Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Porovnanie investícií po náročných 6 mesiacoch

Pozrite sa, ako obstálo pasívne Inteligentné investovanie a najpopulárnejšie podielové fondy v prvom polroku 2022. Prinášame obľúbené pravidelné porovnanie výkonností investičných stratégií Finaxu a konkurencie.

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 10. august 2022

Získajte štedrú zľavu, investujte lacnejšie, či ste nový alebo existujúci klient Finaxu. Presuňte vaše investície do Finaxu a až 50% hodnoty presunutej investície vám budeme riadiť 2 roky zadarmo.

Chcem viac informácií o poskytovanej zľave za presun investície.

V porovnaní Finaxu s konkurenciou k 30.6.2022 nájdete:

I keď rok 2022 ešte neskončil, s istotou sa zapíše do dejín veľkými písmenami.

Svet sa poriadne nespamätal z pandémie a už musí čeliť novým výzvam. Do roku 2022 globálna ekonomika vstupovala na vlne rastúcich cien. Čoskoro po oslavách Nového roka titulky médií zobralo koronavírusu Rusko, ktoré napadlo svojho suseda Ukrajinu.

Tempo inflácie v priebehu prvých šiestich mesiacov naberalo na obrátkach a dosiahlo najvyššie úrovne za štyri dekády. Reakcia centrálnych bánk nenechala na seba čakať. Po 16 rokoch došiel rad na utesňovanie menovej politiky, teda prudké zvyšovanie úrokov. A do slovníka investorov sa vrátili pojmy recesia a geopolitické riziká.

Táto nepriaznivá situácia sa v plnej sile premietla aj do vývoja finančných trhov. Akcie vôkol sveta kontinuálne od začiatku roka klesali, až sa dostali do medvedieho trhu (pokles väčší ako 20%).

Ani dlhopisy v tomto roku neposkytli tradičnú ochranu. Kombinácia vysokej inflácie, rastúcich úrokov a rekordných cien dlhopisov, ale aj stále pomerne silnej ekonomiky sa negatívne podpísali pod ich ceny. Straty dlhopisov sa na konci júna radia k historicky rekordným.

Finančné trhy si nepamätajú polrok, v ktorom by akcie a vládne dlhopisy dosiahli dvojciferné prepady. Okrem vybraných komodít a mien sa investori nemali v prípade verejne obchodovaných aktív kam skryť. Po dvoch rokoch silných rastov tak prvá polovica roka 2022 priniesla investorom straty.

Poďme sa pozrieť, ako sa podarilo prejsť týmto neľahkým obdobím správcom majetku na Slovensku.

Pri čítaní nezabúdajte na fakt, že každý pokles finančných trhov bude o pár rokov len skvelou príležitosťou. Investičná legenda Warren Buffett využíva súčasné poklesy na zväčšovanie akciových investícií. Rovnako by mal by konať každý investor, ktorý chce byť úspešný.

Upozornenie k uvádzaným dátam: Údaje viažuce sa k vývoju portfólií Finax za obdobie 1 a 3 roky sú reálne výkonnosti vzorových portfólií Finaxu. Údaje viažuce sa k vývoju portfólií Finax na obdobie 10 a 15 rokov sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Upozornenie k daňovej povinnosti: V porovnaniach pracujeme s predpokladom, že klient je slovenský daňový rezident. Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa meniť. Príjmy z prevodu cenných papierov (§ 8 ods. 1 písm. e) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov) obchodovaných na regulovanom trhu po uplynutí jedného roka od ich nadobudnutia sú oslobodené od dane (§ 9 ods. 1 písm. k) Zákona 595/2003 Z.z.). Príjmy z predaja fondov ETF podmienky daňového oslobodenia teda spĺňajú, ak sú držané min. 1 rok a nie sú zahrnuté v obchodnom majetku daňovníka (portfóliá Finaxu). Príjmy z vyplatenia (redemácie) podielových listov (§ 7 ods. 1 písm. g) Zákona 595/2003 Z.z.) sú predmetom dane. Režim zdaňovania portfólií Finaxu sa môže v budúcnosti zmeniť. V porovnaniach pracujeme s čistými výnosmi po zdanení pre slovenských daňových rezidentov podľa aktuálne platnej legislatívy a pri portfóliách Finaxu nezohľadňujeme prípadný rebalansing v prechádzajúcom roku. Pre výpočet čistého výnosu podielových fondov (zdanenie príjmov z podielových fondov) používame 19% sadzbu dane z príjmu.

Dynamické stratégie

Z medvedieho trhu prítomného na väčšine kľúčových akciových indexov možno ľahko odhadnúť vývoj dynamických investícií postavených primárne na akciových investíciách. Tabuľky porovnania ovládli červené čísla.

Zvýšená volatilita (kolísavosť cien) a nižšia sektorová korelácia však ponúkajú aktívnym manažérom priestor vyniknúť a vygenerovať tzv. alfu (nadvýnos voči porovnateľnému indexu z hľadiska investičného zamerania fondu). Či ponúknutú príležitosť niektorý správca, ktorého riešenie je dostupné aj na Slovensku, využil, ukazujú nasledovné tabuľky.

Tie porovnávajú na kratších horizontoch skutočné výsledky portfólií Finaxu, na dlhších hoizotnoch modelované výkonnosti Finaxu a podielových fondov v rizikovej triede 5 (volatilita výnosov nad 10%), resp. 6 (volatilita nad 15%) podľa metodiky SRRI.

Ani jedno portfólio Finaxu nespadá do 6. rizikovej skupiny. No zvýšená volatilita trhov v uplynulých rokoch posunula do 5. triedy portfólio 60/40 (akcie/dlhopisy), ktoré sa od založenia Finaxu nachádzalo v 4. skupine.

Porovnanie investícií po náročných 6 mesiacoch | Finax.sk

100% akciové portfólio odpísalo -6,7%. Výsledky porovnateľných podielových fondov sú podobné. Napriek poklesu akcií v prvej polovici roka, dlhodobé výnosy zostávajú atraktívne a potvrdzujú, že investovanie nie je o niekoľkých rokoch.

Čo je Inteligentné investovanie od Finaxu?

Výsledky rizikovejších investičných riešení zo skupiny 6, ktoré porovnávame s našim 100% akciovým portfóliom, sú už rozmanitejšie.

Porovnanie investícií po náročných 6 mesiacoch | Finax.sk

Aktívna správa na Slovensku má dvoch nových lídrov. V predchádzajúcich porovnaniach opraty na čele pevne držal Fond maximalizovaných výnosov od Asset managementu Slovenskej sporiteľne. No za prvých šesť mesiacov roka 2022 stratil -23,6%, čím sa pripravil o výkonnostné prvenstvo medzi veľkými fondmi a v porovnaní s Finaxom padol.

Za uplynulé obdobie vyzdvihujeme niekdajšieho obľúbenca v ponuke finančných agentov, fond Amundi Funds Pioneer Global Equity. Jeho ročné zhodnotenie slušne prekonalo trh, čo pomohlo jeho výkonnosti aj na dlhších horizontoch.

Ďalším vskutku zaujímavým, stále čerstvým, počinom je fond Akciové portfólio od Eurizon Asset Management Slovakia (sesterská spoločnosť VÚB banky). Fond investuje primárne do globálnych akcií cez fondy ETF, no do riadenia vkladá aktívne prvky prevažovaním alebo podvažovaním expozície voči trhu, teda jeho časovaním (túto stratégiu odhadujeme z mesačných správ fondu).

Manažérom zatiaľ tento prístup vychádza, keď dokázali hrubou výkonnosťou pred zdanením poraziť indexy na rastúcich i klesajúcich trhoch. Za uplynulý rok sa Akciovému portfóliu ako jedinému fondu medzi dynamickými investíciami podarilo nestratiť hodnotu.

Fond oslávil pred pár dňami ešte len tri roky. Uvidíme, ako úspešní budú jeho správcovia dlhodobo, keďže práve cesta určovania a nasledovania trhových trendov je v investovaní jedna z najnáročnejších.

Zmena lídrov medzi dynamickými podielovými fondmi a vývoj najväčšieho akciového podielového fondu na Slovensku, Fondu maximalizovaných výnosov, poukazujú na dôležitý fakt. Najväčšou výzvou aktívnej správy je kontinuita výsledkov a udržanie zaujímavého zhodnotenia.

Práve predvídateľnosť a transparentnosť pasívneho investovania sú jeho ďalšími nepopierateľnými a investormi určite vítanými výhodami, popri spravidla nižších nákladoch, zaujímavom zhodnotení, jednoduchosti investovania a daňovom oslobodení pre slovenských rezidentov.

Ako sa premietnu priemerné ročné výnosy (p.a.) na investíciu v absolútnom vyjadrení (v eurách), ukazuje nasledujúca tabuľka. Tá porovnáva dosiahnuté čisté zhodnotenie po zdanení investície 10 tis. eur do podielových fondov za uplynulých 10 rokov a rovnakej hypotetickej investície do modelovaného 100% akciového portfólia Finax.

Porovnanie investícií po náročných 6 mesiacoch | Finax.sk

Nechajte vaše peniaze zarábať 

Vyskúšajte lacné pasívne investovanie bez daní.

Potvrdenie výkonností skutočnými účtami

V uplynulých porovnaniach sme zaviedli overenie komunikovaných výsledkov Finaxu vývojom skutočných klientskych účtov. Pri komunikácii dlhšej histórie pracujeme s modelovanými portfóliami, keďže každý klientsky účet vo Finaxe je individuálny a vývoj jednotlivých účtov sa môže mierne odlišovať kvôli rozdielnemu načasovaniu vkladov, načasovaniu rebalansingu a rôznym zľavám, ktoré poskytujeme.

Najznámejšími účtami vo Finaxe sú dva transparentné účty Dominika Hrbatého. Jeho prvý účet s jednorazovými vkladmi a portfóliom 80/20 (akcie/dlhopisy) dosiahol za uplynulý rok k 30.6.2022 zhodnotenie -8,44%, čo je mierne lepší výsledok v porovnaní s modelovaným portfóliom.

Porovnanie investícií po náročných 6 mesiacoch | Finax.sk

Dominik spravil na účet mimoriadny vklad 10 tis. eur po invázii ruských vojsk na Ukrajinu, preto hodnota jeho účtu k 30.6.2022 nie je nižšia o stratu voči stavu pred rokom.

Nahliadnite do Dominovho účtu.

Aj vy môžete investovať s rovnakými podmienkami.

Ak sa pozrieme na účet klienta so 100% akciovým portfóliom, ktorého ukážku sme použili aj v porovnaní ku koncu roka 2021, nájdeme 12-mesačnú výkonnosť -6,99%. Tá je mierne horšia ako zhodnotenie modelovanej stratégie (-6,7%).

Porovnanie investícií po náročných 6 mesiacoch | Finax.sk

Stratégiu na svojom účte zmenil na 100% akciové portfólio aj Ivan Chrenko na druhom známom transparentnom účte vo Finaxe. Rovnako aj on koncom februára využil pokles akciových trhov mimoriadnym vkladom. Ako sa darí jeho účtu, si môžete pozrieť tu.

Vyvážené stratégie

Za vyvážené stratégie investičný svet spravidla považuje investície zmiešané z akcií a dlhopisov s približne rovnakým pomerom oboch zložiek. Podľa nariadenia SRRI medzi vyvážené investície zaraďujeme nástroje alebo riešenia, ktorých volatilita výnosov sa pohybuje medzi 5 a 10%.

V prípade Finaxu hovoríme o portfóliách s podielom akcií 30% až 50%. Zvyšok tvoria v našom prípade dlhopisy. Ako sme už spomínali, prvýkrát z tejto skupiny vypadlo portfólio 60/40 v prospech rizikovejšej triedy.

Pozorný čitateľ si už pri porovnaní dynamických riešení všimol, že v uplynulom roku riešenia s väčším podielom dlhopisov dosiahli paradoxne horšie výkonnosti ako rizikovejšie stratégie s väčšou váhou akcií. Príčinu tohto veľmi nezvyčajného javu nájdeme v zmieňovanom a do určitej miery aj očakávanom bezprecedentne zlom roku dlhopisov.

Zdôrazňujeme, že tohtoročný vývoj dlhopisov nemôže byť dôvodom na zmenu investičnej stratégie investorov. Investičná stratégia predstavuje cestu k investičnému cieľu a zohľadňuje rizikový profil, očakávania, investičný horizont a investičný cieľ investora na jednej strane a priemerný historický výnos jednotlivých aktív na strane druhej, teda plne počíta aj s negatívnymi obdobiami finančných trhov.

Dlhopisy sa charakterom nelíšia od akcií. Rovnako pokles ich cien predstavuje zaujímavejšiu príležitosť a vyššie zhodnotenie do budúcnosti. Strata každého aktíva znamená výhodnejší nákup.

Porovnanie investícií po náročných 6 mesiacoch | Finax.sk

Aktívnym manažérom v rizikovej triede 4 sa podarilo mierne úspešnejšie ochrániť majetok svojich investorov pred poklesom v porovnaní s pasívnym prístupom vo väčšine sledovaných fondov. Dlhé horizonty aj v tomto prípade nahrávajú pasívnemu prístupu k investovaniu.

Konzervatívne investície

V polročných porovnaniach pravidelne opakujeme, že triedou aktív, kde ťahá pasívne investovanie z viacerých objektívnych dôvodov za kratší koniec, sú dlhopisy (rovnako by to platilo aj pre komodity). Detailnejšie sme príčiny tohto stavu popísali v porovnaní pred rokom.

V uplynulom roku sa tieto faktory prejavili. Konzervatívnejšie pasívne investovanie pocítilo dlhšie priemerné durácie dlhopisov (durácia vyjadruje citlivosť ceny dlhopisov na zmeny úrokových sadzieb) v nami využívaných fondoch ETF a pokles cien dlhopisov premietlo v plnej sile.

Porovnanie investícií po náročných 6 mesiacoch | Finax.sk

Na dlhých horizontoch aj pri konzervatívnych investíciách výnosy ale opäť hrajú v prospech pasívneho prístupu.

Využite nižšie ceny k získaniu vyšších výnosov

Investovanie nie je šprint, ale maratón. Ak chcete byť úspešní v investovaní a vybudovať uspokojujúci majetok, musíte sa pozerať mnoho rokov dopredu, v ideálnom prípade desiatky rokov.

Na týchto dlhých horizontoch o výsledku investície rozhodujú nízke poplatky, široko rozložené riziko, daňové výhody a predchádzanie chybným rozhodnutiam. K všetkým týmto parametrom sa najviac približuje pasívne investovanie.

Porovnajte si zhodnotenie a nákladovosť vašich investícií s Inteligentným investovaním do Finaxu. Ak neviete nájsť dáta k vašim fondom alebo sa potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať.

Naplánujte si 15-minútový hovor zdarma

Pomôžeme Vám začať a dozvedieť sa viac o Finaxe.

 

Výpredaje obchodovaných aktív navyše ponúkajú skvelú príležitosť, či už začať investovať alebo presunúť vaše investície do lepšieho riešenia. Nákup akcií alebo dlhopisov za nižšie ceny znamená do budúcnosti potenciál vyššieho zárobku. Vždy to tak bolo a neexistuje dôvod predpokladať, že v budúcnosti to bude inak.

Nižšie kurzy fondov sú zaujímavé pre zmenu investície aj z daňového hľadiska. Vaša daňová povinnosť nevznikne alebo bude výrazne nižšia ako pri cenách na maximách.

Treťou atraktívnou výhodou pri presune investície je zľava ponúkaná Finaxom všetkým klientom. Ak zdokladujete ukončenie investície u konkurencie a presun prostriedkov na účet vo Finaxe, 50% hodnoty presunutej investície vám budeme 2 roky riadiť bez poplatku.

Začnite investovať už dnes, jednoducho online alebo cez mobilnú aplikáciu Finax. Účet otvoríte za 10 minút a so všetkým vám pomôžeme, vyberieme vhodné portfólio pre vás a vy sa už nemusíte o nič starať.

Stiahnite si našu aplikáciu.

Investujte rýchlo a jednoducho.

Metodika porovnávania a vybraté podielové fondy

V tabuľkách sme uvádzali porovnanie čistej výkonnosti po poplatkoch a prípadnom zdanení hypotetických investícií do portfólií Finax a najpopulárnejších podielových fondov na Slovensku ukončených k 30.6.2022. V prípade portfólií Finaxu pri ročnej a 3-ročnej výkonnosti pracujeme s reálnym zhodnotením a na dlhších horizontoch s modelovanými portfóliami.

Za populárne podielové fondy označujeme najväčšie podielové fondy alebo fondy s najväčšími čistými predajmi v uplynulom roku v jednotlivých kategóriách podľa typu aktív, do ktorých investujú (akciové, zmiešané a dlhopisové). Zároveň sa snažíme do porovnaní zahrnúť všetky kľúčové správcovské spoločnosti, ktorých služby Slováci využívajú.

Podielové fondy porovnávame so stratégiami Finaxu podľa miery rizika a výnosu stanovenej metodikou SRRI Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA), ktorá je povinná len pre podielové fondy a radí ich do 7 rizikových kategórií. Viac informácií o SRRI nájdete tu.

Do porovnania sme vybrali 21 fondov. Majetok podielnikov v týchto fondoch k 1.7.2022 presahoval 3,6 miliardy eur.

Toto sú porovnávané fondy s uvedeným priebežným poplatkom (zdroj dokumenty Kľúčové informácie pre investorov) a veľkosťou majetku v správe fondu na Slovensku (upravená čistá hodnota majetku v SR, zdroj Asociácia správcovských spoločností k 1.7.2022):

Finax účtuje poplatok za riadenie portfólia len 1% p.a. + DPH a poplatok za spracovanie platby do 1000 eur 1% + DPH (cenník služieb), ktoré si navyše môžete znížiť štedrými zľavami.

Asset Management Slovenskej sporiteľne:

 • Fond maximalizovaných výnosov, 1,81%, 458,8 mil. eur,
 • Fond budúcnosti, 1,89%, 111,8 mil. eur,
 • Aktívne portfólio, 1,62%, 394,9 mil. eur
 • Fond zodpovedného investovania, 1,32%, 159,3 mil. eur.

Amundi Funds:

 • Pioneer Global Equity A EUR (C), 1,9% + výkonnostný poplatok, 124,8 mil. eur.

C-QUADRAT:

 • ARTS Total Return Global AMI, 2,55% + výkonnostný poplatok, 69,1 mil. eur.

ČSOB Asset Management:

 • Rastový, 1,94%, 73,2 mil. eur.

Eurizon Asset Management Slovakia:

 • Akciové portfólio, 1,44%, 221,0 mil. eur,
 • Flexibilný konzervatívny, 1,38%, 103,4 mil. eur,
 • Dynamické portfólio, 1,70%, 410,5 mil. eur,
 • Active Magnifica, 1,51% + výkonnostný poplatok, 153,1 mil. eur,
 • Active Bond, 1,39% + výkonnostný poplatok, 153,7 mil. eur.

Eurizon Capital:

 • Manager Selection Fund – MS 70 R, 2,17%, 110,6 mil. eur.

IAD Investments:

 • Global Index, 3,64%, 126,0 mil. eur.

Tatra Asset Management:

 • Globálny akciový fond, 1,27%, 79,5 mil. eur,
 • Private Growth 1, 1,38%, 179,3 mil. eur,
 • SmartFund, 1,37% + výkonnostný poplatok, 187,3 mil. eur,
 • Private Growth, 1,20%, 162,1 mil. eur,
 • Balanced Fund, 1,17% + výkonnostný poplatok, 178,4 mil. eur.

UNIQA Investiční společnost:

 • Selection Global Equity, 1,79%, 64,9 mil. eur.

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.sk
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon