Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Zmiešané bankové fondy – peklo vašich peňazí - aktualizácia 2020

Najviac investícií majú Slováci umiestnených v zmiešaných podielových fondoch. Žiaľ, ide zväčša o nevýhodné investičné produkty, ktorými svoje peniaze pripravujú o zhodnotenie. Čo sú zmiešané fondy a prečo existujú lepšie alternatívy pre vaše úspory?

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 31. júl 2020

Od viacerých populárnych porovnaní výsledkov portfólií Finax a populárnych investičných riešení na Slovensku už Dunajom pretieklo veľa vody. Viac ako dva roky existencie Finaxu boli poznačené silnými výkyvmi finančných trhov, ktoré otestovali kvalitu investičných stratégií a nervy investorov.

Viacerí naši konkurenti nám pri porovnaniach v minulosti vyčítali, že ich robíme na spätných modelovaných dátach pred založením Finaxu. Mnohí potenciálni klienti sa prirodzene dívali na prezentované výsledky s určitou dávkou nedôvery.

Považujeme preto za našu povinnosť aktualizovať naše výsledky v porovnaní s konkurenciou, aby sme preukázali, že Inteligentné investovanie skutočne dokáže priniesť sľubované, teda zhodnotiť majetok vo väčšej miere ako aktívne riadené podielové fondy.

Viac ako dva roky našej existencie a práve pomerne divoká jazda finančných trhov počas nich sú prvým reálnym testom kvality našich služieb. Z tohto dôvodu vám prinášame investičnej bitky medzi Zmiešanými bankovými fondami a Finaxom, ktorý bol pôvodne na našej stránke zverejnený 25.10.2018.

V štvrtom pokračovaní seriálu Investičná bitka, v ktorom porovnávame obľúbené investičné produkty s Inteligentným investovaním, sme si posvietili na zmiešané fondy ponúkané v bankách. Ide o fondy plné paradoxov a trpko úsmevných skutočností.

Tento druh podielových fondov je neopodstatnene najpopulárnejším investičným produktom medzi Slovákmi, preto si zaslúži našu pozornosť. Ďalším zarážajúcim faktom zmiešaných fondov je ich rozšírenie v portfóliách klientov privátneho bankovníctva.

Poďme sa teda pozrieť, do čoho investujete a prečo ich nevnímame ako ideálny nástroj na zhodnocovanie peňazí. Ukážeme vám, o aký zisk sa pri nich pripravujete. 

Čo sú zmiešané fondy?

Zmiešané podielové fondy kombinujú v portfóliu viaceré triedy aktív. Vo fondoch nájdete akciové, dlhopisové, peňažné, realitné alebo komoditné investície. Pokojne môžeme konštatovať, že sú konkurenčnou alternatívou 11 stratégií Finax, keďže portfóliá mixujú z rovnakých dôvodov ako my.

Zmyslom zmiešaných fondov je investorom ponúknuť nástroj, ktorý sa výnosom a rizikom nachádza medzi dlhopisovými a akciovými fondmi. Škála zmiešaných fondov je vskutku široká. Líšia sa cieleným výnosom a podstupovaným rizikom. 

Naoko tak ponúkajú každému „pravé orechové“, no realita je žiaľ väčšinou značne opačná – investorovi ponúkajú podstatne nižší výnos nezodpovedajúci podstupovanému riziku.

Aké fondy porovnávame?

Podľa Asociácie správcovský spoločností bolo k 30.06.2020 na Slovensku predávaných 146 zmiešaných fondov. Ide o početnú a veľmi rôznorodú množinu fondov.

Snažili sme sa vybrať fondy, ktoré ju hodnoverne reprezentujú a majú dostatočnú históriu, aby bolo čo porovnávať a boli aj známe. Pri výbere zohrávala rolu aj veľkosť fondu a jeho predaje. Samozrejme sme v porovnaní chceli mať zastúpené všetky veľké kľúčové banky na našom trhu.

Z uvedených dôvodov sme analyzovali nasledovné fondy:

  • Aktívne portfólio od AM Slovenskej sporiteľne najväčší zmiešaný fond na Slovensku, druhy najväčší podielový fond celkovo, druhý najpredávanejší fond Slovenskej sporiteľne za uplynulý rok za uplynulý rok a najväčší fond v ponuke Slovenskej sporiteľne.
  • Eurizon AM Dynamické portfólio (predtým VUB AM Dynamické portfólio)  najväčší fond tohto správcu, 7. najpredávanejší podielový fond v poslednom roku a 3. najväčší fond na Slovensku,
  • TAM Private Growth najstarší zmiešaný fond Tatra banky a 14. najväčší celkovo. Tento fond zaznamenal najväčšie výbery za uplynulý rok spomedzi všetkých zmiešaných fondov.

Ako ukazuje nasledujúca tabuľka, ide skutočne o rozšírené a veľké fondy, do ktorých pravidelne smerujú slušné objemy peňazí. Majetok v týchto troch fondoch sa pohybuje okolo 850 miliónov eur, čo predstavuje zhruba desatinu celkového majetku všetkých podielových fondov v SR.

Prečo sú zmiešané fondy (paradoxne) také populárne?

Za popularitou zmiešaných fondov stojí v prvom rade ich široká ponuka. Slováci v nich k 30.6. podľa Asociácie správcovských spoločností držali majetok v hodnote 4,066 mld. eur, čo je takmer polovica majetku všetkých podielových fondov na Slovensku a vďaka čomu sú najväčšou skupinou podielových fondov.

Čisté predaje (rozdiel medzi vkladmi a výbermi) zmiešaných fondov za uplynulý rok predstavovali 40% z predajov všetkých podielových fondov na Slovensku. Až 11 z 20 najpredávanejších fondov bolo zmiešaných. 

Príčinou úspechu však určite nie je výnos týchto produktov. Zmiešané fondy predstavujú akceptovateľnú investičnú alternatívu pre klientov bánk. Vyvážené alebo konzervatívne investície sa ľahšie predávajú širokej verejnosti. 

Podiel na tomto stave určite nesie aj finančné vzdelanie Slovákov a nepresné chápanie rizika, jeho eliminácie, samotných investícií a pôvodu výnosov. Výnos vždy rastie priamo úmerne s rizikom a investície sa hodnotia na základe výnosy, ktorý dokážu generovať na jednotku podstúpeného rizika.

Každý, komu na bankovom účte nejaký čas ostávajú úspory rádovo niekoľko tisíc eur, sa v banke stretol s ponukou zmiešaných fondov. Vtedy sú bežnými slovami v ústach pracovníkov bánk: „Je škoda držať peniaze na účte bez úroku, tu aspoň niečo zarobíte.“ 

Zmiešané fondy sú obľúbené najmä medzi bankovými zamestnancami. Volatilita (kolísavosť) je pomerne nízka, výnos vyšší ako na bežnom účte a odplata distribúcii zaujímavá. Z rovnakých dôvodov nimi nepohrdnú ani privátni bankári.

Naplánujte si 15-minútový hovor zdarma

Pomôžeme Vám začať a dozvedieť sa viac o Finaxe.


Prečo sú zmiešané fondy nevýhodné?

Zmiešané fondy predávané v slovenských bankách zarábajú investorom málo, výrazne pod svojim potenciálom a pod výnosom, ktorý zodpovedá ich riziku.

Ako väčšina podielových fondov aj zmiešané fondy trpia na tradičné nedostatky aktívnej správy, ktoré stoja za slabšou výkonnosťou ako vyššie poplatky, daňová povinnosť a riziká ľudského faktora. S príčinami sa môžete pravidelne stretnúť na našej stránke a čitateľom nášho blogu sú dobre známe.

No zmiešané fondy disponujú ešte ďalšími nedokonalosťami. Väčšinou ide o fondy fondov. To znamená, že zmiešaný fond nekupuje konkrétne cenné papiere ako akcie alebo dlhopisy, ale majetok investuje do ďalších fondov. 

Pre investorov fondy fondov znamenajú dvojité poplatky. Prvé platia na úrovni zmiešaného fondu a ďalšie vo fondoch, ktoré tvoria jeho portfólio. Na tomto stave nič nezmení ani fakt, že časť poplatkov platených v nepriamo držaných fondoch cez fond, do ktorého ste investovali, je do neho spravidla vracaná.

V konečnom dôsledku sú tak priebežné poplatky zmiešaných fondov vysoké, a to napriek väčšinovému podielu lacnejších dlhopisových a peňažných investícií v ich portfóliách.

Uvedená výška poplatkov sa týka klientov, ktorým nie je poskytované investičné poradenstvo.

Slabá výkonnosť zmiešaných fondov ďalej do veľkej miery súvisí s politikou samotných bánk. Vedenie inštitúcií preferuje prístup radšej nestratiť ako zarobiť. Pracuje s dogmou, že Slováci sú konzervatívni. 

Koľko zarábajú zmiešané fondy a stojí niektorý z nich za investíciu?

Porovnávané fondy majú v portfóliu rôzne zastúpenie akciových a dlhopisových investícií a rozdielny dátum vzniku. Z týchto dôvodov sme každý fond postavili vedľa identického portfólia Finax z hľadiska zloženia a rizika.

Vybrané tri zmiešané fondy sme porovnali s riadenými portfóliami Finaxu, ktoré zodpovedajú fondu rizikovou triedou podľa metodiky SRRI a zároveň alokáciou, teda podielom akciových a dlhopisových investícií.

Grafy ilustrujúce vývoj zmiešaných fondov a portfólií Finax budú hovoriť všetko, čo je potrebné vidieť a vedieť. No i tak sme si neodpustili krátke komentáre ku každému fondu. 

V prvom rade si pri každom fonde musíte uvedomiť, že porovnávaná stratégia Finax nesie rovnaké riziko – má rovnaké zastúpenie akcií ako zmiešaný fond. Tým vám odhaľujeme potenciál danej skladby portfólia, o ktorý sú investori v zmiešanom fonde pripravovaní.

Výnosy podielových fondov znižujeme o daň z príjmu. Všetky tri porovnávané fondy majú sídlo na Slovensku, z čoho vyplýva, že daň z príjmu je strhávaná zrážkou priamo pri vrátení podielových listov a výplate investície.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Aktívne portfólio AM Slovenskej sporiteľne

Aktívne portfólio správcovskej spoločnosti Slovenskej sporiteľne je na scéne už dlho a vieme ho porovnať aj na dlhšom časovom horizonte. Za 15 rokov zarobilo 1,04% ročne. Pri zachovaní rizika by ste s modelovým portfóliom Finax 20/80 dosiahli viac ako trojnásobne vyšší výnos 3,23% ročne.

V prípade Aktívneho portfólia neplatí ani tvrdenie, že vás lepšie ochráni pred stratou hodnoty investície. Počas svojej existencie fond zažil dva menšie a jeden veľký prepad. Vo všetkých prípadoch bol pokles väčší ako pri portfóliu Finax a doba zotavenia (návratu hodnoty) dlhšia.

Zaujala nás aj výška priebežného poplatku v minulom roku. Ten sa vyšplhal na 1,59%. Ak sú tieto náklady štandardom fondu, tak dlhodobo investori zaplatia viac ako polovicu hrubého výnosu fondu na poplatkoch. Náklady prevyšujú konečný čistý výnos investora.

Len pripomíname, že tento fond je najväčší zmiešaný fond na Slovensku.

TAM Private Growth

Fond od dcérskej správcovskej spoločnosti Tatra banky nájdeme v ponuke privátneho bankovníctva. Cieľ fondu sa zameriava najmä na zachovanie majetku, teda na nízku volatilitu, čo sa mu do bodky aj darí napĺňať. Ďalšie parametre ako náklady a výkonnosť však nezaujmú.

TAM Private Growth zarobil za 10 rokov 0,84% ročne, po zdanení 0,68% ročne. Tento výnos by ste za 10 rokov prekonali pravdepodobne aj s termínovanými vkladmi.

Fond udával expozíciu voči dynamickým aktívam 42% ku koncu júna tohto roka. Portfólio Finax s rovnakým rizikom z pohľadu metodiky SRRI v rovnakom čase dosiahlo 5-násobne väčší výnos 3,27% ročne.

Kým pri Aktívnom portfóliu poplatky a náklady fondu zhltli viac ako polovicu výnosu, náklady fondu TAM Private Growth v minulom roku boli viac než dvakrát vyššie ako priemerný čistý výnos investora po zdanení v tomto fonde za uplynulých 10 rokov.

Zvýšte svoje finančné vzdelanie 

Finax webináre na vždy zaujímavé témy


Eurizon AM Dynamické portfólio

Tretím do partie je fond Dynamické portfólio od správcovskej spoločnosti banky VÚB. Jeho vývoj asi najviac zodpovedá skladbe portfólia, no nedostatky zmiešaných fondov sú badateľné aj v tomto prípade.

10-ročná výkonnosť Dynamického portfólia stojí na 3,28% ročne, resp. 2,72% ročne po zdanení. Priebežné zaúčtované poplatky v minulom roku činili 1,64%.

Pre porovnanie modelovaná stratégia Inteligentného investovania s identickým rizikom (50% portfólia v dynamických aktívach) a na rovnakom horizonte dosahuje výnos 5,82% ročne, teda opäť viac ako dvojnásobok pri porovnávaní čistého výnosu po zdanení.

Pripomíname, že tento fond je vlajková loď Eurizon AM správcovskej spoločnosti patriacej do skupiny Intesa, kde patrí aj banka VUB.

Zhrnutie

Ďalší náš článok potvrdzuje, že najviac peňazí je na Slovensku umiestnených v málo výhodných produktoch. Zmiešané fondy ponúkané v bankách môžeme bez váhania do tejto skupiny zaradiť. Investorom zarábajú hlboko pod potenciálom znášaného rizika.

Ide o nemastné, neslané a nezaujímavé investičné nástroje. Ich cieľ nie je zrejmý. Zmiešané fondy sa predávajú dobre, lebo sami ľudia nevedia, ako úspory správne umiestniť. V prvom rade nechcú nič stratiť, ani krátkodobo a potom čo najviac zarobiť alebo aspoň niečo zarobiť. Tieto dve želania však nejdú dokopy.

Toto vákuum šikovne využívajú banky. Vďaka silnej distribúcii v podobe pobočiek a vďaka dobrému renomé bezpečnosti bánk medzi verejnosťou pohodlne umiestňujú do zmiešaných fondov kvantá nových peňazí. 

Rôzne kombinované produkty lákajú na termínované vklady a opatrné investície do fondov. Trochu základnej matematiky však ukáže, že vábne a naoko štedré ponuky prinášajú hlavne vyššie príjmy pre bankovú skupinu.

Klient zarobí čosi viac ako na bankovom účte. Ideálny stav spokojnosti všetkých. Vlk je sýty a koza je celá. Takto to ale vo svete financií nechodí.

Z analýzy zmiešaných fondov je zrejmý ešte jeden fakt: Investície, ktoré zavše klesajú, dlhodobo zarábajú viac. Tvrdením, že aspoň mi fond niečo zarába, klamú investori sami seba. 

Vykonávali by ste svoju prácu za tretinovú mzdu? Prečo potom zbytočne nechávate svoje vydreté peniaze pracovať na tretinový výkon?

Ochrana kapitálu je len jeden parameter investície. Nikdy nie je zadarmo. Daňou za zabezpečenie investície sú ušlé zisky a ako ste si mohli prečítať, nepripravujete sa o malé výnosy. 

Inflácia na Slovensku sa dlhodobo pohybuje okolo 2,5%. Iba jeden porovnávaný fond vás bol schopný ochrániť váš majetok voči inflácii. V ostatných fondoch ste svoj majetok znehodnocovali, pretože ich výnos bol výrazne nižší ako inflácia.

Zaujímajte sa o svoje prostriedky. Preverte si, kde máte uložené úspory a či neexistuje lepšia alternatíva. Investovať do zmiešaných fondov ponúkaných v našich bankách nemusí byť pre vás najvhodnejšie.

Získajte vyššie výnosy 

Vyskúšajte lacné fondy ETF bez daní z výnosov.


Zaujímavú alternatívu vám ponúka Inteligentné investovanie. Okrem vyššieho výnosu Finax priniesol množstvo iných benefitov. Zo zarobených ziskov neplatíte dane. Šetríme váš čas a nervy – všetko vybavíte online z pohodlia vašej obývačky. 

Navyše vám objektívny robo-advisor vždy dobre poradí, aby ste mali istotu, že sa s umiestnením vašich úspor budete cítiť z pohľadu rizika komfortne

Finax pre investorov pripravil ešte jeden bonus. Pokiaľ si presuniete vašu existujúcu investíciu do Inteligentného investovania (napríklad od TAM, Eurizon, alebo AM SLSP), odmeníme vás zľavou z poplatku – 10% z hodnoty presunutej investície vám budeme 5 rokov spravovať bez poplatku.


V auguste roka 2020 platí špeciálna akcia na presun investície. Až 50% z presunutej hodnoty vám budeme rok riadiť bez poplatku.

Chcete vedieť, aký výhodný je váš investičný produkt? V ďalších častiach seriálu Investičná bitka sme vám priniesli porovnania Inteligentného investovania s nasledujúcimi produktmi:    

K 30.6.2020 sme aktualizovali všetky obľúbené porovnania populárnych investičných riešení s Finaxom:

Na západných trhoch je trend vo financiách nekompromisný. Lacnejšie pasívne investovanie valcuje aktívnu správu reprezentovanú drahými podielovými fondmi.

Umiestnite peniaze, kde vám zarábajú.

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon