Finax Blog

Informacje, które pomogą Ci właściwie inwestować

Finax a inwestowanie ESG

Inwestowanie ESG, czyli inwestowanie zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, odgrywa coraz większą rolę na rynku kapitałowym. Inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na czynniki pozafinansowe - takie jak oddziaływanie spółek na środowisko i społeczeństwo oraz ich ład korporacyjny - zarówno ze względów etycznych, jak i z powodu potencjalnego wpływu tych czynników na przyszłą kondycję i wyniki spółek. A jaki jest stosunek Finax do inwestycji opartych na kryteriach ESG? Czy za naszym pośrednictwem można inwestować w sposób społecznie odpowiedzialny?

Klaudia Sibielak | Szkoła inwestowania | 29. lipca 2021

Według danych Deloitte, już ponad jedną trzecią wszystkich aktywów finansowych na świecie zarządzają managerowie, którzy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych wykorzystują dane dotyczące zrównoważonego rozwoju. Działalność spółek w tym zakresie oceniana jest za pomocą wskaźników ESG, których badaniem zajmują się profesjonalne agencje ratingowe. Sama nazwa ESG jest akronimem wyrazów Środowisko (Environment), Społeczeństwo (Society) i Ład korporacyjny (Governance), czyli czynników, w oparciu o które tworzone są ratingi.

Finax a inwestowanie esg | Finax.eu

Środowisko

E, czyli obszar środowiskowy, obejmuje m. in.:

 • ślad środowiskowy (w tym ślad węglowy),
 • efektywność energetyczną,
 • zużycie wody,
 • traktowanie zwierząt,
 • wpływ na bioróżnorodność
 • gospodarkę odpadami.

Kwestie te wpływają na sytuację finansową spółki na dwa sposoby: nadmierna eksploatacja niezbędnych dla spółki surowców naturalnych może prowadzić do wzrostu ich cen lub kosztów pozyskiwania, a niedostosowanie się spółki do powstających regulacji środowiskowych może narazić je na dodatkowe kary lub wysokie koszta szybkiej transfromacji.

Społeczeństwo

S, czyli obszar społeczny, obejmuje m. in.:

 • ochronę konsumentów,
 • ochronę danych osobowych i prywatności,
 • prawa człowieka,
 • standardy zatrudnienia i bezpieczeństwo pracy,
 • politykę różnorodności,
 • wpływ wywierany na społeczeństwo.

Czynniki te wpływają na kondycję przedsiębiorstwa w trzech podstawowych aspektach: relacji z klientami, relacji z pracownikami oraz relacji biznesowych. Przestrzeganie dobrych standardów współpracy z podmiotami zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz spółki, umożliwia zbudowanie trwałych relacji oraz szybszy rozwój w oparciu o lojalność oraz zaufanie.

Ład korporacyjny

G, czyli ład korporacyjny spółki, obejmuje m. in.:

 • prawa akcjonariuszy (udziałowców),
 • przejrzystość podatkową,
 • politykę antykorupcyjną,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • audyty dostawców,
 • zarządzanie ryzykiem.

Ład korporacyjny ma wpływ na atrakcyjność rynkową spółki, dzięki czemu jego przestrzeganie ułatwia pozyskiwanie finansowania oraz zwiększa wiarygodność spółki.

Na rynkach uruchamiane są także specjalne indeksy ESG, które odzwierciedlają wyniki wybranych grup spółek zaangażowanych w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem, takich jak elektromobilność czy czysta energia. W 2019 r. na rodzimej GPW uruchomiony został indeks WIG-ESG, który koryguje wagi spółek o wyniki jednego z rankingów ESG oraz ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Inwestowanie ESG oznacza branie pod uwagę czynników pozafinansowych na etapie selekcji oraz faworyzowanie tych spółek czy projektów, które biorą odpowiedzialność za wpływ, jaki wywierają na otoczenie. Inwestować ESG można jednak na wiele sposobów. Do podstawowych należą selekcja pozytywna, oznaczająca wybieranie najlepiej wypadających w tym zakresie podmiotów, oraz selekcja negatywna, czyli odrzucanie spółek, które podejmują nieakceptowalną przez nas działalność. W przypadku selekcji pozytywnej inwestować będziemy zatem np. wyłącznie w spółki, które dobrze wypadają w ratingach ESG (czyli m. in. dbają o minimalizację szkodliwych emisji, prawa pracownicze czy przejrzystość podatkową), a w przypadku selekcji negatywnej zrezygnujemy z inwestycji w spółki takie jak np. koncerny tytoniowe, spółki testujące swoje produkty na zwierzętach czy największych emitentów CO2. Popularnością cieszy się jednak również m. in. podejście tematyczne, czyli inwestowanie w konkretne branże wspierające zrównoważony rozwój (np. elektromobilność czy produkcja czystej energii).

Ocena instrumentów giełdowych przez pryzmat zrównoważonego rozwoju pozwala inwestorom nie tylko dokonać wyborów zgodnych z ich sumieniem, ale także lepiej oszacować potencjał i możliwości wzrostu oraz określić ryzyka związane z inwestycją w wybrane aktywa. Przez wiele lat inwestorzy, chcąc lokować swój kapitał w spółki działające zgodnie z zasadami ESG, musieli liczyć się niższymi stopami zwrotu. Ten trend odwrócił się jednak już kilka lat temu - głównie ze względu na głębokie zmiany społeczno-gospodarcze, jakie zachodzą w odpowiedzi na wyzwania związane z kryzysem klimatycznym. Uruchamiane są liczne fundusze ukierunkowane na transformację ekologiczną przedsiębiorstw, a także wzrasta świadomość społeczna w zakresie wpływu globalnych firm na środowisko, co przekłada się nie tylko na zachowania konsumenckie, ale i dodatkową presję z ich strony. Inwestowanie ESG cieszy się szczególną popularnością wśród pokolenia tzw. millenialsów, dla których wyjątkowo istotne jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Wielu z nich - mając obecnie 20-40 lat - właśnie znajduje się na etapie, w którym zaczyna swoją przygodę z inwestowaniem. W efekcie, do spółek przyjaznych ESG napływa coraz więcej środków, co pozwala im na dodatkowy rozwój i zwiększa stopy zwrotu. Zgodnie z raportem opublikowanym w 2020 r. przez CFA Institute, 50% badań akademickich wykazało pozytywną zależność pomiędzy wpływem ESG a stopami zwrotu, a istnieniu negatywnego wpływu zaprzeczyło aż 90%. Przewiduje się również, że w kolejnych latach znaczenie analizy ESG na rynkach finansowych będzie wyłącznie wzrastać.  

Jeżeli zatem chcecie poznać odpowiedź na pytanie, jak w tym aspekcie wypada Finax - dziś zdecydowaliśmy się to sprawdzić.

Badanie wskaźnika ESG dla portfela 100:0 Finax

Chcąc dowiedzieć się, jak w kontekście zrównoważonego rozwoju wypadają spółki, których akcje znajdują się w portfelach Finax, postanowiliśmy przyjrzeć się portfelowi Finax 100% akcji. Aby wyliczyć wskaźnik ESG całego portfela musieliśmy w pierwszej kolejności zbadać, jak oceniane są poszczególne ETF-y wchodzące w jego skład, a następnie uwzględnić ich wagę, czyli procentowy udział w składzie portfela.

Finax a inwestowanie esg | Finax.eu

W powyższej tabeli możesz zobaczyć, z jakich funduszy złożony jest portfel Finax 100% akcji oraz jaką część w tym portfelu stanowi każdy z nich. Aby zachować spójność obliczeń, wagi poszczególnych ETF- ów skorygowaliśmy o udział gotówki w portfelu.

Analizę przeprowadziliśmy z wykorzystaniem danych na dzień 9 lipca 2021 r., opublikowanych przez firmę Refinitiv (dawniej Thomson Reuters Financial & Risk), która mierzy wskaźniki E, S i G m. in. dla funduszy ETF w oparciu o autorską metodykę Refinitiv ESG Company Scores, a uzyskiwane wyniki aktualizuje regularnie co dwa tygodnie.

Finax a inwestowanie esg | Finax.eu

Zgodnie z metodyką Refinitiv ESG Company Scores, portfel Finax 100% akcji uzyskał ocenę 63,14 w skali 1-100, gdzie 100 oznacza wynik najlepszy z możliwych. Spośród trzech czynników składających się na uzyskany wynik najlepszą ocenę uzyskaliśmy w kategorii Społeczeństwo, otrzymując 67,22 punkty. Nieco niżej uplasowaliśmy się pod względem ładu korporacyjnego, gdzie nasz portfel uzyskał ocenę 61,47, oraz wpływu na środowisko, z wynikiem 57,99. Jeżeli chodzi o różnice pomiędzy ETF-ami w naszych portfelach, obyło się bez zaskoczeń. Spośród naszych ETF-ów najlepiej pod względem ESG wypadł DWS Stoxx Europe 600 UCITS ETF (DR) 1C, odzwierciedlający wyniki dużych firm europejskich, najgorzej zaś SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF, naśladujący małe spółki ze Stanów Zjednoczonych.

Zgodnie z interpretacją autorów metodyki portfel Finax 100:0 znalazł się w trzecim kwartylu, co oznacza, że osiąga względnie dobre wyniki ESG, a spółki, do których trafiają pieniądze inteligentnych inwestorów, zachowują ponadprzeciętny stopień przejrzystości w publicznym raportowaniu istotnych danych ESG. Nasz wynik jest zatem zbliżony do ETF-ów takich jak Vanguard Total World Stock Index Fund;ETF, który uzyskał 66 punktów, czy iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) z wynikiem 68 punktów.

W Finax oferujemy również specjalne fundusze ETF ESG

To jednak nie wszystko. W ramach Finax Elite - specjalnej usługi dla klientów Finax, których skumulowana wartość zarządzanych aktywów całego gospodarstwa domowego w Finax przekracza równowartość 100 000 EUR – nasi klienci mają możliwość dostosowania swojego portfela do własnych preferencji, wybierając spośród 30 funduszy ETF, wśród których znajdują się aż cztery różne fundusze ETF oparte na indeksach ESG:

 • iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF (SNAW.DE), który opiera się na indeksie odzwierciedlającym wyniki liderów w zakresie niskich emisji CO2 i zgodnie z metodologią ESG Company Scores uzyskał 68 punktów;
 • iShares Global Clean Energy UCITS ETF (IQQH.DE), oparty na indeksie składającym się ze spółek związanych z czystą energią, który zdobył 53 punkty;
 • iShare Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE), którego indeks bazowy złożony jest ze spółek z branży wodnej, z ratingiem ESG Company Scores na poziomie 61;
 • iShares Electric Vehicles & Driving Technology UCITS ETF (IEVD.DE), bazujący na indeksie związanym z elektromobilnością, z wynikiem 67 punktów.

Przeczytaj więcej o o usłudze Finax Elite.

Wnioski

Wiemy, że zrównoważony rozwój jest dla wielu z Was ważnym aspektem – wśród klientów Finax znaczną część stanowią tzw. millenialsi, którzy szczególnie wysoko cenią m. in. troskę o środowisko, co potwierdzają nie tylko nasze obserwacje, ale i badania. Być może sami zastanawialiście się już nawet nad inwestowaniem ESG.

Warto wiedzieć jednak, że - jak podaje „Wall Street Journal” - fundusze ETF skoncentrowane na ESG charakteryzują średnio o 43% wyższe opłaty za zarządzanie niż w przypadku standardowych ETF-ów – tymczasem ich ratingi często nie różnią się znacznie między sobą.

W Finax kierujemy się filozofią naśladowania rynku, a zatem nasze portfele maksymalnie odzwierciedlają rzeczywistą strukturę rynkową. Wierzymy jednak, że z biegiem czasu presja, jaką na zachowania spółek wywierają m. in. millenialsi sprawi, że nadal odzwierciedlając rynek, nasze portfele będą wypadać w zakresie ESG jeszcze lepiej – bo cały rynek stawać się będzie coraz bardziej zrównoważony.

Pozostajemy jednak otwarci na Wasze potrzeby naszych klientów. Jeżeli interesuje Was inwestowanie koncentrujące się na ESG, dajcie nam o tym znać!

Klaudia Sibielak
Klaudia Sibielak
Branch Coordinator
Słowa kluczowe
ESG | Inwestowanie | inwestowanie
Udostępnij artykuł
| |

Najczęściej czytane artykuły

26. lipca 2022

6 rad, których możesz nauczyć się od bogatych ludzi

Prawie 80% bogatych ludzi zbudowało swój majątek od podstaw. Juraj Hrbatý jest jednym z nich. Nie odziedziczył swojej fortuny, ale zapracował na nią. Wciąż trzyma jednak głowę nisko i nie trwoni pieniędzy. Poznaj kilka rad od założyciela Finax, które mogą pomóc Ci poprawić i Twoją finansową przyszłość.

Czytaj więcej
16. grudnia 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Czytaj więcej
27. września 2022

Co to procent składany i jak pomoże ci stać się bogatym?

„Procent składany to ósmy cud świata. Kto to rozumie, zarabia, a ten kto nie, ten płaci.” – to słynne zdanie autorstwa Alberta Einsteina. Procent składany z biegiem czasu przyspiesza wzrost wartości Twoich oszczędności i inwestycji. Z drugiej strony, z czasem powiększa również Twoje zadłużenie.

Czytaj więcej
Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipca 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Czytaj więcej
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon