Conseq vs. Inteligentné investovanie

Conseq patrí medzi ikony investičného trhu v Čechách a na Slovensku. Jeho 25-ročná história však nie je zárukou vysokého zhodnotenia. Na Slovensku ponúkaný produkt 3D Invest a fond Active Invest Progressive dosahujú slabé výnosy.

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 11. október 2019

Skupina Conseq patrí medzi legendy českého finančného trhu. V súčasnosti vykonáva činnosť ako česká investičná spoločnosť, čo je obdoba našich správcovských spoločností. Vznik Consequ sa datuje úctyhodných 25 rokov dozadu.

Conseq začínal ako obchodník s cennými papiermi. V úvode existencie v polovici 90. rokov sa zameriaval na obchodovanie dlhopisov, neskôr služby rozšíril o iné cenné papiere a poskytovanie investičného manažmentu.

Conseq si drží postavenie lídra medzi investičnými nebankovými subjektmi v Českej republike prakticky od svojho vzniku. Dominoval medzi obchodníkmi a časom rast majetku pod správou prirodzene vyústil do získania licencie investičnej spoločnosti, kde sa rovnako radí medzi domácu špičku.

Portfólio dcér Consequ zahŕňa penzijnú spoločnosť a ďalšie investičné spoločnosti v Čechách a a za ich hranicami, ktoré ponúkajú podielové fondy, fondy kvalifikovaných investorov, ale poskytujú aj administratívu fondov pre tretie strany, distribúciu fondov iných správcov, či emisie cenných papierov.

Objem priamo alebo nepriamo spravovaného majetku v závere roka 2018 podľa výročnej správy presahoval 2,7 mld. eur. Skúsenosti, škála služieb, ale aj veľkosť robia z Consequ popredného hráča na trhu investičných služieb v Čechách, ale aj za hranicami.

Conseq na Slovensku

Conseq ponúka svoje služby aj na Slovensku. S Conseqom sa stretnete primárne u finančných agentov, kde má pomerne slušné postavenie. Naprieč slovenským trhom finančných sprostredkovateľov nájdeme firmy bez ohľadu na veľkosť, kde Conseq tvorí nosný investičný produkt.

Cez slovenské sprostredkovateľské siete ponúka primárne možnosť investovania do podielových fondov, a to vlastných, ale aj viacerých svetových správcov ako napr. Amundi, Franklin Templeton, BlackRock, Fidelity, NN a iné.

Podnikateľským modelom je najbližším konkurentom Consequ slovenský obchodník s cennými papiermi EIC o.c.p., a.s., ktorý rovnako ponúka agentom obdobnú fondovú platformu.

Najvyužívanejšou službou Consequ sú riadené portfóliá, ktoré firma obhospodaruje. Dostupné sú dve riešenia, a to 3D Invest a Easy Invest. Oba produkty sú postavené na portfóliách z podielových fondov a ponúkajú po tri stratégie s rôznou mierou rizika klasifikovanou podielom akciových a dlhopisových podielových fondov.

Easy Invest kombinuje tri fondy, jeden dlhopisový, jeden zmiešaný a jeden akciový fond fondov. Najdynamickejšia stratégia obsahuje len 60% akciového fondu a po 20% ostatných dvoch. Do portfólií možno investovať jednorazovo i pravidelne.

3D Invest

Populárnejším nástrojom medzi slovenskými agentmi je však 3D Invest. Ide o tri riadené portfóliá postavené na jednom až piatich fondoch. My sa budeme venovať primárne Dynamickej stratégii, keďže investovanie má byť dlhodobé a v takom prípade sa oplatí využiť hlavne akciové investície.

Podľa informačného letáku z konca roka 2018 zverejneného na stránke Consequ dynamickú zložku portfólií tvorí jeden fond Conseq Funds Investiční společnost, a.s. Active Invest Progressive a konzervatívnu zložku štyri peňažné a dlhopisové fondy popredných svetových správcov.

3D Invest obsahuje automatickú 10-ročnú stabilizačnú fázu investovania, tzn. v posledných 10 rokoch investičného horizontu postupne preklápa investície z akciového fondu do peňažných a dlhopisových fondov. Každý rok počas stabilizačnej fázy poklesne podiel akcií o 10% v prospech konzervatívnych investícií.

Negatívom 3D Investu je využívanie len jedného fondu v portfóliu v prípade Dynamickej stratégie s dlhším horizontom, napr. 20 rokov. 10 rokov pred jeho koncom sa v portfóliu začnú objavovať postupne ďalšie štyri spomínané fondy.

Vždy niečo nové: Finax pondelky a webináre

Vyberte si zo zoznamu plánovaných stretnutí a webinárov.


Ďalším zrejmým mínusom 3D Investu je samotný fond fondov Conseq Active Invest Progressive, ktorý tvorí jediný nástroj dynamickej zložky investície. Naši čitatelia veľmi dobre poznajú negatíva fondov postavených na ďalších fondoch. Sú nimi zdvojené poplatky.

Fond Active Invest Progressive majetok podielnikov investuje len do ďalších fondov Consequ a iných správcov. Časť manažérskych poplatkov platených v týchto fondoch je vracaných do Active Investu. Rovnako samotný fond vracia časť správcovského poplatku na majetkový účet investora ako stimul, čo vyžaduje zákon, keďže Conseq ponúka 3D Invest ako riadené portfólio.

Nasledujúca tabuľka sumarizuje základné parametre portfólia Dynamická stratégia Conseq 3D Invest a porovnáva ich s portfóliom Finax 90/10, ktoré rizikom, teda podielom dynamických a konzervatívnych investícií zodpovedá zloženiu Active Investu.

Pri oboch riešeniach sa môžu objaviť vstupné poplatky, poplatky za spracovanie platby alebo poplatky za investičné poradenstvo, s ktorými však v porovnaní nepočítame, keďže ide spravidla o odmenu distribúcie a v závislosti od predajného kanálu sa ich výška líši. 

Uvedená výška poplatkov sa teda týka klientov, ktorým nie je poskytované investičné poradenstvo alebo im nie je účtovaný vstupný poplatok zo strany finančného agenta.

Active Invest Progressive vs. Finax

3D Invest vyhodnotíme len na základe porovnania fondu Conseq Active Invest Progressive. Tvorí celú dynamickú zložku 3D Investu. V porovnaní nezohľadňujeme stabilizačnú fázu. Nepočítame v ňom ani s poplatkom za riadenie účtu klienta Consequ, keďže je kompenzovaný vracaním časti poplatkov fondu na klientov investičný účet.

Fond Active Invest Progressive bol založený v marci roku 2015. Ku koncu augusta jeho portfólio tvorilo 36 podielových fondov od rôznych správcov vrátane ďalších fondov samotného Consequ.

Podiel peňažných a dlhopisových fondov v majetku Active Invest Progressive presahoval ku koncu augusta 2019 10%, čiže nejde o fond s čisto dynamickými investíciami, a preto ho porovnáme s portfóliom Finax 90/10 od vzniku fondu, teda za ostatného 4,5 roka.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

Rovnako z pohľadu metodiky posudzovania rizika fondov SRRI je fond Active Invest Progressive zaradený do 5. rizikovej kategórie zo 7, kam na základe dosahovanej volatility patrí aj portfólio Finax 90/10.

Finax portfólio použité v porovnaní je vzorové modelované portfólio, keďže história Finaxu siaha len do začiatku minulého roka. Porovnanie Conseq Active Investu s reálnym účtom skutočného klienta nájdete nižšie.

Modelovaná výkonnosť Finaxu je veľmi hodnoverná. Nejde o backtest špecifickej investičnej stratégie, ale pasívneho investovania s jasne daným zložením portfólia reflektujúcim geografické rozloženie svetovej trhovej kapitalizácie finančných trhov a presne definovaným spôsobom rebalansingu. V plnej miere zohľadňuje aj náš poplatok za riadenie portfólií (1,2% p.a.).

Naše očakávania na základe parametrov fondu Active Invest Progressive neboli vôbec ružové, no realita nás i tak negatívne prekvapila. Za uplynulého 4,5 roka sa vlajková loď Consequ pre slovenský trh zhodnotila len o 2,7% v absolútnom vyjadrení (2,2% po zdanení).

Pre porovnanie pasívne portfólio Inteligentného investovania s identickým zastúpením dynamických investícií za rovnaký čas narástlo o 22,8%. Ide o zásadný rozdiel pri pomerne krátkom období, na ktorom investičné riešenia porovnávame. Pri dlhšom horizonte by nadvýkonnosť ETF vplyvom efektu zloženého úročenia len násobne rástla.

Dominikov transparentný účet vs. Active Invest Progressive

Pre odbúranie pochybností a na potvrdenie, že proklamovaný vyšší výnos Inteligentných portfólií voči podielovým fondom dosahujeme, Active Invest sme ďalej porovnali s vývojom skutočného účtu Dominika Hrbatého, do ktorého máte na našej stránke možnosť aj nahliadnuť.

Dominik vložil peniaze na svoj prvý účet koncom mája minulého roka, preto porovnávame vývoj od 31.5.2018 do 30.9.2019. Na tomto účte má Dominik jednorazovú investíciu 100 tis. eur a stratégiu 80/20, teda portfólio s nižším podielom akcií a alternatívnych investícií ako v prípade fondu Conseq Active Invest Progressive. 

Z pohľadu posúdenia rizikovosti podľa metodiky SRRI je portfólio 80/20 zaradené do 5. rizikovej triedy zo 7, rovnako ako fond Active Invest Progressive. Podľa pravidiel Európskej únie pri oboch investičných riešeniach podstupujete identické riziko.

Napriek tomu výkonnosť skutočného účtu vo Finaxe s plnými poplatkami za 16 mesiacov výrazne prekonala konkurenta spoza našich západných hraníc o viac ako 8%. Výsledky dosahované inteligentnými investormi len pohodlne potvrdzujú, čo naznačujú naše modely.

Stabilizačná fáza – keď je zdanlivá výhoda príťažou

Vrátime sa ešte k stabilizačnej fáze. Okrem možnosti zriadiť si postupné preklápanie akciových investícií do konzervatívnych v závere investičného horizontu u obchodníka EIC je 3D Invest jediným spomedzi populárnych produktov, ktorý toto slovenským investorom umožňuje.

Conseq agentom predal tento prvok 3D Investu ako obrovský benefit a tí sa ho chytili. Stabilizačná fáza sa stala kľúčovým dôvodom uprednostňovania tohto produktu sprostredkovateľmi, ktorí z nej spravili jeden z nosných predajných argumentov.

V ústach predajcov Consequ často počuť spomínanie stabilizačnej fázy ako výhody, ktorú inde nedostanete. Analýze, či vám vie stabilizačná fáza v investovaní skutočne pomôcť alebo uškodiť, sme sa venovali v samostatnom webinári a článku. Investorov podstatne viac a častejšie pripravuje o výnosy, ako ich chráni pred poklesom. Vo financiách platí, že ušlý zisk sa rovná dosiahnutej strate.

Navyše, čo si máloktorý sprostredkovateľ uvedomuje, stabilizačná fáza vytvára klientovi daňovú povinnosť. Namiesto úplného oslobodenia od daní, musí podľa zákona investor v Conseq 3D Investe posledných 10 rokov investičného horizontu každý rok podať daňové priznanie.

Nechajte vaše peniaze zarábať

Vyskúšajte lacné pasívne investovanie bez daní.


Výmenou jedného podielového fondu za iný vzniká podielnikovi daňová povinnosť. Stretávame sa s tým, že klientom je komunikovaný opak. V skutočnosti však ide o vrátenie podielových listov, ich vyplatenie a následné investovanie peňazí do iných podielových listov. 

Všetky podmienky vzniku príjmu sú splnené a pokiaľ človek dodržuje zákony, takáto investícia sa môže stať veľmi otravnou. V prípade Consequ ide o zahraničný fond, pri ktorom nie sú výnosy zdaňované zrážkou a povinnosť odviesť daň leží na pleciach investora.

Záver 

Napriek tomu, že Conseq patrí medzi najstaršie a najetablovanejšie finančné inštitúcie v stredoeurópskom regióne, jeho dlhá história neznamená zaujímavé výnosy pre investorov.

Prístup a spôsob podnikania nereflektuje súčasné moderné trendy. Počas existencie fondu Conseq Active Invest Progressive poplatky a náklady fondu násobne prevyšujú dosiahnuté výnosy pre investorov. A to sa nebavíme o období klesajúcich alebo stagnujúcich trhov, ale o dobe pomerne slušného rastu.

Výsledkovo sa fond radí medzi slabšie možnosti na našom trhu. Aj kľúčový fond Consequ potvrdzuje, prečo nie sme fanúšikmi zmiešaných fondov a fondov fondov

Navyše, z Consequ zatiaľ necítiť snahu napraviť reputáciu, zmeniť prístup viac smerom ku klientovi. Okrem toho, že zarábate výrazne pod potenciálom vašich peňazí a investícií, vytvára vám množstvo administratívnych povinností ako každoročné zdaňovanie príjmov z podielových fondov v posledných 10 rokoch investovania.

3D Invest je pre mnohých agentov a samotných klientov skôr sklamaním. Je len ďalším potvrdením, že aktívna správa nevyužíva potenciál peňazí investora

Nezabúdajte, pokiaľ presuniete vaše nevýhodné investície z konkurenčných produktov do Finaxu a ukončenie investície zdokladujete, 10% z presunutej hodnoty investície vám bude Finax 5 rokov riadiť bez poplatku.

Ohodnoťte článok:
Conseq vs. Inteligentné investovanie
Hodnotenie: 4.2 57
Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Chief Investment Officer
Kľučové slová
Naše výsledky
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
22. jún 2018

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie

Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku. Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby.

Prečítať viac
Stavebnému sporeniu odzvonilo | Finax
3. august 2018

Stavebnému sporeniu odzvonilo

Stavebné sporenie nedávno oslávilo 26. výročie svojej existencie na Slovensku. No tak ako mnoho 26 ročných, aj ono už má najlepšie roky za sebou. Od 1.1.2019 totiž vstúpilo do platnosti viacero noviniek, ktoré ho právom poslali na smetisko dejín.

Prečítať viac
II. pilier – ako a kde sporiť? | Finax
4. jún 2018

II. pilier – ako a kde sporiť?

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 6 dôchodkových správcovských spoločností (DSS). Aj keď v ich ponuke na prvý pohľad nie sú veľké rozdiely, určite nie je jedno, ktorej z nich zveríte vaše úspory. Nie všetky DSS-ky napríklad umožňujú investovať do indexových fondov, ktoré sú najlepšou a dlhodobo najvýnosnejšou alternatívou pre sporenie v II. pilieri. Veľké rozdiely sú aj v kvalite užívateľského prostredia jednotlivých DSS.

Prečítať viac
Koľko stojí vzdelanie? Porovnanie škôl doma a v zahraničí | Finax
27. september 2018

Koľko stojí vzdelanie? Porovnanie škôl doma a v zahraničí

Na Slovensku sme si zvykli, že štúdium na vysokej škole je zadarmo. Trend v Európe a po celom svete je ale opačný, vzdelanie je bezplatné v čoraz menšom počte krajín a zároveň je čím ďalej tým drahšie. Ako sa pripraviť na takúto budúcnosť?

Prečítať viac