Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Slovenský dôchodkový systém v kocke

Dôchodky. Téma tém rozoberaná pravidelne, či už politikmi, odborníkmi, ale aj v našich blogoch. A je na to dobrý dôvod, na konci dňa sa na dôchodku ocitneme všetci. Poznáte však fungovanie systému, ktorý sa má o nás postarať, keď už nebudeme vládať pracovať? V dnešnom blogu si ľudskou rečou vysvetlíme, ako funguje náš dôchodkový systém.

Samuel Remenar | Osobné financie | 7. jún 2024

O čom sa vlastne bavíme? 

V ekonómii sa pod pojmom dôchodok rozumie akýkoľvek príjem, ktorý dostáva nejaká osoba, organizácia (aj štát) alebo firma. Dôchodky potom delíme podľa účelu na viacero typov, no dnes bude reč o tých, ktoré sa nám zaručene vybavia ako prvé, a to o starobných dôchodkoch. Starobné dôchodky sú dôchodcom vyplácané po dovŕšení určitého veku z dôchodkového sporenia.

Dôchodkové sporenie je odkladanie časti zarobených peňazí na to, aby sme si vedeli po skončení aktívnej kariéry dopriať zaslúžený odpočinok a dôstojnú starobu. Podľa toho, akým spôsobom sa nám doň peniaze odkladajú, je toto sporenie rozdelené na tri typy známe ako dôchodkové piliere. Priebežné dôchodkové sporenie alebo I. pilier 

Prvý pilier je väčšinou práve to, čo si pod pojmom „dôchodok“ predstavíte ako prvé. Tento systém vymyslel už v 19. storočí Otto von Bismarck a používa sa dodnes.

Prvý pilier je založený na tom, že pracujúci prispievajú svojimi odvodmi do štátnej kasy a tá z týchto peňazí následne vyplatí dôchodky súčasným dôchodcom.

Vypláca ich teda štát cez Sociálnu poisťovňu, preto sa mu hovorí aj štátny dôchodok. To znamená, že prostredníctvom prvého piliera si peniaze neodkladáte, ale platíte nimi dôchodky súčasným dôchodcom. Výmenou získate nárok na to, aby sa na váš dôchodok skladali pracujúci v budúcnosti.

Výška dôchodku z 1. piliera sa vypočítava podľa presne daného vzorca. Vzorec a presný spôsob výpočtu nájdete v tomto blogu.

Človek, ktorý celý život zarábal priemernú mzdu, by po 40 odpracovaných rokoch dostal približne 711 eur mesačne. Pri súčasnej priemernej mzde, 1430 eur mesačne, je to necelá polovička priemernej mzdy.

Starobné dôchodky sa potom každoročne zvyšujú o určité percento, ktoré určí Sociálna poisťovňa. Nazýva sa to „valorizácia“, ktorej cieľom je prispôsobovať dôchodky rastu cien. Napr. pre rok 2024 je valorizácia už vyplácaných dôchodkov určená na 3,6 %.

Rozbuška s názvom demografia – nedostatky 1. piliera

Tento systém práve na konci 19. storočia dával perfektný zmysel, keďže nastávala populačná explózia a rodilo sa veľa detí, budúcich pracujúcich, ktorí následne mohli prispievať na dôchodok existujúcim dôchodcom. Tým pádom bohato stačil na zabezpečenie dôstojnej staroby.

Asi vám už dochádza, že sa na poriadne fungovanie tohto systému musí rodiť čoraz viac detí, aby dokázali živiť generácie svojich rodičov. Ak sa v minulosti v rovnakom čase rodilo veľa detí, tak sa tejto početnej generácii musí narodiť ešte viac detí, aby sa z ich príjmov vyzbieralo dosť peňazí na uživenie masy budúcich dôchodcov.

Prvý pilier je tým pádom príliš závislý od demografie, ktorá je menej ako priaznivá. Už v súčasnosti je index starnutia, t.j. pomer dôchodcov nad 65 rokov ku deťom do 15 rokov, 150 %. To znamená, že na 100 detí do 15 rokov pripadá aktuálne 150 dôchodcov nad 65 rokov a podľa aktuálnych demografických trendov sa toto číslo bude iba zhoršovať.

Slovensko starne kvôli nízkej pôrodnosti a výraznému odlivu mladých ľudí do zahraničia. V budúcnosti teda Sociálna poisťovňa nebude mať dosť peňazí na vyplácanie súčasnej výšky dôchodkov.

Preto sa budú musieť zvýšiť odvody (ktoré patria už dnes medzi najvyššie v OECD) alebo znížiť starobné dôchodky. Veľmi pravdepodobne budú teda dôchodky klesať alebo aspoň nebudú rastom stíhať za platmi a infláciou.

Aj napriek týmto veľkým nedostatkom však nie je nutne najlepším nápadom prvý pilier zrušiť.

Prvý pilier totiž stále zohráva kľúčovú rolu v uplatňovaní princípu solidarity. To znamená, že tí majetnejší a bohatší sa skladajú na dôchodky sociálne slabších a chudobnejších, resp. tých, ktorí mali behom pracovného života nižšie príjmy, prípadne boli nezamestnaní. 

Prvý pilier vytvára určitý sociálny štandard pre celé obyvateľstvo, vďaka čomu je dôležitým nástrojom boja proti chudobe.Celkovo však istotne nie je dobrý nápad spoliehať sa iba na štát. Viac o tom, ako sa môžete o dôchodok začať starať už teraz aj cez malé čiastky, nájdete v tomto blogu.

Starobné dôchodkové sporenie, alebo inak povedané II. pilier

Riešením problémov praskajúceho prvého piliera bolo postavenie nového, druhého. Kúzlo druhého piliera spočíva v tom, že vám umožňuje odkladať si na dôchodok bez toho, aby ste z vašich vreciek míňali peniaze navyše.

Druhý pilier totiž funguje tak, že časť zo sociálnych odvodov, ktoré by ste platili tak či onak, môžete presunúť na osobné dôchodkové účty (ODÚ), ktoré sú vedené v dôchodkových správcovských spoločnostiach (DSS). Tieto peniaze sa investujú v starobných dôchodkových fondoch, vďaka čomu z nich budete získavať určitý výnos.

Každá DSS, ktorých je na Slovensku momentálne 5, má zo zákona povinnosť prevádzkovať aspoň dva typy fondov: jeden garantovaný dlhopisový a jeden negarantovaný akciový fond.

V prípade garantovaného dôchodkového fondu DSS musí v prípade poklesu hodnoty nasporených peňazí sporiteľa pri odchode na dôchodok doplniť majetok fondu z vlastných zdrojov. Pri negarantovanom dôchodkovom fonde sa na DSS povinnosť garancií nevzťahuje.

Garancia sa ale netýka inflácie a ušlých výnosov. Ak by ste totiž o 10 rokov mali na účte rovnakú sumu, jej reálna hodnota by bola nižšia, teda by ste si za ňu kúpili menej ako dnes. Garantované fondy, ako konzervatívnejší typ investície, majú spravidla okrem nižšieho rizika aj nižší výnos a u negarantovaných fondov je to naopak.

Po nedávnej novele 2. piliera do neho dnes vstupujú všetci mladí, ktorí začínajú pracovať, automaticky. Občania mimo 2. piliera do neho môžu vstúpiť do veku 40 rokov.

V súčasnosti je vstupujúcim do 2. piliera vybraná predvolená investičná stratégia, vďaka ktorej v mladosti svoje úspory zhodnocujú dynamicky. S blížiacim sa dôchodkovým vekom sú úspory postupne presúvané do garantovaných fondov.

Fondy 2. piliera po spomínanej novele predstavujú veľmi efektívny nástroj zhodnocovania úspor. DSS dnes môžu účtovať len jeden poplatok, a to za správu 0,425 % ročne, ktorý od budúceho roka klesne na 0,4 %. Okrem neho sa z majetku fondu uhrádzajú niektoré špecifické náklady, napr. za depozitára, obchodovanie či úschovu cenných papierov, ktorých veľkosť je ale zanedbateľná.

Takto nahromadený a zhodnotený majetok následne môžete užívať po dosiahnutí dôchodkového veku. Máte niekoľko možností čerpania od doživotného dôchodku cez programový výber, dočasný dôchodok až po jednorazový výber alebo kombináciu foriem. Všetky spôsoby výplaty však majú špecifické podmienky a neponúkajú úplnú flexibilitu.

Je však dôležité pripomenúť, že výšku príspevkov do 2. piliera určuje štát a nemáte nad nimi kontrolu. Druhý pilier je síce zakotvený v Ústave, čiže jeho zrušenie je málo pravdepodobné, no politici majú kontrolu nad jeho nastavením a podmienkami. A túto možnosť počas necelej 20-ročnej existencie starobného dôchodkového sporenia mnohokrát využili, často v neprospech 2. piliera a sporiteľov v ňom.

Preto je najväčším nedostatkom druhého piliera závislosť na svojvôli vládnucej garnitúry, ktorá môže meniť pravidlá a nastavenia 2. piliera.

Hoci býva často terčom politikov, na konci si vďaka nemu dokážete zadarmo výrazne zvýšiť šance na dôstojnú starobu. Príspevky do druhého piliera nejdú z vašej peňaženky, ale z odvodov do starobného poistenia, ktoré musíte platiť z vašej hrubej mzdy tak či onak. Bolo by teda škoda tento nástroj nevyužiť.

Najväčším potenciálnym prínosom druhého piliera pre spoločnosť je odbremenenie štátnej kasy od absolútneho krytia dôchodkov. Predstavuje prechod od priebežného systému k individuálnemu sporiacemu systému. V ňom si na svoj dôchodok šetrí každý sporiteľ sám.

Nevýhodou tohto systému je chýbajúci prvok solidarity, preto ani 2. pilier nie je absolútnym riešením dôchodkov.

Dobrovoľné dôchodkové sporenie alebo III. pilier

Tretím pilierom dôchodkového systému sú dobrovoľné sporenia. U nás zastrešuje túto možnosť doplnkové dôchodkové sporenie (DDS – slovenský 3. pilier) alebo necelé dva roky už aj Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP).

Podstatou tohto piliera je príprava na dôchodok z vlastnej peňaženky s možnosťou príspevkov zamestnávateľa. Ako napovedá názov, ide o nepovinnú formu, teda sporiteľ musí prejaviť vôľu vstúpiť do tohto systému.

Na rozdiel od 2. piliera teda máte plnú kontrolu nad výškou príspevkov, ktoré doň vkladáte. Štát alebo Európska únia len nastavili presné pravidlá fungovania 3. piliera.

Najväčšou výhodou doplnkového dôchodkového sporenia sú práve spomenuté príspevky zamestnávateľa, ktoré sú obľúbeným zamestnaneckým benefitom. Príspevky zamestnávateľa do DDS do výšky 6 % hrubej mzdy predstavujú daňový výdavok a sú zároveň oslobodené od odvodov do Sociálnej poisťovne. Pre vás ako zamestnanca sú to tým pádom peniaze na dôchodok zadarmo.

DDS ponúka tiež viacero fondov, od dynamických akciových indexových fondov cez zmiešané až po konzervatívne dlhopisové fondy. Výplatu dôchodkových úspor je možné poberať doživotným dôchodkom z poisťovne alebo dočasným dôchodkom z výplatných fondov DDS a čiastočne aj jednorazovým výberom. Rovnako ako v 2. pilieri aj tu fungujú podmienky a obmedzenia jednotlivých druhov čerpania dôchodku.

Väčšina vyspelých krajín sa dnes snaží motivovať prípravu občanov na dôchodok, aby viac preniesla bremeno penzií na jednotlivcov. Spravidla sa to deje cez rôzne daňové a odvodové úľavy alebo zvýhodnenia.

Oplatí sa však prispievať do tretieho piliera z vlastných vreciek? 

Skutočnosť je žiaľ taká, že pokiaľ vám doň neprispieva zamestnávateľ, tak sa v slovenskom 3. pilieri sporiť na dôchodok veľmi neoplatí. Tu sú dva najpodstatnejšie dôvody, prečo je to tak:

1. Vysoké poplatky:

Podobne ako v druhom pilieri, aj v treťom ich výšku obmedzuje štát. To však nemení nič na tom, že sú vysoké.

V treťom pilieri si DDS môžu účtovať tri poplatky:

Aj keď je pravda, že výnosy viacerých fondov v treťom pilieri neboli nutne najhoršie, ich efekt do veľkej miery znižujú práve vysoké poplatky. To, ako výška poplatkov ovplyvňuje výsledok investície, si môžete pozrieť v Ďuriho blogu.

2. Výplatná fáza:

To by bolo ku sporiacej fáze, t.j. k obdobiu, kedy si na dôchodok ešte iba odkladáte. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako vám môže nahromadený obnos peňazí vydržať čo najdlhšie?

Pravdou je, že aj behom výplatnej fázy, kedy dôchodok požívate, sa vám úspory môžu ďalej zhodnocovať. Preto má táto fáza zásadný vplyv na to, ako dlho si budete môcť vami nasporené peniaze užívať a v akej miere (výška dôchodku).

Toto zhodnotenie je však v treťom pilieri nesmierne nízke, keďže úspory sú presunuté do dlhopisov s nižším zhodnotením.

Tým pádom, nastavenie tretieho piliera limituje výšku vášho potenciálneho dôchodku a dobu jeho poberania. Preto je dôležité aby sa vaše peniaze v dostatočnej miere zhodnocovali aj behom výplatnej fázy.

Aby som to za tretí pilier uzavrel. Úplne by som nad ním palicu nelámal. V prípade, že vám doň prispieva zamestnávateľ, je rozumné túto možnosť využiť. Neoplatí sa však do 3. piliera vkladať sumy z vlastného vrecka.

Európsky dôchodok PEPP alebo európsky III. pilier 

Hľadáte alternatívu voči skostnatenému tretiemu pilieru?

Európska únia s cieľom zjednotiť a zefektívniť možnosť Európanov pripravovať sa na dôchodok pred pár rokmi vytvorila svoj prvý finančný produkt Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (skratka PEPP z anglického pomenovania). Finax sa stal jeho prvým poskytovateľom v celej Európe.

Revolučný Európsky dôchodok vám ju ponúka v podobe sporiaceho produktu, ktorý vaše úspory efektívne ochráni nielen pred vysokými poplatkami, nízkym zhodnotením a infláciou, ale aj samým sebou.

Prehľadné informácie o Európskom dôchodku nájdete na jeho produktovej stránke. Väčšinu vašich otázok určite zodpovedia kľúčové informačné dokumenty PEPP pre stratégiu 100/60 alebo 80/60.

Nezabúdajte, že vo Finaxe beží v júni dôchodková kampaň, vďaka ktorej môžete získať účet Európskeho dôchodku až na celý rok zadarmo. Obdobie si môžete predĺžiť vďaka automatizovanému pozvánkovému programu. Za každého pozvaného známeho do Európskeho dôchodku získate ďalší rok správy zadarmo.

Viac informácií o kampani a jej štatút nájdete tu.

Chcem si zriadiť Európsky dôchodok

Niekoľko dôvodov, prečo sa oplatí si na dôchodok sporiť práve cez PEPP

1. Atraktívne výnosy

Základným kameňom investičnej stratégie PEPPu tvoria portfóliá Inteligentného investovania, menovite portfóliá 100/0 a 80/20. To znamená, že všetky prvky, vďaka ktorým je Inteligentné investovanie výnosným a rizikovo zaujímavým produktom, sú použité aj tu.

Portfóliá sú široko diverzifikované, teda rozložené do viac ako 7400 akcií a 6000 dlhopisov naprieč odvetviami, krajinami a firmami. Viac o diverzifikácii nájdete v blogu.

Zároveň sú portfóliá pravidelne rebalansované. To znamená, že sa udržiava pomer investičnej stratégie, ktorý bol nastavený na začiatku, s cieľom udržať zloženie a riziko portfólia na správnej a vhodnej úrovni pre investora. Viac o tom, ako portfóliá rebalansujeme vo webinári.

Navyše, vo výplatnej fáze nie sú všetky prostriedky presunuté do dlhopisov, ale iba 40 % z nich. Tu je PEPP postavený na stratégií 60 % akcie a 40 % dlhopisy, vďaka čomu sa úspory aj počas čerpania dôchodku naďalej slušne zhodnocujú a sporiteľ tak získa väčší dôchodok.

2. Nízke poplatky

Ako ste mohli vidieť v tabuľke o pár odsekov vyššie, poplatky v 3. pilieri sú vysoké. Pri Európskom dôchodku si účtujeme iba jeden poplatok vo výške 0,72 % ročne.

O tom, ako sa výška poplatkov odrazí na hodnote vášho portfólia viac v blogu.

3. Legislatívna istota a prenositeľnosť

Podmienky nášho 2. a 3. piliera sa neustále menia, či už je to úprava výšky príspevkov, stratégie, alokácie prostriedkov sporiteľov, poplatkov, podmienok vstupu, výstupu a tak ďalej.

Pre väčšinu sporiteľov práve legislatívna neistota a časté zásahy štátu predstavujú najväčšie negatívum a riziko. Zmeny neposkytujú sporiteľom istotu, ktorá je nevyhnutná pre dôchodkové investovanie na niekoľko dekád.

Pri PEPPe toto nehrozí, keďže ho upravuje jednotná legislatíva EÚ, platná vo všetkých členských štátoch.

Zároveň to znamená, že do vášho osobného účtu vám zamestnávateľ môže prispievať v akomkoľvek štáte EÚ a vy prostriedky môžete čerpať kdekoľvek v EÚ.

Príprava na dôchodok priamym investovaním

Alternatívou k 3. pilieru je príprava na dôchodok po vlastnej osi, teda priamym investovaním. Pri ňom azda panuje najväčšia istota, že váš dôchodok štát neovplyvní. Nedokáže vám v zásadnej miere nadiktovať, ako máte investovať, ani s kým, ani v akých nástrojoch. Dopad môže mať len jeho daňová politika.

A tu majú práve slovenskí daňoví rezidenti unikátnu výhodu v rámci Európy. Príjmy z predaja cenných papierov obchodovaných na burzách sú po roku držania oslobodené od dane. Definíciu presne spĺňajú fondy ETF, na ktorých sú postavené portfóliá Finaxu.

Pokiaľ je sporiteľ skutočne zodpovedný a na dôchodok sa svedomito pripravoval celý život, bude mať najväčšiu hodnotu finančného majetku práve pri odchode do dôchodku. Daňové oslobodenie preto predstavuje zásadný rozdiel v potenciálnej veľkosti budúceho dôchodku.

Ako už bolo spomínané, investovanie cez fondy ETF ponúka množstvo ďalších výhod ako výnosnosť, nízke poplatky, vysoká efektivita, široko rozložené riziko, jednoduchosť a automatizácia.

Začnite investovať už dnes 

 

Aby som to zhrnul, z celého tohto vyplýva jedna zásadná skutočnosť. Nikto iný nemá zodpovednosť sa o nás postarať okrem nás samých. Jedine my sme na konci dňa strojcami svojho šťastia a bohatstva. Rovnako aj nášho dôchodku.

Dnes má človek k dispozícii z pohľadu histórie najviac dostupných možností zabezpečenia dôchodku. Môžeme sa rozhodnúť pre formu, poskytovateľa, nástroje, veľkosť nákladov, mieru automatizácie, regulácie a i.

Preto zoberme budúcnosť do vlastných rúk! Výhovorky už neobstoja.

S investovaním je spojené riziko. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich a výsledkom investície môže byť aj strata. Informujte sa o rizikách, ktoré podstupujete pri investovaní

Príspevky zamestnávateľa do PEPP nie sú oslobodené od odvodov do Sociálnej poisťovne.

Prostriedky v PEPP sú viazané do dôchodkového veku a predčasný výber je možný len v špecifických prípadoch (napr. plná invalidita, ZŤP a i.).

Daňové zaobchádzanie závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti zmeniť.

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon