Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

TAM Private Growth – klenot najväčšieho privátneho bankovníctva - aktualizácia 2020

V ďalšej časti seriálu Investičná bitka sme pod drobnohľad priviedli obľúbené fondy najväčšieho privátneho bankovníctva. Ich cieľom je ponúknuť klientom stabilný výnos pri minimalizácii rizika a ochranu kapitálu.

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 31. júl 2020

Od viacerých populárnych porovnaní výsledkov portfólií Finax a populárnych investičných riešení na Slovensku už Dunajom pretieklo veľa vody. Viac ako dva roky existencie Finaxu boli poznačené silnými výkyvmi finančných trhov, ktoré otestovali kvalitu investičných stratégií a nervy investorov.

Viacerí naši konkurenti nám pri porovnaniach v minulosti vyčítali, že ich robíme na spätných modelovaných dátach pred založením Finaxu. Mnohí potenciálni klienti sa prirodzene dívali na prezentované výsledky s určitou dávkou nedôvery.

Považujeme preto za našu povinnosť aktualizovať naše výsledky v porovnaní s konkurenciou, aby sme preukázali, že Inteligentné investovanie skutočne dokáže priniesť sľubované, teda zhodnotiť majetok vo väčšej miere ako aktívne riadené podielové fondy.

Viac ako dva roky našej existencie a práve pomerne divoká jazda finančných trhov počas nich sú prvým reálnym testom kvality našich služieb. Z tohto dôvodu vám prinášame aktualizáciu ďalšieho dielu investičnej bitky medzi podielovými fondami privátneho bankovníctva ponúkanými TatraBankou a Finaxom, ktorý bol pôvodne na našej stránke zverejnený 15.4.2019.

Nedávno sme inteligentným investorom a čitateľom blogu Finax priniesli článok o privátnom bankovníctve, ktoré sme analyzovali na základe dvoch skutočných portfólií veľkých klientov slovenských bánk.

V pokračovaní seriálov Privátne bankovníctvo na Slovensku a Investičná bitka, v rámci ktorej porovnávame výsledky Finaxu a konkurencie, sme sa pozreli na vlajkové lode najväčšieho privátneho bankovníctva na Slovensku.

Na oddelení privátnych klientov Tatra banky vám bankári takmer s istotou do portfólia ponúknu podielové fondy Private Growth. Tatra Asset Management spravuje tri verzie týchto fondov, ktorých názov napovedá, že sa s nimi bežne na priehradke v pobočke banky nestretnete.

Každý variant fondu nesie iné riziko, ktorému zodpovedá podiel dynamických a konzervatívnych investícií. Všetky tri fondy sú dosť aktívne riadené, v čoho dôsledku má zloženie portfólií fondov v čase veľkú variabilitu.

Manažment skladbu majetku pravidelne prispôsobuje trhovej situácii a svojím očakávaniam. Fondy Private Growth skutočne hrdo reprezentujú aktívnu správu. Aj v tomto prípade kvitujeme na Slovensku málo videnú odvahu Tatra Asset Managementu.

Primárnym cieľom správcovskej spoločnosti v týchto fondoch podľa jej vyjadrení nie je maximalizácia rastu hodnoty fondov, ale dosahovanie stabilných nadpriemerných výnosov pri akceptovateľnom riziku a ochrana kapitálu investorov.

Z týchto predpokladov vyplývajú tradičné otázky pre vyhodnotenie fondov Private Growth. Darí sa im napĺňať ciele? Dokáže investor dostať väčší výnosový výtlak z podstupovaného rizika? Netrpia fondy na tradičné nedostatky aktívnej správy?

Všetky tri fondy patria do kategórie zmiešaných fondov, ktoré nepovažujeme za veľmi šťastné miesto pre vaše peniaze. Napriek tomu ide o najväčšiu skupinu fondov na Slovensku s majetkom pod správou v hodnote 4 mld. eur.

Pre porovnanie sme použili vývoj kurzov fondov zverejnený na stránke správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management. V prípade Inteligentného investovania ide o modelovanú výkonnosť vzorových portfólií.

Fondy TAM Private Growth porovnávame vždy s rizikovo identickým portfóliom Finaxu podľa metodiky SRRI i alokácie portfólia, pri ktorej vychádzame z posledných mesačných správ fondov TAM.

Prekvapilo nás, že od posledného porovnania sa objem spravovaných aktív vo fondoch TAM Private Growth zmenšil o 100 miliónov eur, čo predstavuje asi 25% objemu aktív. Klienti z daných fondov za posledné dva roky vybrali veľa peňazí.

Priebežné náklady fondov TAM sú uvedené v tabuľke vyššie. Ide o všetky výdavky fondov uhradené z majetku fondu podľa dokumentov Kľúčové informácie pre investorov. Tatra Asset Management aktuálne účtuje ešte výstupný poplatok v maximálnej výške 3%, a to len do 3 rokov od nákupu podielových listov.

Finax účtuje ročný poplatok za riadenie portfólia 1% p.a. + DPH na každom z 11 portfólií. Ide o lacnejšiu alternatívu voči všetkým trom fondom. Finax môže účtovať poplatok za spracovanie platby do 1000 eur a finanční agenti sprostredkujúci Finax môžu uplatňovať poplatok za investičné poradenstvo maximálne do výšky 4%.

Nasledujúce príklady sa týkajú klientov, ktorým nie je poskytované investičné poradenstvo.

TAM Private Growth

Najstarší z trojice fondov s viac ako 10-ročnou históriou je zároveň aj najkonzervatívnejšou alternatívou.

TAM Private Growth je s majetkom pod správou 158 mil. eur 18. najväčším podielovým fondom a 8. najväčším zmiešaným fondom na Slovensku. V priebehu roka dokázal predbehnúť svojho brata Private Growth 1, ktorý sa prepadol a aktuálne dosahuje hodnotu takmer 144 mil. eur. Priemerné priebežné náklady fondu v roku 2019 predstavovali 1,33% jeho hodnoty, čo zhruba zodpovedá poplatkom Inteligentného investovania.

Podiel dynamických investícií (akciových a alternatívnych ako reality a komodity) ku koncu júna predstavoval 23% hodnoty majetku fondu. No v uplynulom roku sa ich váha v závislosti od investičného procesu riadenia portfólia pohybovala medzi 24 až 45 percentami.

Ako naznačuje vývoj hodnoty portfólia, primárnym cieľom TAM Private Growth je ochrana kapitálu a tento cieľ sa mu aj darí napĺňať. Volatilita je skutočne minimálna a kurz fondu nebol svedkom výraznejšieho poklesu.

Uvedenému zodpovedá aj zaradenie fondu do 3. rizikovej triedy podľa metodiky SRRI. Tá je určovaná práve na základe volatility kurzu podielového listu. Vo Finaxe do tejto kategórie patria portfóliá s podielom akcií 20% a menej.

Zvýšte svoje finančné vzdelanie 

Finax webináre na vždy zaujímavé témy


Žiaľ, konzervatívnym cieľom je až príliš podriadený dosahovaný výnos, ktorý absolútne nezodpovedá podstupovanému riziku. Cena za ochranu kapitálu v podobe ušlých ziskov je príliš veľká, ako naznačuje nasledujúci graf porovnávajúci Private Growth s modelovaným portfóliom Finax 20/80.

20% akcií v použitej stratégii Finax je nižší ako priemerný podiel dynamických investícií vo fonde TAM v priebehu uplynulého roka. Výnos modelovaného Inteligentného investovania pri identickom riziku je za 10 rokov 5-násobne väčší, aj napriek faktu, že v priebehu rokov bol podiel akciovej zložky v TAM fonde vyšší.

Fond musí zbytočne veľmi zabezpečovať dynamické pozície, keďže nedokázal s uvedenou alokáciou vygenerovať výnos prekonávajúci úročenie termínovaných vkladov počas sledovaného obdobia.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

 

TAM Private Growth 1

Tento fond bol najväčší z rodiny privátnych fondov Tatra banky. Aktíva približujúce sa 200 mil. eur sa znížili v priebehu roka na 144 mil. eur. Aktuálne patrí na 21. miesto medzi všetkými podielovými fondmi predávanými na Slovensku a na 9. priečku medzi zmiešanými fondmi. Ročné náklady boli v roku 2019 na úrovni 1,62% hodnoty fondu.

Fond Private Growth 1 je podľa metodiky SRRI zaradený do 4. rizikovej triedy, do ktorej spadajú portfóliá Finaxu s podielom akcií 30% až 60%. Aktuálny podiel dynamických investícií v TAM fonde je 46%. V priebehu roka sa pohyboval medzi 39% a 62% hodnoty portfólia. 

Z tohto dôvodu sme ho porovnali so stratégiou Finax 50/50, i keď podľa platnej metodiky by sme ho pokojne mohli porovnať aj s našim dynamickejším portfóliom, napr. 60/40. TAM zverejňuje históriu fondu len od jesene roku 2015.

 

TAM Private Growth 2

Tento fond má prívlastok najdynamickejší a najdrahší v rámci privátneho tria. Objem majetku v hodnote 26 miliónov eur ho neradí medzi slovenských lídrov. Dôvodom je opatrnejšia orientácia bonitných klientov a ich menší záujem o rastové riešenia.

Dynamické investície tvorili ku koncu júna 65% hodnoty portfóliá. Počas uplynulého roka sa ich podiel hýbal medzi 40 a 100 percentami. Pre porovnanie sme zvolili stratégiu Finax 80/20, ktorá patrí do 5. rizikovej triedy SRRI, v ktorej je zaradený aj fond TAM Private Growth 2.

Identickú volatilitu dosahuje aj 100% akciové portfólio Finaxu, ktorého výkonnosť je ešte vyššia, no na základe priemerného podielu dynamických investícií vo fonde TAM sme v porovnaní ostali pri stratégii 80/20.

Priebežné náklady fondu v roku 2019 sa vyštverali na 2,07% hodnoty majetku (1,5 násobne viac ako v prípade Inteligentného investovania). Stránka TAM rovnako ponúka históriu tohto fondu len od septembra roku 2015.

Zaujímavosťou tohoto fondu je aj to, že dosiahol Ocenenie TOP Fond Slovakia 2019. Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii dynamické zmiešané a štruktúrované fondy. Private Growth 2 v porovnaní so stratégiou Finaxu 80/20 pritom dosahuje ledva polovičné zhodnotenie v sledovanom období. Keď do toho započítame zdanenie podielového fondu TAM, tak sa dostaneme až na 2,5 násobok lepšieho zhodnotenia portfólia Finaxu, ako v prípade Private Growth 2.

Grafy Private Growth 1 a 2 preložené portfóliami Finax zreteľne ilustrujú meniacu sa alokáciu vo fondoch. Pre mnohých investorov vystupovanie z akciových pozícií počas poklesu trhov a ich spätné nakupovanie počas rastu pôsobí atraktívne a správne.

Na rastúcich trhoch prakticky do začiatku roka 2018 boli fondy TAM voči Inteligentnému investovaniu prevážené v dynamických aktívach. To sa podpísalo pod silnejší rast ich hodnoty, ale aj pod následný výraznejší prvotný pokles, keď sa smerovanie trhov otočilo.

Tradične aktívna správa reaguje na zmenu trendu až dodatočne. Neskoro znižuje váhu akcií a zvyšuje podiel konzervatívnych investícií.

Pri návrate trhov k rastu majú fondy málo dynamickej zložky a preto ich následný rast je slabší. Volatilita trhov roztvára nožnice výnosov medzi aktívne a pasívne riadenými fondami. Keď si k tomu prilejete vysoké náklady a zaplatené dane z výnosov, kokteil slabého investičného riešenia máte na stole.

Výsledkom je, že medzitým ako fondy Private Growth 1 a 2 dosiahli nové maximum po roku 2018 len jedenkrát vo veľmi volatilnom období, portfólio Inteligentného investovania sa dokázalo pozrieť na nové vrcholy už minimálne 5-krát.

Nechajte vaše peniaze zarábať 

Vyskúšajte lacné pasívne investovanie bez daní.


Aj manažéri z Tatra Asset Managementu potvrdzujú, že aktívna správa je veľmi, veľmi náročná. Podľa viacerých štúdií a teórií až nemožná, čo je dôvodom, prečo fondov porážajúcich trh je v Európe ako šafranu.

Aktívne riadenie investícií vám nezníži riziko vašej investície, čo vidieť na výkyvoch v grafoch vyššie. Zároveň však za podstupované riziko dostávate iba polovičnú odmenu.

V podstate kupujú auto s 3-litrovým motorom s výkonom 150 koní a spotrebou 10 litrov, pričom môžu mať modernejšie auto s 1,5-litrovým motorom, výkonom 300 koní a spotrebou 5 litrov.

Finax pre investorov pripravil ešte jeden bonus. Pokiaľ si presuniete vašu existujúcu investíciu do Inteligentného investovania (napríklad od TAM Private Growth), odmeníme vás zľavou z poplatku – 10% z hodnoty presunutej investície vám budeme 5 rokov spravovať bez poplatku.


V auguste roka 2020 platí špeciálna akcia na presun investície. Až 50% z presunutej hodnoty vám budeme rok riadiť bez poplatku. 

K 30.6.2020 sme aktualizovali všetky obľúbené porovnania populárnych investičných riešení s Finaxom:

 Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.sk
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon