Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Výsledky portfólií Finaxu a podielových fondov v roku 2022

Prinášame vám pravidelné porovnanie výnosov stratégií Finaxu a podielových fondov v roku, ktorý priniesol najdlhší medvedí trh od veľkej finančnej krízy. Dokázala sa aktívna správa brániť lepšie ako pasívne investovanie? Alebo si Finax udržal vedenie z predchádzajúcich rokov? Odpovede nájdete v článku.

Šimon Pekar | Naše výsledky | 16. marec 2023

Rok 2022 si pripravil trhovú otočku na všetkých frontoch. Po desaťročí nadpriemerných výnosov, nízkych úrokov a zabudnutej inflácie zrazu nebola trieda aktív, do ktorej by sa dalo schovať. Obmedzené dodávky materiálov, zvyšovanie úrokov či vojna na Ukrajine sa podpísali pod poklesy investičných portfólií.

Akciové trhy počas roka zostúpili do medvedieho trhu, teda od posledného vrcholu stratili viac ako 20%. Bezprecedentne sa zachovali aj dlhopisy, ktoré zažili prvý medvedí trh za 76 rokov. Bitcoin odpísal dve tretiny hodnoty, realitný trh doslova zamrzol a do strát padli aj komodity.

Náročný rok preto majú za sebou konzervatívni aj agresívni investori. Viacerí pri pohľade na svoje čísla zatracujú investovanie, prípadne hľadajú hráčov, ktorí im dokážu v súčasnom prostredí zarobiť.

Našli sa na slovenskom trhu výnimoční víťazi? Dokázali sa lepšie brániť aktívni správcovia alebo pasívni investori? Nachádzajú sa dlhodobí investori stále v zisku? Poďme sa pozrieť na čísla.

Ak vás výsledky presvedčia, že Finax je najlepšou dlhodobou destináciou pre váš majetok, neváhajte využiť zľavu za presun investície. Polovicu presunutej sumy vám budeme riadiť 2 roky zadarmo. Viac o zľave sa dočítate v tomto článku.

Upozornenie k uvádzaným dátam: Všetky údaje viažuce sa k vývoju portfólií Finax predstavujú skutočnú dosiahnutú výkonnosť vzorových portfólií. Spôsob počítania skutočnej výkonnosti sme popísali v článku Ako počítame skutočnú výkonnosť portfólií Finaxu? Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Upozornenie k daňovej povinnosti: V porovnaniach pracujeme s predpokladom, že klient je slovenský daňový rezident. Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa meniť. Príjmy z prevodu cenných papierov (§ 8 ods. 1 písm. e) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov) obchodovaných na regulovanom trhu po uplynutí jedného roka od ich nadobudnutia sú oslobodené od dane (§ 9 ods. 1 písm. k) Zákona 595/2003 Z.z.). Príjmy z predaja fondov ETF tvoriacich portfóliá Finaxu podmienky daňového oslobodenia spĺňajú, ak sú držané min. 1 rok a nie sú zahrnuté v obchodnom majetku daňovníka. Príjmy z vyplatenia (redemácie) podielových listov (§ 7 ods. 1 písm. g) Zákona 595/2003 Z.z.) sú predmetom dane. Režim zdaňovania portfólií Finaxu sa môže v budúcnosti zmeniť. V porovnaniach pracujeme s čistými výnosmi po zdanení pre slovenských daňových rezidentov podľa aktuálne platnej legislatívy a pri posudzovaní daňovej povinnosti z portfólií Finaxu nezohľadňujeme prípadný rebalansing v prechádzajúcom roku. Pre výpočet čistého výnosu podielových fondov (zdanenie príjmov z podielových fondov) používame 19% sadzbu dane z príjmu.

Dynamické stratégie

Dynamické portfóliá investujú do aktív s najvyšším dlhodobým výnosom (zväčša akcií), ktoré nesú aj najvyššie riziko kolísania hodnoty portfólia. Akciové trhy nám tento rok pripomenuli, ako toto riziko vyzerá. Všetky dynamické portfóliá a porovnávané populárne podielové fondy skončili za posledný rok v strate.

Minuloročný vývoj finančných trhov nie je dôvodom na odpísanie investovania. Poklesy a riziko k nemu patria a sú neoddeliteľnou cenou za dlhodobý výnos. V priemere sa medvedí trh objavuje takmer každého 5 a pol roka. Napriek tomu bol každý jeden pokles trhu v histórii prekonaný a veľakrát predstavoval skvelú príležitosť nakúpiť podiel na raste spoločností za výnimočne nízku cenu.

Väčšina investorov možno bude o pár rokov ľutovať nevyužitú možnosť, že v tomto období neinvestovali viac. Mnohí čakajú na pokles, aby zainvestovali väčšie sumy úspor a keď taká situácia nastane, zdráhajú sa zainvestovať.

Investovanie je dlhodobý a kontinuálny proces. Nerobte unáhlené rozhodnutia na základe malej časti vášho investičného horizontu. S investovaním je spojené riziko, avšak pri dlhodobom a pravidelnom investovaní sa potešujúce výsledky dostavia. Nakoniec, potvrdzujú to aj samotné tabuľky výkonností.

Výsledky portfólií Finaxu a podielových fondov v roku | Finax.sk

Za posledný rok zaknihovali dynamické stratégie Finaxu straty v rozmedzí 14 až 15%. Podielové fondy dopadli podobne, niektoré ešte horšie. Nie je teda pravda, že by sa aktívni investori vedeli proti medvedím trhom brániť lepšie ako pasívni.

Kritici pasívnemu investovaniu často vyčítajú, že v prípade poklesov akceptuje stratu a nesnaží sa hľadať časti trhu, ktoré zarábajú aj v kríze. Minulý rok dokázal, že také pokusy zväčša nefungujú, keďže trh je nepredvídateľný. Prepady sú skrátka prirodzenou súčasťou investovania.

Pohľad na horizont 4 rokov potvrdzuje našu hypotézu, že čas je najlepší liek na trhové poklesy. Všetky investičné riešenia skončili za toto dlhšie obdobie v zisku. Ani rok poklesov nedokázal dlhodobým investorom znehodnotiť ich majetok.

Tento horizont navyše ukazuje dominanciu Finaxu nad väčšinou porovnávaných investičných riešení. Platí to nielen v rizikovej kategórii SRI 4, do ktorej naše dynamické stratégie patria, ale aj vo vyššej rizikovej triede SRI 5. Nízky poplatok, daňové oslobodenie po roku držania ETF fondov a pasívny prístup odstraňujúci ľudské chyby umožnili našim klientom vyťažiť maximum z období trhového rastu, a to aj oproti fondom, ktoré nesú väčšie riziko.

Výsledky portfólií Finaxu a podielových fondov v roku | Finax.sk

Svetlou výnimkou je fond Amundi Funds Pioneer Global Equity A EUR (C). Súčasný medvedí trh ukočíroval najlepšie spomedzi spomínaných dostupných riešení, za čo si jednoznačne zaslúži pochvalu. Ako jediný podielový fond tak dokázal za posledné 4 roky poraziť Finax.

Treba však pripomenúť, že dominancia počas jedného roka ešte nemusí vo svete investovania nič znamenať. Štúdie ukazujú, že podielové fondy, ktoré končia jeden rok na vrchole rebríčka, sa v nasledujúcich rokoch nemusia udržať ani v hornej polovici najlepších výsledkov.

Dokazuje to cennú lekciu o investovaní. Z dlhodobého hľadiska je nesmierne náročné poraziť trh. Ak však presuniete investície do pasívneho riešenia s nízkym poplatkom a daňovým oslobodením, môže vám to zabezpečiť úsporu peňazí. Pri výbere investičného riešenia sa teda zamerajte na tieto parametre.

Vyvážené stratégie

Vyvážené stratégie kombinujú rizikovejšie investície do akcií s bezpečnejšími investíciami do dlhopisov, komodít či nástrojov peňažného trhu. Nový SRI indikátor do tejto skupiny zaradil viac portfólií, než sa v nej nachádzalo v minulých porovnaniach.

Vyvážené stratégie Finaxu dopĺňajú akcie dlhopismi, ktoré zväčša kolíšu menej. Rok 2022 bol historickou raritou: kvôli bezprecedentne rýchlemu zvyšovaniu úrokov zo strany centrálnych bánk sme boli svedkami prvého medvedieho trhu dlhopisov za dekády.

Portfólia s vyššou váhou dlhopisov majú preto za sebou nezvyčajne náročný rok. Konzervatívnejšie riešenia paradoxne zaznamenali straty väčšie ako dynamické stratégie.

Výsledky portfólií Finaxu a podielových fondov v roku | Finax.sk

Za uplynulý rok dopadli naše portfóliá o trochu horšie ako konkurencia, ktorá sa však tiež nevyhla dvojciferným stratám. Môže za to najmä dlhá priemerná durácia dlhopisov v našich portfóliách. Durácia vyjadruje čas, za ktorý dlhopis vyplatí investorovi sumu, za ktorú ho kúpil. Čím dlhšia je durácia, tým citlivejšie sú ceny dlhopisov na rast úrokových mier.

Pri investovaní do dlhopisov tiež platí, že odmenou za vyššie podstúpené riziko je dlhodobý výnos. Dlhopisy s dlhšou duráciou zväčša ponúkajú vyššie výnosy, na ich vyplatenie si však treba počkať.

Aj dlhopisový trh dnes ponúka výnimočnú investičnú príležitosť. Vďaka zvyšovaniu úrokov majú dnes aj pomerne bezpečné vládne dlhopisy výnosy okolo 4%. Pokiaľ dáte svojej investícií dostatočný čas, postupné vyplácanie vysokých úrokov vám môže pekne zhodnotiť úspory.

Naznačuje to aj horizont uplynulých 4 rokov, na ktorom je väčšina výnosov pozitívna. Viacero vyvážených stratégií Finaxu dokázalo ponúknuť zaujímavejší výnos ako konkurencia.

Výsledky potvrdzujú filozofiu dlhodobého investovania. Ani vyvážená investícia by nemala byť záležitosťou dvoch rokov. Odmenou za trpezlivosť a podstúpené riziko je dlhodobé porážanie inflácie a zhodnocovanie úspor.

Konzervatívne stratégie

Z vyššie popísaných dôvodov za uplynulý rok najviac trpeli práve naše konzervatívne dlhopisové portfóliá. Rast úrokových sadzieb ich poslal do straty aj na niekoľkoročných horizontoch.

Výsledky portfólií Finaxu a podielových fondov v roku | Finax.sk

Konkurenčné fondy sú na tom podobne, rovnako sa nevyhla vysokým stratám. Najúspešnejší obrancovia stratili za posledný rok podobne ako naša Inteligentná peňaženka. Na dlhšom horizonte boli fondy v zarábaní úspešnejšie.

Opäť pripomíname, že aj dlhopisy sa z poklesov vždy zotavili a ťažili z ekonomického rastu. Pri súčasnej miere výnosov by nebolo prekvapivé, keby najbližšie roky priniesli výnos nad svojim dlhodobým priemerom a ponúkli tak konzervatívnym investorom zotavenie.

Nový ukazovateľ rizika

Začiatkom tohto roka vstúpila do platnosti nová regulácia, ktorá okrem iného obsahuje nové pravidlá pre výpočet indikátora rizikovosti investičných produktov. V minulosti sme v porovnaniach používali ukazovateľ SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator). Po novom sa na porovnávanie rizikovosti bude používať SRI (Summary Risk Indicator).

SRI môže mať hodnotu od 1 do 7. Vyššie číslo znamená vyšší potenciálny výnos, ale aj vyššie riziko kolísania hodnoty portfólia. Oproti SRRI zohľadňuje vo výpočte viacero faktorov. Niekoľko stratégií sa teda presunulo do inej kategórie.

Stále však platí, že portfóliá s rovnakým SRI majú podobný rizikový profil. Môžete si vďaka tomu porovnať, ktoré riešenie ponúka najatraktívnejšie výnosy vzhľadom na podstúpené riziko. Fondy zodpovedajúce rizikom našim portfóliám sme vybrali práve podľa ukazovateľa SRI.

Podielové fondy majú povinnosť uvádzať tento indikátor v dokumente s kľúčovými informáciami (KID). Na Finax sa táto zákonná povinnosť nevzťahuje, opäť sme však chceli urobiť o krok naviac, aby sme klientom umožnili ľahšie porovnať produkty, ktoré vyhovujú ich rizikovému apetítu.

V tabuľke nájdete SRI indikátory, ktoré nám vyšli pre jednotlivé portfóliá. Pri výpočte sme použili vzorku skutočne dosiahnutých denných výnosov od 21.2.2018 (dátum prvej investície v našich portfóliách) po 31.12.2022.

Výsledky portfólií Finaxu a podielových fondov v roku | Finax.sk

Upozorňujeme, že pri Inteligentnej peňaženke sme nedisponovali dostatočne dlhými údajmi o denných výnosoch. Metóda, ktorá bola uplatnená na zvyšné portfóliá, vyžaduje aspoň dva roky skutočných denných výnosov. Peňaženka bola spustená 27.7.2021, kvôli čomu také dlhé obdobie nepokrýva.

Aby sme zachovali jednotu spôsobu výpočtu, rozhodli sme sa Peňaženku ponechať bez kategórie. V porovnaní ju nájdete pri konzervatívnych portfóliách, ktoré majú SRI 2. Peňaženka do tejto kategórie nemusí patriť.

Metodika porovnávania a vybrané podielové fondy

V tabuľkách sme uvádzali porovnanie čistej výkonnosti po poplatkoch a prípadnom zdanení (pre slovenských daňových rezidentov s držaním investície po obdobie aspoň 1 roka) hypotetických investícií do portfólií Finax a najpopulárnejších podielových fondov na Slovensku ukončených k 31.12.2022 .

V prípade portfólií Finaxu uvádzame aj výkonnosť od spustenia, teda v prípade Inteligentného investovania od 21.2.2018 a v prípade Inteligentnej peňaženky od 27.7.2021. S metodikou výpočtu skutočnej výkonnosti našich portfólií sa môžete oboznámiť tu.

Za populárne podielové fondy označujeme najväčšie podielové fondy alebo fondy s najväčšími čistými predajmi v uplynulom roku v jednotlivých rizikových kategóriách. Zároveň sa snažíme do porovnaní zahrnúť všetky kľúčové správcovské spoločnosti, ktorých služby Slováci využívajú.

Do porovnania sme vybrali 21 fondov. Majetok podielnikov v týchto fondoch k 31.12.2022 dosiahol takmer 3,7 miliardy eur.

Nižšie nájdete porovnávané fondy s uvedeným priebežným poplatkom (zdroj dokumenty Kľúčové informácie pre investorov) a veľkosťou majetku v správe fondu na Slovensku (zdroj Asociácia správcovských spoločností k 31.12.2022). Uvedený poplatok zahŕňa všetky priebežné náklady fondu, vrátane transakčných nákladov.

Finax účtuje poplatok za riadenie portfólia len 1% p.a. + DPH a poplatok za spracovanie platby do 1000 eur 1% + DPH (cenník služieb). Druhý spomínaný poplatok sme do výpočtov nezahrnuli. V najbližších mesiacoch plánujeme tento poplatok zrušiť. Okrem toho si môžete poplatky znížiť prostredníctvom zľavy za presun investície či nedávno navýšenej zľavy za pozvanie známeho.

Asset Management Slovenskej sporiteľne:

 • Fond maximalizovaných výnosov, 2,01%, 549,2 mil. eur,
 • Fond budúcnosti, 2,02%, 118,4 mil. eur,
 • Aktívne portfólio, 1,66%, 380,1 mil. eur,
 • Fond zodpovedného investovania, 1,4%, 151,1 mil. eur.

Amundi Funds:

 • Pioneer Global Equity A EUR (C), 2,22% + výkonnostný poplatok, 125,5 mil. eur.

C-QUADRAT:

 • ARTS Total Return Global AMI, 2% + výkonnostný poplatok, 67,9 mil. eur.

ČSOB Asset Management:

 • Rastový, 2,29%, 74,1 mil. eur.

Eurizon Asset Management Slovakia:

 • Akciové portfólio, 1,56%, 298,3 mil. eur,
 • Flexibilný konzervatívny, 1,43% + výkonnostný poplatok, 83,8 mil. eur,
 • Dynamické portfólio, 1,74%, 422,8 mil. eur,
 • Active Magnifica, 1,61%, 134,3 mil. eur,
 • Active Bond, 1,41% + výkonnostný poplatok, 102,0 mil. eur.

Eurizon Capital:

 • Manager Selection Fund – MS 70 R, 2,24%, 118,1 mil. eur.

IAD Investments:

 • Global Index, 3,86%, 119,0 mil. eur.

Tatra Asset Management:

 • Globálny akciový fond, 1,29%, 84,8 mil. eur,
 • Private Growth 1, 1,87%, 171,0 mil. eur,
 • SmartFund, 1,62%, 165,6 mil. eur,
 • Private Growth, 1,73%, 145,4 mil. eur,
 • Balanced Fund, 1,51%, 171,8 mil. eur.

UNIQA Investiční společnost:

 • Selection Global Equity, 1,82%, 63,4 mil. eur.


Šimon Pekar
Šimon Pekar
Analyst
Kľučové slová
Finax portfólio | Finax výsledky
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon