Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Prvé výsledky renty – získajte z vášho majetku maximum

Na príklade skutočného účtu nášho klienta využívajúceho služby Inteligentnej renty vám ukážeme, ako tento produkt funguje. Odhalíme vám, či sa naše očakávania ohľadom renty napĺňajú a aký bol doterajší vývoj výplatného portfólia. Zistite, čo vám renta ponúka a ako ju môže využiť každý, kto si vybudoval dostatočný majetok alebo cieli finančnú nezávislosť a pripravuje sa na dôchodok.

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 14. máj 2021

Finax je od svojho vzniku priekopníkom v správe majetku. Počas našej existencie sme na trh stihli priniesť viaceré unikátne novinky.

Spomedzi nich spomeniem napríklad spopularizovanie a sprístupnenie pasívneho investovania cez fondy ETF širokým masám, jedno z prvých robo-advisory v Strednej Európe, prvé biometrické overenie totožnosti na poli investícií, viaceré unikátne vzdelávacie formáty a iné. 

Medzi inováciami z dielne Finaxu nájdeme aj výplatné portfólio Inteligentná renta

Stredoeurópania ešte len objavujú čaro investovania. Z tohto titulu sa väčšina investorov nachádza vo fáze budovania majetku. Počet rentierov je v regióne V4 stále nízky v porovnaní so západnými krajinami.

Záznam z webinára o Inteligentnej rente:


Čo je Inteligentná renta?

Finax neponúka skvelé riešenie len pre akumulovanie bohatstva, ale už dnes v našich službách nájdete aj unikátny produkt pre druhú fázu investičného cyklu každého človeka – užívanie vybudovaného majetku. 

K tomu práve slúži produkt Inteligentná renta, ktorá zabezpečuje efektívne postupné čerpanie vybudovaného majetku pri jeho pokračujúcom zhodnocovaní. Renta generuje z majetku príjem, ktorý má slúžiť na pokrytie životných výdavkov vás alebo vašich rodinných príslušníkov.

Inteligentná renta je investičné riešenie, ktoré každý mesiac vyplatí klientovi nastavenú sumu, časť portfólia. Jej výhody oproti iným rentierskym alternatívam spočívajú hlavne vo:

  • vyššom dlhodobom výnose, 
  • presne nastavenom riziku a široko rozloženom portfóliu (diverzifikovanom, zníženom riziku), 
  • nízkych nákladoch, 
  • daňovom oslobodení po jednom roku pre slovenských daňových rezidentov, 
  • nulovej potrebe starostlivosti alebo administratívy zo strany samotného rentiera,
  • presnom nastavení výplatného plánu podľa preferencií rentiera z pohľadu budúceho vyčerpania alebo zachovania majetku, určenia maximálneho možného výberu, vypínania výplaty pri nepriaznivom trhovom vývoji a pod.

Renta je produkt určený ľuďom, ktorí majú svoj aktívny pracovný život za sebou a negenerujú už príjmy z podnikania alebo zamestnania. No majú vybudovaný majetok, z ktorého chcú v ďalšej fáze života žiť a poberať tzv. pasívny príjem

Finax spustil Inteligentnú rentu v závere jesene roka 2019, čiže dnes už má za sebou 1,5-ročnú históriu. Rovnaké skúsenosti majú s rentou naši klienti.

Práve na príklade skutočného klienta sa pozrieme, ako renta funguje a či bola doposiaľ schopná dodať, čo sme sľubovali a čo nám ukázali historické modely. Zároveň vám na konkrétnom reálnom príklade ukážeme, o čo v rente ide, čo je jej cieľom a čo s ňou možno dosiahnuť. 

Práve rentierske portfólio by malo byť konečným cieľom každého investora, ktorý si buduje majetok alebo sa pripravuje na dôchodok, čiže táto téma sa dotýka všetkých inteligentných investorov.

Nechajte vaše peniaze zarábať 

Vyskúšajte lacné pasívne investovanie bez daní.


Príklad najstaršieho klienta v portfóliu Inteligentnej renty

Prvý klient si otvoril účet Inteligentnej renty krátko po jej spustení v novembri roku 2019. Rentu si želal vyplácať hneď od začiatku, akurát kvôli daňovým aspektom posunul prvú výplatu na január roka 2020.

Klient si zvolil portfólio 50% akcie a 50% dlhopisy (algoritmus mu podľa investičného profilu maximálne povolil portfólio 60/40). Na účet vložil 50 tis. eur. Na úvod si nastavil pravidelnú rentu 169 eur mesačne vyplácanú po dobu 45 rokov, čo predstavuje ročný výber 4,06% vloženej investície.

Renta umožňuje viaceré kombinácie automatického nastavenia podľa preferencií investora. V tomto prípade klientovi nevadí na konci horizontu mať menšiu zostatkovú hodnotu účtu, ako bol vklad, a želá si pri výraznejšom poklese akciových trhov dočasne znížiť výšku vyplácanej renty.

Nasledujúci graf znázorňuje vývoj hodnoty rentierskeho účtu tohto klienta od konca novembra roku 2019 do 10. mája 2021 a výšku pravidelných výplat. 

Upozornenie: Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní. Portfólio klienta, na ktorého príklade sú prezentované výsledky rentového portfólia, nemusí byť pre vás vhodné.

Z grafu je zreteľné aj spomínané zníženie pasívneho príjmu z portfólia o štvrtinu v dôsledku poklesu akciovej zložky v marci minulého roka. Renta sa po zmiernení straty akciovej zložky vrátila na pôvodnú úroveň 169 eur hneď v nasledujúcom mesiaci po jej znížení. 

 Vývoj hodnoty portfólia prvého rentiera vo Finaxe | Finax.eu

Od začiatku tohto roka došlo k zvýšeniu vyplácaného príjmu klienta o 2% na 172,38 eur mesačne. Inteligentná renta má nastavený automatický mechanizmus každoročného rastu výplaty. Dôvodom a cieľom tejto funkcie je zohľadnenie vyšších cien (inflácie), teda zachovanie kúpnej sily príjmu rentiera. 

Nasledujúci graf priamo z prehľadu účtov klienta zo 14.5.2021 krásne ilustruje vývoj portfóliá a vyplácanú rentu, ktorá sa premieta do čistých vkladov. Tie sú pravidelne znižované o vyplatenú rentu z portfólia.

  Skútočný vývoj účtu reniera Finax | Finax.eu 

Za viac ako 1,5 roka je hodnota účtu po pravidelných mesačných výplatách renty presahujúcich 4% p.a. a prekonaní najväčšieho poklesu akciového trhu od finančnej krízy vyššia voči počiatočnému vkladu o 2134 eur (4,27%, údaje k 10.5.2021). 

Od začiatku investície klient dostal vyplatenú rentu 14-krát v celkovej výške 2678,65 eur.

  Skútočný vývoj účtu reniera Finax | Finax.eu 

Vývoj unikátneho výplatného portfólia skutočného klienta jasne dokladuje, že Inteligentná renta funguje skvelo a podľa predpokladov. Klient dosiahol kumulovaný výnos presahujúci 9,6% (k 10.5.2021) pri zohľadnení aktuálnej hodnoty účtu a všetkých výplatách renty.

Ideálne riešenie pasívneho príjmu

Výnosy vyváženej stratégie výrazne prevyšujú konkurenčné alternatívy. Navyše sú pri splnení podmienok pre slovenských daňových rezidentov oslobodené od dane. Dlhodobé riziko je značne znížené jeho bezkonkurenčným rozložením medzi tisícky cenných papierov

Inteligentná renta navyše ponúka maximálny komfort – rentier sa o nič nestará. Celé nastavenie plánu v tomto prípade zaberie pol hodinu. 30 minút a o váš dôchodok je postarané na desiatky rokov. Príjem sa automaticky každý rok zvyšuje, aby vaša životná úroveň neklesala.

Náš výskum a očakávania ohľadom renty postavené na intenzívnom spätnom testovaní portfólií a viac ako ročnej príprave boli relevantné. Na väčšie závery a súdy je ešte priskoro, keďže jeden a pol roka je v investovaní krátka doba. No teší nás, že správanie renty otestovala výrazná volatilita, pokles trhov a hodnoty portfólia (v tomto prípade až o -22%). 

Alternatívne podnikové dlhopisy ponúkajú v priemere nižší výnos pri výrazne vyššom riziku (vysoké koncentrované kreditné riziko jedného emitenta). Podobné parametre charakterizujú prenájom nehnuteľností. 

V oboch prípadoch je potrebná pravidelná aktivita rentiera, či už v podobe nákupu nových dlhopisov, platenia daní, údržby nehnuteľností, hľadania nájomníkov a pod.

Začnite investovať už dnes 

Renta – cieľ každého investora

Inteligentná renta sa netýka len privátnych klientov Finax Elite alebo bonitnejších klientov. Pasívny príjem je cieľom každého investora. Väčšina klientov Finaxu sa pripravuje na dôchodok alebo buduje majetok s cieľom získania iného zdroja príjmu. Mnohí cielia dosiahnutie finančnej nezávislosti a slobody (FIRE).

Každý z nás by mal poznať budúce možnosti a vedieť, čo bude nasledovať po dosiahnutí investičných cieľov, teda čo neskôr spravíme s nahromadeným majetkom. Nikto z nás nechce vybrať peniaze z investícií, presunúť ich na bankový účet a míňať. Chceme majetok naďalej zhodnocovať a postupne podľa možností čerpať.

Práve rentou efektívne ošetrujeme fázu čerpania majetku. Obrovskou výhodou rentierskeho portfólia Finaxu je pokračujúce zhodnocovanie majetku aj počas jeho spotreby, čo vám umožní počas 20 rokov z neho získať dvojnásobne viac v porovnaní s našetrenou sumou pri odchode do dôchodku.

  Skútočný vývoj účtu reniera Finax | Finax.eu 

Na príklade konkrétneho rentiera vidíme, že finančná nezávislosť alebo len lepší dôchodok sú dosiahnuteľné pre každého, kto nemíňa celý svoj príjem, ale časť z neho presmeruje do tvorby majetku. 

Zároveň vám chceme ukázať, ako by to mohlo fungovať a vyzerať, keď sa rozhodnete užívať si vybudovaný majetok. Veríme, že Inteligentnou rentou vám ponúkame atraktívnu víziu vašej zabezpečenej budúcnosti.

V tomto článku sa dozviete, čo je Inteligentná renta a aké sú jej výhody voči iným investičným nástrojom využívaným na generovanie pravidelného príjmu.

V tomto článku zistíte, ako presne funguje renta, ako si ju zriadiť a nastaviť.

Ako si otvoriť Inteligentnú rentu?

Klienti Finaxu si môžu Inteligentnú rentu otvoriť jednoducho po prihlásení sa do účtu kliknutím na tlačítko Otvoriť nový účet. Ak ešte nie ste našim klientom, začnite založením účtu s cieľom Inteligentná renta.

Prípadné otázky vám radi zodpovieme mailom na client@finax.eu alebo na telefónnom čísle 02/2100 9985.


Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon