Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Privátne bankovníctvo po slovensky – falošný pocit kvality a prestíže

Privátne bankovníctvo by malo byť zhmotnením luxusu a kvality v oblasti financií. Pozreli sme sa na portfóliá privátnych klientov, aby sme vám ukázali, aké investičné služby dostávajú bonitní ľudia a či nevedia svoj majetok uložiť efektívnejšie. Určite vás neprekvapí, že sú hlavne zlatou baňou pre banky a v tomto smere privátnym klientom nie je čo závidieť.

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 13. marec 2019

Čo je privátne bankovníctvo (aké by malo byť)?

Privátne bankovníctvo je špeciálna odnož bankovníctva určená bonitným klientom. Okrem tradičných bankových služieb zahŕňa správu majetku, investičné i daňové poradenstvo a ďalšie exkluzívne služby. Jeho podstatou je osobná starostlivosť a individuálny prístup, bezpečnosť a úplna diskrétnosť.

Bohatí ľudia milujú unikátne a drahé tovary či služby, ktoré ich odlišujú od širokej masy a vyzdvihujú ich postavenie. Každý, kto má majetok, si ho rád užije. Privátne bankovníctvo sa nijako neodlišuje od iných luxusných služieb.

Byť klientom privátneho bankovníctva je určitou výsadou, pre získanie ktorej potrebujete finančný majetok v hodnote rádovo niekoľko stotisíc eur. Zároveň privátni klienti predpokladajú vyššiu kvalitu služieb, výhodnejšie podmienky a unikátne finančné riešenia, ktoré nie sú bežne dostupné verejnosti. 

Inštitúcií, ktoré na Slovensku ponúkajú služby privátneho bankovníctva, je pomerne dosť. Prakticky každá väčšia banka má privátne oddelenie, venujú sa mu aj viaceré finančné skupiny, či už prostredníctvom svojich privátnych bánk alebo obchodníkov s cennými papiermi.

Zvýšte svoje finančné vzdelanie 

Finax webináre na vždy zaujímavé témy


V uplynulých týždňoch sme mali možnosť nahliadnuť do dvoch portfólií privátnych klientov slovenských bánk. Hodnota oboch sa pohybuje v sedemciferných sumách, čím predstavujú atraktívnych klientov pre každú inštitúciu venujúcu sa správe majetku.

Na základe týchto portfólií vám prinášame zhodnotenie typického slovenského privátneho bankovníctva. Určite viacerých z vás zaujíma, či sú naozaj jeho finančné služby také unikátne a jedinečné a či sú ponúkané podmienky výrazne výhodnejšie oproti bežne dostupným možnostiam.

Na úvod musíme podotknúť, že sa na privátne bankovníctvo dívame očami kvality portfólií, čo nie je jediný faktor jeho objektívneho zhodnotenia. Pridaná hodnota častokrát spočíva vo vedľajších službách a vo výhodnejších podmienkach tradičných bankových služieb.

Rovnako častejším a možno aj chybným cieľom bonitných klientov je uchovanie hodnoty nadobudnutého majetku a nie jeho rast a zveľadenie. Ochrana majetku do veľkej miery predurčuje skladbu portfólia. 

Stále by mal však aj v tomto prípade platiť základný parameter kvality investovania, a to maximalizovať výnos pri konkrétnej miere rizika, ktorú je investor ochotný podstúpiť.

Pozrite sa, ako investujú bohatí ľudia vo svete.

Zopakujme si, v čom sa líši privátne bankovníctvo od klasického „pobočkového“ a čo jeho klienti očakávajú:

  • individuálny prístup stelesnený v osobe privátneho bankára,
  • unikátne riešenia pre finančný majetok v podobe sofistikovanejších produktov,
  • výhodnejšie podmienky bankových a investičných služieb,
  • vyššie výnosy pri podstúpení prijateľného rizika,
  • vyšší stupeň bezpečnosti a ochrany majetku,
  • početné vedľajšie služby ako poradenstvo, lifestyle eventy, concierge služby a exkluzívnejšie zaobchádzanie.

Toľko teória. 

Privátne bankovníctvo v praxi (aké skutočne je)

Už letmý pohľad na portfóliá, ktoré nám pristáli na stole, nešepkáva, že byť klientom „privátu“ nenesie žiadnu extra výhodu.

Vzhľadom na zachovanie čo najvyššej anonymity majiteľov privátneho bankovníctva v ukážkach portfólií neuvádzame presné hodnoty, ani ich detaily.

V oboch prípadoch majoritný podiel na portfóliách zastupujú podielové fondy. Väčšina z nich patrí medzi tzv. retailové fondy, ktoré si vie na Slovensku zaobstarať každý prostredníctvom finančných agentov, obchodníkov s cennými papiermi alebo priamo u správcovských spoločností.

Nájdeme medzi nimi ale aj fondy určené privátnym klientom, ktoré nie sú dostupné širokej verejnosti. Kvalitou sa ale od verejne ponúkaných fondov neodlišujú. Obe skupiny fondov trpia tradičnými nedostatkami ako vysoké poplatky, slabšia výkonnosť a povinnosť zdaňovať dosiahnuté výnosy.

Fondy sú doplnené investičnými certifikátmi. Ide o špecifický investičný nástroj, ktorý si neoblomne hľadá miesto medzi slovenskými investormi. Ako každý druh cenného papiera, aj certifikáty majú svoje klady a zápory. Sú situácie, v ktorých budete vďační za ich vlastníctvo, no časté sú aj obdobia, kedy ich kúpu oľutujete. 

Väčšina investorov však nerozumie, čo vlastne kupuje a aké skutočné riziká s týmito nástrojmi podstupuje. Hlavne pokiaľ investujú dlhodobo, čo je prípad väčšiny klientov „privátu“. Zbytočne sa týmto spôsobom pripravujú o výnos mutáciou kreditných a trhových rizík.

Vzhľadom na komplexnosť a náročnosť investičných certifikátov im v najbližších týždňoch venujeme samostatný článok.

Banka A

V prípade prvej banky podielové fondy tvoria viac ako 70% portfólia. Zvyšok predstavujú certifikáty, pár ETF fondov a akcií, ktoré sa do portfólia dostali na žiadosť klienta.

Diverzifikácia portfólia je primárne riešená prostredníctvom zmiešaných fondov, ktoré považujeme za miesto, kde majetok končí za trest a nie za odmenu. Tie tvoria viac ako polovicu hodnoty celého portfólia. Už len tento do očí bijúci fakt sťahuje kvalitu portfólia nadol.

Zvyšné fondy, i keď sú vo väčšine prípadov zaujímavejšie, hrajú zvláštne zbytočné druhé husle. Neznižujú významnejšie riziko, nezvyšujú ani výnos a portfólio nedopĺňajú ani z hľadiska diverzifikácie. 

Portfóliu chýba zmysluplnejšie umiestnenie a rozloženie investícií (alokácia a diverzifikácia). Podľa nášho názoru je priveľmi sústredené na rizikovejšie dlhopisy a európske aktíva, čo znižuje jeho výnos pri zachovaní rizika. 

Portfólio nesie neprimerane koncentrované riziko, či už kreditné alebo manažérske – viac ako jeho dve tretiny sú umiestnené v nástrojoch riadených skupinou alebo s expozíciou voči skupine banky.

Nasledujúca tabuľka okrem nákladov ukazuje, čo dokázala fondová časť portfólia zarobiť pri podstupovanom riziku na príklade jeho vývoja v uplynulých troch rokoch. V prípade Finaxu ide o klientov, ktorým nie je poskytované investičné poradenstvo.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Z výsledkov je zrejmé, že portfólio neťaží maximum z podstupovaného rizika. Porovnateľná stratégia Finax postavená na pasívnom investovaní – kopírovaní trhových výnosov – prekonala zhodnotením v uplynulých troch rokoch privátne bankovníctvo skoro dvojnásobne. 

V prípade fondového portfólia by bol rozdiel vo výnose za uplynulé tri roky viac ako 100 tis. eur, čo nie je zanedbateľná suma ani pre bonitných klientov „privátu“.

Banka B

Privátne bankovníctvo druhej banky svoju domácu úlohu spravilo o niečo lepšie. Významnejší podiel na portfóliu majú investičné certifikáty (45%). Zvyšok tvoria podielové fondy. Na začiatok nás hneď zarazil ich zbytočne vysoký počet.

Samotné fondy sú vyššej kvality oproti „privátu“ prvej banky. Ide však asi skôr o šťastie klientov, keďže táto banka nemá na Slovensku vlastného správcu, vďaka čomu zostáva výber fondov nezávislý. Výpadok príjmov v prospech cudzích správcovských spoločností banka kompenzuje práve vyšším podielom vlastných certifikátov.

Skladba portfólia je dobrá. Obsahuje rôzne triedy aktív a veríme, že aj výber konkrétnych nástrojov portfólia podliehal analýze. Kombinuje stabilné aktíva s nižšou volatilitou a dynamickejšie, ktoré portfóliu dodávajú šťavu.

Diverzifikácia je bohatá, no v tomto prípade až na svoju škodu – zdvojuje triedy aktív. Mierne negatívne vnímame snahu dopĺňať konzervatívne aktíva až príliš agresívnymi investíciami. Jasným cieľom je zvýšiť výnos, no v portfóliu tak chýba zlatá stredná cesta, ktorá predstavuje najväčší podiel trhu i vyvážený pomer medzi rizikom a výnosom. Táto stratégia sa môže portfóliu vypomstiť.

Vyššiu kvalitu a lepší pomer výnosu voči podstupovanému riziku dokladuje samotná výkonnosť fondového portfólia druhej banky za uplynulých päť rokov. Stále však aj v tomto prípade zaostáva za trhom.

V prípade Finaxu ide o klientov, ktorým nie je poskytované investičné poradenstvo.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Podrobné porovnanie jednotlivých privátnych bankingov prinesieme v najbližších blogoch. Dôvodom stanovenia 3 a 5-ročného porovnávacieho obdobia pre jednotlivé banky je krátka história niektorých fondov v portfóliách klientov.

Ponúka privátne bankovníctvo sľubované a stojí za to byť jeho klientom?

Prejdime si očakávané parametre služieb privátneho bankovníctva a ich skutočný stav na príklade dvoch portfólií.

Vyššia bezpečnosť a ochrana klientskeho majetku

Ide o najčastejší argument klientov privátneho bankovníctva, prečo preferujú správu majetku prostredníctvom banky. Aj finančne vzdelaní a skúsení ľudia vnímajú banky ako bezpečné prístavy pre ich financie. Mylne sa domnievajú, že v banke je majetok vo väčšom bezpečí. Ide o najväčší mýtus privátneho bankovníctva.

Fond na ochranu vkladov sa vzťahuje rovnako na privátnych klientov ako na každého občana, teda do výšky 100 tis. eur a týka sa len vkladov v bankách, ktoré podľa nám dostupných informácií tieto portfólia neobsahovali, i keď nepochybujeme, že veľká časť finančného majetku bonitných osôb leží práve na termínovaných účtoch. 

Ochrana majetku v podielových fondoch spočíva v prísnych zákonných požiadavkách na správcovské spoločnosti, oddelení majetku fondov od správcu a v kontrole činnosti fondu jeho depozitárom a regulátorom.

Tieto podmienky však platia identicky na všetky podielové fondy bez ohľadu na samotného investora a spôsob predaja fondu. Či do fondu investujete cez finančného agenta alebo cez privátne bankovníctvo, vždy požívate rovnakú zákonnú ochranu.

Certifikáty vyjadrujú majetkovo-záväzkový vzťah, rovnako ako dlhopisy alebo pôžičky. Nedisponujú žiadnou špeciálnou ochranou. Nesú kreditné riziko banky. Ide spravidla o majetkovo nezabezpečený dlh a často aj podriadený dlh, ktorý je v poradí uspokojovania záväzkov banky posledný.

Investor do certifikátov tak okrem obmedzeného trhového rizika znáša aj kreditné riziko vydavateľa – stáva sa jeho veriteľom, požičiava peniaze banke a znáša úverovú expozíciu voči skupine banky. 

Portfólio privátneho bankovníctva v ničom neponúka vyššiu ochranu, bezpečnosť alebo nižšie riziko ako akékoľvek iné portfólio, zriadené napr. u obchodníka s cennými papiermi alebo cez finančného agenta. Nesie rovnaké trhové riziká, no navyše ešte aj významne koncentrované kreditné riziko banky.

Vyššia kvalita služieb, sofistikovanejšie a lacnejšie riešenia s vyššími výnosmi

Sofistikované riešenie je zhmotnené len v investičných certifikátoch, ktoré však už dnes banky ponúkajú aj na pobočkách. Dokonca niektoré ich balia do podielových fondov, tzv. štruktúrovaných fondov. Nepovažujeme ich za inštrumenty, ktoré by dokázali zásadne ovplyvniť výnosovú a rizikovú stránku portfólia.

V prípade podielových fondov privátny klient dostane nástroje, ktoré nie sú dostupné ostatným klientom banky. No väčšinu z nich si vie verejnosť zaobstarať cez finančných agentov. Kvalita privátnych fondov je vo väčšine prípadov horšia ako retailových, čiže neexistuje dôvod, prečo by ich niekto chcel vlastniť.

Z pohľadu nákladov neponúka privátne bankovníctvo žiadne výhody. Priebežné poplatky fondov sú neúmerne vysoké. Percentuálne rovnaké by ste platili aj pri investícii 500 eur. 

Rozdiel v cene sa určite objaví pri obstaraní investičných nástrojov (spravidla za nulu). Ktorýkoľvek agent by vám ale vstupné poplatky rád odpustil, pokiaľ by ste za ním prišli s niekoľkými miliónmi eur. 

Na „privátoch“ sa však môžu objaviť aj iné poplatky, napr. za riadenie portfólia alebo za úschovu cenných papierov a vedenie účtu, ktoré vedia investíciu výrazne predražiť. Často sa pohybujú rádovo až do výšky pol percenta ročne, čo vie z portfólia odsať ďalšie desiatky tisícov eur. 

V prípade prvého portfólia klient len v rámci podielových fondov zaplatil za uplynulých 12 mesiacov na poplatkoch neuveriteľných takmer 40 tis. eur.

Daňová otázka pri investíciách cez privátne bankovníctvo nie je ošetrená vôbec, čo vnímame ako obrovské mínus služby určenej majetným ľuďom, ktorí riešenie daní považujú za kľúčové a samozrejmé. 

Portfóliá neobsahujú jediný nástroj, ktorý by efektívne znížil daňové zaťaženie alebo by iným spôsobom optimalizoval daňové povinnosti klientov. Pridaná hodnota na poli daní je nulová.

Z predchádzajúcich riadkov je zrejmé, že ani z výnosového hľadiska skúmané portfóliá za veľa nestoja. Nižšie výnosy nemožno ospravedlniť ani ochranou majetku. Samotné trhy ponúkajú podstatne vyšší výnos pri podstúpení identického alebo dokonca nižšieho rizika.

Nechajte vaše peniaze zarábať 

Vyskúšajte lacné pasívne investovanie bez daní.


Individuálny prístup a vedľajšie služby

Jediným argumentom v prospech riešenia správy majetku cez privátne bankovníctvo môže byť individuálny prístup a vedľajšie služby. Sme však presvedčení, že v žiadnom prípade nedokážu kompenzovať diskutabilnú kvalitu a vysokú cenu investičných služieb.

Výhodnejšie úročenie termínovaných vkladov alebo nižšie úroky na úveroch, či nulové poplatky na bankových službách ani zďaleka nenahradia stratené peniaze v podobe ušlých ziskov alebo zaplatených poplatkov.

Oddelenia privátneho bankovníctva sú zlatou baňou slovenských bánk. Privátni klienti sú vďační sponzori a veritelia bánk. V bankách nechajú na Slovensku ročne rádovo desiatky miliónov eur na poplatkoch a stovky miliónov dlhodobo finančným domom požičiavajú.

Z predchádzajúcich riadkov je zrejmé, že klientom privátneho bankovníctva nie je čo závidieť. Široká verejnosť má dnes aj vďaka Finaxu prístup k podstatne kvalitnejším produktom na poli investovania. Majetní Slováci si doslova kupujú výsadu označenia privátneho klienta a dosť draho.

Privátne bankovníctvo v týchto prípadoch nemožno označiť za synonymum luxusu, kvality a postavenia. Svojím klientom poskytuje len falošný pocit výnimočnosti, keďže sa riešeniami nelíši od voľne dostupných produktov.

Každý bez ohľadu na veľkosť majetku by nemal svoje úsilie sústrediť len na tvorbu príjmu, ale aj na starostlivosť o zarobené peniaze. Drieme, aby sme maximalizovali zárobky, no o zarobené peniaze už nedbáme. 

Aj privátna klientela by mala mať záujem na efektívnom uložení svojho majetku. Dokonca u nej by sme tento cieľ vnímali ako automatický. Rovnako by sa mala na neho dívať cez optiku pomeru výnosu a rizika ako každý iný inteligentný investor. Na Slovensku majú dnes všetci možnosť zhodnocovať majetok lacnejšie a výnosnejšie ako v privátnom bankovníctve.

Nebuďte ľahostajní k vášmu majetku. Je jednoduchšie ho zveľadiť, ako nadobudnúť.

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.


Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon