TAM Private Growth – klenot najväčšieho privátneho bankovníctva

V ďalšej časti seriálu Investičná bitka sme pod drobnohľad priviedli obľúbené fondy najväčšieho privátneho bankovníctva. Ich cieľom je ponúknuť klientom stabilný výnos pri minimalizácii rizika a ochranu kapitálu.

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 15. apríl 2019

Nedávno sme inteligentným investorom a čitateľom blogu Finax priniesli článok o privátnom bankovníctve, ktoré sme analyzovali na základe dvoch skutočných portfólií veľkých klientov slovenských bánk.

V pokračovaní seriálov Privátne bankovníctvo na Slovensku a Investičná bitka, v rámci ktorej porovnávame výsledky Finaxu a konkurencie, sme sa pozreli na vlajkové lode najväčšieho privátneho bankovníctva na Slovensku.

Na oddelení privátnych klientov Tatra banky vám bankári takmer s istotou do portfólia ponúknu podielové fondy Private Growth. Tatra Asset Management spravuje tri verzie týchto fondov, ktorých názov napovedá, že sa s nimi bežne na priehradke v pobočke banky nestretnete.

Každý variant fondu nesie iné riziko, ktorému zodpovedá podiel dynamických a konzervatívnych investícií. Všetky tri fondy sú dosť aktívne riadené, v čoho dôsledku má zloženie portfólií fondov v čase veľkú variabilitu.

Manažment skladbu majetku pravidelne prispôsobuje trhovej situácii a svojím očakávaniam. Fondy Private Growth skutočne hrdo reprezentujú aktívnu správu. Aj v tomto prípade kvitujeme na Slovensku málo videnú odvahu Tatra Asset Managementu.

Primárnym cieľom správcovskej spoločnosti v týchto fondoch podľa jej vyjadrení nie je maximalizácia rastu hodnoty fondov, ale dosahovanie stabilných nadpriemerných výnosov pri akceptovateľnom riziku a ochrana kapitálu investorov.

Z týchto predpokladov vyplývajú tradičné otázky pre vyhodnotenie fondov Private Growth. Darí sa im napĺňať ciele? Dokáže investor dostať väčší výnosový výtlak z podstupovaného rizika? Netrpia fondy na tradičné nedostatky aktívnej správy?

Všetky tri fondy patria do kategórie zmiešaných fondov, ktoré nepovažujeme za veľmi šťastné miesto pre vaše peniaze. Napriek tomu ide o najväčšiu skupinu fondov na Slovensku s majetkom pod správou v hodnote takmer 3,9 mld. eur.

Pre porovnanie sme použili vývoj kurzov fondov zverejnený na stránke správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management. V prípade Inteligentného investovania ide o modelovanú výkonnosť vzorových portfólií. 

Fondy TAM Private Growth porovnávame vždy s rizikovo identickým portfóliom Finaxu podľa metodiky SRRI i alokácie portfólia, pri ktorej vychádzame z posledných mesačných správ fondov TAM.

Priebežné náklady fondov TAM sú uvedené v tabuľke vyššie. Ide o všetky výdavky fondov uhradené z majetku fondu podľa dokumentov Kľúčové informácie pre investorov. Tatra Asset Management aktuálne účtuje ešte výstupný poplatok v maximálnej výške 3%, a to len do 3 rokov od nákupu podielových listov.

Finax účtuje ročný poplatok za riadenie portfólia 1% p.a. + DPH na každom z 11 portfólií. Ide o lacnejšiu alternatívu voči všetkým trom fondom. Finax môže účtovať poplatok za spracovanie platby do 1000 eur a finanční agenti sprostredkujúci Finax môžu uplatňovať poplatok za investičné poradenstvo maximálne do výšky 4%.

Nasledujúce príklady sa týkajú klientov, ktorým nie je poskytované investičné poradenstvo.

TAM Private Growth

Najstarší z trojice fondov s viac ako 10-ročnou históriou je zároveň aj najkonzervatívnejšou alternatívou.

TAM Private Growth je s majetkom pod správou 188 mil. eur 14. najväčším podielovým fondom a 8. najväčším zmiešaným fondom na Slovensku. Priemerné priebežné náklady fondu v roku 2017 predstavovali 1,28% jeho hodnoty, čo zhruba zodpovedá poplatkom Inteligentného investovania.

Podiel dynamických investícií (akciových a alternatívnych ako reality a komodity) ku koncu marca predstavoval 37% hodnoty majetku fondu. No v uplynulom roku sa ich váha v závislosti od investičného procesu riadenia portfólia pohybovala medzi 17 až 45 percentami.

Ako naznačuje vývoj hodnoty portfólia, primárnym cieľom TAM Private Growth je ochrana kapitálu a tento cieľ sa mu aj darí napĺňať. Volatilita je skutočne minimálna a kurz fondu nebol svedkom výraznejšieho poklesu.

Uvedenému zodpovedá aj zaradenie fondu do 3. rizikovej triedy podľa metodiky SRRI. Tá je určovaná práve na základe volatility kurzu podielového listu. Vo Finaxe do tejto kategórie patria portfóliá s podielom akcií 30% a menej.

Zúčastnite sa webináru alebo Finax pondelka

Pozývame vás na stretnutie vo Finaxe každý pondelok o 17:00 alebo na webinár každý druhý utorok o 18:00.


Žiaľ, konzervatívnym cieľom je až príliš podriadený dosahovaný výnos, ktorý absolútne nezodpovedá podstupovanému riziku. Cena za ochranu kapitálu v podobe ušlých ziskov je príliš veľká, ako naznačuje nasledujúci graf porovnávajúci Private Growth s modelovaným portfóliom Finax 30/70.

30% akcií v použitej stratégii Finax aj približne zodpovedá priemernému podielu dynamických investícií vo fonde TAM v priebehu uplynulého roka. Výnos modelovaného Inteligentného investovania pri identickom riziku je za 10 rokov 10-násobne väčší.

Fond musí zbytočne veľmi zabezpečovať dynamické pozície, keďže nedokázal s uvedenou alokáciou vygenerovať výnos prekonávajúci úročenie termínovaných vkladov počas sledovaného obdobia.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

 

TAM Private Growth 1

Tento fond je najväčší z rodiny privátnych fondov Tatra banky. Aktíva približujúce sa 200 mil. eur ho radia na 12. miesto medzi všetkými podielovými fondmi predávanými na Slovensku a na 7. priečku medzi zmiešanými fondmi. Ročné náklady boli v roku 2017 na úrovni 1,88% hodnoty fondu.

Fond Private Growth 1 je podľa metodiky SRRI zaradený do 4. rizikovej triedy, do ktorej spadajú portfóliá Finaxu s podielom akcií 40% až 70%. Aktuálny podiel dynamických investícií v TAM fonde je 56%. V priebehu roka sa pohyboval medzi 30% a 70% hodnoty portfólia.

Z tohto dôvodu sme ho porovnali so stratégiou Finax 50/50, i keď podľa platnej metodiky by sme ho pokojne mohli porovnať aj s našim dynamickejším portfóliom, napr. 60/40, resp. 70/30. TAM zverejňuje históriu fondu len od jesene roku 2015.

 

TAM Private Growth 2

Tento fond má prívlastok najdynamickejší a najdrahší v rámci privátneho tria. Objem majetku v hodnote 44 miliónov eur ho neradí medzi slovenských lídrov. Dôvodom je opatrnejšia orientácia bonitných klientov a ich menší záujem o rastové riešenia.

Dynamické investície tvorili ku koncu marca až 87% hodnoty portfóliá. Počas uplynulého roka sa ich podiel hýbal medzi 35 a 100 percentami. Pre porovnanie sme zvolili stratégiu Finax 80/20, ktorá je najkonzervatívnejším portfóliom v rámci 5. rizikovej triedy, do ktorej spadá podľa metodiky SRRI aj fond TAM Private Growth 2.

Identickú volatilitu dosahuje aj 100% akciové portfólio Finaxu, ktorého výkonnosť je ešte vyššia, no na základe priemerného podielu dynamických investícií vo fonde TAM sme v porovnaní ostali pri stratégii 80/20.

Priebežné náklady fondu v roku 2017 sa vyštverali na 2,47% hodnoty majetku (2-krát viac ako v prípade Finax Inteligentného investovania). Stránka TAM rovnako ponúka históriu tohto fondu len od septembra roku 2015.

Grafy Private Growth 1 a 2 preložené portfóliami Finax zreteľne ilustrujú meniacu sa alokáciu vo fondoch. Pre mnohých investorov vystupovanie z akciových pozícií počas poklesu trhov a ich spätné nakupovanie počas rastu pôsobí atraktívne a správne.

Na rastúcich trhoch prakticky do začiatku minulého roka boli fondy TAM voči Inteligentnému investovaniu prevážené v dynamických aktívach. To sa podpísalo pod silnejší rast ich hodnoty, ale aj pod následný výraznejší prvotný pokles, keď sa smerovanie trhov otočilo. 

Tradične aktívna správa reaguje na zmenu trendu až dodatočne. Neskoro znižuje váhu akcií a zvyšuje podiel konzervatívnych investícií pri poklese trhov.

Pri návrate trhov k rastu majú fondy málo dynamickej zložky a preto je ich následný rast slabší. Volatilita trhov roztvára nožnice výnosov medzi aktívne a pasívne riadenými fondmi. Keď si k tomu prilejete vysoké náklady a zaplatené dane z výnosov, kokteil slabého investičného riešenia máte na stole.

Výsledkom je, že fondy Private Growth 1 a 2 sa stále nachádzajú výrazne pod maximom, ktoré dosiahli začiatkom minulého roka, kým hodnota portfólií Inteligentného investovania sa odvtedy dokázala už dva razy pozrieť na nové vrcholy.

Podobne ako väčšina slovenských podielových fondov sú fondy TAM v prvom rade klenotom správcovskej spoločnosti. Náklady troch fondov reprezentované hlavne poplatkami presiahli v uplynulom roku 7 mil. eur.

Začnite bohatnúť.

Vyskúšajte si investície do ETF už dnes.


Aj manažéri z Tatra Asset Managementu potvrdzujú, že aktívna správa je veľmi, veľmi náročná. Podľa viacerých štúdií a teórií nedokáže predvídať trh, v čom spočíva dôvod, prečo fondov porážajúcich trh je v Európe ako šafranu.

Aktívne riadenie investícií vám nezníži riziko vašej investície, čo vidieť na výkyvoch v grafoch vyššie. Zároveň za podstupované riziko dostávate iba polovičnú odmenu.

V podstate kupujete auto s 3-litrovým motorom s výkonom 150 koní a spotrebou 10 litrov, pričom dnes môžete mať modernejšie auto s 1,5-litrovým motorom, výkonom 300 koní a spotrebou 5 litrov.

Ak sa rozhodnete presunúť investície z nevýkonných podielových fondov do Finaxu, váš krok odmením zľavou – 10% z hodnoty presunutej investície vám budeme 5 rokov manažovať zadarmo.

V rámci seriálu Investičná bitka sme vám už priniesli porovnanie Inteligentného investovania a týchto podielových fondov:

Pozrite si aj porovnanie vývoja skutočných účtov klientov Finaxu a populárnych podielových fondov počas volatilného obdobia na konci roka 2018 a začiatkom roka 2019.


Ohodnoťte článok:
TAM Private Growth – klenot najväčšieho privátneho bankovníctva
Hodnotenie: 4.3 36

Najčítanejšie články

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
22. jún 2018

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie

Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku. Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby.

Prečítať viac
Stavebnému sporeniu odzvonilo | Finax
3. august 2018

Stavebnému sporeniu odzvonilo

Stavebné sporenie nedávno oslávilo 26. výročie svojej existencie na Slovensku. No tak ako mnoho 26 ročných, aj ono už má najlepšie roky za sebou. Od 1.1.2019 totiž vstúpilo do platnosti viacero noviniek, ktoré ho právom poslali na smetisko dejín.

Prečítať viac
II. pilier – ako a kde sporiť? | Finax
4. jún 2018

II. pilier – ako a kde sporiť?

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 6 dôchodkových správcovských spoločností (DSS). Aj keď v ich ponuke na prvý pohľad nie sú veľké rozdiely, určite nie je jedno, ktorej z nich zveríte vaše úspory. Nie všetky DSS-ky napríklad umožňujú investovať do indexových fondov, ktoré sú najlepšou a dlhodobo najvýnosnejšou alternatívou pre sporenie v II. pilieri. Veľké rozdiely sú aj v kvalite užívateľského prostredia jednotlivých DSS.

Prečítať viac
Koľko stojí vzdelanie? Porovnanie škôl doma a v zahraničí | Finax
27. september 2018

Koľko stojí vzdelanie? Porovnanie škôl doma a v zahraničí

Na Slovensku sme si zvykli, že štúdium na vysokej škole je zadarmo. Trend v Európe a po celom svete je ale opačný, vzdelanie je bezplatné v čoraz menšom počte krajín a zároveň je čím ďalej tým drahšie. Ako sa pripraviť na takúto budúcnosť?

Prečítať viac