Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 31. júl 2020

  • Čo je Rytmus a v čom sa líši od Inteligentného investovania?
  • Inteligentné investovanie je v porovnaní s Rytmusom lacnejšie a efektívnejšie.
  • Výnosy Finaxu by prekonali rast Rytmusu viac ako dvojnásobne
  • Aké sú ďalšie (ne)výhody Rytmusu?

Od viacerých populárnych porovnaní výsledkov portfólií Finax a populárnych investičných riešení na Slovensku už Dunajom pretieklo veľa vody. Viac ako dva roky existencie Finaxu boli poznačené silnými výkyvmi finančných trhov, ktoré otestovali kvalitu investičných stratégií a nervy investorov.

Viacerí naši konkurenti nám pri porovnaniach v minulosti vyčítali, že ich robíme na spätných modelovaných dátach pred založením Finaxu. Mnohí potenciálni klienti sa prirodzene dívali na prezentované výsledky s určitou dávkou nedôvery.

Považujeme preto za našu povinnosť aktualizovať naše výsledky v porovnaní s konkurenciou, aby sme preukázali, že Inteligentné investovanie skutočne dokáže priniesť sľubované, teda zhodnotiť majetok vo väčšej miere ako aktívne riadené podielové fondy.

Viac ako dva roky našej existencie a práve pomerne divoká jazda finančných trhov počas nich sú prvým reálnym testom kvality našich služieb. Z tohto dôvodu vám prinášame aktualizáciu jedného z prvých dielov investičnej bitky medzi programom Amundi Rytmus a Finaxom, ktorý bol pôvodne na našej stránke zverejnený 22.6.2018.

V tomto blogu sme písali o nevýhodnosti rozšírených investičných produktov na Slovensku najmä z pohľadu vysokých poplatkov a ich štruktúry a sľúbili sme, že prinesieme priame porovnania Inteligentného investovania s konkrétnymi produktmi.

Začneme s azda na Slovensku najpopulárnejším investičným produktom – programom pravidelného investovania Rytmus od spoločnosti Amundi (pôvodne Pioneer Investments). Rytmus tvorí viacero balíkov portfólií namiešaných z podielových fondov uvedenej spoločnosti. 

Rytmus v skratke

Rytmus možno označiť za dobrý investičný produkt pre drobných investorov. Fondy nemajú zlé výsledky a ani poplatková štruktúra nie je prehnane vysoká vzhľadom na slovenské pomery.

Produkt je dobre dostupný, najmä vďaka distribúcii prostredníctvom sietí finančných agentov, ktorá z neho spravila rozšírený nástroj. „Finanční poradcovia“, ako sú často finanční agenti nesprávne nazývaní, ho mali vo veľkej obľube vďaka jeho jednoduchosti, prehľadnosti a dobrému servisu bývalej spoločnosti Pioneer Investments.

Aký je základný rozdiel medzi Rytmusom a Inteligentným investovaním?

Základný rozdiel je v type investičného produktu. Rytmus je skladaný z podielových fondov spoločnosti Amundi. Dnes ponúka viac ako 10 predvolených portfólií. Každé portfólio sleduje iný cieľ a má rozdielnu rizikovosť podľa zastúpenia akciových, dlhopisových, komoditných alebo peňažných podielových fondov.

Amundi dnes už dokonca umožňuje vyskladať si vlastné portfólio pravidelného investovania z akýchkoľvek fondov v ich ponuke, čo 2 roky dozadu ešte nebolo možné.

Jednotlivé portfóliá obsahujú 3 až 5 fondov. Rytmus neponúka žiadny rebalansing a neustále investuje do fondov vo fixne zvolených váhach.

Finax Inteligentné investovanie tvoria riadené portfóliá skladané z fondov ETF kopírujúcich vývoj svetových indexov. Finax ponúka 11 stratégií s rôznou mierou rizika podľa podielu akciových a dlhopisových fondov. Napriek aktívnemu rebalansingu Inteligentné investovanie možno skôr označiť za pasívne investovanie (nasledovanie indexov), kým fondy Rytmusu sú aktívne riadené.

Pre porovnanie sme zvolili portfólio Rytmusu P3. Ide o dynamické (akciové) portfólio, ktoré správca Amundi ponúka v rámci Rytmusu najdlhšie.

V pôvodnom porovnaní figurovalo aj vyvážené portfólio P2, ktorého výkonnosť sme neboli schopní aktualizovať kvôli viacerým zmenám vo fondoch Amundi. Mnohé fondy Amundi za uplynulé roky boli zlúčené alebo premenované a súčasná stránka Amundi k mnohým fondom neposkytuje dostatočnú relevantnú históriu.

Aby sme porovnávali identické riešenia, pokúsili sme sa vedľa seba postaviť portfólio Finaxu a Rytmusu s identickým rizikom a podľa možností s rovnakým zastúpením akciových a dlhopisových investícií.

Pred dvoma rokmi bolo pôvodne portfólio P3 zaradené do 5. rizikovej triedy podľa metodiky SRRI od ESMA, kam sa aj v súčasnosti radí naše najdynamickejšie 100% akciové portfólio Finax.

Zvýšená volatilita trhov a aj samotných fondov Amundi však posunula za ostatné dva roky ich rizikovosť meranú volatilitou do 6. rizikovej triedy, tzn. že portfólio Rytmus P3 môžeme označiť za rizikovejšie oproti 100% akciovému portfóliu Finax.

Zdrojom rizikovej triedy programu Amundi sú aktuálne dokumenty Kľúčové informácie pre investorov pre jednotlivé podielové fondy tvoriace portfólio. Všetky štyri fondy portfólia Rytmus P3 patria aktuálne do rizikovej triedy 6, na základe čoho sme aj celé portfólio zaradili do tejto triedy.

O spôsobe zaradenia portfólií Inteligentného investovania do 7 rizikových tried v súlade s metodikou SRRI sa dozviete viac v tomto článku.

Porovnanie základných parametrov Amundi Rytmus vs. Finax

Povinnosť podať daňové priznanie

Z charakteru porovnávaných produktov vyplýva jeden základný a kritický rozdiel – zdaňovanie výnosov. Pri ukončení investície v programe Rytmusu má investor povinnosť podať daňové priznanie a v ňom zdaniť dosiahnuté príjmy z investovania, tzn. zníženie čistého výnosu pre investora o 19%.

Výnosy z podielových fondov nespadajú medzi ostatné príjmy z prevodu cenných papierov ako výnosy fondov ETF, z ktorých sú príjmy od dane oslobodené za splnenia určitých podmienok. Daňová povinnosť pri podielových fondoch vzniká až pri ukončení investície – vrátení podielových listov (redemácii).

Porovnanie produktov

Porovnávame najstaršie dynamické portfólio Rytmusu, konkrétne Dynamické portfólio P3 s modelovaným vývojom stratégie Finax 100/0.

Vývoj portfólií Finax uvádzaný v tomto článku je modelovaný. Spôsob modelovania histórií portfólií a dát nájdete v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií.

Finax má za sebou takmer dva a pol roka existencie Inteligentného investovania, preto vieme porovnať aj skutočné výsledky našich klientov.

Akcionár Finaxu Ivan Chrenko má zverejnený svoj účet, na ktorom zainvestoval v júli roku 2019 milión eur do stratégie Finax 60/40. Aktuálne riziko tejto stratégie je podľa metodiky SRRI 4. Aj z pohľadu zloženia portfólia stratégia zodpovedá portfóliu Rytmusu P2, kde 33,3% tvoria dlhopisové investície a zvyšok akciové.

Od 29. júla 2019 do 20. júla 2020, teda za necelý rok narástlo Ivanovo portfólio o 3,24%, kým hodnota portfólia Amundi Rytmus P2 za rovnaký čas poklesla o 0,21%. Skutočný vývoj našich stratégií len za uplynulý roka potvrdzuje naše tvrdenia, že lacnejšie pasívne investície dlhodobo zarába viac ako aktívne riadené fondy.

Portfólio P3 je 100% akciové, zložené zo štyroch fondov, ktorých zameranie ukazuje nasledujúci graf. Investícia do Dynamického portfólia P3 obsahuje niečo cez 200 akciových pozícií. So stratégiou Finax 100/0 investujete do viac ako 5500 akcií.

Triedy aktív fondov

Podľa investičnej teórie by koncentrovanejšie portfóliá s menším počtom titulov mali dosahovať vyššiu výkonnosť oproti diverzifikovanejším, viac rozloženým investíciám. V prípade fondov Amundi to však v doterajšej histórii neplatilo, ako sa dočítate ďalej.

Každopádne na základe počtu pozícií by portfóliá Rytmusu mali byť rizikovejšie oproti Finaxu a je následne na samotných portfólio manažéroch a ich schopnostiach, ako dokážu predvídať, načasovať a zvládnuť prípadný pokles trhov.

Poplatková štruktúra Rytmusu a Finaxu

O kvalite investície a dosahovaných výsledkoch už čo-to napovedia poplatky, ako často spomíname na našich stránkach a v našich článkoch. Podielové fondy Amundi používajú klasickú poplatkovú štruktúru odvetvia.

Tabuľka neobsahuje vstupné poplatky fondov Amundi, ani poplatok za spracovanie platby do 1000 eur a poplatok za investičné poradenstvo v prípade Finaxu, ktoré môžu byť účtované v závislosti od distribučného kanála.

Manažérsky poplatok účtovaný priebežne vo vnútri fondu sa v prípade akciových fondov Amundi pohybuje okolo 1,5% ročne. Veľa investorov v podielových fondoch nemá vedomie o tomto poplatku. Kurz fondu (cena podielu) je očistený o tento poplatok, keďže tvorí priamo náklady fondu, čiže nie je viditeľný v žiadnom výpise.

Pri manažérskom poplatku však uznateľné výdavky fondov nekončia a vnútri fondov sú z majetku podielnikov účtované ďalšie rôzne náklady ako poplatky depozitárovi, transakčné poplatky, rôzne administratívne náklady a iné.

Správcovia majetku majú dnes v Európe výbornú informačnú povinnosť voči svojim investorom, podľa ktorej musia zverejňovať celkové priebežné náklady fondu. Na tento report slúži dokument Kľúčové informácie pre investorov voľne dostupný na stránkach správcovských spoločností.

Pri charaktere podielových fondov, akými Amundi sú, je mierne zarážajúce účtovanie poplatku za výkonnosť fondu. Pokiaľ fond v kalendárnom roku prekoná zhodnotením podkladový benchmark (index, s ktorým sa porovnáva), z rozdielu medzi ziskom fondu a výnosom indexu si fond strhne 20%.

Vstupný poplatok v prípade programu Rytmus sa pohybuje od 0,36% do 4,75% v závislosti od výšky investície a spôsobu splatenia poplatku.

Finax investuje do fondov ETF. Priemerné náklady fondov ETF sú neporovnateľne nižšie ako v prípade podielových fondov (viď. tabuľka). Finax je obchodník s cennými papiermi a portfóliá riadi priamo na majetkových účtoch klientov. Vďaka tomu klient jasne vidí všetky jeho náklady spojené s investíciou.

Za riadenie si Finax účtuje len 1% ročne + DPH. Vstupný poplatok za spracovanie platby vo výške 1% + DPH sa uplatňuje len na vklady do 1 000 eur. V prípade Finaxu sa môže objaviť aj poplatok za investičné poradenstvo v prípade jeho poskytnutia partnerskými finančnými agentmi, maximálne do výšky 4%.

Zvýšte svoje finančné vzdelanie 

Finax webináre na vždy zaujímavé témy


Výnos portfólií Rytmus vs. Finax

Upozorňujeme, že skladba portfólia Rytmus P3 za uplynulých 10 rokov viackrát zmenila. Dôvodom boli najmä zlúčenia fondov po prevzatí spoločnosti Pioneer Investments súčasným správcom Amundi.

Vývoj Rytmusu je modelovaný na základe súčasného zloženia. Merali sme, koľko by Rytmus za uplynulých 9 rokov zarobil, ak by mal dnešnú skladbu fondov. Fond Amundi Emerging World Equity vznikol v roku 2011, preto sme schopní namodelovať výkonnosť portfólia P3 len za 9 rokov.

Nasledujúca tabuľka a grafy porovnávajú vývoj jednorazovej investície 10 tis. eur na konci júna roka 2011 na 9 rokov, teda do súčasnosti (koniec júna 2020).

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Pravidelna investícia Amundi vs. Finax | Finax.sk

Rozdiel v čistom zhodnotení investície v Dynamickom P3 Rytmus portfóliu a modelovanom 100% akciovom portfóliu Finax je za uplynulých 9 rokov skoro dvojnásobný. Kým Finax by za 9 rokov pri investícii 10 tis. eur dosiahol čistý výnos 11 600 eur, akciový Rytmus by priniesol len necelých 4 460 eur.

Finax vs. Rytmus | Finax.sk

Pozreli sme sa aj na potenciálny vývoj pravidelnej mesačnej investície 100 eur na konci každého mesiaca za uplynulých 9 rokov, keďže väčšina investujúcich Slovákov preferuje pravidelné investovanie menších súm.


Porovnanie jasne dokazuje výhodnosť filozofie Finaxu, na ktorej je postavené Inteligentné investovanie. Kritickými faktormi úspešného investovania sú v prvom rade nízke náklady, odstránenie rizika ľudského faktora (pasívne investovanie) a čo najnižšie dane. Práve tie odlišujú dobrú investíciu od priemernej.

Rytmus niekdajšej spoločnosti Pioneer Investments, dnes Amundi nie je zlý produkt pre drobných investorov. No v súčasných pomeroch na svetových finančných trhoch nájdeme výhodnejšie a efektívnejšie spôsoby dlhodobého zhodnocovania úspor.

Aktívni manažérom Amundi sa nepodarilo ani počas uplynulej „koronakrízy“ ochrániť klientsky majetok pred poklesmi, ani dosiahnuť výkonnosť prekonávajúcu výnosy širokých trhov.

Získajte vyššie výnosy 

Vyskúšajte lacné fondy ETF bez daní z výnosov.


Investorský komfort a flexibilita porovnávaných produktov

A nejde len o výšku poplatkov, dosahované zhodnotenie alebo zaplatené dane z výnosov. Ide aj o investorský komfort a flexibilitu, či celkový investičný zážitok.

Do Rytmusu sa vám nepodarí investovať online bez papierov. Potrebujete stretnutie s finančným agentom alebo minimálne poštovú komunikáciu s notárskymi overeniami, či návštevu pobočky banky. Nehovoriac o tom, že výber prostriedkov je rovnako komplikovaný.

Finax vám efektívne investície poskytuje bez potreby opustiť vašu obývačku a navyše s objektívnym poradenstvom úplne zadarmo. Ponúka aktívny online prehľad účtov, cez ktorý si dokážete zmeniť investičnú stratégiu, nastavenie investície alebo vybrať prostriedky.

Azda okrem veľkosti a histórie nenachádzame jediný argument, ktorý by hovoril v prospech Rytmusu. To je však vyvážené bezpečnosťou klientskych aktív.

Finax riadi aktíva investorov na ich majetkových účtoch. Konečným vlastníkom cenných papierov a peňazí na účtoch je neustále klient a klientsky majetok je striktne oddelený od majetku Finaxu.

Neriadime vlastné fondy. Prostriedky klientov investujeme do ETF fondov od správcov, ktorí spravujú podstatne viac majetku a majú dlhšiu históriu a väčšiu tradíciu ako Amundi.

Napríklad spoločnosť Blackrock je najväčším správcom peňazí na svete s aktívami pod správou v hodnote viac ako 6 biliónov dolárov. State Street je druhou najstaršou finančnou spoločnosťou v USA a najväčším depozitárom cenných papierov na svete.

Zároveň s Finaxom spadáte pod ochranu Garančného fondu investícií, kde sú vaše peniaze chránené do výšky 50 000 eur štátom.

Neexistuje jediný dôvod, prečo by ste nemali investovať efektívnejšie ako doposiaľ – s vyšším výnosom, bez zdanenia, pohodlne, transparentne a zrozumiteľne.

Neváhajte a začnite naplno využívať potenciál, aký investície ponúkajú.

Naplánujte si 15-minútový hovor zdarma

Pomôžeme Vám začať a dozvedieť sa viac o Finaxe.


Finax svojim klientom prináša niekoľko atraktívnych sezónnych, ale aj dlhotrvajúcich zliav, vďaka ktorým môžete investovať ešte výhodnejšie. Ich prehľad nájdete v tomto blogu. V ostatných častiach Investičnej bitky sme vám ponúkli porovnanie Inteligentného investovania s:

 Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon