AXA Tempo – produkt s tradičnými nedostatkami

V ďalšej časti seriálu Investičná bitka sme Inteligentné investovanie porovnali s investičným sporením AXA Tempo. Ani tento produkt nedokázal doposiaľ výnosmi a inými parametrami prekonať pasívne investovanie, ktoré reprezentuje Finax.

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 10. jún 2019

AXA Tempo je produkt pravidelného investičného sporenia do podielových fondov českej skupinovej dcéry AXA Investiční společnost a.s. Jeho popularita medzi finančnými sprostredkovateľmi narástla, vďaka čomu sa stále častejšie objavuje v slovenských domácnostiach.

Za rastúcimi predajmi AXA stoja dobré dlhodobé vzťahy so sieťami finančných agentov a dobré zázemie externého predaja. Leví podiel na presadení sa poisťovne v sektore kapitálového trhu nesie aj nepochopiteľné stiahnutie významného konkurenta.

Dvere poisťovni dokorán otvorilo obmedzenie ponuky najetablovanejšieho fondového sporenia Rytmus od spoločnosti Amundi, ktorá rozviazala priamu spoluprácu so všetkými sieťami okrem vybraných troch.

AXA v rámci produktu Tempo a obdobného produktu Generation X mieša dokopy 8 portfólií z 8 podielových fondov spravovaných v Česku. Portfóliá sa líšia mierou podstupovaného rizika podľa zastúpenia jednotlivých fondov.

Jednotlivé profily dvoch produktov vnímame pozitívne. Skutočne ponúkajú široký mix rôznych tried aktív a rôznych investičných prístupov. Nájdete v nej pasívny i aktívny prístup k investovaniu, akcie, ETF, nástroje peňažného trhu, dlhopisy, ale aj reality, private equity fondy a komodity.

Zastúpené sú všetky významné svetové regióny i cenné papiere rôznych emitentov od vlád až po malé spoločnosti. V tomto smere AXA presne plní požiadavky na diverzifikáciu – jeden zo základných faktorov úspešného investovania. Pre drobného investora AXA Tempo predstavuje plnohodnotný nástroj.

Zároveň však tieto portfóliá trpia na tradičné nedostatky produktov postavených na podielových fondoch:

Zúčastnite sa webináru alebo Finax pondelka

Pozývame vás na stretnutie vo Finaxe každý pondelok o 17:00 alebo na webinár každý druhý utorok o 18:00.


Pre detailnejšiu analýzu produktu Tempo, jeho parametrov a 10-ročnej výkonnosti v porovnaní s identickými portfóliami Finax sme vybrali dva rizikové profily AXA Tempo Progresívny a AXA Tempo Akciový.

Najdynamickejší Rastový profil sa nedostal na pranier z dôvodu menšej ako 5-ročnej histórie ôsmeho fondu AXA Small Cap Portfolio.

Zloženie portfólií Axa Templo vs. Finax

EUR Konto je peňažný fond. Ide o pomerne známy a obľúbený fond, ktorý využívajú agenti ako alternatívu k rezervnému účtu. V minulosti ponúkal výnosy nad bežnými účtami alebo krátkodobými termínovanými vkladmi a navyše umožňuje zriadiť trvalé príkazy z fondu.

Aktuálne sa nám zdá pridrahý vzhľadom na potenciálne výnosy, aké môže pri nulových úrokových sadzbách dosiahnuť. Náklady zákonite prekonávajú súčasné hrubé výnosy a fond tak napriek svojmu krátkodobému zameraniu stráca hodnotu.

CEE Dluhopisový fond je fajn. Sústredí sa na emisie nášho stredoeurópskeho regiónu, ktoré vďaka vyšším úrokovým sadzbám v okolitých krajinách ponúkajú vyššie výnosy chýbajúce v eurozóne, no zároveň tieto dlhové investície nesú aj menové riziko a vyššie úrokové riziko.

CEE Akciový investuje do akcií z krajín Strednej a Východnej Európy. Podpora regiónu je sympatická, no ide o malé trhy, a tým značne koncentrovanú investíciu so špecifickými rizikami.

Selection Opportunities je zmiešaný fond kombinujúci v portfóliu rôzne triedy aktív.

Realitní fond nie je typickým realitným fondom, ako sme na Slovensku zvyknutí. Fond poctivo investuje do akcií svetových firiem zameraných na biznis s nehnuteľnosťami.

Selection Global a Selection Emerging Markets investujú do akcií z celého sveta, resp. rozvojových trhov. Aktuálne fondy nenakupujú priamo akcie, ale najmä fondy ETF a skupinové podielové fondy. Sme zástancami pasívneho investovania, no v prípade podielových fondov sú investori oberaní o jednu z jeho hlavných výhod na Slovensku, a to oslobodenie od daní.

V porovnaniach sa snažíme neustále vedľa seba dávať identické investičné riešenia z pohľadu rizika. Následne porovnávame, aký výnos jednotlivé produkty vytlačia z jednotky podstúpeného rizika. Pre určenie rizika používame metodiku SRRI. Podľa nej sú podielové fondy povinné radiť sa do 7 rizikových skupín.

AXA nezaraďuje portfóliá programu Tempo do rizikových kategórií, len jednotlivé fondy. Pre výber porovnateľného portfóliá Finaxu sme určili riziko profilov AXA Tempo na základe váženého priemeru rizikových tried jednotlivých podkladových fondov a zároveň sme zohľadnili zloženie portfólií z pohľadu akcií, dlhopisov a peňažných investícií.

Pre AXA Progresívny profil volíme riziko na úrovni 4, čomu zodpovedá Finax portfólio 60/40. V prípade AXA Tempo Akciového profilu je priemer rizík 5, čomu zodpovedá zaradenie nášho 100% akciového portfólia.

Tabuľka porovnávajúca parametre dvoch investičných riešení nezahŕňa vstupné poplatky fondov v prípade AXA Tempo, ani poplatky za spracovanie platby do 1000 eur a poplatok za investičné poradenstvo v prípade Finaxu, ktoré môžu byť klientovi účtované podľa konkrétneho zdroja distribučného kanála. 

Produkt AXA Tempo najlepšie vyhodnotíme na základe dosiahnutej výkonnosti. Prinášame vám grafy, ako by vyzeral vývoj jednorazovej investície a pravidelnej mesačnej investície do AXA Tempo Progresívny profil a AXA Tempo Akciový profil v porovnaní s rizikovo identickými portfóliami Inteligentného investovania počas uplynulých 10 rokov.

Podmienky a predpoklady, z ktorých vychádza grafické porovnanie investícií:

V prípade portfólií AXA vychádzame z kurzov NAV jednotlivých podielových fondov tvoriacich Tempo zverejnených na internetovej stránke správcovskej spoločnosti. 

Jednorazová investícia je v úvode rozložená medzi jednotlivé podielové fondy AXA podľa aktuálneho zloženia konkrétneho profilu a zloženie portfólia sa počas 10 rokov nemení (počet kusov podielových listov). V prípade pravidelnej investície sa každý mesiac nakupujú jednotlivé fondy v pomere zloženia jednotlivých profilov zverejnených na internetovej stránke www.axainvesticie.sk

Do výpočtov sme zahrnuli aj vstupné poplatky, ktoré AXA zverejňuje pre jednotlivé profily, spôsob investície a spôsobu splatenia poplatku v Sadzobníku poplatkov TEMPO AXA investiční společnost a.s. 

Pre jednorazovú investíciu v objeme 10 tis. eur je vstupný poplatok v prípade Progresívneho a Akciového profilu 2,7%, resp. 3,6%. Pri pravidelnej investícií počítame s priebežne splácaným vstupným poplatkov, ktorý je v prípade Progresívneho a Akciového profilu 4%, resp. 5%.

V prípade portfólií Finax ide o modelované portfóliá na základe historických kurzov fondov ETF na nemeckej burze Xetra a na základe vývoja podkladových alebo obdobných indexov fondov ETF upravených o skutočne dosiahnutú tracking difference fondov ETF voči týmto indexom, pokiaľ fondy ETF nemajú 10-ročnú históriu. 

Model počíta s plným poplatkom za správu portfólia vrátane DPH (1,2% p.a.), s rebalansingom portfólií podľa pravidiel Finax a so vstupným poplatkom za spracovanie platby v prípade pravidelnej investície (1,2% vrátane DPH). Uvedená výška poplatkov sa týka klientov, ktorým nie je poskytované investičné poradenstvo.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

AXA Tempo Progresívny profil

Axa Templo vs. Finax jednorazova

Axa Templo vs. Finax pravidelný

AXA Tempo Akciový profil

Axa Templo vs. Finax jednorazový 

 Axa Templo vs. Finax pravidelný  

Pasívne investovanie kopírujúce trhové výnosy s identickým rizikom reprezentované modelovanými portfóliami Finax Inteligentným investovaním by v uplynulých 10 rokoch výrazne prekonalo zhodnotenie portfólií AXA Tempo pred i po zdanení. Ani fondy AXA nie sú tými, ktoré by sa nárastom cien priblížili trhovým výnosom.

Investičnému produktu najväčšej poisťovne na svete v životnom a rizikovom poistení v zásade nie je čo vytknúť. Spĺňa všetky požiadavky vhodnej investície. Akurát riziko človeka pri aktívnej správe, chýbajúci rebalansing, vyššie náklady podielových fondov a zdaňovanie príjmov z nich vedú k dosiahnutiu tretinových až štvrtinových výnosov oproti potenciálu, ktoré ponúkajú široké trhy.

Začnite bohatnúť.

Vyskúšajte si investície do ETF už dnes.

 

Nebuďte ľahostajní k vášmu majetku. Nie len jeho tvorba, ale aj jeho umiestnenie a zveľaďovanie vedú k rastu jeho hodnoty. Na to, aby ste sa stali finančne zabezpečenými a nezávislými nepotrebujete zarábať veľké peniaze. Dôležitejšie je, či a ako budujete majetok. Príjem neznamená bohatstvo. Len majetok predstavuje bohatstvo.

Ak investujete vo fondoch AXA a radi by ste si svoje investície preniesli do lepšieho, Finax pre vás pripravil zľavu za presun investície. Ak zdokladujete vyplatenie podielových listov a prostriedky presuniete na váš účet vo Finaxe, 10% z hodnoty presunutej investície vám budeme 5 rokov riadiť bez poplatku.

Ohodnoťte článok:
AXA Tempo – produkt s tradičnými nedostatkami
Hodnotenie: 4.1 34
Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Chief Investment Officer
Kľučové slová
Naše výsledky
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
22. jún 2018

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie

Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku. Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby.

Prečítať viac
Stavebnému sporeniu odzvonilo | Finax
3. august 2018

Stavebnému sporeniu odzvonilo

Stavebné sporenie nedávno oslávilo 26. výročie svojej existencie na Slovensku. No tak ako mnoho 26 ročných, aj ono už má najlepšie roky za sebou. Od 1.1.2019 totiž vstúpilo do platnosti viacero noviniek, ktoré ho právom poslali na smetisko dejín.

Prečítať viac
II. pilier – ako a kde sporiť? | Finax
4. jún 2018

II. pilier – ako a kde sporiť?

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 6 dôchodkových správcovských spoločností (DSS). Aj keď v ich ponuke na prvý pohľad nie sú veľké rozdiely, určite nie je jedno, ktorej z nich zveríte vaše úspory. Nie všetky DSS-ky napríklad umožňujú investovať do indexových fondov, ktoré sú najlepšou a dlhodobo najvýnosnejšou alternatívou pre sporenie v II. pilieri. Veľké rozdiely sú aj v kvalite užívateľského prostredia jednotlivých DSS.

Prečítať viac
Koľko stojí vzdelanie? Porovnanie škôl doma a v zahraničí | Finax
27. september 2018

Koľko stojí vzdelanie? Porovnanie škôl doma a v zahraničí

Na Slovensku sme si zvykli, že štúdium na vysokej škole je zadarmo. Trend v Európe a po celom svete je ale opačný, vzdelanie je bezplatné v čoraz menšom počte krajín a zároveň je čím ďalej tým drahšie. Ako sa pripraviť na takúto budúcnosť?

Prečítať viac