Finax Blog

Informácie ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Pasívne investovanie vám zarobí viac – čísla a fakty (+záznam z webinára)

Pasívne investovanie s pravidelným rebalansovaním dlhodobo prináša vyššie zhodnotenie. Aby sme overili tento fakt, porovnali sme skutočný vývoj účtov našich klientov a podielových fondov počas uplynulého turbulentného obdobia na finančných trhoch.

Radoslav Kasík | Webináre | 9. apríl 2019

Podcast:

Finax priniesol na slovenský trh efektívnu formu budovania majetku prostredníctvom investičného prístupu zvaného pasívne investovanie. Práve túto stratégiu považujeme za najvýnosnejší spôsob investovania.

Na našich stránkach nájdete množstvo článkov porovnávajúcich výsledky Finaxu a tradičných investičných produktov ako podielové fondy. Toto zhodnotenie výkonností napr. ku koncu roka 2018 vychádza z modelovanej výkonnosti vzorových portfólií Inteligentného investovania.

Finax nedávno oslávil prvé výročie svoje existencie. K dispozícii tak máme prvé skutočné výsledky investícií našich klientov. Reálne dosiahnutá výkonnosť najlepšie potvrdí nami proklamované vyhlásenia, že Inteligentné investovanie je ideálnym miestom pre vaše úspory.

Uplynulý rok na finančných trhoch bol zároveň po dlhšej dobe turbulentnejší a dokonca prvý stratový od finančnej krízy. Rozkolísané trhy ponúkajú vynikajúci priestor pre overenie (ne)schopnosti manažérov podielových fondov predvídať ich smerovanie.

Len 5 mesiacov od októbra 2018 do februára roka 2019, za ktoré sme porovnali výsledky, postačuje na potvrdenie faktu, že pasívne investovanie je výnosnejšie, a na vyvrátenie mýtov o aktívnej správe panujúcich medzi ľuďmi ako napr. ochrana investícií pred poklesmi.

Spracovanie témy, prečo je pasívne investovanie lepšie, sme vám nedávno ponúkli na webinári, z ktorého vychádzajú tieto články a ktorého záznam si môžete pozrieť tu.Čo je pasívne investovanie?

Pod investovaním si drvivá väčšina ľudí predstavuje tzv. aktívnu správu. Ide o veľmi rôznorodý a široký prístup k investovaniu, ktorý zahŕňa tisíce rôznych investičných stratégií s cieľom zarobiť čo najviac, limitovať riziko, poraziť trh alebo ochrániť hodnotu investície pred poklesom.

Zjednodušene znamená riadenie investícií, čiže pravidelné zasahovanie do portfólia, vyberanie nástrojov, cenných papierov, rôznu dobu ich držania, teda aj snahu o načasovanie ich nákupu a predaja, či už samotným investorom alebo manažérom jeho investícií.

Pasívne investovanie, ako napovedá samotný názov, je presným opakom. Do investícií nezasahuje, nepreferuje špecifickú investičnú stratégiu, ani nevyberá cenné papiere. Spravidla investuje do širokého trhu, teda do čo najväčšieho počtu cenných papierov.

Ide o prístup dlhodobého investovania postavenom na filozofii nakúpiť a držať. Úkony obmedzuje len na pravidelné investície (dokupovanie) a na pravidelný rebalansing portfólia.

S detailnejším popisom rozdielov medzi pasívnym a aktívnym investovaním a ich princípmi alebo dôvodov vyšších ziskov pasívneho investovania sa stretnete na viacerých našich stránkach a blogoch.

Prečo sa nedarí portfólio manažérom porážať výnosmi samotné trhy a čo im bráni dosahovať vyššie zhodnotenie, sme vysvetlili v samostatnom blogu Mýty o podielových fondoch (o aktívnej správe majetku).

People

Zvýšte svoje finančné vzdelanie

Finax webináre na vždy zaujímavé témy


Ako sa darí aktívnemu investovaniu v Európe?

Potvrdenie o vyšších a istejších zárobkoch pasívneho investovania ponúka spoločnosť S&P Global, ktorá je prostredníctvom svojej dcéry S&P Dow Jones Indices najväčším tvorcom a poskytovateľom indexov vo svete.

S&P pravidelne ponúka štatistiku SPIVA (S&P Indices versus Active), v rámci ktorej porovnáva výkonnosť aktívne riadených fondov s indexmi S&P. Indexy sú vzorky trhu. Populárna SPIVA teda odhaľuje schopnosť portfóliových manažérov výnosmi prekonávať trh.

Nasledujúca tabuľka ukazuje, aký podiel akciových fondov v Európe zameraných na určitý región poráža indexy reprezentujúce tieto akciové trhy k polovici roka 2018.

Pokiaľ sa sústredíme len na fondy zamerané na kontinenty alebo celý globálny akciový trh a 10-ročný horizont (vyznačené v tabuľke červenými oválmi), zistíme, že ich úspešnosť je skutočne žalostná. Celková vzorka fondov týchto štyroch skupín činí viac ako 3 600 aktívne riadených fondov.

V prípade európskych akcií 87% fondov neprekonalo výnosmi trh, pri akciách rozvojových trhov a svetových akciách až takmer 99% fondov a v prípade amerických akcií necelých 98% fondov nedokázalo na 10 rokoch dosiahnuť výkonnosť vyššiu ako prislúchajúci index.

V priemere tak len každý 20. aktívne riadený fond v Európe orientovaný na väčší svetový región v uplynulých 10 rokoch dokázal prekonať trh. Inak povedané, šanca, že sa vám podarí zainvestovať do fondu, ktorý vám zarobí viac ako pasívne investovanie do trhu, je 1:20.

Pokiaľ by sme štatistiku preniesli do slovenských podmienok, kde nie sú všetky tieto fondy ponúkané a v ktorých sú príjmy z podielových fondov zdaňované, výsledky by boli podstatne horšie a obávame sa, či by vôbec ostalo pár fondov s čistým výnosom nad zhodnotením trhu.

Nechajte vaše peniaze zarábať 

Vyskúšajte lacné pasívne investovanie bez daní.


Ako sa darilo slovenským podielovým fondom voči Inteligentnému investovaniu počas uplynulých turbulentných mesiacov?

Kvalitu aktívnej správy na Slovensku v podobe najpredávanejších podielových fondov sme overili na vývoji ich hodnoty počas piatich mesiacov od septembra minulého roka do tohto februára.  

Vývoj podielových fondov vychádza z ich kurzov NAV zverejnených na internetových stránkach jednotlivých správcovských spoločností. Výkonnosť Finaxu zodpovedá hodnotám účtov našich klientov, teda skutočným portfóliám Inteligentného investovania, ktoré na Slovensku stelesňuje pasívny prístup k správe majetku.

Snažíme sa porovnávať porovnateľné, teda identické investičné riešenia nie len z pohľadu zloženia, ale hlavne z pohľadu rizika. V rámci fondového biznisu sa dnes podľa smerníc EÚ fondy radia do 7 rizikových tried podľa ich volatility (kolísavosti cien). Táto metodika sa nazýva SRRI (Synthetic risk and reward indicator – indikátor syntetického rizika a odmeny).

I keď sa povinnosť kategorizácie fondov nevzťahuje na riadené portfóliá, stratégie Finaxu sme klasifikovali podľa SRRI, aby boli naše porovnania čo najhodnovernejšie. Portfóliá Inteligentného investovania podľa tejto metodiky patria do troch rizikových kategórií: 3. (stratégie s podielom akcií 30% a menej), 4. (stratégie s váhou akcií 40% až 70%) a 5. (stratégie s 80% akcií a viac).

Väčšina akciových podielových fondov predávaných na Slovensku sa radí do 5. alebo 6. rizikovej triedy. Tieto fondy porovnávame s našim 100% akciovým portfóliom, ktoré nesie podľa SRRI, teda dosahovanej volatility rovnaké riziko. Zmiešané podielové fondy zo 4. kategórie sme postavili vedľa portfólia 50:50.

Častou námietkou voči komunikovaným výsledkom Finaxu je ilustrovanie zhodnotenia na modelovanom historickom vývoji portfólií. Porovnanie výkonností reálnych účtov inteligentných investorov vyvráti námietky aj najväčším skeptikom.

Efekt nižších poplatkov, minimalizácie rizika širokou diverzifikáciou, odstránenia ľudského faktora z investovania a nulových daní musí logicky fungovať a zákonite sa prejaviť v podobe vyššieho dlhodobého výnosu, čo vám veľmi radi odprezentujeme.

Akciové podielové fondy vs. Finax 100:0

Najväčším akciovým podielovým fondom na Slovensku je Fond maximalizovaných výnosov od Asset Managementu Slovenskej sporiteľne s majetkom pod správou cez 120 mil. eur. Ide o jeden z mála akciových fondov riadených zo Slovenska, ktorý má odvahu aplikovať rýdzo čistú aktívnu správu. Túto odvahu na jednej strane chválime, no na druhej sú dopredu zrejmé jej dopady.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.


Druhým najväčším akciovým fondom je IAD Global Index s hodnotou majetku presahujúcou 100 mil. eur. Global Index je rovnako spravovaný poctivo na Slovensku, no jeho manažment na riadenie rezignoval.

Celé portfólio tvoria indexové fondy ETF, čiže IAD tiež pristúpilo na pasívne investovanie. Z tohto titulu sú grafy 100% akciového portfólia Finaxu a fondu Global Index natoľko podobné.

Podľa nášho pohľadu na investovanie by sme mali pasívny investičný prístup IAD kvitovať. Ale neurobíme to. Global Index si za pasivitu riadenia v minulom roku zaúčtoval náklady v hodnote 3,66% majetku fondu, čo už je priveľa aj na slovenské pomery a najmä na pasívnu správu.

Pasívna investícia cez podielový fond vás ešte pripraví o jej obrovskú výhodu, a to nulové zdanenie výnosov. Príjmy z Global Index vám budú zdanené zrážkou priamo v IAD pri vyplatení podielových listov.

Finax portfólio

Zahraničných správcov zastupuje obľúbený fond veľkých sietí finančných agentov (nesprávne nazývaných „finanční poradcovia“) Amundi Funds II – Pioneer Global Select. Majetok Slovákov vo fonde vďaka sprostredkovateľom presahuje 90 mil. eur.

Amundi je najväčší európsky správca aktív a jeho ponuka patrí k tomu lepšiemu na Slovensku. Ale ani to neznamená, že by ste sa investíciou do jeho fondov vyhli tradičným nedostatkom aktívneho riadenia. Fond neporáža výsledkami pasívne investovanie.

Finax a Amundi

Štvoricu akciových fondov uzatvára fond Fidelity World Fund, ktorého kvalita patrí medzi špičku na Slovensku ponúkaných podielových fondov zameraných na svetové akcie. Z tohto dôvodu sa zvykne objavovať v portfóliách rozhľadenejších finančných agentov.

Tento fond sa volatilitou podľa metodiky SRRI radí až do 6. rizikovej triedy. Pri podstúpení vyššieho rizika dosahuje horšie výsledky ako menej volatilné portfólio Inteligentného investovania.

Finax a Fidelity fund

Nasledujúca tabuľka sumarizuje vývoj Inteligentného investovania a konkurenčných podielových fondov. Ilustruje pokles hodnoty nástrojov od vrcholu po dno v decembri a ich spätný nárast v nasledujúcich týždňoch.

Údaje potvrdzujú všetky proklamované fakty a vyvracajú mýty o podielových fondoch: pred pádmi vás neochránia, nesú vyššie riziko prejavujúce sa výraznejším poklesom (koncentrované portfóliá s podstatne menším počtom cenných papierov) a nezarobia vám viac.

Fondy, ktoré ponúkajú skutočnú aktívnu správu, majú vyššiu volatilitu (kolísavosť – väčší pokles i rast), no v sumáre horšiu výkonnosť. Fondy, ktoré kopírujú trh, doplácajú na vyššie náklady s ich premietnutím sa do nižších výnosov oproti Finaxu.

Rozdiely sú skutočne veľké. Na piatich mesiacoch sa pohybujú od 1% do takmer 7%. Z týchto údajov si možno jednoducho vyvodiť, aké budú rozdiely na roku alebo niekoľkých rokoch.

Vývoj portfólia Finax

Zmiešané podielové fondy vs. Finax 50:50

Do porovnania vyvážených nástrojov sme zámerne vybrali fondy, ktorých aktuálne portfólio tvoria zhruba z polovice akciové investície a druhú polovicu zastupujú dlhopisové a peňažné investície. Finax reprezentuje skutočný účet inteligentného investora s portfóliom 50:50.

Prvým fondom na pranieri je vôbec najpredávanejší fond na Slovensku v minulom roku a druhý najväčší zmiešaný fond s majetkom pod správou cez 250 mil. eur VUBAM Dynamické portfólio.

Finax a VUBAM

Ďalším do partie je TAM Private Growth 1, šiesty najväčší zmiešaný podielový fond s majetkom cez 190 mil. eur. Ide o prvý porovnávaný fond, ktorého pokles bol nižší ako portfólia Finax, teda čiastočne ochránil investíciu pred stratou hodnoty na padajúcich trhoch.

K čomu je to ale dobré, keď daňou za ochranu je podstatne nižší výnos na rastúcich trhoch? Zbytočne oberá investorov o výnos, ktorý ponúka trh. Finax a TAM Pribate Growth

Určite nemôžeme opomenúť niekdajšiu ikonu automatizovanej aktívnej správy majetku fond C-Quadrat ARTS Global Total Return AMI s majetkom slovenských investorov cez 40 mil. eur. Graf si nevyžaduje komentár.

Finax a C-Quadrat

Na záver ponúkame sumárnu tabuľku porovnania poklesu a rastu jednotlivých investičných nástrojov medzi vyváženými investíciami. Závery z nej sú identické akciovým fondom.

Vývoj portfólia Finax

Grafy ďalších fondov z tabuliek nájdete v zázname z webináru Prečo je pasívne investovanie lepšie, ktorého video je umiestnené vyššie v článku.

Pokiaľ vás zaujímajú dlhodobejšie porovnania niektorých z uvedených podielových fondov, navštívte samostatné články k nim, na ktoré sa dostanete cez linky v ich názvoch v rámci tohto blogu.

Veľmi nás teší, že naše prvé skutočné výsledky potvrdzujú fakty, na ktorých sme postavili investičný prístup Finaxu s cieľom priniesť vám produkt, ktorý je výhodný v prvom rade pre vás.

Váš majetok chceme hýčkať, preto vám dlhodobo ponúkame exkluzívnu možnosť preniesť si nevýhodné investície do Finaxu s odmenou – 50% z presunutej hodnoty budeme riadiť 2 rokov bez poplatku.

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Podcasty
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon