Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Finax vs. 3. pilier (časť 3 – porovnanie výsledkov)

3. pilier a Finax zamestnanecký program sú dve rozdielne riešenia investičného sporenia na dôchodok, z ktorých momentálne každé ponúka vlastné benefity. V tomto článku prehľadne zhŕňame výhody a nevýhody dvoch produktov a sumarizujeme ich vplyv na výsledok sporenia na konkrétnych príkladoch. Kde sa oplatí sporiť zamestnancom na dôchodok viac?

Radoslav Kasík | Škola investovania | 31. január 2020

V predchádzajúcej druhej časti veľkého porovnania doplnkového dôchodkového sporenia s Finax zamestnaneckým programom sme do detailov rozobrali hlavné výhody a nevýhody dvoch riešení dôchodku.

Prvá časť trojice článkov o doplnkových dôchodkových sporeniach priniesla základné informácie o 3. pilieri a samostatný text sme venovali aj predstaveniu zamestnaneckého programu.

Tretí článok k tejto téme pretaví dopad uvedených rozdielov na náklady a výsledky sporení v 3. pilieri a vo Finaxe. Ich efekt najlepšie ukážeme na konkrétnych príkladoch s presnými prepočtami.

Nasledujúca tabuľka zhŕňa hlavné výhody a nevýhody dvoch alternatív doplnkového dôchodku s prispením zamestnávateľa. Ak vás zaujímajú detaily jednotlivých parametrov, navštívte predchádzajúci diel porovnania Finaxu a 3. piliera.

Výhodody a nevýhody 3. piliera a Finaxu | Finax.eu

Ktoré z benefitov prevážia a budú mať v konečnom zúčtovaní zásadnejší vplyv na výsledky budovania dôchodkových úspor? Ktorý produkt sa vám viac vyplatí?

Modelovaný príklad 1 – NN Rastový príspevkový vs. Finax s príspevkom zamestnávateľa i zamestnanca

Do porovnania sme spomedzi štvorice doplnkových spoločností vybrali NN Tatry – Sympatia, ktorá aktuálne spravuje najväčší majetok v 3. pilieri. Ich rastový fond je druhým najväčším a druhým najvýkonnejším fondom medzi trojicou opisovanou v druhej časti porovnania a výplatný fond NN je v rámci tejto konkurencie najvýkonnejší.

Rozdiel v príspevkoch zamestnávateľa do 3.piliera a Finaxu | Finax.eu

Predpoklady, z ktorých príklad 1 vychádza:

 • zamestnávateľ prispieva sporiteľovi 50 eur mesačne (celkové náklady zamestnávateľa sú 55 eur),
 • čistý príspevok zamestnávateľa na účet sporiteľa je 38,88 eur mesačne v prípade 3. piliera,
 • čistý príspevok zamestnávateľa v prípade Finaxu je 28,54 eur mesačne (zohľadňuje plné odvody a dane ako v prípade mzdy),
 • príspevok sporiteľa je v oboch prípadoch 35,08 eur, vychádza z rovnakého príspevku zamestnanca ako zamestnávateľa, teda 50 eur z hrubej mzdy, čo dáva 35,08 eur v čistom,
 • príklad modelujeme na sporení počas 30 rokov a na vyplácaní dôchodku počas 15 rokov, teda sporenie napr. od 34. roku života do 64 rokov a následné poberanie dôchodku do 79 rokov,
 • po sporiacej fáze sa celá nasporená suma preklopí do Výplatného fondu v prípade NN a do Inteligentnej renty s portfóliom 60/40 v prípade Finaxu,
 • pre sporenie v d.d.s. NN sú hodnoty dôchodkovej jednotky fondu modelované nasledovne: pre prvých 125 mesiacov sú použité skutočné hodnoty Rastového príspevkového fondu od 6/2009 do 11/2019, následne je vývoj prolongovaný každý mesiac skutočne dosiahnutým priemerným zhodnotením fondu v období od 11/2009 až 11/2019 (3,97% p.a.) – toto obdobie je nadpriemerne rastové pre akciové trhy a nezahŕňa žiadny významnejší pokles, čím dlhodobú výkonnosť príspevkového doplnkového fondu nadhodnocujeme,
 • vo výplatnej fáze počítame počas celých 15 rokov s priemerným zhodnotením Výplatného fondu NN v období od 11/09 do 11/19 (1,15% p.a.) a dôchodok je konštantný počas celej doby zohľadňujúci uvedené zhodnotenie (anuitná platba vrátane výnosu),
 • v sporiacej fáze Finax zastupuje portfólio 70/30, ktoré má identické riziko podľa metodiky SRRI ako Rastový príspevkový fond NN (riziková trieda 4),
 • pre sporenie vo Finaxe modelujeme vývoj obdobne ako v prípade DDS: počas prvých 125 mesiacov používame modelovanú výkonnosť portfólia od 6/2009 do 11/2019 a v zvyšných 235 mesiacoch pracujeme s priemerným očakávaným zhodnotením portfólia 70/30 zodpovedajúcim algoritmom na stránke Finaxu (6,465% p.a.), ktoré je odvodené z modelovanej 30-ročnej výkonnosti portfólia, teda pokrýva aj významné trhové poklesy,
 • vo výplatnej fáze využívame algoritmy Inteligentnej renty na stránke Finaxu, portfólio 60/40 a jeho očakávané zhodnotenie v algoritmoch (5,97% p.a.) na základe historického modelovaného vývoja portfólia,
 • výkonnosti fondov a modelované výkonnosti portfólií Finax nájdete v druhej časti porovnania 3. piliera a Finaxu,
 • všetky prepočty sa dejú len ku koncom kalendárnych mesiacov, z týchto dní sú použité hodnoty fondov 3. piliera i podkladových dát Finaxu,
 • dávky z Výplatného fondu DDS sú zdaňované.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Výkonnosť portfólia Finax a Rastového NN - Sympatia| Finax.eu

Výnos modelovaného portfólia Finax 70/30 (akcie/dlhopisy) bol počas uplynulých 10 rokov k 30.11.2019 viac ako dvojnásobne vyšší ako v prípade Rastového príspevkového fondu NN Tatry – Sympatia. 

Výsledky sporiacej a výplatnej fázy v 3.pilieri a vo Finaxe | Finax.eu

V príklade do fondu NN pritečie každý mesiac o 10,34 eur viac ako na účet sporiteľa vo Finaxe kvôli chýbajúcemu odvodovému oslobodeniu príspevkov zamestnávateľa do Finaxu. Celkovo tak sporiteľ v 3. pilieri získa väčšie vklady, konkrétne o 3 723 eur viac za 30 rokov.

Napriek tomu sa výrazne vyššie zhodnotenie portfólia Finaxu postará o väčšiu nasporenú sumu v dôchodkovom veku, a to až o viac ako 20 tis. eur.

Platí, čím dlhší horizont na dôchodkovom sporení máte, tým vám Finax prinesie viac ovocia. V prvých rokoch sporenia sa prejavuje vyšší čistý príspevok zamestnávateľa pri 3. pilieri, teda aj hodnota účtu v ňom je zo začiatku vyššia.

Hodnota účtu v 3. pilieri však prevyšuje stav sporenia vo Finaxe len 5 rokov v prípade týchto porovnávaných alternatív. Už po piatich rokoch zhodnotenie modelovaného portfólia Finax zatieni benefit vyššieho čistého príspevku zamestnávateľa.

Následné pokračujúce zhodnocovanie úspor počas výplatnej fázy a oslobodenie výnosov od dane vedú v konečnom dôsledku k viac ako dvojnásobne vyššiemu modelovanému dôchodku z účtu vo Finaxe oproti 3. pilieru.

Upozorňujeme, že podstupované riziko vo fáze poberania dôchodku v prípade výplatného fondu NN a portfóliá Finax sa nezhoduje. V prípade Finaxu je diametrálne vyššie (4. riziková trieda podľa SRRI, kým v prípade NN sa bavíme o 1.), čiže neporovnávame rovnaké nástroje.

Dôvod je však prozaický. V príklade ide o zdokladovanie chybného nastavenia výplatnej fázy 3. piliera, ktorá pripravuje všetkých sporiteľov o významnú časť potenciálneho dôchodku. Početné štúdie potvrdzujú ako ideálny dlhodobý výplatný nástroj práve portfólio zložené zo 60% akcií a 40% dlhopisov.

Celkové inkasované dôchodky vo Finax sporení predstavujú viac ako 108 tis. eur (výnos 85,5 tis. eur za 45 rokov), kým v prípade 3. piliera sa bavíme o vyplatenej penzii v objeme len viac ako 50 tis. eur (výnos necelých 24 tis. eur a zaplatené dane 5,6 tis. eur).

V prípade 3. piliera je sporiteľovi na dôchodku vyplatená dokonca nižšia suma, ako si počas sporiacej fázy našetril vplyvom zdaňovania dávok.

Každý z nás uvíta doplnkový dôchodok 600 eur mesačne namiesto 280 eur.

Nasledujúci obrázok naznačuje, aký dôchodok umožňuje Finax Inteligentné renta vyplácať z nasporenej sumy. Ak by sporiteľ chcel vyčerpať majetok na účte počas horizontu, bol by si schopný vyberať v prvom roku 523 eur mesačne. 

V prípade renty zvyšujeme výplatu z portfólia každý rok o 2%, aby bol pokrytý rast cenovej hladiny (inflácia). V poslednom 15. roku dôchodku tak sporiteľ dostáva mesačný dôchodok 704 eur. 

V tabuľke vyššie porovnávajúcej dôchodok z 3. piliera a z Finaxu je uvedená priemerná hodnota dôchodku počas 15 rokov. Celková suma vyplatených príjmov sporiteľa v tabuľke sa zhoduje s modelom renty v obrázku zo stránky.

Finax renta v porovnaní s 3.pilierom | Finax.eu

Modelovaný príklad 2 – NN Rastový príspevkový vs. Finax len príspevky zamestnávateľa

Druhý príklad sa riadi presne rovnakými predpokladmi ako predchádzajúci, akurát na dôchodok sporiteľovi šetrí len jeho zamestnávateľ, teda zamestnanec si neposiela na účet žiadne prostriedky. Na účet v 3. pilieri každý mesiac príde suma 38,88 eur a do Finaxu 28,54 eur. Výsledky sporiacej a výplatnej fázy a ušetrené dane - 3.pilier NN a Finax | Finax.eu

Percentuálny rozdiel v nasporenej sume i vo vyplatenom dôchodku je v tomto prípade zákonite menší, keďže rozdiel v príspevkoch je percentuálne výraznejší. No i tak benefity Finax zamestnaneckého programu prevážia odvodovú úľavu aj v prípade, kedy na doplnkové dôchodkové sporenie účastníka prispieva len zamestnávateľ.

Modelovaný príklad 3 – indexové fondy vs. Finax len príspevky zamestnávateľa

Aby sme 3. pilieru nekrivdili, na záver uvedieme príklad, v ktorom by mal portfóliá Finaxu na poli dôchodkových sporení vyzvať najsilnejší súper. V uplynulých dvoch rokoch sa v ponuke doplnkových dôchodkových spoločností objavili indexové fondy, na ktorých sú postavené aj portfóliá Finaxu.

Kombinácia menších odvodov z príspevkov zamestnávateľa a dosahovania trhových výnosov je skutočnou výzvou aj pre Finax.

Netreba však zabúdať na vyššie poplatky vo fondoch 3. piliera, ktoré dozaista výkonnosť jeho indexových fondov znížia (poplatok z výnosu). Rovnaký efekt bude mať daňová povinnosť sporiteľa a veľa cenných rokov výkonnosti uberie oklieštená výplatná fáza s negatívnym dopadom na celkové zhodnotenie.

Zatiaľ indexový fond nájdeme v portfóliu d.d.s. NN Tatry – Sympatia a AXA d.d.s. Oba fondy sú primárne postavené na svetovom akciovom indexe MSCI World doplnenom o akcie rozvíjajúcich sa trhov.

Fondy majú zatiaľ veľmi krátku históriu, ktorá ani zďaleka nepostačuje pre porovnanie, preto sme zatiaľ nútení použiť index MSCI World pre namodelovanie potenciálnych výsledkov sporenia v indexových fondoch 3. piliera.

Výkonnostne nateraz počas existencie týchto dvoch fondov oba porážame výnosmi 100% akciových portfólií našich klientov ako bolo uvedené v druhej časti porovnania.

Predpoklady príkladu 3:

 • počítame len s príspevkom zamestnávateľa, ako bol uvedený v príkladoch 1,
 • zamestnanec si v tomto príklade neprispieva na dôchodkové sporenie,
 • platia všetky podmienky príkladu 1, pokiaľ tu nie je uvedené inak,
 • sporiaca fáza trvá 31 rokov a 9 mesiacov (12/1987 až 9/2019), počas ktorých disponujeme dátami indexu a na ktorých máme namodelované portfóliá Finaxu, čo je aj dôvodom výberu tohto horizontu,
 • výplatná fáza pokrýva 15 rokov, 
 • sporiacu fázu vo Finaxe predstavuje modelovaný vývoj 100% akciového portfólia od 12/1987 do 9/2019, výplatná fáza je postavená na Inteligentnej rente a predpokladanom zhodnotení portfóliá 60/40 (5,97% p.a.),
 • vývoj indexového fondu 3. piliera je modelovaný na základe indexu MSCI World Net Total Return (EUR) od 12/1987 do 9/2019, z ktorého je strhávaný poplatok za správu 1,2% p.a. na mesačnej báze a rovnako je každý mesiac účtovaný poplatok za výkonnosť, ak naň vzniká nárok podľa podmienok príspevkových fondov 3. piliera (10% zo zisku pri dosiahnutí novej najvyššej úrovne),
 • pre výplatnú fázu 3. piliera je v tomto príklade opäť použitý Výplatný d.d.f. NN Tatry – Sympatia a jeho výkonnosť, ako bolo uvedené v príklade 1.

Vývoj indexu MSCI World a portfólia Finax | Finax.eu

Ako už naznačuje graf indexu MSCI World vrátane reinvestovaných dividend, jeho dlhodobá výkonnosť je slabšia ako nášho modelovaného 100% akciového portfólia. Keď odrátame poplatky za správu a 10% zo zisku dostávame sa na čistú výkonnosť 6,08% p.a.

Výsledky 3.piiera na základe MSCI World v porovnaní s Finaxom| Finax.eu

Aj v prípade modelovaného indexového fondu Finax poráža 3. pilier. Rozdiel v celkovom vyplatenom dôchodku je v tomto prípade samozrejme najmenší.

Pri indexových fondoch 3. piliera modelovaných na vývoji indexu MSCI World Net Total Return počas uplynulých 32 rokov trvalo takmer 19 rokov, kým hodnota účtu vo Finaxe prekonala hodnotu majetku v 3. pilieri, teda kým nižšie poplatky a vyššie zhodnotenie prevážili efekt odvodového oslobodenia príspevkov zamestnávateľa.

Záver

Pre zjednodušenie sme porovnali len fondy jednej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Výkonnostne sa však riešenia ostatný troch alternatív nelíšia. Aj tieto trpia rovnakými zákonnými a riadiacimi nedostatkami ako zdaňovanie príjmov, nízke výnosy a obmedzená výplatná fáza.

Naše prepočty rátali so sporiacou fázou 30 rokov, resp. necelých 32 rokov a výplatnou fázou trvajúcou 15 rokov. Vo všetkých prípadoch kompletné riešenie doplnkového dôchodku Finaxu prekonalo alternatívu v podobe 3. piliera.

Ak má sporiteľ dlhší horizont, ako je uvedený v príkladoch, rozdiely v prospech Finaxu by boli ešte pomerovo väčšie. Sporenie vo Finaxe sa oplatí viac už pri horizonte sporenia 20 rokov.

Obrovským benefitom, ktorý Finax prináša zamestnávateľom, je možnosť zaviazať si pracovníka na odpracovanie určitého počtu rokov, po ktorých sa mu nasporený majetok uvoľní a zamestnanec s ním môže následne nakladať podľa vlastného uváženia.

3. pilier je skvelá myšlienka, ktorú Slovensko potrebuje. Štátny dôchodkový systém dlhodobo nevydrží. Práve 2. a 3. pilier zabezpečenia dôchodkov mali potenciál adresovať penzijný problém. Žiaľ, ako sme ukázali v troch blogoch, minuli cieľ a k účinnosti im chýba pár detailov.

Finax sú riadené portfóliá postavené na jednoduchom kopírovaní trhu s aktívnym rebalansingom. Ide však o lacnejšie riešenie, ktoré využíva podporu štátu pre rozvoj kapitálového trhu vo forme daňového oslobodenia príjmov. A len vďaka týmto pár faktorom dokáže poraziť štátom sponzorovaný 3. dôchodkový pilier.

Riešenia na podporu a zefektívnenie 3. piliera sú rovnako jednoduché. Stačí zvýšiť konkurenciu, znížiť poplatky, zaviesť indexové fondy, natlačiť sporiteľov do dynamických investícií, liberalizovať výplatnú fázu a slovenské dôchodky si prilepšia.

Pokiaľ však nie je politická vôľa, Finax prináša účinnejšiu alternatívu, ktorá vám ponúka vyššie zhodnotenie a vyšší dôchodok.

Ak vám nie sú vaši zamestnanci, ich penzie a váš dôchodok ukradnuté, ak im chcete ponúknuť skutočne cenný dlhodobý benefit a chcete si ich zaviazať na dlhšiu dobu, určite sa na nás obráťte a radi vám objasníme detaily zamestnaneckého programu.

Stačí málo, aby aj váš život na dôchodku bol bohatší a plnohodnotnejší.

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Naplánujte si 15-minútový hovor zdarma

Pomôžeme Vám začať a dozvedieť sa viac o Finaxe.


Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon