Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

Conseq vs. Inteligentné investovanie - aktualizácia 2020

Conseq patrí medzi ikony investičného trhu v Čechách a na Slovensku. Jeho 26-ročná história však nie je zárukou kvality. Na Slovensku ponúkaný produkt 3D Invest a fond Active Invest Dynamický dosahuje žalostné výsledky.

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 31. júl 2020

Od viacerých populárnych porovnaní výsledkov portfólií Finax a populárnych investičných riešení na Slovensku už Dunajom pretieklo veľa vody. Viac ako dva roky existencie Finaxu boli poznačené silnými výkyvmi finančných trhov, ktoré otestovali kvalitu investičných stratégií a nervy investorov.

Viacerí naši konkurenti nám pri porovnaniach v minulosti vyčítali, že ich robíme na spätných modelovaných dátach pred založením Finaxu. Mnohí potenciálni klienti sa prirodzene dívali na prezentované výsledky s určitou dávkou nedôvery.

Považujeme preto za našu povinnosť aktualizovať naše výsledky v porovnaní s konkurenciou, aby sme preukázali, že Inteligentné investovanie skutočne dokáže priniesť sľubované, teda zhodnotiť majetok vo väčšej miere ako aktívne riadené podielové fondy.

Viac ako dva roky našej existencie a práve pomerne divoká jazda finančných trhov počas nich sú prvým reálnym testom kvality našich služieb. Z tohto dôvodu vám prinášame investičnej bitky medzi Conseqom a Finaxom, ktorý bol pôvodne na našej stránke zverejnený 11.10.2019

Skupina Conseq patrí medzi legendy českého finančného trhu. V súčasnosti vykonáva činnosť ako česká investičná spoločnosť, čo je obdoba našich správcovských spoločností. Vznik Consequ sa datuje úctyhodných 25 rokov dozadu.

Conseq začínal ako obchodník s cennými papiermi. V úvode existencie v polovici 90. rokov sa zameriaval na obchodovanie dlhopisov, neskôr služby rozšíril o iné cenné papiere a poskytovanie investičného manažmentu.

Conseq si drží postavenie lídra medzi investičnými nebankovými subjektmi v Českej republike prakticky od svojho vzniku. Dominoval medzi obchodníkmi a časom rast majetku pod správou prirodzene vyústil do získania licencie investičnej spoločnosti, kde sa rovnako radí medzi domácu špičku.

Portfólio dcér Consequ zahŕňa penzijnú spoločnosť a ďalšie investičné spoločnosti v Čechách a za ich hranicami, ktoré ponúkajú podielové fondy, fondy kvalifikovaných investorov, ale poskytujú aj administratívu fondov pre tretie strany, distribúciu fondov iných správcov, či emisie cenných papierov.

Objem priamo alebo nepriamo spravovaného majetku stojí na 2,7 mld. eur. Skúsenosti, škála služieb, ale aj veľkosť robia z Consequ popredného hráča na trhu investičných služieb v Čechách, ale aj za hranicami.

Conseq na Slovensku

Conseq ponúka svoje služby aj na Slovensku. S Conseqom sa stretnete primárne u finančných agentov, kde má pomerne slušné postavenie. Naprieč slovenským trhom finančných sprostredkovateľov nájdeme firmy bez ohľadu na veľkosť, kde Conseq tvorí nosný investičný produkt.

Cez slovenské sprostredkovateľské siete ponúka primárne možnosť investovania do podielových fondov, a to vlastných, ale aj viacerých svetových správcov ako napr. Amundi, Franklin Templeton, BlackRock, Fidelity, NN a iné.

Podnikateľským modelom je najbližším konkurentom Consequ slovenský obchodník s cennými papiermi EIC o.c.p., a.s., ktorý rovnako ponúka agentom obdobnú fondovú platformu.

Najvyužívanejšou službou Consequ sú riadené portfóliá, ktoré firma obhospodaruje. Dostupné sú dve riešenia, a to 3D Invest a Easy Invest. Oba produkty sú postavené na portfóliách z podielových fondov a ponúkajú po tri stratégie s rôznou mierou rizika klasifikovanou podielom akciových a dlhopisových podielových fondov.

3D Invest

Populárnejším nástrojom medzi slovenskými finančnými agentmi je 3D Invest. Ide o tri riadené portfóliá postavené na jednom až piatich fondoch. My sa budeme venovať primárne Dynamickej stratégii, keďže investovanie má byť dlhodobé a v takom prípade sa oplatí využiť hlavne akciové investície.

Podľa informačného letáku aktuálne zverejneného na stránke Consequ dynamickú zložku portfólií tvorí jeden fond Conseq Funds Investiční společnost, a.s. Active Invest Dynamický a konzervatívnu zložku štyri peňažné a dlhopisové fondy popredných svetových správcov.

3D Invest obsahuje automatickú 10-ročnú stabilizačnú fázu investovania, tzn. v posledných 10 rokoch investičného horizontu postupne preklápa investície z akciového fondu do peňažných a dlhopisových fondov. Každý rok počas stabilizačnej fázy poklesne podiel akcií o 10% v prospech konzervatívnych investícií.

Zvýšte svoje finančné vzdelanie 

Finax webináre na vždy zaujímavé témy


Mínusom 3D Investu je samotný fond fondov Conseq Active Invest Dynamický, ktorý tvorí jediný nástroj dynamickej zložky investície. Naši čitatelia veľmi dobre poznajú negatíva fondov postavených na ďalších fondoch. Sú nimi zdvojené poplatky.

Fond Active Invest Dynamický majetok podielnikov investuje len do ďalších fondov Consequ a iných správcov. Časť manažérskych poplatkov platených v týchto fondoch je vracaných do Active Investu. Rovnako samotný fond vracia časť správcovského poplatku na majetkový účet investora, čo vyžaduje zákon, keďže Conseq ponúka 3D Invest ako riadené portfólio.

Nasledujúca tabuľka sumarizuje základné parametre portfólia Dynamická stratégia Conseq 3D Invest a porovnáva ich s portfóliom Finax 90/10, ktoré rizikom, teda podielom dynamických a konzervatívnych investícií zodpovedá zloženiu Active Investu.

Pri oboch riešeniach sa môžu objaviť vstupné poplatky, poplatky za spracovanie platby alebo poplatky za investičné poradenstvo, s ktorými však v porovnaní nepočítame, keďže ide spravidla o odmenu distribúcie a v závislosti od predajného kanálu sa ich výška líši.

Uvedená výška poplatkov sa teda týka klientov, ktorým nie je poskytované investičné poradenstvo alebo im nie je účtovaný vstupný poplatok zo strany finančného agenta.

Active Invest Dynamický vs. Finax

3D Invest vyhodnotíme len na základe porovnania fondu Conseq Active Invest Dynamický. Tvorí celú dynamickú zložku 3D Investu. V porovnaní nezohľadňujeme stabilizačnú fázu.

Fond Active Invest Dynamický vznikol v roku 2020 premenou pôvodného fondu Conseq Active Invest Progressive, ktorý bol založený v marci roku 2015 a o ktorom sme písali v pôvodnom článku. Ku koncu júna 2020 jeho portfólio tvorilo 32 podielových fondov od rôznych správcov.

Podiel peňažných a dlhopisových fondov v majetku Active Invest Dynamický presahoval ku koncu júna 2020 10%, čiže nejde o fond s čisto dynamickými investíciami, a preto ho porovnáme s portfóliom Finax 90/10 od vzniku fondu, teda za 5 rokov aj pár mesiacov.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Finax portfólio použité v porovnaní je vzorové modelované portfólio, keďže história Finaxu siaha len do začiatku roka 2018. V plnej miere zohľadňuje aj náš poplatok za riadenie portfólií (1,2% p.a.).

Naše očakávania na základe parametrov fondu Active Invest Dynamický neboli vôbec ružové, no realita nás i tak veľmi prekvapila. Za uplynulých 5 rokov fond Consequ stratil na hodnote. To predstavuje smutnú skutočnosť pre investorov investujúcich v danom fonde. V tomto prípade investori prišli každoročne o 1%.

Pre porovnanie pasívne portfólio Inteligentného investovania s identickým zastúpením dynamických investícií za rovnaký čas narástlo o 18,55%. Ide o zásadný rozdiel pri pomerne krátkom období, na ktorom investičné riešenia porovnávame. Pri dlhšom horizonte by nadvýkonnosť ETF vplyvom efektu zloženého úročenia len násobne rástla.

Stabilizačná fáza – keď je zdanlivá výhoda príťažou

Vrátime sa ešte k stabilizačnej fáze. Okrem možnosti zriadiť si postupné preklápanie akciových investícií do konzervatívnych v závere investičného horizontu u obchodníka EIC je 3D Invest jediným spomedzi populárnych produktov, ktorý toto slovenským investorom umožňuje.

Conseq agentom predal tento prvok 3D Investu ako obrovský benefit a tí sa ho chytili. Stabilizačná fáza sa stala kľúčovým dôvodom uprednostňovania tohto produktu sprostredkovateľmi, ktorí z nej spravili jeden z nosných predajných argumentov.

V ústach predajcov Consequ často počuť spomínanie stabilizačnej fázy ako výhody, ktorú inde nedostanete. Analýze, či vám vie stabilizačná fáza v investovaní skutočne pomôcť alebo uškodiť, sme sa venovali v samostatnom webinári a článku. Investorov podstatne viac a častejšie pripravuje o výnosy, ako ich chráni pred poklesom. Vo financiách platí, že ušlý zisk sa rovná dosiahnutej strate.

Navyše, čo si máloktorý sprostredkovateľ uvedomuje, stabilizačná fáza vytvára klientovi daňovú povinnosť. Namiesto úplného oslobodenia od daní, musí podľa zákona investor v Conseq 3D Investe posledných 10 rokov investičného horizontu každý rok podať daňové priznanie.

Nechajte vaše peniaze zarábať 

Vyskúšajte lacné pasívne investovanie bez daní.


Výmenou jedného podielového fondu za iný vzniká podielnikovi daňová povinnosť. Stretávame sa s tým, že klientom je komunikovaný opak. V skutočnosti však ide o vrátenie podielových listov, ich vyplatenie a následné investovanie peňazí do iných podielových listov. Všetky podmienky vzniku príjmu sú splnené a pokiaľ človek dodržuje zákony, takáto investícia sa môže stať veľmi otravnou. V prípade Consequ ide o zahraničný fond, pri ktorom nie sú výnosy zdaňované zrážkou.

Záver 

Napriek tomu, že Conseq patrí medzi najstaršie a najetablovanejšie finančné inštitúcie v stredoeurópskom regióne, jeho dlhá história absolútne neznamená kvalitné investičné služby. Prístup a spôsob podnikania zostali v 90. rokoch. Počas existencie fondu Conseq Active Invest Dynamický dosiahol výraznú stratu, kým spoločnosť zarobila ročne na poplatkoch zhruba 2,6%.

Výsledkovo sa fond radí naozaj medzi najslabšie možnosti na našom trhu. Aj kľúčový fond Consequ potvrdzuje, prečo sme alergickí na zmiešané fondy a najmä fondy fondov.

Navyše, z Consequ zatiaľ necítiť snahu napraviť reputáciu, zmeniť prístup viac smerom ku klientovi. Okrem toho, že zarábate výrazne pod potenciálom vašich peňazí a investícií, vytvára vám množstvo administratívnych povinností ako každoročné zdaňovanie príjmov z podielových fondov.

3D Invest je pre mnohých agentov a samotných klientov skôr sklamaním. Je len ďalším potvrdením, že aktívna správa investorov pripravuje o peniaze. Neexistuje jediný dôvod nechávať majetok v tomto produkte a zbytočne sa zbaviť potenciálneho zhodnotenia.

Finax pre investorov pripravil ešte jeden bonus. Pokiaľ si presuniete vašu existujúcu investíciu do Inteligentného investovania (napríklad od Consequ), odmeníme vás zľavou z poplatku – 50% z hodnoty presunutej investície vám budeme 5 rokov spravovať bez poplatku.


V auguste roka 2020 platí špeciálna akcia na presun investície. Až 50% z presunutej hodnoty vám budeme rok riadiť bez poplatku. V predchádzajúcich častiach Investičnej bitky sme vám ponúkli porovnanie Inteligentného investovania s:

 Daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta a môže sa v budúcnosti meniť.

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon