Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Finax vs. 3. pilier (časť 2 – výhody a nevýhody)

Zamestnanecký program Finaxu mnohých zaujal a dostali sme viaceré otázky, či sa oplatí vzhľadom na odvodové zvýhodnenie príspevkov zamestnávateľa do 3. piliera. Prinášame vám sumár výhod programu Finax, porovnanie základných parametrov a ďalšie detailnejšie vysvetlenie jeho fungovania.

Radoslav Kasík | Škola investovania | 20. január 2020

3. pilier vznikol na Slovensku ako nástroj individuálneho sporenia pre zabezpečenie dôchodku inšpirovaný štandardnými penzijnými schémami vo svete. Myšlienka za ním je skvelá, no žiaľ v realite minul očakávania a ciele.

V prvej časti porovnania Finax zamestnaneckého programu a 3. piliera sme sa venovali vysvetleniu, čo presne 3. pilier je, komu je určený a ako funguje. Štvoricu článkov o doplnkových sporeniach na dôchodok začal popis zamestnaneckého programu z našej dielne.

Dnes sa venujeme rozdielom medzi riešením Finaxu a 3. pilierom a konkrétnym výhodám a nevýhodám týchto dvoch alternatív zabezpečenia na dôchodok s prispením zamestnávateľa.

Odvodové oslobodenie príspevkov do 3. piliera

Najväčšou výhodou 3. piliera je oslobodenie príspevkov zamestnávateľa od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne. Zamestnávateľ má uznané ako daňové výdavky príspevky zamestnancovi až do výšky 6% jeho hrubej mzdy. Ide o veľmi vďačnú a užitočnú formu zamestnaneckého benefitu.

Náklady firmy na príspevok do 3. piliera sú teda nižšie ako pri zvýšení hrubej mzdy. Inak povedané, z rovnakej sumy nákladov je konečný čistý príspevok pracovníkovi do 3. piliera vyšší, ako by bola výška vyplatenej čistej mzdy.

Ak sa napr. zamestnávateľ rozhodne zvýšiť zamestnancovi hrubú mzdu o 100 eur, celkové náklady tohto kroku predstavujú 135,10 eur (cena práce). Čistá mzda, ktorú inkasuje zamestnanec, bude 70,15 eur. Ak však rovnakú sumu nasmeruje pracovníkovi do 3. piliera, čistý príspevok bude 95,57 eur.

Príspevky do 3.piliera v porovnaní s Finaxom | Finax.eu

Pri identických nákladoch firmy pracovník v čistom inkasuje o tretinu vyšší príspevok v 3. pilieri ako v prípade Finax zamestnaneckého programu, do ktorého zamestnávateľ vypláca príspevok len ako mzdu so všetkými odvodmi i daňami. Iná zákonná možnosť pravidelného vyplácania zamestnanca ako mzda dnes na Slovensku neexistuje.

Chýbajúce odvodové zvýhodnenie je jediný nedostatok nášho riešenia voči nie veľmi dobre fungujúcemu doplnkovému dôchodkovému sporeniu. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsime odhaliť, či ostatné výhody Finaxu vykompenzujú tento výrazný benefit 3. piliera.

Dôležité je pripomenúť, že odvodová úľava sa vzťahuje len na príspevky zamestnávateľa, nie na príspevky samotného sporiteľa, ktoré sú de facto rovnako hradené z čistej mzdy.

Daňové výhody

Na príspevky zamestnanca do 3. piliera sa vzťahuje len menšia daňová úľava. Pre zmluvy uzatvorené po 1.1.2014 je možné odpočítať sporiteľom zaplatené príspevky do 3. piliera maximálne vo výške 180 eur zo základu dane sporiteľa, čo predstavuje ročnú úsporu na dani 34,2 eur.

V otázke daní sa však objavujú rozdiely medzi dvoma alternatívami dôchodkových sporení pri zdaňovaní zárobkov, teda na výstupe z nich.

Inteligentní investori dobre vedia, že výnosy vo Finaxe sú po roku oslobodené od dane. Dôvodom je oslobodenie príjmov z prevodu cenných papierov obchodovaných na burze po roku ich držania od dane. Indexové fondy ETF, na ktorých sú portfóliá Finaxu postavené, túto podmienku spĺňajú.

Aké daňové povinnosti majú sporitelia v 3. pilieri?

V predchádzajúcom článku sme uviedli, aké formy výberu prostriedkov z 3. piliera DDS dnes zo zákona ponúkajú. Vo všetkých prípadoch sú príjmy zdaňované ako základ dane z kapitálového majetku (§ 7 ods. 1 písm. d) Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z.).

Daň je pri doplnkovom dôchodkovom sporení vyberaná zrážkou pri všetkých druhoch dávok. Sporiteľovi teda odpadá povinnosť podávať daňové priznanie, pokiaľ na to nemá iný dôvod a rovnako tieto príjmy nepredstavujú zárobkovú činnosť, teda sa z nich neplatia zdravotné odvody.

Pokiaľ by doplnkové sporenie a Finax zarábali rovnako, sporiteľovi vo Finax zamestnaneckom programe ostane na konci dňa celý výnos, kým sporiteľovi v 3. pilieri z neho doplnkové dôchodkové spoločnosti odvedú 19% do štátnej pokladnice. Z hľadiska platenia daní je Finax výhodnejší.

Poplatky

V prípade zamestnaneckého programu Finax účtuje štandardný poplatok za riadenie portfólia vo výške 1% + DPH ročne z priemernej hodnoty účtu sporiteľa. Poplatok za spracovanie platby sa pri sporeniach sponzorovaných zamestnávateľom neuplatňuje.

V 3. pilieri sú zákonom predpísané maximálne povolené poplatky. Od roku 2020 je odplata za správu príspevkového fondu stanovená na 1,2% ročne z priemernej čistej hodnoty majetku fondu. Poplatok je teda identický poplatku za riadenie portfólia vo Finaxe.

V prípade 3. piliera si však doplnkové dôchodkové spoločnosti môžu ešte účtovať tzv. odplatu za zhodnotenie majetku, teda poplatok za výkonnosť vo výške 10% z dosiahnutého zisku. Ak napr. fond zarobí 8% za rok, fond si z majetku vezme 0,8% ako odplatu za zhodnotenie.

Nákladovosť doplnkového fondu razom vyzerá diametrálne odlišne. Z hľadiska nákladov a poplatkov je Finax zamestnanecký program výhodnejšou alternatívou, čo sa podpisuje aj pod jeho výkonnosť.

Poplatky príspevkových fondov 3.piliera a Finaxu | Finax.eu

Viazanosť príspevkov

V prípade 3. piliera je možné príspevky zamestnávateľa vybrať až pri splnení podmienky vzniku nároku na starobný dôchodok, prípadne na predčasný starobný dôchodok, alebo ak účastník dovŕšil vek 62 rokov.

Vlastné príspevky je možné vybrať raz za 10 rokov, prvýkrát po 10 rokoch od uzavretia účastníckej zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú po 1.1.2014.

Obmedzenie výberov možno všeobecne vnímať pozitívne, keďže skutočne zabezpečí prilepšenie na dôchodok. Nestane sa, že sporiteľ vyberie prostriedky zakaždým, keď mu hlavou preblesne prvá myšlienka na kúpu nového televízora alebo dovolenky, čo je častý problém slovenských sporení na dôchodok.

Zamestnávatelia preferujú obmedzenie výberu až po určitom čase alebo na dôchodku. No v očiach sporiteľov je sloboda nakladania s majetkom naopak vítaným benefitom.

Finax zamestnanecký program sa realizuje prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi. Ten spravuje majetkové účty, ktoré znejú priamo na meno sporiteľov a tí sú aj konečnými vlastníkmi majetku na účtoch. Prístup sporiteľov k ich majetku nie je možné zo strany obchodníka obmedziť.

Cieľom sporiaceho programu z pohľadu zamestnávateľov je však v prvom rade motivovať a odmeniť zamestnancov. Na súčasnom silnom trhu práce firmy hľadajú spôsoby, ako si udržať pracovníkov čo najdlhšie.

Finax myslel aj na túto požiadavku a v spolupráci s konzultantskou spoločnosťou pripravil variant zamestnaneckého programu, v ktorom je možné obmedziť výber príspevkov zamestnávateľa zo súkromného majetkového účtu sporiteľom. Výber môže byť podmienený splnením určitých požiadaviek.

Napríklad do odpracovania 5 rokov v spoločnosti sú našetrené prostriedky vinkulované v prospech zamestnávateľa. Právna viazanosť sa zruší až splnením časovej podmienky, po ktorej sporiteľ získa dosah na vybudovaný majetok, a teda aj možnosť výberu.  

Takto nastavené doplnkové sporenie k dôchodku je veľmi atraktívne pre zamestnávateľa i samotného sporiteľa. Firma má skvelú páku na motiváciu pracovníkov a zamestnanec má istotu, že sa bude vedieť k nasporenej sume dostať v prípade potreby skôr.

Zamestnanecký program tak predstavuje určitú formu podmienenej vyššej odmeny. Pre poskytovateľa sa stáva skutočným motivačným benefitom pracovníkov a plní aj sociálny aspekt ich zabezpečovaním do budúcnosti.

Výnosy

Azda najdôležitejšou otázkou každého sporiteľa je, koľko mi sporenie zarobí. Zhodnotenie spolu s podstupovaným rizikom nás všetkých zaujíma najviac. Cez tieto dva parametre aj najlepšie porovnáme kvalitu dvoch riešení doplnkového sporenia na dôchodok.

Doplnkové dôchodkové spoločnosti zverejňujú hodnoty dôchodkových jednotiek fondov len od zmeny zákona v polovici roka 2009. Toto obdobie sa radí medzi historicky najsilnejšie z hľadiska rastu akciových trhov a nepokrýva žiadny významnejší pokles.

Ide o periódu, počas ktorej nebolo náročné zarobiť. Aj keď nervy manažérov a kvalitu stratégií neotestovala výraznejšia volatilita, nešlo o jednoduchý čas. Poznačilo ho množstvo neistoty a rôznych rizík, ktoré pravidelne nahlodávali dôveru investorov.

Nechajte vaše peniaze zarábať 

Vyskúšajte lacné pasívne investovanie bez daní.


Porovnanie nás preto plne neuspokojuje. Radi by sme videli správanie fondov 3. piliera počas poklesu trhov, aby vyhodnotenie alternatív sporenia na dôchodok s prispením zamestnávateľa bolo relevantnejšie.

Najviac prostriedkov sporiteľov v 3. pilieri je umiestnených vo vyvážených fondoch. Len tretina sa nachádza v rastových fondoch, čo znižuje priemerné zhodnotenie majetku sporiteľov.

Pre porovnanie sme vybrali rastové fondy. Dôchodok je spravidla najdlhším investičným cieľom v živote človeka, preto by aj jeho riziko malo byť najvyššie z akceptovateľných. Nemá zmysel šetriť si na penziu prostredníctvom konzervatívnych investícií.

Nasledujúce dve tabuľky odhaľujú výkonnosť rastových riešení troch doplnkových dôchodkových spoločností za uplynulých 10 rokov k 30.11.2019.

Všetky fondy sme porovnali s modelovaným vývojom portfólií Finax s identickým rizikom určeným metodikou SRRI od európskeho regulátora ESMA. Rastové fondy 3. piliera sú zaradené do 4., resp. 3. rizikovej triedy, čo predstavuje nižšiu volatilitu (kolísavosť) oproti čisto akciovým investíciám.

Skladba portfólií týchto fondov tomu zodpovedá, kedy akciové a iné dynamické investície zaujímajú podiel od 50% do 72%. Najdynamickejším portfóliom Finaxu v 4. rizikovej skupine je stratégia 70/30 (akcie/dlhopisy) a v 3. skupine stratégia 30/70.

V tabuľkách uvádzame aj zhodnotenie modelovaného 100% akciového portfólia Finax pre ukážku, čoho sú dynamické investície schopné na dlhých horizontoch, ktoré zároveň do veľkej miery eliminujú trhové riziko. Upozorňujeme, že riziko tohto portfólia je vyššie, a preto porovnanie jeho výsledkov s rastovými fondmi 3. piliera nie je adekvátne.

DDS Tatra banky má aj dynamickejší fond Comfort Life 2050, ktorý však nemá 10-ročnú históriu. Príspevkové fondy Tatra banky sú špecifickejšie, že cielia rok približného odchodu sporiteľa do dôchodku a s jeho približovaním znižujú podiel rizikových investícií vo fonde.

V porovnaní chýba fond d.d.s. Stabilita. Dôvodom sú chýbajúce stiahnuteľné údaje k historickému vývoju ceny dôchodkovej jednotky. Výkonnostne sa však nevymyká priemeru.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Výkonnostť fondov 3.piliera a portfólií Finaxu | Finax.eu

Výkonnosť akciového fondu fondu AXA a modelovaných portfólií Finaxu | Finax.eu

Rizikovo rovnaké modelované portfóliá Finaxu výkonnosťou prekonávajú rastové fondy 3. piliera v oboch rizikových skupinách. V prípade DDS vyzdvihujeme hlavne fond AXA, ktorý pri najnižšom riziku spomedzi rastových fondov dosahuje najvyšší výnos.

Mnoho sporiteľov v 3. pilieri má dlhý investičný horizont. Do dôchodkového veku im ostáva 20 až 40 rokov, čo je dostatočná doba, aby boli 100% zainvestovaní v akciách a zbytočne sa nepripravovali o výnosy konzervatívnymi investíciami. 

Na dlhšom horizonte by efekt zloženého úročenia odchýlku len exponenciálne znásobil. Tu ukazujeme len 10-ročné zhodnotenie.

Všeobecne však platí, že nastavenie alokácie sporiteľov 3. piliera je nevhodné a dosahovaný dlhodobý výnos na jednotku podstúpeného rizika je nízky, v čoho dôsledku sa dôchodkové úspory reálne nezhodnocujú (so zohľadnením inflácie).

Indexové fondy v 3. pilieri

Určité svetielko nádeje prinášajú do 3. piliera prvé lastovičky indexových fondov. Zatiaľ ich zaviedli len dve d.d.s., a to NN od júla 2018 a AXA od začiatku februára 2019. Ich podmienky sú však rovnaké ako v iných príspevkových fondoch, čo nám dáva istotu, že výkonnosťou nás nebudú prekonávať.

Fond NN od konca júla 2018 do konca novembra 2019 zhodnotil majetok v čistom o 5,8% (4,7% po zdanení), kým modelované 100% akciové portfólio Finax v čistom za tento čas narástlo dvojnásobne 11,1%.

Hodnota indexového fondu d.d.s. AXA od začiatku februára do konca novembra roka 2019 narástla o 11,9% (9,6% po zdanení), kým modelovaný Finax 100/0 za rovnaký čas zarobil 16,7% v čistom.

Na poli výnosov Finax suverénne poráža možnosti 3. piliera.

Výplatná fáza

Výplatná fáza je najpodceňovanejšou a najzanedbanejšou časťou investičného procesu. Výnimkami nie sú ani 2. a 3. pilier.

Čerpanie dôchodku má spravidla tiež dostatočne dlhý horizont eliminujúci riziko a umožňujúci výnosnejšie investovanie, vďaka čomu si zabezpečíte podstatne vyšší alebo dlhšie trvajúci príjem.

Finax si plne uvedomuje vážnosť výplatnej fázy a objemy peňazí, o ktoré sporitelia prichádzajú po dosiahnutí dôchodkového veku. Ušlý nezarobený cent sa v tomto prípade rovná stratenému centu. Aj z tohto dôvodu sme nedávno spustili unikátne výplatné portfólio Inteligentnú rentu.

3. pilier obmedzuje pravidelné príjmy z dôchodkových úspor len na dávky z výplatných fondov, ktoré sú veľmi konzervatívnym nástrojom, čo sa odzrkadľuje aj v ich výkonnosti.

Priemerný ročný výnos výplatných fondov sa za uplynulých 10 rokov pohybuje od 0,15% do 1,15% p.a. Všetky výplatné fondy môžu podľa Zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení č. 650/2004 Z.z. investovať len do dlhopisov, nástrojov peňažného trhu alebo do fondov postavených primárne na týchto nástrojoch.

DDS nezverejňujú pri výplatných fondoch rizikovú triedu. S veľkou pravdepodobnosťou by na základe veľmi nízkej volatility spadli do 1., nanajvýš 2. rizikovej triedy podľa metodiky SRRI.

Žiadne portfólio Finaxu nenesie ani stupeň rizika 2. Najkonzervatívnejšie 100% dlhopisové portfólio sa stále nachádza v 3. triede, preto nemáme k dispozícii rizikovo porovnateľné portfólio.

Nasledujúca tabuľka ukazuje kumulovanú výkonnosť troch výplatných doplnkových dôchodkových fondov za uplynulých 10 rokov k 30.11.2019.

Kumulovaná výkonnosť fondov 3. piliera | Finax.eu

Pre ukážku ponúkame zhodnotenie troch modelovaných portfólií Finaxu za rovnaké obdobie, a to 100% dlhopisového, 60/40 (akcie/dlhopisy), ktoré predstavuje základné a optimálne portfólio Inteligentnej renty a 30/70, ktoré je najkonzervatívnejším dostupným portfóliom v rente.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému a predpokladanému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata.

Výkonnosť modelovaných portfólií Finaxu | Finax.eu

Rozdiely sú obrovské. Musíme ale zdôrazniť, že porovnávané dve riešenia nesúce diametrálne odlišné riziko. Potenciálne riziko výplatných fondov limituje zákon, no táto skutočnosť len potvrdzuje zlé nastavenie 3. piliera, na ktoré odborníci dlhodobo poukazujú.

Cieľom postavenia dvoch neporovnateľných riešení vedľa seba, jabĺk vedľa hrušiek, je ukázať, o aké zhodnotenie sú účastníci súčasnými parametrami výplatnej fázy 3. piliera pripravovaní a ako nedokonalé sú štátne riešenia z dôvodu prehnanej opatrnosti alebo nedostatočného chápania investícií ich autormi.

Nasledujúce dva grafy ukazujú, čo sporiteľ môže získať z výplatného fondu d.d.s. NN Tatry – Sympatia a z modelovaného výplatného Finax portfólia 60/40, ktoré je ideálnym portfóliom Inteligentnej renty podľa štúdie Trinity.

V oboch prípadoch počítame so scenárom, že sporiteľ si do dôchodku nasporil 100 tis. eur, z ktorých si bude chcieť nechať vyplácať 500 eur mesačne, každý rok zvyšovaných o infláciu 2%, čo zodpovedá nastaveniu Finax Inteligentnej renty.

Dôležité je poznamenať, že výplatná fáza doplnkového dôchodkového sporenia neumožňuje variant zvyšovania dávky o infláciu, čo opäť vnímame ako negatívum 3. piliera. V prípade dávok z výplatných fondov musíte akceptovať len konštantnú mesačnú platbu.

Pre fond NN použijeme skutočné zhodnotenie výplatného fondu v uplynulých 10 rokoch. Zámerne sme vybrali fond NN, pretože je spomedzi trojice najvýkonnejší.

V prípade Inteligentnej renty vychádzame z nastavenia algoritmu na stránke, ktorý počíta s nižším výnosom, ako je skutočne dosiahnuté zhodnotenie modelovaného portfólia za uplynulých 10 rokov.

Finax renta v porovnaní s 3.pilierom | Finax.eu


Pri modelovanom dynamickom výplatnom portfóliu Finaxu s podielom akciových fondov 60% a 40% dlhopisových fondov by sporiteľ mohol pokojne 20 rokov poberať uvedenú rentu 500 eur zvyšovanú každý rok o 2%.

Za tento čas by dostal na mesačných výplatách takmer 146 tis. eur a na účte by mal stále slušný zostatok necelých 52 tis. eur. Za 20 rokov by zhodnotil napriek pravidelnému výberu z portfólia svoj majetok na kumulovanú sumu skoro 198 tis. eur (celkové výbery a zostatok).

V prípade výplatného fondu NN by dokázal sporiteľ poberať 500 eur zvýšených každý rok o 2% len necelých 16 rokov. Podľa doterajšieho 10-ročného zhodnotenia fondu NN by celkové výbery činili necelých 110 tis. eur, z ktorých je potrebné odrátať ešte dane.

Vývoj výplatného fondu NN | Finax.eu

Čísla hovoria za všetko. Zreteľnejší dôkaz o nedokonalosti výplatných fáz štátom zriadených dôchodkových systémov nenájdeme. Príklad dokonale ilustruje zmysel nášho výplatného portfólia, ktoré nedávno uzrelo svetlo sveta. Finax zamestnanecký program valcuje 3. pilier riešením výplaty.

Záver

Postavenie 3. piliera vedľa Finax zamestnaneckého programu veľa naznačilo. Na pranieri sme úprimne a transparentne ukázali výhody a nedostatky oboch riešení. Tretí pilier má jeden veľmi silný argument vo svoj prospech, a to zvýhodnené príspevky zamestnávateľa.

Na druhej strane však proti nemu stoja vyššie poplatky, daňová povinnosť, slabšia výkonnosť, nevhodná výplatná fáza a viazanosť príspevkov. Dokážu však tieto prvky vykompenzovať obrovskú výhodu zamestnávateľských príspevkov?

V 3. časti článkov venovaných doplnkovým dôchodkovým sporeniam vám odhalíme porovnanie konkrétnych príkladov sporení do 3. piliera a do zamestnaneckého programu so všetkými detailmi a náležitosťami.

Na presných prepočtoch ukážeme, čo dosiahne sporiteľ s kombináciou vlastných a zamestnávateľových príspevkov v DDS a vo Finaxe a pozrieme sa aj na potenciálne výsledky len príspevkov zamestnávateľa.


Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon