziť na poplatky uvedené vo všetkých troch obdobiach vrátane p.m. (per mensem, mesačne).

Pre nás vždy skratka p.q. alebo p.m. pri poplatkoch znamená varovanie, že tu všetko nehrá s kostolným poriadkom. Znamená to, že správca chce vytvoriť dojem, že služba je lacnejšia, ako v skutočnosti je.

V prípade dynamickej stratégie boli teda pôvodné náklady Partners Investments na riadenie portfólia 0,4% x 4, teda celkovo 1,6% p.a. (Partners Investments v úvode svojej činnosti určite nebol platcom DPH, kým nesplnil podmienky pre povinného platcu), čo prevyšuje poplatky za riadenie portfólia vo Finaxe (1,2% p.a. vrátane DPH).

No už po piatich mesiacoch existencie Partners Investments pristúpil k zmene cenníka. Od začiatku tohto roka platí nový cenník služieb, ktorý znížil poplatok za riadenie portfólií a uviedol ho na ročnej báze.

Pre pravidelné investície je na úrovni 1% p.a. + DPH a pri jednorazovej investícii 0,8% p.a. + DPH. Pri investičných sporeniach nás dorovnali a pri jednorazových investíciách dokonca podliezli. Pozor, je to však len časť pravdy a len polovica zmeny cenníka.

So znížením poplatku za správu bol zavedený poplatok za výkonnosť vo výške 10% + DPH z dosiahnutého zisku. Ak teda zarobíte po poplatku za riadenie napr. 8% za rok, Partners Investments vám z tohto zisku ukrojí 0,96% a vám zostane čistý výnos 7,04%.

Spôsob výpočtu poplatku za výkonnosť je nasledovný (citujeme cenník Partners Investments): 

"Poplatok za výkonnosť portfólia je účtovaný len v prípade dosiahnutia vyššej výkonnosti, než bola najvyššia predchádzajúca výkonnosť Investičnej stratégie dosiahnutá pre klienta k dátumu, ku ktorému sa poplatok vyhodnocuje, zvyčajne ku koncu roka. 

Poplatok za výkonnosť je splatný spravidla k poslednému dňu kalendárneho roka, za ktorý vznikol Spoločnosti nárok na tento poplatok. V prípade ukončenia Investičnej stratégie z akéhokoľvek dôvodu je poplatok za výkonnosť portfólia vypočítaný a splatný ku dňu ukončenia Investičnej stratégie. Pri výpočte poplatku za výkonnosť portfólia sa uplatňuje princíp High Watermark." 

Okrem poplatku za riadenie portfólií a za výkonnosť si Partners Investments účtuje vstupné poplatky vo výške od 2% do 3,5% pri pravidelných investíciách v závislosti od výšky celkových plánovaných vkladov.

Vstupné poplatky sú hradené len vopred z cieľovej sumy vkladov a po jej prekročení budú ďalšie vklady zaťažené vstupným poplatkom 4,5%, ak po naplnení cieľovej sumy nedôjde k jej navýšeniu.

Pri jednorazových investíciách Partners Investments účtuje vstup 0,5% až 3% rovnako podľa výšky vkladu.

Sadzobník neuvádza, či sú vstupné poplatky účtované s DPH alebo bez DPH. Nie sme daňoví špecialisti, ale v zmysle legislatívy sa daňový režim DPH musí uplatňovať jednotne na celú službu na základe daňového režimu hlavnej služby. Preto napríklad aj Finax na poplatok za spracovanie platieb do 1000 eur uplatňuje poplatok aj s DPH (1% + DPH).

Od vstupných poplatkov, poplatkov za spracovanie platby alebo poplatkov za investičné poradenstvo budeme abstrahovať. Ich vplyv na investíciu je nižší ako poplatkov strhávaných pravidelne z hodnoty majetku a vstupné poplatky v podobe poplatku za spracovanie platby (1,2%) alebo investičného poradenstva (do 4%) sa môžu objaviť aj u klientov Finaxu.

Nasledujúca tabuľka vám ukazuje vplyv týchto poplatkov na výsledok jednorazovej a pravidelnej investície v jednom roku pri 9,7% hrubom zhodnotení portfólia (pred poplatkami) v prípade Finaxu i Partners Investments.

Napriek úprave cenníka zostal Partners Investments drahou spoločnosťou. Pokojne môžeme konštatovať, že náklady zmenou sadzobníka ešte vzrástli, no toto tvrdenie vždy závisí od výkonnosti samotných trhov.

Napr. pri 9,7% ročnom zhodnotení portfólia, čo je celková výkonnosť vrátane reinvestovaných dividend svetového indexu MSCI World od vzniku v roku 1970, sú celkové náklady Partners Investments strhnuté z objemu majetku pri pravidelnej investícií 2,22% ročne, resp. 2,01% pri jednorazovej investícii. V prípade Finaxu vždy len 1,2% p.a.

Vyššie náklady sa zákonite premietnu aj do konečného zhodnotenia pre klienta. Rozdiel nákladovosti pri pravidelnej investícií je pri dvoch identických riešeniach takmer 1% ročne. Efekt tohto rozdielu vo výkonnosti pri zloženom úročení na 30 rokoch bude v desiatkach percent.

Samozrejme platí, že čím nižšie ročné zhodnotenie, tým menší absolútny poplatok za zhodnotenie, a tým nižšia aj celková nákladovosť portfólií. Vo Finaxe sme toho názoru, že výkonnostný poplatok nemá čo hľadať v pasívnom investovaní. Má byť odmenou za pridanú hodnotu manažéra.

Základným predpokladom úspešného pasívneho investovania sú nízke poplatky, no poplatky Partners Investments sa pohybujú na úrovni aktívnej správy.

Zloženie portfólií

Rozdiely nájdeme aj v skladbe portfólií. Nie sú natoľko zásadné, ale ako sa hovorí, diabol sa skrýva v detailoch. Obe riešenia sú postavené na fondoch ETF. Aj Partners Investments, aj my sa snažíme kopírovať rozloženie hodnoty finančných trhov vôkol sveta a neskladať portfólio z veľkého množstva fondov.

Ako už bolo spomínané, Partners Investments ponúka tri základné portfóliá, kým Finax 11 portfólií s rôznou mierou rizika. V prípade Partnersu možno ale hovoriť nakoniec až o šiestich portfóliách, keďže stratégie sa líšia pre jednorazové a pre pravidelné investície.

Skladba portfólií pravidelného investovania je mierne rizikovejšia oproti zloženiu stratégií jednorazových investícií. Dynamická stratégia obsahuje 85% akciových fondov, vyvážená 60% a konzervatívna 30%. Zvyšok dopĺňajú dlhopisové fondy.

Akciovú zložku tvorí podobne ako v prípade Finaxu 6 fondov ETF. Partnersu chýbajú akcie amerických stredných firiem, ktoré sú historicky najvýkonnejšou triedou aktív spomedzi šestice akciových fondov v našich portfóliách. Náhradou sú japonské akcie, ktoré zasa nenájdete v portfóliách Finaxu.

Dlhopisová zložka portfólií Partners Investments je dynamickejšia v porovnaní s Finaxom. Obsahuje výrazne viacej rizikovejších high-yield dlhopisov (45,5% oproti 6% vo Finaxe). High-yield dlhopisy sa správajú viac ako akcie. Zo strany Partnersu a Wood & Co. ide o celkom odvážne rozhodnutie umiestniť tretinu konzervatívneho portfólia do high-yield dlhopisov a ďalšiu tretinu do akcií.

My sme vsadili viac na stabilitu v podobe vládnych dlhopisov, keďže v našom ponímaní je úlohou dlhopisovej zložky hlavne zmierňovať volatilitu portfólia. Svetové vládne dlhopisy predstavujú až 67,5% investície v rámci 100% dlhopisového portfólia Finaxu.

Nasledujúci graf jednoznačne potvrdzuje tieto tvrdenia. Ide o dva akumulačné dlhopisové fondy využívané v investičných stratégiách Finaxu od správcu DWS Xtrackers obchodované na nemeckej burze Xetra.

Oranžová krivka je ETF zamerané na svetové vládne dlhopisy, ktoré sú považované za najbezpečnejšie cenné papiere na svete a druhý na eurové high-yield dlhopisy. História grafu začína od vzniku mladšieho high-yieldového ETF a končí 12.3.2020.

Graf jednoznačne ilustruje rizikovosť high-yield dlhopisov. Vládne dlhopisy ako bezpečne prístavy nemajú takú pozitívnu koreláciu s akciami a aj pri uplynulých výpredajoch v dôsledku koronavírusu ich ceny rástli.

Upozornenie: Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Výnosy dlhopisovej časti portfólií Partners Investments budú pravdepodobne dlhodobo vyššie, no kolísavosť hodnoty a riziko takého portfólia budú rovnako väčšie.

V prípade jednorazovej investície v Partners Investments je podiel akcií znížený o 10 percentuálnych bodov oproti pravidelnej (na 75%, 50%, resp. 20%). Dlhopisová zložka sa nemení, no akciovú zložku tvoria len štyri fondy, z ktorých tri sú tzv. Smart Beta fondy. Ide o fondy postavené na indexoch upravených podľa určitého faktora.

V tomto prípade Partners Investments využíva Minimum Volatility fondy. Ich podkladové indexy vyberú z indexu napr. polovicu akcií s nižšou volatilitou. Znie to fajn, ale prínos v realite je zanedbateľný alebo skôr negatívny.

Pri vzniku Finaxu sme poctivo analyzovali aj túto variantu, teda faktorové portfóliá. Výsledkom je, že Smart Beta fondy zatiaľ vnímame viac ako modernú imidžovú záležitosť. Tieto fondy sú drahšie a preferovaním rôznych faktorov spravidla dosahujú len úpravu určitého parametra investície.

Vážené priemerné náklady ETF fondov (TER) akciovej zložky Partners Investments v jednorazovej investícii sú 0,29% p.a., kým 100% akciového portfólia Finax 0,16% p.a. Príčinou rozdielu sú práve Smart Beta fondy.

Fondy minimálnej volatility majú menšiu kolísavosť hodnoty, teda nižšie riziko, no tým pádom aj nižší dlhodobý výnos. Nevidíme v ich výbere zmysel. Investovanie má byť dlhodobé a s predlžujúcim sa horizontom trhové riziko klesá k nule.

Upozornenie: Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov. Výkonnosť v tabuľke je uvedená v amerických dolároch. Upozorňujeme, že na výsledok investície by mala vplyv aj zmena kurzu menového páru eurodolár. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Tabuľka ilustruje presne tieto fakty. Porovnáva dva fondy so zameraním na rovnaký index, jeden fond je Minimum Volatility a druhý reprezentuje plný základný index. Vybrali sme index veľkých amerických firiem S&P 500 a index akcií rozvojových trhov MSCI Emerging Markets. Horizonty pokrývajú celú históriu od vzniku mladšieho z dvojice fondov po koniec roka 2019.

Minimum Volatility fondy sú drahšie, no plnia svoj cieľ – ponúkajú nižšiu volatility (kolísavosť ceny) ako základné indexy. V oboch prípadoch však dosahujú aj nižší výnos počas ich existencie.

Ak sa pozrieme na Sharpe pomer počítaný na základe mesačných výnosov a ich štandardnej odchýlky, tak v prípade indexu S&P 500 Smart Beta fond dosahuje lepší pomer výnosu na jednotku podstúpeného rizika, no rozdiel je malý.

V prípade indexu akcií rozvíjajúcich sa trhov je fond minimálnej volatility z tohto hľadiska horší. Jeho volatilita je síce nižšia, no strata v dosiahnutom zhodnotení voči plnému indexu mierou prekonáva rozdiel vo volatilite. Výnos na jednotku podstúpeného rizika je nižší, čím fond nenapĺňa svoj cieľ.

Štatistiky potvrdzujú naše tvrdenia, že Smart Beta fondy na dlhých horizontoch neponúkajú lepšie riešenie investície ako základné indexy. Pri dostatočnom investičnom horizonte čas eliminuje trhové riziko, preto nie je potrebné sa pripravovať o výnos preferovaním Smart Beta fondov.

Predpokladané zhodnotenia

Vecou, s ktorou sa pri Partners Investments nevieme stotožniť, je komunikovaná predpokladaná výkonnosť ich portfólií.

Podľa marketingových materiálov z minulého roka, ktoré máme k dispozícii, Partners Investments očakáva a klientom predpokladá priemerný ročný výnos jednorazovej investície v dynamickej stratégii 11,34% p.a. Rozmeňme si to trochu na drobné.

Tieto prognózy vznikli ešte v minulom roku, kedy platil pôvodný cenník. Podľa neho by predpokladaná hrubá výkonnosť jednorazovej investície do dynamickej stratégie pred poplatkami bola 12,94% p.a. (11,34% + 1,6%) bez zohľadnenia DPH a 13,26% p.a. vrátane DPH.

Úpravou cenníka sa prognózy na internetovej stránke Partners Investments nezmenili. Pri očakávanej čistej výkonnosti 11,34% p.a. by zmena sadzobníka znamenala vyššie strhávané poplatky, a teda aj vyššiu hrubú výkonnosť.

Ak by sme počítali s poplatkami podľa súčasného cenníka, hrubá výkonnosť pred ich strhnutím by bola 13,85% p.a. Dá sa to vysvetliť, že zmenou cenníka zmenili aj predpoklady rastu trhu.

Toto by mala byť výkonnosť dynamickej stratégie, kde prevažne 75% portfólia tvoria akciové fondy a 25% dlhopisy. Akciové fondy sú navyše Minimum Volatility, teda dlhodobo menej zarábajú a samotné portfóliá majú ešte aj vyššie náklady.

Historicky akciové trhy dosahujú priemerné ročné zhodnotenie okolo 10% (index S&P 500 od roku 1926 dosahuje priemernú výkonnosť 10,2% p.a. a MSCI World od roku 1970 zaznamenal celkový výnos 9,7% p.a. vrátane reinvestovaných dividend).

Upozornenie: Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Partners Investments investuje pasívne, tzn. kopíruje portfóliami indexy a dosahuje trhové výnosy znížené o poplatky. Podobne ako z piatich pomarančov nedokážete vytlačiť 2 litre pomarančového džúsu, nemôžete pasívnym investovaním zarobiť dlhodobo o 4% viac, ako v priemere zarábajú trhy.

Partners Investments v marketingových materiáloch pripúšťa väčšie odchýlky v zložení portfólií i prvky aktívnej správy. Podiel akciových fondov v dynamických stratégiách teda môže napr. dosiahnuť aj 100%, čo by prognózy viac približovalo trhovým výsledkom, ale stále by ich výrazne prekonávalo.

Finax zverejnil spôsob, ako modeloval historickú výkonnosť svojich portfólií. Práve poznanie minulej výkonnosti vám nastavuje zrkadlo pri stanovení predpokladov budúcej výkonnosti klientov.  

Naše modelované portfólio zložené z 80% akcií a 20% dlhopisov simuláciou výnosov za 32 rokov ku koncu minulého roka zarobilo v priemere 8,6% p.a. po poplatkoch. V zmysle platných právnych predpisov však obchodník nemôže založiť predpokladané budúce výkonnosti na simulovanom vývoji, ale na racionálnych predpokladoch podporených objektívnymi údajmi.

Finax vo svojich predpovedných scenároch počíta s nižším budúcim zhodnotením vzhľadom na súčasnú úroveň úročenia dlhopisových trhov a nadpriemerné výnosy akcií v uplynulej dekáde (napr. pre stratégiu 80/20 predpokladáme výnos 6,96% p.a.).

Sám Partners Investments v materiáloch priznáva, že ich 5-ročný backtest jednorazovej dynamickej stratégie dosiahol výnos 10,21% p.a. pred započítaním poplatkov, čo v prepočte znamená 8,14% p.a čistej výkonnosti.

Aké racionálne predpoklady používajú, že najbližších 15 rokov bude zhodnotenie po započítaní poplatkov v priemere o viac ako 3% vyššie, nie je známe.

Zaujala nás ešte aj predpokladaná výkonnosť pri pravidelnej investícii. Toto dynamické portfólio s väčším podielom akciových fondov (85/15) očakáva o 1,2% nižší výnos ako portfólio pre jednorazové investície s menším podielom akcií (75/25).

Záver

Portfólia Partners Investments sú dobré a budú zarábať. Pre mnohých Slovákov predstavujú značný posun v kvalite investičných produktov. Podľa dostupných a nám známych informácií ako hlavné nevýhody riadených portfólií Partners Investments vnímame:

  • sú drahé,
  • dynamické stratégie sú zbytočne konzervatívne (podiel akcií je najviac 85% pri pravidelnej, resp. 75% pri jednorazovej investícii, kde navyše využívajú indexy nízkej volatility),
  • naopak konzervatívne stratégie sa nám zdajú príliš rizikové, čo opäť nespĺňa požiadavky väčšej stability a menšej kolísavosti hodnoty účtu opatrných investorov,
  • nie sú dostatočne transparentní v komunikácii budúcej výkonnosti a nie je jasné, na akých racionálnych predpokladoch očakávajú také vysoké zhodnotenie na najbližších 15 rokov.

K plnohodnotnému posúdeniu kvality produktu by sme potrebovali poznať samotný proces riadenia a rebalansingu.

Projekt bude určite veľkým úspechom. Hlavne vďaka zástupom motivovaných predajcov a objemom spravovaného majetku už v prvých rokoch tromfne Finax.

Každopádne Partners Investments vnímame ako nevyužitú príležitosť, ktorá mala značný potenciál. Od skupiny, ktorá na Slovensku vedie v objeme predaja investičných produktov, by sme čakali viac.

Žiaľ, podobne ako vo väčšine drahých investičných produktov máme pocit, že klient ťahá za kratší koniec. Veríme, že na Slovensku vznikne časom viac takýchto obchodníkov a rast konkurencie prinúti Partners Investments služby zlacnieť.

Budeme veľmi radi, pokiaľ sa s nami podelíte o vaše konkrétne skúsenosti s Partners Investments. Radi by sme načreli viac do ich kuchyne, preto uvítame detaily vývoja vašich portfólií napr. v podobe výpisov z účtu.

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.


Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon