Finax Blog

Informacje, które pomogą Ci właściwie inwestować

Finax kontra fundusze inwestycyjne w 2022 roku

Tradycyjnie sprawdzamy, jak pasywnie zarządzane portfele Finax radzą sobie na tle najpopularniejszych funduszy inwestycyjnych w Polsce. Tym razem do zestawiania wprowadzamy dwie nowości.

Grzegorz Jajuga | Nasze wyniki | 11. kwietnia 2023

Pierwsza z nowinek to sposób podawania wyników osiąganych przez portfele Finax. Po ukończeniu piątego roku funkcjonowania naszych portfeli, zaczynamy raportować faktycznie uzyskiwane wyniki. Sprawdź dokładną metodologię ich szacowania. Dla dłuższych okresów cały czas posiłkujemy się modelowanymi wynikami portfeli. Sposób modelowania opisaliśmy w artykule W jaki sposób przeprowadzamy modelowanie historycznych wyników portfeli Finax?

Druga różnica wynika ze zmian organizacyjnych na rynku. Syntetyczny wskaźnik ryzyka SRRI, do którego część inwestorów zdążyła się już przyzwyczaić zastąpił wskaźnik SRI. Jest on obliczany w trochę inny sposób i ocenia niezależnie ryzyko rynkowe (obrazujące niepewność notowań na rynkach) oraz ryzyko kredytowe (obrazujące wiarygodność instytucji dbających o pieniądze inwestorów). Zainteresowanych zapraszamy oczywiście do poszerzenia wiedzy, zaś w tym miejscu podkreślimy tylko, że przeciętnie na rynku oceny ryzyka obniżyły się, jednak wiąże się to w większym stopniu z wprowadzoną zmianą parametrów, niż z faktycznym obniżeniem ryzyka inwestycyjnego.

Jak zwykle wszystkich czytających musimy przestrzec: Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych zwrotów, a inwestycja może przynieść stratę. Dowiedz się, jakie ryzyko podejmujesz, inwestując. Wyniki bazują na notowaniach EUR i są przeliczone na PLN według kursów spot EUR-PLN (źródło: Bloomberg). Pamiętaj o ryzyku walutowym, ponieważ wyniki Finax wyrażone w PLN zależą także od wahań kursów walut wobec złotego, który może zwiększać lub zmniejszać wynik z inwestycji.

Pod względem otoczenia społeczno-gospodarczego, jak również wydarzeń politycznych, rok 2022 przyniósł dużo pesymizmu. Znalazło to wyraz w notowaniach giełdowych. Zarówno sytuacja geopolityczna (zapoczątkowana przez agresję Rosji na Ukrainę), jak i ekonomiczna - na czele z pozostającą na dawno niespotykanych poziomach inflacją (jak z nią żyć?) – cały czas przysparzają inwestorom obaw. Obawy te są pogłębiane przez sytuację na rynkach finansowych, których kluczowe segmenty, w skali całego roku przyniosły zauważalne straty.

Oczywiście tradycyjnie podkreślamy długoterminowy charakter inwestycji, który przyświeca portfelom Finax. Dlatego nie poprzestajemy na krótkoterminowych stopach zwrotu, ale analizujemy je w dłuższym terminie.

Inwestycje dynamiczne

Wśród inwestycji cechujących się największą zmiennością (poziom ryzyka 5 wg SRI), pomimo odbicia w drugim półroczu, 2022 r. przyniósł dwucyfrowe straty. Charakteryzujący się największą ekspozycją na rynek akcji portfel Finax (100/0), wyszedł na zero, co pozwoliło utrzymać przewagę zarówno w skali roku, jak i dla dłuższych terminów. Przypomnijmy, że portfel 100/0 pokazujemy w tej kategorii tylko dlatego, że bardziej ryzykownych w ofercie nie mamy. Jego ocena SRI plasuje się na poziomie 4. Wprawdzie krótkoterminowo wyższe ryzyko przyniosło wyższych zwrot w przypadku funduszy, jednak perspektywa długoterminowa pokazuje przewagę ekspozycji na globalne rynki.

Finax kontra fundusze inwestycyjne w 2022 roku | Finax.eu

Dla trochę mniej ryzykownych portfeli (SRI 4) również można zauważyć korzyści płynące ze strategii Finax.

Nasze portfele krótkoterminowo niestety również straciły na wartości, choć zauważalnie mniej od pozostających w tej samej klasie ryzyka najpopularniejszych funduszy. Na szczęście korzystne wyniki w latach poprzednich podtrzymują długoterminowe korzyści z inwestycji w Finax.

Dodatkowo, porównanie z polskimi funduszami pokazuje, że pasywne, globalnie zdywersyfikowane portfele Finax lepiej sobie radzą, jeśli chodzi o ochronę wartości inwestorów. Analiza danych historycznych pokazuje, że ostatnie lata pozbawiły wszystkich historycznych zysków inwestorów w niektórych funduszach.

Finax kontra fundusze inwestycyjne w 2022 roku | Finax.eu

Inwestycje zrównoważone

W kategorii ryzyka zrównoważonego (SRI 3), która obejmuje fundusze inwestycyjne i portfele o mniejszej zmienności, wciąż widzimy negatywny wpływ otoczenia inflacyjnego.

Grupa rozwiązań inwestycyjnych w tej klasie ryzyka obejmuje zazwyczaj fundusze mieszane, które łączą różne klasy aktywów (od inwestycji kapitałowych poprzez towary, nieruchomości, aż po instrumenty obligacyjne). Finax łączy strategie funduszy ETF inwestujących w akcje i obligacje.

Wprawdzie akcyjne części funduszy aktywnie zarządzanych pozwoliły im uzyskać pewną przewagę w okresie roku, jednak długoterminowe stopy ponownie wskazują, że polityka Finax przynosi owoce. Zarówno jednak dla naszych portfeli, jak i dużej części funduszy, obligacje nie przyniosły spodziewanej kontroli ryzyka inwestycyjnego.

Finax kontra fundusze inwestycyjne w 2022 roku | Finax.eu

Nie da się ukryć, że rok 2022 nie należał do tych, które inwestorzy szukający bezpiecznych instrumentów wspominać będą z sentymentem. Najbardziej niepokojąca jest długość okresu, za który zyski potrafią być zniwelowane w ciągu nawet kilku miesięcy. Jeszcze raz pokazuje to jaką uwagę należy przykładać zarówno do ryzyka spadków notowań, jak i do pozostałych parametrów, które w długim terminie wpływają na rezultaty naszych inwestycji. W Finax czujemy, że nigdy nie jest zły moment na podkreślanie znaczenia dywersyfikacji inwestycji (również w aspekcie globalnym), jak i kosztów produktów inwestycyjnych. Zmniejszanie tych ostatnich jest dewizą pasywnego podejścia do inwestowania, będącego od początku na sztandarach Finax. Tym bardziej cieszy, że dzięki tej filozofii, krótkoterminowe niekorzystne warunki na rynku, nie pozbawiają naszych inwestorów dużej części wypracowanych we wcześniejszych okresach zysków.

Metodologia porównań i wybrane fundusze inwestycyjne

W tabelach przedstawiliśmy porównanie wyników netto po opłatach i ewentualnym opodatkowaniu inwestycji w modelowane portfele Finax oraz najpopularniejsze fundusze inwestycyjne w Polsce, na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Popularne fundusze inwestycyjne nazywamy największymi funduszami inwestycyjnymi (to te, które zarządzają największym wolumenem aktywów) w poszczególnych kategoriach, w zależności od rodzaju aktywów, w które inwestują (akcyjne, mieszane i obligacyjne).

Porównujemy fundusze inwestycyjne z portfelami Finax zgodnie z poziomem ryzyka i stopami zwrotu określonymi przez metodologię SRI dla europejskich produktów zbiorowego inwestowania, która jest obowiązkowa dla funduszy inwestycyjnych i klasyfikuje je w 7 kategoriach ryzyka.

Porównaliśmy 18 funduszy inwestycyjnych z klas ryzyka od 3 do 5 z portfelami Finax. W tabeli uwzględniamy nawet fundusze z wyższym ryzykiem (mierzonym SRI) niż w Finax, co jednak nie przekłada się na wyższe zyski. W tych 18 funduszach Polacy mają zgromadzonych łącznie prawie 19 mld złotych (stan na 31 grudnia 2022 r.). Rekordzistami pod względem zarządzanych aktywów są jednak fundusze obligacji.

Porównywane są fundusze z podaną opłatą bieżącą (dokument źródłowy KID oraz Karta funduszu) i wielkością aktywów zarządzanych przez fundusz (źródło Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz analizy.pl).

Źródłem danych są dokumenty Kluczowe Informacje dla Inwestorów publikowane na stronach internetowych zarządzających funduszami oraz Karty funduszy z 27 marca 2023 r. Za nazwą funduszu opisana jest część opłaty bieżącej, odpowiadająca za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne. 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA), towarzystwo inwestycyjne największej i najstarszej firmy ubezpieczeniowej w Polsce.

 • PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK; opłata bieżąca 2,04%
 • PZU Akcji KRAKOWIAK; 2,14%,

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • Investor Zabezpieczenia Emerytalnego; 2,12%,
 • Investor Zrównoważony; 2,12%,

Pioneer Pekao SA TFI (Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.), Najdłużej działające towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce.

 • Pekao Obligacji Dolarowych Plus; 2,39%,
 • Pekao Zrównoważony; 2,27%,

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • Santander Stabilnego Wzrostu; 2,18%,
 • Santander Zrównoważony; 2,19%,
 • Santander Akcji Polskich; 2,16%,

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., towarzystwo inwestycyjne największego polskiego banku.

 • PKO Obligacji Długoterminowych; 0,85%,
 • PKO Dynamicznej Alokacji; 2,14%
 • PKO Akcji Plus; 2,15%,

NN Investment Partners TFI S.A., jest częścią globalnej firmy inwestycyjnej NN Investment Partners, wcześniej znanej jako ING Investment Management.

 • NN Stabilnego Wzrostu; 2,58%
 • NN Zrównoważony; 2,74%
 • NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania; 1,03%,
 • NN Akcji; 2,11%,

ESALIENS TFI S.A., wcześniej spółka działała jako Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA, a od 2006 do 2017 roku jako Legg Mason TFI SA.

 • Esaliens Senior FIO; 2,10%,
 • Esaliens Akcji; 2,13%.

Zacznij inwestować już dzisiaj!

To, w jaki sposób inwestujesz, ma jednak duże znaczenie. Nie wystarczy po prostu zainwestować, aby osiągnąć swoje cele finansowe i zrealizować swoje marzenia. Jak pokazaliśmy, duże różnice występują również w samych produktach inwestycyjnych, ich jakości, kosztach, ryzyku i wynikach.

Każda inwestycja niesie ze sobą ryzyko. Ryzyko jest ceną wyższych, przewyższających inflację stóp zwrotu i w dłuższym terminie atrakcyjnych zysków. Właściwa strategia inwestycyjna prowadzi do adekwatnej, najwyższej możliwej przy danym poziomie ryzyka stopy zwrotu.

Przyjrzyjmy się, jak wygląda to w praktyce. W przypadku jednorazowej inwestycji 10 tys. euro, za 30 lat to różnica w wyniku 9% i 6% rocznego wzrostu wynosi 75 tys. euro. Już sam wybór odpowiedniej inwestycji prowadzi do 132 tys. euro na koniec horyzontu inwestycyjnego, zamiast 57 tys. euro.

Finax kontra fundusze inwestycyjne w 2022 roku | Finax.eu

Różnica jest ogromna i ma duży wpływ na przyszłą wielkość Twojego majątku, wysokość Twoich przyszłych dochodów z niego, a tym samym Twój standard życia.

Dlatego dobrze przeanalizuj swoją obecną inwestycję. Dowiedz się, jakie koszty się z nią wiążą, jakie ryzyko podejmujesz i czy osiągana stopa zwrotu odpowiada wynikom rynkowym.

W razie potrzeby, z chęcią pomożemy Ci przestawić Twoje inwestycje na właściwą drogę. W Finax, który właśnie dostał tytuł Produktu Inwestycyjnego roku na krakowskim Invest Cuffs 2023, jednej z największych konferencji inwestycyjnych w Europie, możesz wygodnie otworzyć rachunek online w 15 minut.

Grzegorz Jajuga
Grzegorz Jajuga
Investment Advisor
Słowa kluczowe
Nie znaleziono słów kluczowych
Udostępnij artykuł
| |

Najczęściej czytane artykuły

26. lipca 2022

6 rad, których możesz nauczyć się od bogatych ludzi

Prawie 80% bogatych ludzi zbudowało swój majątek od podstaw. Juraj Hrbatý jest jednym z nich. Nie odziedziczył swojej fortuny, ale zapracował na nią. Wciąż trzyma jednak głowę nisko i nie trwoni pieniędzy. Poznaj kilka rad od założyciela Finax, które mogą pomóc Ci poprawić i Twoją finansową przyszłość.

Czytaj więcej
16. grudnia 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Czytaj więcej
27. września 2022

Co to procent składany i jak pomoże ci stać się bogatym?

„Procent składany to ósmy cud świata. Kto to rozumie, zarabia, a ten kto nie, ten płaci.” – to słynne zdanie autorstwa Alberta Einsteina. Procent składany z biegiem czasu przyspiesza wzrost wartości Twoich oszczędności i inwestycji. Z drugiej strony, z czasem powiększa również Twoje zadłużenie.

Czytaj więcej
Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipca 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Czytaj więcej
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon