Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie

Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku. Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby.

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 22. jún 2018

V jednom z našich posledných blogov sme písali o nevýhodnosti rozšírených investičných produktov na Slovensku najmä z pohľadu vysokých poplatkov a ich štruktúry a sľúbili sme, že prinesieme priame porovnania Inteligentného investovania s konkrétnymi produktmi.

Začneme s azda na Slovensku najpopulárnejším investičným produktom – programom pravidelného investovania Rytmus od spoločnosti Amundi (pôvodne Pioneer Investments). Rytmus tvorí viacero balíkov portfólií namiešaných z podielových fondov uvedenej spoločnosti.

Rytmus v skratke

Rytmus môžeme označiť za dobrý investičný produkt pre drobných investorov. Fondy nemajú najhoršie výsledky a ani poplatková štruktúra nie je prehnane vysoká vzhľadom na slovenské pomery.

Produkt je dobre dostupný, najmä vďaka distribúcii prostredníctvom sietí finančných agentov, ktorá z neho spravila rozšírený nástroj. „Finanční poradcovia“, ako sú často finanční agenti nesprávne nazývaní, ho majú vo veľkej obľube vďaka jeho jednoduchosti, prehľadnosti a dobrému servisu bývalej spoločnosti Pioneer Investments. 

Aký je základný rozdiel medzi Rytmusom a Inteligentným investovaním?

Základný rozdiel je v type investičného produktu. Rytmus je skladaný z podielových fondov spoločnosti Amundi. Dnes ponúka 10 predvolených portfólií. Každé portfólio sleduje iný cieľ a má rozdielnu rizikovosť podľa zastúpenia akciových, dlhopisových, komoditných alebo peňažných podielových fondov. 

Jednotlivé portfóliá obsahujú 3 až 5 fondov. Rytmus neponúka žiadny rebalansing a neustále investuje do fondov vo fixne zvolených váhach.

Finax Inteligentné investovanie tvoria riadené portfóliá skladané z fondov ETF kopírujúcich vývoj svetových indexov. Finax ponúka 11 stratégií s rôznou mierou rizika podľa podielu akciových a dlhopisových fondov. Napriek aktívnemu rebalansingu Inteligentné investovanie možno skôr označiť za pasívne investovanie (nasledovanie indexov), kým fondy Rytmusu sú aktívne riadené.

Pre porovnanie sem zvolili portfóliá Rytmus P2 a P3. Ide vyvážené portfólio, respektíve dynamické (akciové), ktoré správca Amundi ponúka v rámci Rytmusu najdlhšie. Dnes už má v ponuke aj iné programy, označené písmenom S, no fondy v nich nie sú diametrálne odlišné, preto ani výkonnosť a parametre týchto programov nebudú zásadne rozdielne.

Aby sme porovnávali identické riešenia, postavili sme vedľa seba portfólia Finaxu a Rytmusu zaradené do rovnakej rizikovej triedy podľa metodiky SRRI od ESMA a podľa možností s rovnakým zastúpením akciových a dlhopisových investícií.

Zdrojom rizikovej triedy programu Amundi sú ich propagačné materiály. O spôsobe zaradenia portfólií Inteligentného investovania do 7 rizikových tried v súlade s metodikou SRRI sa dozviete viac v tomto článku.

Porovnanie základných parametrov Amundi Rytmus vs. Finax

Povinnosť podať daňové priznanie

Z charakteru porovnávaných produktov vyplýva jeden základný a kritický rozdiel – zdaňovanie výnosov. Pri ukončení investície v programe Rytmusu má investor povinnosť podať daňové priznanie a v ňom zdaniť dosiahnuté príjmy z investovania, tzn. zníženie čistého výnosu pre investora o 19%.

Výnosy z podielových fondov nespadajú medzi ostatné príjmy z prevodu cenných papierov ako výnosy fondov ETF, z ktorých sú príjmy od dane oslobodené za splnenia určitých podmienok. Daňová povinnosť pri podielových fondoch vzniká až pri ukončení investície – vrátení podielových listov (redemácii).

Porovnanie produktov

Porovnávame dve najstaršie dynamické portfóliá Rytmusu, konkrétne Dynamické portfólio P3 s modelovaným vývojom stratégie Finax 100/0 a Balansované portfólio P2 s modelovaným Finax 70/30. 

Vývoj portfólií Finax uvádzaný v tomto článku nie je skutočne dosiahnutým zhodnotením klientskych účtov, ale simulovaný. Spôsob modelovania histórií portfólií a dát nájdete v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií.

Portfólio P3 je 100% akciové, zložené zo štyroch fondov, ktorých zameranie ukazuje nasledujúci graf. Investícia do Dynamického portfólia P3 obsahuje niečo cez 200 akciových pozícií. So stratégiou Finax 100/0 investujete do viac ako 5 500 akcií.

Triedy aktív fondov

Balancované portfólio P2 obsahuje tri fondy s rovnakou váhou zamerané na triedy aktív, ktoré nájdete v ďalšom grafe. Dva akciové fondy obsahujú dokopy viac ako 100 titulov. Tretinu investície do P2 tvorí dlhopisový fond s investíciami do viac 400 dlhopisov. Stratégia Finax 70/30 investuje prostredníctvom indexových fondov do 5 500 akcií a do viac ako 4 tisíc dlhopisov.

Podľa investičnej teórie by koncentrovanejšie portfóliá s menším počtom titulov mali dosahovať vyššiu výkonnosť oproti diverzifikovanejším, viac rozloženým investíciám. V prípade fondov Amundi to však v doterajšej histórii neplatilo, ako sa dočítate ďalej.

Každopádne na základe počtu pozícií by portfóliá Rytmusu mali byť rizikovejšie oproti Finaxu a je následne na samotných portfólio manažéroch a ich schopnostiach, ako dokážu predvídať, načasovať a zvládnuť prípadný pokles trhov.

Poplatková štruktúra Rytmusu a Finaxu

O kvalite investície a dosahovaných výsledkoch už čo-to napovedia poplatky, ako často spomíname na našich stránkach a v našich článkoch. Podielové fondy Amundi používajú klasickú poplatkovú štruktúru odvetvia.

Tabuľka neobsahuje vstupné poplatky fondov Amundi, ani poplatok za spracovanie platby do 1000 eur a poplatok za investičné poradenstvo v prípade Finaxu, ktoré môžu byť účtované v závislosti od distribučného kanála.

Poplatky Amundi vs. Finax | Finax.sk

Vstupné poplatky fondov Amundi sa štverajú až ku 5%. Tie sú pre investora viditeľné. Zaplatí ich dopredu z vkladu a spravidla slúžia ako odmena predajcom fondov (napr. finančným agentom alebo bankám). O tento poplatok je nižšia samotná investícia – ak napr. chcete investovať 10 tis. eur so vstupným poplatkom 4%, zainvestuje sa vám len suma 9 600 eur.

Manažérsky poplatok účtovaný priebežne vo vnútri fondu sa v prípade akciových fondov Amundi pohybuje okolo 1,5% ročne. Veľa investorov v podielových fondoch nemá vedomie o tomto poplatku. Kurz fondu (cena podielu) je očistený o tento poplatok, keďže tvorí priamo náklady fondu, čiže nie je viditeľný v žiadnom výpise.

Pri manažérskom poplatku však uznateľné výdavky fondov nekončia a vnútri sú zvyčajne účtované ďalšie rôzne náklady ako poplatky depozitárovi, transakčné poplatky, rôzne administratívne náklady a iné.

Európska únia zaviedla výbornú informačnú povinnosť správcom majetku voči svojim investorom, podľa ktorej musia zverejňovať raz ročne celkové priebežné náklady fondu. Na tento report slúži šikovný dokument Kľúčové informácie pre investorov voľne dostupný na stránkach správcovských spoločností.

Vždy niečo nové: Finax pondelky a webináre

Vyberte si zo zoznamu plánovaných stretnutí a webinárov.


Pri charaktere podielových fondov, akými Amundi sú, je mierne zarážajúce účtovanie poplatku za výkonnosť fondu. Pokiaľ fond v kalendárnom roku prekoná zhodnotením podkladový benchmark (index, s ktorým sa porovnáva), z rozdielu medzi ziskom fondu a výnosom indexu si fond strhne 15%.

Ide o veľmi neférový prístup vzhľadom na výkonnosť fondov. Napríklad fond Amundi Global Select v minulom roku prekonal svoj benchmark a účtoval poplatok za výkonnosť vo výške 0,53%. Za posledných 10 rokov však dosahuje o 40 percentuálnych bodov horšiu výkonnosť ako jeho benchmark MSCI World.

Finax investuje do fondov ETF. Priemerné náklady fondov ETF sú neporovnateľne nižšie ako v prípade podielových fondov (viď. tabuľka). Finax je obchodník s cennými papiermi a portfóliá riadi priamo na majetkových účtoch klientov. Vďaka tomu klient jasne vidí všetky jeho náklady spojené s investíciou.

Za riadenie si Finax účtuje len 1% ročne + DPH. Vstupný poplatok za spracovanie platby vo výške 1% + DPH sa uplatňuje len na vklady do 1 000 eur. V prípade Finaxu sa môže objaviť aj poplatok za investičné poradenstvo v prípade jeho poskytnutia partnerskými finančnými agentmi, maximálne do výšky 4%

Výnos portfólií Rytmus vs. Finax

Na začiatok musíme uviesť, že aktuálne zloženie portfólií programu Rytmusu existuje s jednou malou zmenou od začiatku februára roka 2012. Chceli sme porovnať produkty aspoň na 10-ročnom horizonte, aby výsledky boli relevantné.

Vývoj Rytmusu je modelovaný na základe súčasného zloženia s jednou výmenou fondu. Merali sme, koľko by Rytmus za uplynulých 10 rokov zarobil, ak by mal dnešnú skladbu fondov.

Nasledujúca tabuľka a grafy porovnávajú vývoj jednorazovej investície 10 tis. eur na konci mája roka 2008 na 10 rokov, teda do súčasnosti (koniec mája 2018). Príklady sa týkajú klientov, ktorým nie je poskytované investičné poradenstvo.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Pravidelna investícia Amundi vs. Finax | Finax.sk

Pri rešpektovaní rovnakej miery rizika je v prípade Dynamického P3 i Balancovaného P2 portfólia rozdiel v čistom zhodnotení investícií viac ako dvojnásobný. Kým Finax 100/0 by za 10 rokov pri investícii 10 tis. eur dosiahol čistý výnos takmer 12 tis. eur, akciový Rytmus by priniesol len necelých 4 400 eur.

Finax vs. Rytmus | Finax.sk


Akciové portfólia Amundi vs. Finax | Finax.sk

Pozreli sme sa aj na potenciálny vývoj pravidelnej mesačnej investície 100 eur na konci každého mesiaca za uplynulých 10 rokov, keďže väčšina investujúcich Slovákov preferuje pravidelné investovanie menších súm.

investícia Amundi vs. Finax | Finax.sk

investícia Amundi vs. Finax | Finax.sk


 investícia Amundi vs. Finax | Finax.sk

Porovnanie jasne dokazuje výhodnosť filozofie Finaxu, na ktorej je postavené Inteligentné investovanie. Kritickými faktormi úspešného investovania sú v prvom rade nízke náklady, odstránenie rizika ľudského faktora (pasívne investovanie) a čo najnižšie dane. Práve tie odlišujú dobrú investíciu.

Rytmus niekdajšej spoločnosti Pioneer Investments, dnes Amundi nie je zlý produkt pre drobných investorov. Do príchodu Finaxu na Slovensko ho možno označiť aj za jeden z najlepších. No v súčasných pomeroch na svetových finančných trhoch ide o produkt, ktorému už dlho chýbajú inovácie.

Získajte vyššie výnosy

Vyskúšajte lacné fondy ETF bez daní z výnosov.


Investorský komfort a flexibilita porovnávaných produktov

A nejde len o výšku poplatkov, dosahované zhodnotenie alebo zaplatené dane z výnosov. Ide aj o investorský komfort a flexibilitu, či celkový investičný zážitok.

Do Rytmusu sa vám nepodarí investovať online bez papierov. Potrebujete stretnutie s finančným agentom alebo minimálne poštovú komunikáciu s notárskymi overeniami, či návštevu pobočky banky. Nehovoriac o tom, že výber prostriedkov je rovnako komplikovaný.

Finax vám efektívne investície poskytuje bez potreby opustiť vašu obývačku a navyše s objektívnym poradenstvom úplne zadarmo. Na rozdiel od Rytmusu ponúka aktívny online prehľad účtov, cez ktorý si dokážete zmeniť investičnú stratégiu, nastavenie investície alebo vybrať prostriedky. Transparentnosť podielových fondov zaostáva za portfóliami Finaxu.

Azda okrem veľkosti a histórie nenachádzame jediný argument, ktorý by hovoril v prospech Rytmusu. Aj veľkosť a história sú však vyvážené bezpečnosťou klientskych aktív vo Finaxe.

Finax riadi aktíva investorov na ich majetkových účtoch. Nemá vlastné fondy. Finax investuje prostriedky pre svojich klientov na burze do ETF fondov od správcov, ktorí spravujú podstatne viac majetku a majú dlhšiu históriu a väčšiu tradíciu ako Amundi.

Napríklad spoločnosť Blackrock je najväčším správcom peňazí na svete s aktívami pod správou v hodnote viac ako 6 biliónov dolárov. State Street je druhou najstaršou finančnou spoločnosťou v USA a najväčším depozitárom cenných papierov na svete.

Zároveň s Finaxom spadáte pod ochranu Garančného fondu investícií, kde sú vaše peniaze chránené do výšky 50 000 eur štátom.

Neexistuje jediný dôvod, prečo by ste nemali investovať efektívnejšie ako doposiaľ – s vyšším výnosom, bez zdanenia, pohodlne, transparentne a zrozumiteľne.

Naplánujte si 15 minútový hovor zdarma

Pomôžeme Vám začať a dozvedieť sa viac o Finaxe.


Finax pre investorov pripravil ešte jeden bonus. Pokiaľ si presuniete vašu existujúcu investíciu do Inteligentného investovania (napríklad od Amundi), odmeníme vás zľavou z poplatku – 10% z hodnoty presunutej investície vám budeme 5 rokov spravovať bez poplatku.

Vychádzame v ústrety aj investorom, ktorí sú spokojní so svojim finančným agentom.

Aj v prípade, že váš finančný agent (poradca) má vašu plnú dôveru a chcete ponechať starostlivosť o svoje financie v jeho rukách, máte možnosť investovať inteligentne. Finax poskytuje svoj unikátny produkt aj prostredníctvom sietí finančných agentov.

Neváhajte a začnite naplno využívať potenciál, aký investície ponúkajú.

Ohodnoťte článok:
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie
Hodnotenie: 3.9 167

Najčítanejšie články

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
22. jún 2018

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie

Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku. Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby.

Prečítať viac
Stavebnému sporeniu odzvonilo | Finax
3. august 2018

Stavebnému sporeniu odzvonilo

Stavebné sporenie nedávno oslávilo 26. výročie svojej existencie na Slovensku. No tak ako mnoho 26 ročných, aj ono už má najlepšie roky za sebou. Od 1.1.2019 totiž vstúpilo do platnosti viacero noviniek, ktoré ho právom poslali na smetisko dejín.

Prečítať viac
II. pilier – ako a kde sporiť? | Finax
4. jún 2018

II. pilier – ako a kde sporiť?

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 6 dôchodkových správcovských spoločností (DSS). Aj keď v ich ponuke na prvý pohľad nie sú veľké rozdiely, určite nie je jedno, ktorej z nich zveríte vaše úspory. Nie všetky DSS-ky napríklad umožňujú investovať do indexových fondov, ktoré sú najlepšou a dlhodobo najvýnosnejšou alternatívou pre sporenie v II. pilieri. Veľké rozdiely sú aj v kvalite užívateľského prostredia jednotlivých DSS.

Prečítať viac
Koľko stojí vzdelanie? Porovnanie škôl doma a v zahraničí | Finax
27. september 2018

Koľko stojí vzdelanie? Porovnanie škôl doma a v zahraničí

Na Slovensku sme si zvykli, že štúdium na vysokej škole je zadarmo. Trend v Európe a po celom svete je ale opačný, vzdelanie je bezplatné v čoraz menšom počte krajín a zároveň je čím ďalej tým drahšie. Ako sa pripraviť na takúto budúcnosť?

Prečítať viac