Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

AXA Tempo – produkt s tradičnými nedostatkami - aktualizácia 2020

V ďalšej časti seriálu Investičná bitka sme Inteligentné investovanie porovnali s investičným sporením AXA Tempo. Ani tento produkt nedokázal doposiaľ výnosmi a inými parametrami prekonať pasívne investovanie, ktoré reprezentuje Finax.

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 31. júl 2020

Od viacerých populárnych porovnaní výsledkov portfólií Finax a populárnych investičných riešení na Slovensku už Dunajom pretieklo veľa vody. Viac ako dva roky existencie Finaxu boli poznačené silnými výkyvmi finančných trhov, ktoré otestovali kvalitu investičných stratégií a nervy investorov.

Viacerí naši konkurenti nám pri porovnaniach v minulosti vyčítali, že ich robíme na spätných modelovaných dátach pred založením Finaxu. Mnohí potenciálni klienti sa prirodzene dívali na prezentované výsledky s určitou dávkou nedôvery.

Považujeme preto za našu povinnosť aktualizovať naše výsledky v porovnaní s konkurenciou, aby sme preukázali, že Inteligentné investovanie skutočne dokáže priniesť sľubované, teda zhodnotiť majetok vo väčšej miere ako aktívne riadené podielové fondy.

Viac ako dva roky našej existencie a práve pomerne divoká jazda finančných trhov počas nich sú prvým reálnym testom kvality našich služieb. Z tohto dôvodu vám prinášame aktualizáciu investičnej bitky medzi programom AXA Tempo a Finaxom, ktorý bol pôvodne na našej stránke zverejnený 10.6.2019.

AXA Tempo je produkt pravidelného investičného sporenia do podielových fondov českej skupinovej dcéry AXA Investiční společnost a.s. Jeho popularita medzi finančnými sprostredkovateľmi narástla, vďaka čomu sa stále častejšie objavuje v slovenských domácnostiach.

Za rastúcimi predajmi AXA stoja dobré dlhodobé vzťahy so sieťami finančných agentov a dobré zázemie externého predaja. Leví podiel na presadení sa poisťovne v sektore kapitálového trhu nesie aj nepochopiteľné stiahnutie významného konkurenta.

Dvere poisťovni dokorán otvorilo obmedzenie ponuky najetablovanejšieho fondového sporenia Rytmus od spoločnosti Amundi, ktorá rozviazala priamu spoluprácu s viacerými sieťami finančných agentov a ponechala si ich len pár.

AXA v rámci produktu Tempo a obdobného produktu Generation X mieša dokopy 8 portfólií zo 7 podielových fondov spravovaných v Česku. Portfóliá sa líšia mierou podstupovaného rizika podľa zastúpenia jednotlivých fondov.

Jednotlivé profily dvoch produktov vnímame pozitívne. Skutočne ponúkajú široký mix rôznych tried aktív a rôznych investičných prístupov. Nájdete v nej pasívny i aktívny prístup k investovaniu, akcie, ETF, nástroje peňažného trhu, dlhopisy, ale aj reality, private equity fondy a komodity.

Zastúpené sú všetky významné svetové regióny i cenné papiere rôznych emitentov od vlád až po malé spoločnosti. V tomto smere AXA presne plní požiadavky na diverzifikáciu – jeden zo základných faktorov úspešného investovania. Pre drobného investora AXA Tempo predstavuje plnohodnotný nástroj.

Zároveň ale tieto portfóliá trpia na tradičné nedostatky produktov postavených na podielových fondoch:

Zvýšte svoje finančné vzdelanie 

Finax webináre na vždy zaujímavé témy

Pre detailnejšiu analýzu produktu Tempo, jeho parametrov a 10-ročnej výkonnosti v porovnaní s identickými portfóliami Finax sme vybrali dva rizikové profily AXA Tempo Progresívny a AXA Tempo Akciový.

Najdynamickejší Rastový profil sa nedostal na pranier z dôvodu krátkej histórie siedmeho fondu AXA Small Cap Portfolio.

EUR Konto je peňažný fond. Ide o pomerne známy a obľúbený fond, ktorý využívajú agenti ako alternatívu k rezervnému účtu. V minulosti ponúkal výnosy nad bežnými účtami alebo krátkodobými termínovanými vkladmi a navyše umožňuje zriadiť trvalé príkazy z fondu.

Aktuálne sa nám zdá pridrahý vzhľadom na potenciálne výnosy, aké môže pri nulových úrokových sadzbách dosiahnuť. Náklady zákonite prekonávajú súčasné hrubé výnosy a fond tak napriek svojmu krátkodobému zameraniu stráca hodnotu.

CEE Dluhopisový fond je fajn. Sústredí sa na emisie nášho stredoeurópskeho regiónu, ktoré vďaka vyšším úrokovým sadzbám v okolitých krajinách ponúkajú vyššie výnosy chýbajúce v eurozóne, no aj kurzové riziko.

CEE Akciový investuje do akcií z krajín strednej a východnej Európy. Podpora regiónu je sympatická, no ide o malé trhy, a tým značne koncentrovanú investíciu so špecifickými rizikami. Selection Opportunities je zmiešaný fond kombinujúci v portfóliu rôzne triedy aktív.

Realitní fond nie je typickým realitným fondom, ako sme na Slovensku zvyknutí. Fond poctivo investuje do akcií svetových firiem zameraných na biznis s nehnuteľnosťami.

Selection Global a Selection Emerging Markets investujú do akcií z celého sveta, resp. rozvojových trhov. Aktuálne fondy nenakupujú priamo akcie, ale najmä fondy ETF a skupinové podielové fondy. Sme zástancami pasívneho investovania, no v prípade podielových fondov sú investori oberaní o jednu z jeho hlavných výhod na Slovensku, a to oslobodenie od daní.

V porovnaniach sa snažíme neustále vedľa seba dávať identické investičné riešenia z pohľadu rizika. Následne porovnávame, aký výnos jednotlivé produkty vytlačia z jednotky podstúpeného rizika. Pre určenie rizika používame metodiku SRRI. Podľa nej sú podielové fondy povinné radiť sa do 7 rizikových skupín.

AXA nezaraďuje portfóliá programu Tempo do rizikových kategórií, len jednotlivé fondy. Pre výber porovnateľného portfóliá Finaxu sme spriemerovali rizikové skupiny jednotlivých podkladových fondov a zároveň sme zohľadnili zloženie portfólií z pohľadu akcií, dlhopisov a peňažných investícií.

Pre AXA Progresívny profil volíme riziko na úrovni 4, čomu zodpovedá Finax portfólio 60/40. V prípade AXA Tempo Akciového profilu je priemer rizík 5, čomu zodpovedá zaradenie nášho 100% akciového portfólia.

Tabuľka porovnávajúca parametre dvoch investičných riešení nezahŕňa vstupné poplatky fondov v prípade AXA Tempo, ani poplatky za spracovanie platby do 1000 eur a poplatok za investičné poradenstvo v prípade Finaxu, ktoré môžu byť klientovi účtované podľa konkrétneho zdroja distribučného kanála.

Produkt AXA Tempo najlepšie vyhodnotíme na základe dosiahnutej výkonnosti. Prinášame vám grafy, ako by vyzeral vývoj jednorazovej investície a pravidelnej mesačnej investície do AXA Tempo Progresívny profil a AXA Tempo Akciový profil v porovnaní s rizikovo identickými portfóliami Inteligentného investovania počas uplynulých 10 rokov.

Podmienky a predpoklady, z ktorých vychádza grafické porovnanie investícií:

V prípade portfólií AXA vychádzame z kurzov NAV jednotlivých podielových fondov tvoriacich Tempo zverejnených na internetovej stránke správcovskej spoločnosti. 

Jednorazová investícia je v úvode rozložená medzi jednotlivé podielové fondy AXA podľa aktuálneho zloženia konkrétneho profilu a zloženie portfólia sa počas 10 rokov nemení (počet kusov podielových listov). V prípade pravidelnej investície sa každý mesiac nakupujú jednotlivé fondy v pomere zloženia jednotlivých profilov zverejnených na internetovej stránke www.axainvesticie.sk

Do výpočtov sme zahrnuli aj vstupné poplatky, ktoré AXA zverejňuje pre jednotlivé profily, spôsob investície a spôsobu splatenia poplatku v Sadzobníku poplatkov TEMPO AXA investiční společnost a.s. 

S poplatkami platený na vstupe do investície nepočítame, teda ani so vstupným poplatkom do programu AXA Tempo, ani s poplatkom za spracovanie platby do 1000 eur, ani s poplatkom za investičné poradenstvo v prípade Finaxu, keďže ide spravidla o odmenu distribúcie a v závislosti od konkrétneho predajného kanála sa môže poplatok líšiť.

V prípade portfólií Finax ide o modelované portfóliá na základe historických kurzov fondov ETF na nemeckej burze Xetra a na základe vývoja podkladových alebo obdobných indexov fondov ETF upravených o skutočne dosiahnutú tracking difference fondov ETF voči týmto indexom, pokiaľ fondy ETF nemajú 10-ročnú históriu. 

Model počíta s plným poplatkom za správu portfólia vrátane DPH (1,2% p.a.), s rebalansingom portfólií podľa pravidiel Finax a so vstupným poplatkom za spracovanie platby v prípade pravidelnej investície (1,2% vrátane DPH). Uvedená výška poplatkov sa týka klientov, ktorým nie je poskytované investičné poradenstvo.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

AXA Tempo Progresívny profilAXA Tempo Akciový profil

 

   

Pasívne investovanie kopírujúce trhové výnosy s identickým rizikom reprezentované modelovanými portfóliami Finax Inteligentné investovanie by v uplynulých 10 rokoch výrazne prekonalo zhodnotenie portfólií AXA Tempo pred i po zdanení. Ani fondy AXA nie sú tými, ktoré by sa nárastom cien priblížili trhovým výnosom.

Investičnému produktu druhej najväčšej poisťovne na svete v zásade nie je čo vytknúť. Spĺňa všetky požiadavky vhodnej investície. Akurát riziko človeka pri aktívnej správe, chýbajúci rebalansing, vyššie náklady podielových fondov a zdaňovanie príjmov z nich vedú k dosiahnutiu tretinových až štvrtinových výnosov oproti potenciálu, ktoré ponúkajú široké trhy.

Získajte vyššie výnosy 

Vyskúšajte lacné fondy ETF bez daní z výnosov.

 

Nebuďte ľahostajní k vášmu majetku. Nie len jeho tvorba, ale aj jeho umiestnenie a zveľaďovanie vedú k rastu jeho hodnoty. Na to, aby ste sa stali finančne zabezpečenými a nezávislými nepotrebujete zarábať veľké peniaze. Dôležitejšie je, či a ako budujete majetok. Príjem neznamená bohatstvo. Len majetok predstavuje bohatstvo.

Finax pre investorov pripravil ešte jeden bonus. Pokiaľ si presuniete vašu existujúcu investíciu do Inteligentného investovania, odmeníme vás zľavou z poplatku – 10% z hodnoty presunutej investície vám budeme 5 rokov spravovať bez poplatku.


V auguste roka 2020 platí špeciálna akcia na presun investície. Až 50% z presunutej hodnoty vám budeme rok riadiť bez poplatku. V predchádzajúcich častiach Investičnej bitky sme vám ponúkli porovnanie Inteligentného investovania s:

 Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon