Finax Blog

Informacje, które pomogą Ci właściwie inwestować

Wszystko, co należy wiedzieć o rynku obligacji

Zawiły świat obligacji może być mylący dla tych, którzy nie są zaznajomieni z jego funkcjonowaniem, ale oferuje ważny wgląd w szerszy system finansowy. W ciągu ostatnich kilku lat rentowności obligacji znajdowały się w naprawdę burzliwej fazie, z ogromnymi wahaniami, które sprawiły, że nawet doświadczeni inwestorzy drapali się po głowach. Niniejszy artykuł rzuca światło na szaloną historię rentowności obligacji w ostatnich latach.

Emilio Gučec | Finanse osobiste | 20. listopada 2023

Panika w marcu 2020 roku

Nasza historia rozpoczyna się w marcu 2020 roku, kiedy pandemia zepchnęła nasz świat w otchłań niepewności. W tych niezwykłych czasach na rynku obligacji wydarzyło się coś bezprecedensowego. Rentowność 30-letnich obligacji spadła poniżej 1%, do najniższego poziomu w historii.

To historyczne wydarzenie było wynikiem powszechnych obaw przed deflacją i zbliżającym się widmem kolejnego "Wielkiego Kryzysu". Obawiając się tego, ludzie na całym świecie zaczęli w panice kupować obligacje rządowe.

Stany Zjednoczone podążyły drogą Europy i Japonii, a inwestorzy zaczęli przewidywać, że rentowność amerykańskich pożyczek rządowych może również spaść poniżej zera.

Rekordowo niskie rentowności i ogromny popyt na bezpieczeństwo są głęboko powiązane z blokadami i całkowitym zamknięciem gospodarek na całym świecie.

Wszystko, co należy wiedzieć o rynku obligacji | Finax.eu

Uwaga: rentowność obligacji w maju 2020 r.

Zmiana nastrojów

Po zakończeniu pandemii obawy o deflację zostały szybko zastąpione obawami o inflację z powodu ekstremalnych bodźców rządowych, silnej gospodarki i konsumpcji, wojny na Ukrainie i zakłóconych łańcuchów dostaw.  Stopy inflacji w gospodarkach rozwiniętych osiągnęły dwucyfrowy poziom po raz pierwszy od ponad czterech dekad. Gwałtowny wzrost cen wymagał równie agresywnej reakcji ze strony banków centralnych.

Świat był świadkiem najbardziej gwałtownego wzrostu stóp procentowych we współczesnej historii, co oczywiście nie mogło pozostawić wrażliwych rynków obligacji bezczynnie. W wyniku radykalnego zacieśnienia polityki banków centralnych obligacje stały się znacznie przewartościowane.

Ten nowy trend jest wyraźnie widoczny na rynku długoterminowych rządowych papierów wartościowych, które w przeszłości stanowiły oazę bezpieczeństwa dla inwestorów. Dziś jednak jesteśmy świadkami zmiany nastrojów.

Rentowność 30-letnich obligacji skarbowych skoczyła do poziomu powyżej 5% (po raz pierwszy od 2007 r.). Wykres pokazuje, że wystarczyło zaledwie kilka lat, by rentowność obligacji wzrosła z historycznie rekordowo niskich poziomów do wieloletnich maksimów.

Wszystko, co należy wiedzieć o rynku obligacji | Finax.eu

Bezprecedensowa bessa na obligacjach o dłuższym terminie zapadalności

Nie ma wątpliwości, że stoimy w obliczu niezwykle istotnego momentu na rynku finansowym, momentu, który zostanie zapamiętany w annałach historii gospodarczej. Jesteśmy świadkami bezprecedensowego, największego wzrostu rentowności obligacji we współczesnej historii. Ten gwałtowny wzrost rentowności obligacji głęboko naznaczył rynki finansowe i otworzył nowy rozdział w ich historii.

Szczególnie interesujące jest to, że to zjawisko nie pojawiło się tylko na chwilę, ale trwa już od 38 miesięcy.

Wszystko, co należy wiedzieć o rynku obligacji | Finax.eu

Spadek ten doprowadził do rekordowych strat dla inwestorów na rynku obligacji. Obecny spadek cen kompleksowego zagregowanego indeksu amerykańskich obligacji skarbowych przekracza 15%.

Jednak ten trudny rozwój sytuacji stanowi również szansę. Historia i dane wyraźnie pokazują nam, że gdy banki centralne zatrzymają cykl podwyżek stóp procentowych, a nawet zaczną je obniżać, obligacje na ogół prawdopodobnie złapią wiatr w żagle i zaoferują inwestorom interesujące zwroty, których nie widziano od ponad 15 lat.

Wcześniejsze wydarzenia i obecne perspektywy dodatkowo podkreślają ważną rolę obligacji w dywersyfikacji portfela i właściwym zarządzaniu ryzykiem w świecie inwestycji. Pomimo obecnego stanu rynku, obligacje pozostają atrakcyjną opcją dla inwestorów.

Jednocześnie jednak podważają one ustaloną teorię inwestowania, która kieruje również regulacjami prawnymi świata inwestycji, podnosząc pytanie, czy obligacje mogą być nadal postrzegane jako konserwatywny instrument odpowiedni dla ostrożnych inwestorów, którzy nie chcą, aby wartość ich aktywów ulegała wahaniom.

Poniższy wykres przedstawia spadki indeksu obejmującego cały amerykański rynek obligacji, w tym obligacje rządowe i korporacyjne o różnych terminach zapadalności. Obligacje doświadczają najgłębszego spadku od co najmniej 1976 roku.

Wszystko, co należy wiedzieć o rynku obligacji | Finax.eu

Efekt domina na obligacjach korporacyjnych 

Zmiany na rynkach obligacji wyraźnie odzwierciedlały klasyczny związek między stopami procentowymi a cenami obligacji. Ten efekt stóp procentowych nie ograniczał się do obligacji rządowych, ale obejmował również obligacje korporacyjne.

Ewolucja rynków obligacji nie ominęła obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym (najwyższym ratingu), tradycyjnie uważanych za bezpieczną i pewną inwestycję. Obecnie obligacje te oferują niezwykle atrakcyjną rentowność na poziomie 6,3% dla dużych amerykańskich korporacji.

Takiego poziomu rentowności nie widziano od czerwca 2009 roku. Liczba ta wygląda jak gwiazda na finansowym niebie i otwiera przed inwestorami nowe perspektywy.

Wszystko, co należy wiedzieć o rynku obligacji | Finax.eu

Wystarczy wyobrazić sobie, że decydując się na zainwestowanie kapitału w obligacje emitowane przez renomowane korporacje, można oczekiwać zwrotu z inwestycji na poziomie 6,3%. W porównaniu z rynkiem, który obserwowaliśmy kilka lat temu, jest to fundamentalna zmiana, która nie tylko przyciąga uwagę inwestorów, ale także zmienia grę dla osób poszukujących bezpiecznych i stabilnych inwestycji.

Jednak wzrost rentowności obligacji korporacyjnych niesie ze sobą również inne obawy. Wyższe stopy procentowe sprawiają, że pożyczki dla firm stają się droższe i komplikują zdolność firm do pozyskiwania kapitału zewnętrznego.

Zapisz się do naszego newslettera


W przyszłości nie można wykluczyć fali bankructw firm o słabych kondycjach finansowych, niskich przychodach i wysokim poziomie zadłużenia, gdy nadejdzie czas spłaty zobowiązań i refinansowania długu. Inwestorzy powinni zatem zachować ostrożność przy podejmowaniu decyzji, komu pożyczyć swoje oszczędności.

Gotówka znów jest królem

Pamiętasz czasy, gdy mawiano, że "gotówka to przeżytek"? Te słowa, przynajmniej tymczasowo, odeszły do lamusa. Krótkoterminowe inwestycje w instrumenty gotówkowe, takie jak amerykańskie 3-miesięczne bony skarbowe, zapewniają obecnie zwrot w wysokości 5,63%, co jest najwyższym poziomem od bardzo dawna.

Jeśli zdecydujesz się zainwestować swoje pieniądze w tę dość bezpieczną i krótkoterminową inwestycję, możesz spodziewać się zwrotów niewidzianych od 2001 roku. Taka stopa zwrotu przynosi znaczącą zmianę w postrzeganiu gotówki jako opcji inwestycyjnej.

Należy pamiętać, że są to papiery wartościowe denominowane w dolarach amerykańskich, więc w tym przypadku inwestor musi również wziąć pod uwagę ryzyko walutowe, które może odciąć dużą część zwrotu lub doprowadzić do całkowitej straty z inwestycji.

Wszystko, co należy wiedzieć o rynku obligacji | Finax.eu

Zwroty z rynku pieniężnego euro na Starym Kontynencie, gdzie stopy procentowe również wzrosły, są również bardzo atrakcyjne, choć nie w takim samym stopniu. Przykładowo, 3-miesięczne niemieckie bony skarbowe oferują obecnie rentowność na poziomie 3,7%.

Inwestorzy zadają sobie teraz pytanie, czy pozostawiać pieniądze na rachunkach bankowych lub terminowych, skoro istnieje tak atrakcyjna opcja.

Postrzeganie gotówki i inwestycji krótkoterminowych szybko się zmienia, otwierając interesujące możliwości. My w Finax również czujemy nastroje rynku, dlatego zaprojektowaliśmy produkt, który odzwierciedla obecne stopy procentowe, będąc w stanie pomnożyć oszczędności w euro, które w przeciwnym razie na koncie bankowym raczej nie przyniosłyby niczego.

Jako alternatywę dla trzymania euro w banku lub w skarpecie uruchomiliśmy nowy produkt, Euro Wkład. To zarządzany portfel inwestycyjny złożony z funduszy ETF rynku pieniężnego, oferujący stabilny wzrost wartości środków. Daje oprocentowanie odzwierciedlające stopę procentową Europejskiego Banku Centralnego.

Nadszedł czas, aby skorzystać ze zmiany rynkowych stóp procentowych i jak najlepiej wykorzystać je dla siebie.

Chcę otworzyć Euro Wkład

 

Od ryzykownych do zyskownych - niezwykły zwrot w obligacjach

Gdy rok 2021 zbliżał się ku końcowi, wielu ekspertów postrzegało obligacje z dużą dozą ostrożności. W tamtym czasie opisywano je jako inwestycje wysokiego ryzyka o ograniczonym potencjale zarobkowym. Jednak w ciągu niespełna dwóch lat sytuacja uległa radykalnej zmianie. Obligacje nagle stały się przedmiotem dużej uwagi i, co ważniejsze, potencjalnie lukratywną inwestycją.

Spójrzmy na wykres, który pokazuje zmiany stóp zwrotu różnych klas aktywów w ciągu niecałych dwóch lat. Wyraźnie pokazuje on, że wszystkie dłużne papiery wartościowe odnotowały znaczące zmiany rentowności w ciągu ostatnich dwóch lat. Mniejszy wzrost odnotowała jedynie stopa dywidendy indeksu S&P 500, która pozostała na niemal niezmienionym poziomie.

Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy znajdują się w znacznie korzystniejszej sytuacji niż w 2021 r., a rynek obligacji nie widział tak korzystnego okresu od 2007 r.

Wszystko, co należy wiedzieć o rynku obligacji | Finax.eu

Podsumowanie

Ta niezwykła finansowa historia rentowności obligacji, od rekordowo niskich poziomów w 2020 r., kiedy świat ogarnął pandemiczny chaos, po dzisiejsze wysokie rentowności, jest nie tylko fascynująca, ale także potwierdza trudną przewidywalność rynków finansowych i podkreśla potrzebę przestrzegania podstawowych zasad inwestowania.

Szansa, jaką dają obecnie obligacje, stanowi niezwykle atrakcyjną opcję, jakiej nie widzieliśmy w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Z pewnością zasługuje ona na naszą uwagę.

Sejsmiczna zmiana na rynkach obligacji podkreśla znaczenie dywersyfikacji naszych inwestycji. Dywersyfikacja inwestycji jest kluczową strategią, która pomaga inwestorom zmniejszyć ryzyko i zwiększyć potencjalne zyski.

Jest to ważne, ponieważ rynki są nieprzewidywalne, a różne rodzaje aktywów reagują na zmiany gospodarcze w różny sposób. Dywersyfikacja pozwala nam lepiej absorbować straty w jednym sektorze przy jednoczesnym zachowaniu potencjału wzrostu i stabilności naszego portfela.

Nie należy również zapominać o odpowiednim horyzoncie czasowym inwestycji, który odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu finansowego. Dłuższy horyzont czasowy pozwala nam lepiej wykorzystać siłę procentu składanego i minimalizuje ryzyko rynkowe czy stopy procentowej.

Oznacza to, że inwestorzy długoterminowi mogą osiągnąć większy wzrost kapitału, ponieważ ich inwestycje mają więcej czasu na wzrost i wyjście z wahań rynkowych. Inwestorzy krótkoterminowi są natomiast często bardziej narażeni na zmienność rynku i mają mniej czasu na odzyskanie płynności.

Najnowszym zjawiskiem rynkowym jest powrót zainteresowania krótkoterminowymi inwestycjami w instrumenty pieniężne.

Chociaż znajdujemy się w tym niestabilnym środowisku rynkowym, wzrost oprocentowania terminowych produktów oszczędnościowych nadal pozostaje w tyle za stopami rynkowymi.

Aby zachęcić banki do podniesienia oprocentowania depozytów walutowych, dla naszych walutowych oszczędności powinniśmy rozważyć na ogół lepsze alternatywy, takie jak krótkoterminowe obligacje z gospodarek rozwiniętych, fundusze ETF powiązane ze stopami procentowymi banku centralnego lub przystępne fundusze pieniężne.

Pamiętajcie, że w Finax właśnie z myślą o walutowej rezerwie finansowej stworzyliśmy Euro Wkład.


Ważne, aby pamiętać, że rynki kapitałowe nieustannie dążą do rozwoju i adaptacji, pomimo wyzwań, które pojawiają się wraz ze zmianami i innowacjami technologicznymi. Kryzysy i skomplikowane sytuacje, niezależnie od ich złożoności, często działały jako bodziec do innowacji i tworzenia nowych możliwości rynkowych.

Uwaga: Wszystkie podane informacje służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie stanowią porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, ani też oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Polski inwestor powinien pamiętać,  że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, także walutowym. 

Emilio Gučec
Emilio Gučec
Business analyst
Słowa kluczowe
Nie znaleziono słów kluczowych
Udostępnij artykuł
| |

Najczęściej czytane artykuły

26. lipca 2022

6 rad, których możesz nauczyć się od bogatych ludzi

Prawie 80% bogatych ludzi zbudowało swój majątek od podstaw. Juraj Hrbatý jest jednym z nich. Nie odziedziczył swojej fortuny, ale zapracował na nią. Wciąż trzyma jednak głowę nisko i nie trwoni pieniędzy. Poznaj kilka rad od założyciela Finax, które mogą pomóc Ci poprawić i Twoją finansową przyszłość.

Czytaj więcej
12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie | Finax.eu
16. grudnia 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Czytaj więcej
27. września 2022

Co to procent składany i jak pomoże ci stać się bogatym?

„Procent składany to ósmy cud świata. Kto to rozumie, zarabia, a ten kto nie, ten płaci.” – to słynne zdanie autorstwa Alberta Einsteina. Procent składany z biegiem czasu przyspiesza wzrost wartości Twoich oszczędności i inwestycji. Z drugiej strony, z czasem powiększa również Twoje zadłużenie.

Czytaj więcej
Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipca 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Czytaj więcej
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon