Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Kombi vklad / Kombiprodukt – aj vlk sýty, aj koza celá

Slovenským bankám sa podaril malý zázrak. „Konzervatívnym“ Slovákom ušili produkt, ktorý im čosi zarobí, nesie prijateľné riziko a zároveň si na svoje príde aj banka. Kombi vklady sú dnes veľmi dobre predávané sporiace produkty. Spoznajte, čo vám ponúkajú a či sú výhodné pre banku alebo aj jej klienta?

Radoslav Kasík | Škola investovania | 13. máj 2019

Na bežnom účte v banke vám pristane väčší balík peňazí, prípadne na ňom už dlhší čas kopíte obnos v hodnote rádovo niekoľko tisíc eur. Pri návšteve banky vám pridelený osobný bankár ponúka tzv. kombinovaný vklad, prípadne vám priamo zavolá s ponukou a pozve vás na pobočku.

Určite ste mnohí tento príbeh zažili na vlastnej koži. Kombinované vklady sú dnes bankami s veľkou ochotou ponúkané klientom ako efektívnejšie umiestnenie úspor. Produkt spája termínovaný vklad s atraktívnejším úrokom a investíciu do podielových fondov.

Ide o geniálne riešenie slovenských bánk, ktoré presne pasuje preferenciám slovenského spotrebiteľa. V žiadnom prípade však nejde o nezištnú dobročinnú aktivitu. Produkt je geniálny v prvom rade pre banku.

 Výnos je vyšší, no riziko sa zdá prijateľné. Na ľudí hľadajúcich aspoň nejaké zhodnotenie pôsobí po dlhých vyprahnutých rokoch nulových úrokových sadzieb veľmi pozitívne.

Čo je kombinovaný vklad a aké sú jeho podmienky? 

V ponuke ho dnes majú všetky veľké slovenské banky okrem Tatra banky. Názov spravidla zahŕňa slovo kombi – v prípade Slovenskej sporiteľne ide o Kombi vklad, v prípade VUB banky o Kombiprodukt, v prípade ČSOB banky o Kombi ponuku a J&T banka ho označuje názvom Investičný vklad.

Jednu tretinu spravidla tvorí termínovaný účet a dve tretiny vkladu smerujú do podielového fondu. Výhodami produktu sú vyšší úrok na termínovanom vklade v prvom roku a zvýhodnený vstupný poplatok investície do fondu – zľava sa pohybuje okolo 60%.

Kombinovaný produkt je viazaný na jeden rok alebo 18 mesiacov, tzn. že ak chcete získať zvýhodnené podmienky, nemôžete ho ukončiť skôr. Úročenie termínovaného vkladu sa veľmi slušne pohybuje medzi 1,5 až 3 percentami v prvom roku.

Výnosy podielových fondov závisia samozrejme od tried aktív, na ktoré sa zameriavajú, a od trhového vývoja. Výber fondov z ponuky sesterských správcovských spoločností bánk v rámci kombinovaného produktu je viac alebo menej obmedzený v závislosti od konkrétnej banky.

Zhruba ročná novinka v portfóliu finančných domov vyzerá skutočne zaujímavo. Chválime banky za nájdenie spôsobu zatraktívnenia investícií a vzbudenia záujmu klientov o investičné produkty.

V princípe sa preto dívame na kombinované vklady pozitívne. Prispievajú k lepšiemu zhodnocovaniu úspor Slovákov. Rovnako kladú základy investičných skúseností verejnosti, na ktorých môže v budúcnosti stavať. Kombinované produkty nesú leví podiel na rastúcich predajoch podielových fondov v minulom roku.

Naši pravidelní čitatelia však isto vycítili a očakávajú nejaký háčik. Pozornejším spotrebiteľom bankových služieb musí v hlave vŕtať, v čom je pes zakopaný. Prečo taká ochota bánk poskytovať z vlastného vrecka o toľko vyššie úročenie vkladov oproti bežným sadzbám?

Pozrime sa teda na ponuky kombinovaných vkladov dvoch veľkých bánk. Detailne sme rozobrali ich podmienky, odhadli, koľko na týchto produktoch zarobí klient banky a koľko samotná banka. A výsledky sme porovnali s tým, čo vám ponúka poriadne investičné riešenie s rovnakým rizikom.

Kombi vklad Slovenskej sporiteľne

Najväčšia slovenská banka z pohľadu počtu klientov ponúka Kombi vklad. Minimálna investícia je 1000 eur, z ktorých tretina mieri na termínovaný vklad a dve tretiny objemu sú investované do fondu AM SLSP Aktívne portfólio. Iné fondy nie sú v Kombi vklade k dispozícii.

Produkt je viazaný na jeden rok. Na termínovanom vklade poskytuje úročenie 1,5% ročne, ale len v prvom roku. Následne môže klient dostávať tradičný úrok, ktorý je pri viazanosti na 12 mesiacov 0,01% a klient si ho môže zvýšiť o 0,1%, resp. o 0,2% pri využívaní viacerých služieb a produktov banky, či splnení kombinácie rôznych podmienok.

Aktívne portfólio je zmiešaný podielový fond, v ktorom sa podiel akciových investícií pohybuje okolo 25%. Vstupný poplatok fondu je v Kombi vklade znížený na 0,8% z pôvodných 2%. Aktívne portfólio dosiahlo za uplynulé 3 roky priemerný ročný výnos 1,6%. Priebežné náklady fondu v roku 2018 boli 1,68%.

Nasledujúca tabuľka ukazuje, ako by vyzeralo zhodnotenie investície 10 tis. eur do Kombi vkladu Slovenskej sporiteľne počas 5 rokov. Pre výpočet výnosov sme použili výkonnosť Aktívneho portfólia v uplynulých troch rokoch a úročenie termínovaného vkladu podľa súčasného cenníka sporiteľne.

Tabuľka sumarizuje zaplatené poplatky, odvedené dane, keďže obe zložky produktu podliehajú dani z príjmov vyberanej zrážkou priamo v banke alebo v správcovskej spoločnosti fondu, a celkové dosiahnuté čisté zhodnotenie za 60 mesiacov.

Alternatívu uloženia úspor predstavuje portfólio Finax s identickou váhou akcií ako vo fonde Aktívne portfólio a termínovaný vklad v Slovenskej sporiteľni bez zvýhodneného úroku. Pomer rozloženia je rovnaký ako v prípade Kombi vkladu. Takto porovnávame dva identické produkty z pohľadu skladby i rizika.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

porovnanie predpokladaného zhodnotenia SLSP vs. Finax

Tabuľka rýchlo odhalí celú pravdu. Za zdanlivo úžasným kombinovaným produktom je jednoduchá matematika. Slovenská sporiteľňa obetovala vstupný poplatok fondu na výplatu atraktívneho úroku na termínovanom vklade v prvom roku.

Príjem z poplatku vo výške 0,8% z dvojnásobne väčšej sumy na investícii pokryje celé výdavky na úrok z polovičného objemu termínovaného vkladu – zaplatený poplatok klientom na vstupe do fondu je 53,34 eur (0,8% zo 6 667 eur) a vyplatený úrok po prvom roku na „termiňáku“ je 50 eur (1,5% z 3 333 eur).

Banka si následne príde na svoje na manažérskom poplatku, nákladoch na depozitára a iných poplatkoch vo fonde. Za 5 rokov, pokiaľ by náklady fondu zostali rovnaké ako v minulom roku, zaplatí klient vo fonde 632 eur, čo je viac ako jeho hrubý výnos 545 eur.

Zo zhodnotenia ešte odvedie na daniach štátu 114 eur a ostáva mu čistý výnos 431 eur. Priemerná čistá výkonnosť klienta by bola pri Kombi vklade 0,85% ročne. Banka zinkasuje v priemere viac ako percento ročne.

Riešenie Finax kombinujúce termínovaný vklad a portfólio 30/70 by za rovnaké obdobie podľa uplynulej 3-ročnej výkonnosti zarobilo v čistom skoro trojnásobok 1 199 eur (2,29% ročne). Uhradené poplatky Finaxu by predstavovali 362 eur (+73 eur DPH) a na daniach by inteligentný investor zaplatil 32 centov (z úrokov z termínovaných vkladov).

Kombiprodukt VUB banky

Verzia kombinovaného vkladu tretej najväčšej banky na Slovensku sa nelíši od produktu predchádzajúceho konkurenta. Rovnako tretina vkladu smeruje na „termiňák“, dve tretiny musia byť investované do podielového fondu a minimálna suma Kombiproduktu je 1000 eur.

V prípade VUB banky si však klient môže vybrať investíciu spomedzi šestice fondov. Vklad je viazaný na rok, no ponúka vyššie úročenie, a to 2% v prvom roku. Vstupný poplatok do fondu je však jedno percento (znížený z 2,5%), čiže rovnako presne pokryje vyplatené úroky v prvom roku na objemovo polovičnom vklade.

Pre výpočet výsledku Kombiproduktu, jeho poplatkov a daní zaplatených klientom za 5 rokov sme použili fond VUBAM Dynamické portfólio. Ide o najpredávanejší fond VUBAM v uplynulom roku, za čo určite vďačí práve častej účasti v Kombiprodukte.

Dynamické portfólio tiež zastupuje zmiešané fondy. Akcie však tvoria 50% majetku fondu. Dosiahnutý priemerný 3-ročný výnos je 3,81% ročne. Priebežné náklady fondu sa v minulom roku dostali na 1,61% jeho hodnoty.

Relevantnou stratégiou Finaxu pre porovnanie je 50/50. Rovnako sme použili 3-ročnú výkonnosť vzorového portfólia. VUB banka pri 12-mesačnom termínovanom vklade ponúka úrok vo výške 0,05%.

porovnanie predpokladaného zhodnotenia VUB vs. Finax

Parametre potenciálnych výsledkov Kombiproduktu sú lepšie ako v prípade Slovenskej sporiteľne. Hlavným dôvodom je však vyššia výkonnosť fondu Dynamické portfólio vďaka väčšiemu zastúpeniu akcií.

Poplatky zaplatené klientom počas piatich rokov sú na podobnej úrovni, no uhradená daň je väčšia v dôsledku vyššieho zhodnotenia fondu. Čistý výnos klienta v tomto prípade presahuje príjmy banky, stále je však polovičný oproti Inteligentnému investovaniu Finaxu.

Zhodnotenie kombinovaných vkladov

Ako sme už spomínali, zavedenie kombinovaných produktov vnímame ako dobrý krok správnym smerom. Nemôžeme uprieť bankám snahu rozšíriť investície medzi ich klientmi, a tým im pomôcť s efektívnejším budovaním majetku.

Ak dlhodobo držíte ušetrené peniaze na bežných, sporiacich alebo termínovaných účtoch, banka ich musí ďalej požičať alebo investovať, aby na nich zarobila. S úvermi a investíciami sú však vždy spojené náklady a riziká. Poskytnutie pôžičky sprevádza značná administratíva a nesie riziko nesplatenia.

Pre banku je výhodnejšie a podstatne jednoduchšie tieto prostriedky presunúť do podielových fondov a účtovať si poplatky v nich. Každý rok si príde na svoje percento, a to bez akéhokoľvek rizika. Riziko preniesla na klienta. Jej výnosy sú nakoniec pravdepodobne vyššie, ako by boli v prípade čistých úrokových príjmov pri požičaní vašich peňazí ďalším klientom cez úvery.

Kvalita investičnej časti je nízka. Zmiešané fondy na Slovensku sú jedným z najslabších miest pre vaše peniaze. Sú drahé, nevýkonné a zdaňované. Za podstúpenie rovnakého rizika viete získať podstatne vyšší výnos pri nižších poplatkoch a navyše oslobodený od dane.

Ako sme ukázali, kombinované vklady nie sú nijako extra výhodné produkty. Vyšší úrok na termínovanom vklade si pekne v banke zaplatíte. V podstate vám ponúkajú investíciu bez vstupného poplatku, ktorú Finax priniesol na slovenský trh už viac ako rok dozadu.

Jediné pozitívum kombinovaných produktov tkvie v tlačení pasívnych klientov do výhodnejšieho uloženia úspor. Takéto konanie by však malo v prvom rade prirodzene vychádzať zo samotného sporiteľa, ak sa chce správať finančne zodpovedne a pracovať so svojimi financiami efektívne.

Pre to absolútne nepotrebujete kombinované vklady. Stačí sa zaujímať a venovať trochu času preštudovaniu investičných ponúk na Slovensku. Inak svoje peniaze nechávate zbytočne pracovať na polovičný výkon, čím sami seba zbytočne oberáte.

Finax ponúka podstatne výhodnejší investičný produkt v porovnaní s podielovými fondmi v bankách. Pokojne tretinu vašich úspor nechajte v banke ako železnú rezervu a zvyšok zapriahnite do práce so všetkými dostupnými výhodami.

Ak už investujete v podielových fondoch a chcete lepšie umiestniť váš finančný majetok, Finax pre vás pripravil dlhodobú akciu – zľavu za presun investície. Využite ju, kým je v platnosti a vyťažte z vašich peňazí maximum.

Okrem iného vám neustále prinášame nové zľavy, vďaka ktorým investuje výhodnejšie. Všetky aktuálne zľavy nájdete v tomto blogu.

Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon