Sú fondy ponúkané v bankách výhodné?

Ak prídete do banky a máte na účte vyšší obnos peňazí, skoro určite vám na pobočke ponúknu svoje podielové fondy. Oproti Inteligentnému investovaniu ide o aktívne riadené formy budovania majetku, ktorých slabinami sú vysoké poplatky, ľudský faktor, nízka diverzifikácia a zdaňovanie výnosov.

Ján Jursa | Naše výsledky | 25. júl 2018

Každá slovenská banka patrí do nejakej finančnej skupiny, ktorej fondy by vám rada predala. Dôvod? Na podielových fondoch bankové skupiny zarobia viac a s nižším rizikom ako na termínovaných účtoch. 

Mnoho ľudí si povie, že je lepšie vložiť úspory do fondov. Aspoň mi tie peniaze zarobia viac, ako keby len stáli na účte. Ak by sa vás ale niekto spýtal, či urobíte rozhodnutie o investícií svojich peňazí na základe lenivosti, asi by ste sa ohradili. Lenivosť vnímame v tom, že si nespravíte domácu úlohu a neporovnáte dostupné možnosti zhodnotenia peňazí, ich parametre a výhody.

O to práve ide. Ak investujete cez fondy vašej banky, nevyberáte si to, čo je najlepšie, bezpečnejšie alebo daňovo výhodnejšie, ale vyberáte si čisto na základe pohodlnosti, aj to len chvíľkovej.

Ktoré podielové fondy porovnávame?

V tomto článku porovnávame najpredávanejšie akciové podielové fondy bankových skupín s Inteligentným investovaním. Porovnanie Finaxu s populárnymi zmiešanými fondmi správcov bánk nájdete tu.

Nevenujeme sa podielovým fondom správcov, ktorí nie sú sesterskými spoločnosťami slovenských bánk. Tým sme sa venovali napríklad tu alebo tu. 

Reč bude o fondoch, s ktorými sa môžete naozaj stretnúť v banke „pri okienku“. Ide o vlajkové lode akciových investícií v slovenských bankových domoch.

Porovnali sme Európsky akciový fond a Americký akciový fond od Tatra Asset Managementu (Tatra banka), SPORO Fond maximalizovaných výnosov od Asset managementu Slovenskej sporiteľne a ČSOB Svetový akciový fond.

Na strane Inteligentného investovania sú dve stratégie: Dynamická stratégia 100/0 a Rastová stratégia 80/20. Obe tieto stratégie podľa metodiky SRRI patria do 5. rizikovej triedy. Porovnávané podielové fondy podľa SRRI sú z pohľadu rizika (volatility) zaradené do 5. a 6. rizikovej triedy. Podiel akciových investícií vo fondoch zodpovedá zloženiu portfólií Finax.

Zúčastnite sa webináru alebo Finax pondelka

Pozývame vás na stretnutie vo Finaxe každý pondelok o 17:00 alebo na webinár každý druhý utorok o 18:00.


SPORO Fond maximalizovaných výnosov sa snaží vyberať jednotlivé akcie na základe ich fundamentálnych parametrov a dosiahnuť tak výnos prekonávajúci trh. Geografické zaradenie fond neuvádza.

ČSOB Svetový akciový fond je fond fondov. To znamená, že všetky jeho prostriedky sú zainvestované v iných podielových fondoch jeho matky – belgickej banky KBC. V tomto prípade je bremeno výberu akcií na manažéroch fondov KBC, ktoré sú ale taktiež aktívne riadené.

TAM Americký akciový fond má väčšinu času investované peniaze v 40 amerických akciových tituloch, poväčšine s veľkou trhovou kapitalizáciou, ako sú Facebook, Amazon a podobne. Za posledných 10 rokov ide o najvýkonnejší podielový fond na Slovensku, za čo ale vďačí hlavne úspešnému obdobiu amerických akcií od roku 2008 a oslabeniu eura.

TAM Európsky akciový fond investuje do 40 európskych spoločností s veľkou trhovou kapitalizáciou. Oba fondy TAM uvádzajú minimálny podiel akciových investícií vo fonde na úrovni 75%.

Aké portfóliá Finax používame?

V prípade Inteligentného investovania používame pre porovnanie modelované portfóliá. Finax ponúka 11 stratégií postavených na 10 fondoch ETF s pevnou počiatočnou skladbou portfólia.

Pre výpočet historického vývoja používame skutočné ceny fondov v posledných obchodný deň mesiaca na nemeckej burze Xetra alebo NAV hodnotu zverejnenú na stránkach správcov. 

Pokiaľ história fondu nie je dostatočne dlhá, teda nepokrýva obdobie porovnania, pre modelovanie kurzu fondu pred jeho vznikom je použitý vývoj podkladového indexu, prípadne obdobný index s rovnakým zameraním, upravený o skutočne dosiahnutú tracking difference fondu počas jeho existencie (rozdiel výkonnosti fondu voči podkladovému indexu). 

Na modelovaných portfóliách uplatňujeme rebalansing podľa pravidiel investičných stratégií Finax a strhávame plný poplatok za riadenie portfólia podľa Cenníka služieb Finax. Poplatky i rebalansing sú vykonávané v modelovanom vývoji vždy ku koncu mesiaca.

Porovnanie základných parametrov

Rozdiel medzi podielovými fondmi a Inteligentným investovaním od Finaxu je zásadný. Spomenuté podielové fondy sú riadené aktívnou správou. V praxi to znamená, že skupina manažérov fondov vyberá, kedy sa aké akcie nakúpia a kedy sa predajú.

Aj keď to znie dobre, realita je smutnejšia. Až 94% aktívnych manažérov v Európe nevie dlhodobo výkonnosťou prekonať trh, či už z dôvodu vysokých poplatkov alebo jednoduchej ľudskej omylnosti.

Naopak, Inteligentné investovanie je postavené na princípe pasívneho investovania. Namiesto vyberania „správnych“ akcií na investovanie, pasívne investovanie investuje do všetkých akcií na trhu naraz (v indexe). Tak investori dostávajú každý rok trhový výnos – ten, ktorý 94% aktívnych manažérov nevie dlhodobo dosiahnuť.

Treba však podotknúť, že aj aktívni manažéri majú niektoré dobré roky, hlavne ak sú zameraní na jednu geografickú lokalitu alebo konkrétny sektor. Problémom je, že málokedy tieto úspechy zopakujú v ďalších rokoch.

Ďalším dôležitým faktorom sú dane. Správna investícia by mala brať do úvahy aj daňový aspekt. Ak vám štát z výnosu stále skoro pätinu ukrojí, na dlhodobom budovaní majetku sa to nemilo prejaví.

Výnosy slovenských podielových fondov, o ktorých dnes píšeme, podliehajú zrážkovej dani (ak neboli ich podielové listy nadobudnuté pred 31.12.2003, v takom prípade sú oslobodené od dane). Jej pozitívom je, že len kvôli investícií nemusíte podávať daňové priznanie. Správca fondu vám daň strhne a vyplatí čisté výnosy.

S Finaxom však dane nemusíte platiť vôbec. Výnosy Inteligentného investovania sú od dane oslobodené. Dôvodom je inštitút, ktorý od platenia daní oslobodzuje príjmy z inštrumentov obchodovaných na burze a držaných dlhšie ako rok.

Poplatky, poplatky, poplatky

Pred tým, ako sa pozrieme na porovnanie výnosov jednotlivých fondov, si posvietime na základný aspekt každej investície, a to sú jej náklady. Pri akejkoľvek finančnej službe by poplatky mali byť prvou vecou, ktorú kontrolujete.

V tomto odvetví totiž neplatí, že za viacej peňazí dostanete viacej muziky. Pravda je väčšinou smutná a opačná – čím drahší produkt, tým spravidla nižší výnos, keďže jeho väčšiu časť si odhryznú náklady.

Podielové fondy si účtujú poplatky za svoju správu, ale aj poplatok, ktorým vyplácajú predajcu. Ide buď o alternatívu medzi vstupným a výstupným poplatkom alebo o jeho kombináciu.

Výhodou výstupného poplatku používaného vo fondoch Tatra banky je, že sa jeho plateniu viete vyhnúť, ak vydržíte v investícii dostatočný počet rokov. Naopak, vstupný poplatok vám už nikto nikdy nedá naspäť.

Jeho výška je často závislá od veľkosti vašej investície. V tabuľke sú uvedené jeho maximálne hodnoty.

Finax spravidla účtuje poplatok za spracovanie platby vo výške 1% + DPH, aj to len na platby menšie ako 1 000 eur. Všetky investície nad 1 000 eur, či už pravidelné alebo jednorazové, sú od vstupného poplatku oslobodené. Výstupné poplatky nie sú žiadne, aj keby ste peniaze vybrali dva týždne po zainvestovaní.

V závislosti od distribučného kanála Finaxu sa na investícii môže účtovať aj poplatok za investičné poradenstvo, pokiaľ je poskytnuté. Uvedená výška poplatkov sa týka klientov, ktorým nie je poskytované investičné poradenstvo.

Ďalšia kategória sú takzvané manažérske poplatky. O týchto poplatkoch väčšina investorov v podielových fondoch netuší, nie sú totiž súčasťou výpisu. Strhávajú sa v rámci fondu z jeho majetku a o tento poplatok je pravidelne ponížená výška hodnoty podielu.

Dnes už musia podielové fondy zverejňovať v rámci kľúčových informácií takzvané priebežné náklady. Ide o súčet manažérskeho poplatku ako aj nákladov, ktoré si fond môže zarátať na vrub klienta ako platba depozitárovi, poplatky za účty a podobne.

Vo Finaxe sa platí len poplatok za správu vo výške 1% + DPH ročne. Neplatí sa žiadny poplatok za výkonnosť, takisto od klienta nepýtame žiadne peniaze navyše na prevádzku spoločnosti.

Priebežné náklady až troch zo štyroch porovnávaných fondov dvojnásobne prevyšujú poplatky Inteligentného investovania. Čo myslíte, ako sa tento fakt podpíše pod dosahovanú výkonnosť?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Naplánujte si hovor zdarma a radi vám ich poskytneme.


Kde zarobím najviac?

Ostatné faktory sú dôležité, no výnos nám hovorí to najdôležitejšie – koľko investor v danom fonde zarobí. Pozrime sa, ako obstáli bankové fondy v porovnaní s modelovaným Inteligentným investovaním z pohľadu výnosov.

Stratégia Finaxu 100/0 obsahuje 100% akcií a 0% dlhopisov, respektíve 80% akcií a 20% dlhopisov pri stratégií 80/20. Všetky spomenuté bankové fondy majú aktuálne viac ako 90% majetku alokovaného v akciových investíciách.

Takto vyzerá porovnanie uplynulého zhodnotenia modelovaných stratégií Inteligentného investovania so SPORO fondom maximalizovaných výnosov a Svetovým akciovým fondom ČSOB. Porovnávali sme investíciu vo výške 10 000 eur na 10-ročnom horizonte (tieto fondy nemajú dlhšiu históriu).

V prípade všetkých investičných riešení počítame s príkladmi bez vstupných poplatkov, bez výstupných, aj bez poplatku za investičné poradenstvo. Sleduje výnos samotnej investície.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.


Zhodnotenie modelovaného portfólia Finax je na 10 rokoch dvojnásobne vyššie ako v prípade skutočne dosiahnutého výnosu uvedených bankových podielových fondov. 

Fondy Tatra Asset Managementu (TAM) sme porovnávali na 15-ročnom horizonte, keďže ide o jedny z najstarších podielových fondov na Slovensku. Takto zároveň vieme porovnať, ako sa fondom darilo v rôznych globálnych ekonomických podmienkach vrátane finančnej krízy.

Takto vyzerá vyjadrenie výkonnosti v tabuľke:

Pasívnym investovaním by ste za posledných 15 rokov zarobili 4x viac ako v najlepších fondoch najväčšieho správcu na Slovensku (TAM spravuje až 2 miliardy eur).

Prečo sú úzko-špecializované fondy zlou investíciou?

Americký akciový fond od asset managementu Tatra banky nebol v uplynulých rokoch zlou investičnou voľbou. Darilo sa mu napriek vysokým poplatkom. Dôvodom je jeho zameranie na trhy USA, ktoré v posledných 10 rokoch výkonnosťou prekonali ostatné regióny sveta.

Investovať do konkrétnej triedy aktív sa však vypláca len určitý čas. Koncentrovaná investícia nesie vždy vyššie riziko, čo potvrdzuje aj samotné riziko fondu podľa metodiky SRRI, ktoré je vyššie ako pri ostatných spomínaných investičných riešeniach. Investície, ktoré sú v určitom období lídrami, zvyknú v nasledujúcich rokoch viac strácať.

Túto dlhodobú rozdielnosť vo „víťazoch a porazených“ najlepšie ilustruje nasledujúca tabuľka.

V prvom riadku sú najúspešnejšie aktíva v danom roku. V poslednom riadku sú investície s najhoršou výkonnosťou. Z tejto tabuľky jasne vidieť, že ideálna investícia je v každom roku iná. Spoliehať sa teda len na jeden región alebo len na veľké spoločnosti znamená pripravovať sa o výnos a riskovať viac, ako je potrebné.

Akciové fondy Tatra banky sú len ďalším dôkazom tohto tvrdenia. Kým od roku 2008 sa najlepšie darí práve americkým akciám, pred týmto dátumom výkonnosťou zaostávali. Na 15-ročnom horizonte Americký akciový fond výrazne stráca proti globálnemu mixu Inteligentného investovania.

Európsky akciový fond rovnako potvrdzuje toto tvrdenie. V pokrízovom období od roku 2008 patria európske akcie k výkonnostne slabšej triede aktív, výrazne zaostávajúcej za svetom a hlavne americkými akciami.

Vo Finaxe sme sa snažili priniesť na slovenský trh univerzálny investičný produkt „do každého počasia“. Produkt, ktorý je výhodný dnes, ale bude rovnako výhodný a zaujímavý aj o 15 rokov.

Univerzálnosť pri investovaní sa dá dosiahnuť len dostatočným rozložením rizika (diverzifikáciou) a aktívnym rebalansingom, ktoré vám zabezpečia, že máte vždy investíciu, ktorej sa v danom momente darí. Nikto nedokáže presne predpovedať vývoj trhov na niekoľko mesiacov, nie to ešte niekoľko rokov.

Len s Finaxom ste schopný od 20 eur mesačne jednou platbou investovať každý mesiac do viac ako 10 tis. cenných papierov. Nad vašou investíciou navyše drží neustále stráž rebalansing, ktorý udržuje rizikovosť vášho portfólia na prijateľnej úrovni, automaticky vyberá profit z rastúcich investícií a nakupuje podhodnotené aktíva, čím zvyšuje váš výnos a zmierňuje riziko.

Investujte s vyššími výnosmi a nižším rizikom.

Využívajte unikátny rebalansing pri investovaní.


Verdikt

TAM Americký akciový fond síce prekonáva ostatné vlajkové lode konkurencie, no ani on sa nevyhýba problémom, ktoré sú spoločné pre všetky aktívne riadené podielové fondy. Úzky záber, ktorý nedostatočne zmenšuje trhové riziko a zároveň dusí výnos, vysoké poplatky, ako aj povinnosť platiť dane sú dôvody, pre ktoré sú podielové fondy prekonaným finančným nástrojom.

Naopak, Finax investuje vaše peniaze do akcií a dlhopisov z celého sveta, čím dosahuje vyššie výnosy a nižšie riziko. Poplatky sú nižšie ako pri akomkoľvek porovnateľnom podielovom fonde a zároveň nemusíte z dosiahnutých výnosov platiť žiadne dane.

Osobitnou kapitolou je investorský komfort. Investíciu s Finaxom viete riadiť plne online. Vidíte svoj aktuálny stav účtu, viete spraviť vklad, či požiadať o výber. Nanešťastie, mnohé banky takýto komfort zatiaľ neponúkajú a to napriek tomu, že sa pasujú za najmodernejšie v krajine.

Finax pre investorov pripravil ešte jeden bonus. Pokiaľ si presuniete vašu existujúcu investíciu do Inteligentného investovania, odmeníme vás zľavou z poplatku – 10% z hodnoty presunutej investície vám budeme 5 rokov spravovať bez poplatku.

Slováci viac ako 6 miliárd eur svojich úspor investujú cez nevýhodné bankové podielové fondy. Pri nich viac ako inde platí tvrdenie, že nie je zlato všetko, čo sa blyští. I keď sa banky javia ako veľmi tradičné finančné inštitúcie, v správe peňazí sú mizerné.

Pristúpte k svojím financiám zodpovedne. Nenechajte lenivosť ovládať vaše peniaze a budete odmenený. Nakoniec, začať investovať inteligentne je jednoduchšie a pohodlnejšie ako návšteva banky. Stačí vám len počítač, mobil a pol hodina vášho času.

Ohodnoťte článok:
Sú fondy ponúkané v bankách výhodné?
Hodnotenie: 4.2 62
Ján Jursa
Ján Jursa
Chief Analyst
Kľučové slová
Naše výsledky | Osobné financie
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
22. jún 2018

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie

Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku. Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby.

Prečítať viac
Stavebnému sporeniu odzvonilo | Finax
3. august 2018

Stavebnému sporeniu odzvonilo

Stavebné sporenie nedávno oslávilo 26. výročie svojej existencie na Slovensku. No tak ako mnoho 26 ročných, aj ono už má najlepšie roky za sebou. Od 1.1.2019 totiž vstúpilo do platnosti viacero noviniek, ktoré ho právom poslali na smetisko dejín.

Prečítať viac
II. pilier – ako a kde sporiť? | Finax
4. jún 2018

II. pilier – ako a kde sporiť?

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 6 dôchodkových správcovských spoločností (DSS). Aj keď v ich ponuke na prvý pohľad nie sú veľké rozdiely, určite nie je jedno, ktorej z nich zveríte vaše úspory. Nie všetky DSS-ky napríklad umožňujú investovať do indexových fondov, ktoré sú najlepšou a dlhodobo najvýnosnejšou alternatívou pre sporenie v II. pilieri. Veľké rozdiely sú aj v kvalite užívateľského prostredia jednotlivých DSS.

Prečítať viac
Koľko stojí vzdelanie? Porovnanie škôl doma a v zahraničí | Finax
27. september 2018

Koľko stojí vzdelanie? Porovnanie škôl doma a v zahraničí

Na Slovensku sme si zvykli, že štúdium na vysokej škole je zadarmo. Trend v Európe a po celom svete je ale opačný, vzdelanie je bezplatné v čoraz menšom počte krajín a zároveň je čím ďalej tým drahšie. Ako sa pripraviť na takúto budúcnosť?

Prečítať viac