C-Quadrat vs. Inteligentné investovanie – porovnanie

Finax Inteligentné investovanie porazilo obľúbený fond C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI o celú jednu dĺžku. Porovnanie potvrdilo výhody pasívneho investovania voči aktívnej správe investícií. Ak chcete zarábať, vyberte si riešenie s nízkymi poplatkami, nulovými daňami a trhovými výnosmi.

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 6. júl 2018

Pokračujeme v seriáli porovnávania rozšírených investičných riešení na Slovensku s Inteligentným investovaním. V predchádzajúcom článku kvalitami na plnej čiare pohoreli portfóliá programu Rytmus od Amundi.

Tentokrát sa na pranieri ocitla v našich končinách populárna rakúska správcovská spoločnosť C-Quadrat Investments AG, ktorá svoje fondy riadi pomocou zaujímavých algoritmov. Jej vlajkovou loďou je fond C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI. Práve ten sme porovnali s portfóliami Finaxu.

C-Quadrat v skratke

C-Quadrat podobne ako Amundi patrí medzi najúspešnejšie zahraničné správcovské spoločnosti na slovenskom trhu. Vďaka skorému vstupu na náš trh, veľmi schopnej distribúcii a atraktívnemu príbehu svojich fondov sa spoločnosť etablovala v ponuke väčšiny finančných agentov, poisťovní a obchodníkov s cennými papiermi.

C-Quadrat je stelesnením aktívneho investovania. Svoje fondy často riadi rôznymi automatizovanými stratégiami, ktoré pre mnohých investorov pôsobia atraktívne. Cieľom týchto stratégií je zarábať „za každého počasia“ – aplikujú prístup tzv. absolútneho výnosu.

Vždy niečo nové: Finax pondelky a webináre

Vyberte si zo zoznamu plánovaných stretnutí a webinárov.


Fond C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI je fond fondov, tzn. že prostriedky svojich podielnikov investuje do ďalších na trhu voľne dostupných fondov. Do svojho portfólia podľa vyjadrenia spoločnosti C-Quadrat Investments vyberá najlepšie fondy spomedzi viac ako 10 tisíc možností. Vo fonde sa môžu ocitnúť klasické podielové fondy i fondy ETF.

Fond chce dosahovať kladnú výkonnosť bez ohľadu na vývoj trhov, alebo aspoň v čo najväčšej možnej miere ochrániť hodnotu investícií svojich podielnikov pred poklesmi. K tomu C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI využíva investičné stratégie, ktoré môžeme nazvať trendové alebo momentové.

Algoritmy fondu sa snažia automaticky do portfólia vyberať fondy, ktoré v danom momente rastú najsilnejšie. Investície C-Quadratu môžu tvoriť akciové, dlhopisové i peňažné fondy.

Práve automatizovaný spôsob riadenia portfólia odlišuje C-Quadrat od väčšiny konkurencie na Slovensku. Stratégia fondu na prvé zdanie lahodí ušiam konzervatívnejších investorov.

Je ale C-Quadrat naozaj takým investičným produktom, ako sľubujú jeho marketingové materiály? Zarobí vám viac ako trh? Každá minca má dve strany. Aká je druhá strana C-Quadratu?

Porovnanie Finaxu a C-Quadratu je dokonalým stelesnením súčasného intenzívneho boja medzi pasívnym a aktívnym prístupom k investovaniu.

parametre fondov C-Quadrat vs. Finax

Základný rozdiel medzi Inteligentným investovaním a C-Quadratom je v type investičného produktu a v investičnom prístupe. C-Quadrat je v prvom rade zahraničný podielový fond, preto výnosy z neho musíte zdaniť cez daňové priznanie. Zastupuje aktívnu správu.

Inteligentné investovanie tvoria priame investície do fondov ETF. Inteligentné investovanie reprezentuje pasívne investovanie s aktívnym rebalansingom portfólií – fondy ETF kopírujú svetové indexy.

Finax je obchodník s cennými papiermi a každému klientovi riadi portfólio na jeho individuálnom majetkovom účte. Výnosy z fondov ETF sú pri ich držaní dlhšie ako rok oslobodené od dane

Z pohľadu rozloženia rizika sú dva produkty podobné – dostatočne diverzifikované medzi veľký počet cenných papierov. Z pohľadu rizika by mal mať navrch C-Quadrat vďaka aktívnemu riadeniu.

Zarobíte viac s C-Quadratom alebo Finaxom?

Najdôležitejším faktorom porovnania aktívneho a pasívneho investovania je ich samotný výsledok. Finax považuje pasívny prístup za efektívnejší a dlhodobo výnosnejší. Poďme sa preto pozrieť, či toto tvrdenie platí aj v porovnaní s C-Quadratom.

Fond C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI datuje svoju históriu až do roku 2001. Ponúka nám dostatočne dlhý horizont pokrývajúci jednu z najväčších finančných kríz v modernej histórii ľudstva. Práve tá môže byť skvelým indikátorom kvality aktívnej správy.

Z tohto dôvodu sme modelovali vývoj investícií vo fonde C-Quadrat a vo viacerých portfóliách Finax Inteligentné investovanie na uplynulých 15 rokoch.

Zloženie fondu C-Quadrat sa v čase mení. Môže byť plne zainvestovaný v akciách, ale 100% portfólia môžu tvoriť aj peňažné fondy. Zámerne sme preto na porovnanie vybrali okrem 100% akciového portfólia Finax aj konzervatívnejšie stratégie – s polovičným zastúpením akcií a dlhopisov a portfólio tvorené 30% akcií a 70% dlhopisov.

Z hľadiska volatility a určenia rizika podľa metodiky SRRI sa fond nachádza v 4. rizikovej skupine, kam sa radia aj portfóliá Finaxu s podielom akcií 40% až 70%. Rizikovo identickým portfóliom v porovnaní je Finax 50/50, no zámerne ukazujeme aj výsledky 100% akciového portfólia s rizikom 5 podľa SRRI a konzervatívnej stratégie 30/70 s rizikom 3.

Pripojením najdynamickejšieho 100% akciového portfólia do porovnania sme chceli ukázať, že vyššie výnosy prináša len podstúpenie vyššieho rizika a nie aktívna správa, a že jediným fungujúcim riešením rizika je dostatočný čas poskytnutý investícii.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

porovnanie výkonnosti fondov

Rozdiel vo výnosoch je obrovský. Kým vo fonde C-Quadrat ste svoju investíciu po zdanení za 15 rokov zdvojnásobili, modelované 100% akciové portfólio Finax narástlo na viac ako 3,5-násobok vkladu. Zdôrazňujeme, že ide o obdobie, kedy svet prešiel v rokoch 2008 až 2009 jednou z najväčších kríz, aké si pamätá.

Vyššie zhodnotenie za sledované obdobie dosiahla i modelovaná vyvážená stratégia Finax 50% akcie a 50% dlhopisy s identickým rizikom podľa SRRI ako fond C-Quadrat. Čistý výnos C-Quadratu za 15 rokov len mierne prekonal modelovanú stratégiu 30% akcie a 70% dlhopisy, ktorú označujeme za veľmi konzervatívnu.

Finax a C-Quadrat

Pre skompletizovanie porovnania výnosov dvoch investičných produktov uvádzame aj vývoj pravidelnej investície 100 eur mesačne, ktorý hovorí ešte viac v prospech Inteligentného investovania.

pravidelná investícia Finax

Samotný dosiahnutý čistý zisk po zdanení v prípade modelovaného 100% akciového portfólia Finax pri pravidelnej investícii je takmer 4-násobne väčší oproti zhodnoteniu fondu C-Quadrat. Pri sporení je C-Quadrat porazený dokonca aj opatrnou modelovanou stratégiou Finax 30/70.

Finax a C-Kvadrát

Vývoj modelovaných pravidelných investícií dokazuje ďalší dôležitý fakt. Pokiaľ z investovania spravíte stereotyp a životnú samozrejmosť – investujete pravidelne – na riziká môžete pokojne zabudnúť. V takom prípade absolútne nepotrebujete akúkoľvek ochranu investície.

Prečo aktívna správa C-Quadratu nefunguje? – vysoké poplatky a nedostatky trendovej stratégie

Ako je vo Finaxe zvykom, neuspokojili sme sa len so skutočnosťou, že naše portfólia pohodlne porážajú výkonnosťou fond C-Quadrat. Zaujíma nás aj, čo sú rozdielové faktory a prečo sú výsledky Inteligentného investovania lepšie.

Identifikovali sme dva kľúčové dôvody slabej výkonnosti C-Quadratu. Jedným sú extrémne vysoké poplatky, ako býva pri aktívnej správe zvykom, a druhým je samotná stratégia fondu, ktorá v niektorých obdobiach funguje fantasticky, no inokedy je skôr bremenom.

Extrémne poplatky

Nevýhodou aktívneho investovania voči pasívnemu sú vysoké náklady. Poplatky sú jedným z kritických faktorov úspechu investície.

Poplatky fondu C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI kľúčovú podmienku dobrej investície od základu nespĺňajú. Je ich veľa a sú vysoké. Ide navyše o fond fondov, z čoho vyplýva, že investor platí poplatky dvakrát. Nie len na úrovni samotného fondu C-Quadrat, ale aj vo fondoch, ktoré C-Quadrat nakupuje.

Maximálny vstupný poplatok je stanovený na 5%, čo zodpovedá štandardu dynamických podielových fondov (najmä akciových). Je plne v kompetencii distribúcie, teda finančných agentov alebo inej inštitúcie, ktorá fond predáva.

Fond si účtuje manažérsky poplatok vo výške 2% z hodnoty aktív. No ostatnými nákladmi fondu a skutočnosťou, že investuje do ďalších fondov, sa jeho celkové priebežné poplatky v roku 2017 vyšplhali na neuveriteľných 3,26%.

C-Quadrat si navyše účtuje aj poplatok za zhodnotenie. Stanovený je vo výške 20% z výnosu nad 3-mesačným EURIBORom (medzibanková sadzba). Vzhľadom na súčasné úroky v Európe si fond prakticky berie pätinu z dosiahnutého zisku. V minulom roku týmto spôsobom znížil majetok podielnikov o 2,09%.

Uvedená výška poplatkov sa týka klientov, ktorým nie je poskytované investičné poradenstvo.

Investor vo fonde C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI zaplatil v minulom roku na poplatkoch celkovo 5,35%. Fond zarobil v danom období 9,9% v čistom. Poplatky fondu predstavovali neuveriteľnú tretinu hrubého výnosu. Súčet nákladov a zhodnotenia fondu približne zodpovedá nárastu svetových akciových trhov v minulom roku.

Investor, ktorý vstúpil do fondu začiatkom minulého roka s investíciou 10 tis. eur, by len na poplatkoch zaplatil 500 eur za vstup, okolo 340 eur priebežne vnútri fondu a zhruba 218 eur z dosiahnutej výkonnosti. Dokopy teda 1 058 eur. Hrubý výnos by bol 940 eur a hodnota investície po zdanení 10 356 eur.

V modelovanom portfóliu Finax 100/0 by za rok zaplatil okolo 125 eur na poplatkoch, čo je zhruba desatina nákladov v C-Quadrate, a hodnota jeho investície by bola 10 807 eur po zdanení.

Z výšky poplatkov je jasné, že fond veľmi ťažko dokáže na dlhých horizontoch prekonať výnosy akciových trhov, teda prehráva súboj s pasívnym investovaním o celú dĺžku. 

Získajte vyššie výnosy

Vyskúšajte lacné fondy ETF bez daní z výnosov.


Nedostatky investičnej stratégie C-Quadrat

Fond C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI funguje asi nasledovne. V každom momente sa snaží mať v portfóliu fondy, ktoré práve rastú najsilnejšie. Akonáhle začnú klesať, C-Quadrat fond predá a hľadá alternatívu. Tento prístup môžeme označiť za sledovanie trendov.

Keď akciové trhy padajú, investuje prostriedky konzervatívne, teda do fondov vládnych dlhopisov a do peňažných fondov, ktoré v danom čase rastú, alebo aspoň udržujú hodnotu.

Znie to fantasticky, až dokonale. Aj takýto prístup má však svoje úskalia a nedostatky.

Asi najväčším je čas potrebný na potvrdenie trendu a rozpoznanie jeho zmeny. Podľa správania a vývoja fondu odhadujeme, že stratégia potrebuje pre nákup fondu jeho nárast o 5-15%. Vtedy je pre ňu nastolený trend fondu, na ktorom sa následne chce zviesť.

Rovnakým spôsobom funguje aj zbavovanie sa pozícií, teda držaný fond musí začať klesať a stratiť 5-15% hodnoty, aby bol predaný a nahradený iným.

Tento prístup je dobre účinný len pri veľkých a jasných trendoch aktív. Trendy sa však často nepotvrdia – rýchlo sa opätovne otočia. Vtedy sa fond C-Quadrat „chytí do pasce“.

Pokiaľ trhy striedavo rastú a klesajú s pohybmi do 20%, fond rozoznáva poklesy akcií blízko ich dna. Vystúpi z nich v najnevhodnejšom čase, kedy sa otáčajú a vracajú k rastu. Pre následný opätovný nákup akcií potrebuje potvrdený rastový trend, teda ich nárast aspoň o 10%, v dôsledku čoho do nich nastupuje neskoro. Pokles akcií tak absorbuje celý, no ich návrat nezachytí a strata voči trhu narastá.

Toto tvrdenie najlepšie ilustruje graf porovnávajúci vývoj modelovaného portfólia Finax 100/0 a fondu C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI a tabuľka porovnávajúca zaznamenané poklesy fondu a vybraných stratégií Inteligentného investovania počas významnejších poklesov trhov v uplynulých 15 rokoch.

Z grafu je zrejmé, že C-Quadrat dobre ochráni investíciu počas veľkých prepadov trhov, akého svedkami sme boli napríklad v roku 2008. No na rastúcich trhoch stratégia na indexy značne stráca. Dôvodom sú vysoké poplatky.

Úplným krížom pre C-Quadrat sú rastúce trhy sprevádzané korekciami do 20%. Analyzovaný fond napríklad za posledné tri roky zaknihoval stratu napriek tomu, že akciové trhy v tomto období narástli takmer o 20%.

Tabuľka dokladuje naše predchádzajúce tvrdenia. Menšie poklesy trhov C-Quadrat nezvláda.

Problémom pri korekciách je najmä návrat indexov k rastu, kedy C-Quadrat rovnako potrebuje viac času na rozpoznanie zmeny trendu, čím nezachytí prvotný, spravidla najsilnejší nárast akcií po odraze od dna. Pokles indexov tak absorbuje celý, no ich rastu po korekcii sa nezúčastňuje.

C-Quadrat potvrdzuje, že aktívna správa je veľmi drahá a zbytočná

Fond C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI je ďalším investičným produktom potvrdzujúcim filozofiu Finaxu. Kvalita investovania nezávisí od komplexnosti a prepracovanosti investičnej stratégie.

Pre úspech investície sú najdôležitejšími faktormi dostatočne dlhý horizont, správna alokácia, pasívne investovanie sprevádzané nízkymi poplatkami a nulové dane. Pokiaľ vaša investícia spĺňa tieto parametre, nemáte sa čoho obávať a váš majetok zaručene porastie.

Dostupné aktívne riadené fondy na Slovensku sú zbytočným luxusom. Na dlhších horizontoch investorom nezarobia viac ako samotné trhy. Jediní, komu prinesú viac, sú ich správcovia. V prípade C-Quadratu zaplatíte na poplatkoch tri až štyrikrát viac ako vo Finaxe.

C-Quadrat potvrdzuje, že aktívna správa môže fungovať, no vôbec sa nevypláca. Jeho výsledky sa topia v šedom podpriemere. C-Quadrat je hlavne o peknom marketingu. Keď však príde reč na výsledky, jeho lesk sa rýchlo vytratí.

V skutočnosti ide o predražený neefektívny fond zabalený v pozlátku. Ochrana pred poklesmi nie je zadarmo. Ako ukazuje C-Quadratu, jej cena je veľmi vysoká. Daň za ochranu predstavujú práve extrémne vysoké poplatky a stratená veľká časť výnosu – v prípade C-Quadratu až jeho polovica.

Investovanie musí byť dlhodobé. Len vtedy sa prejaví jeho skutočná podstata – zložené úročenie. Dostatočne dlhý horizont eliminuje trhové riziká. Vtedy sa stráca zmysel luxusnej aktívnej správy a do popredia naopak vystupujú jej negatíva.

Investorský komfort

V neposlednom rade Finax ponúka vyšší komfort a zaujímavejšiu skúsenosť pri investovaní ako C-Quadrat. Všetky rozhodnutia sú na vás, poradia vám objektívne technológie a pre úspešné investovanie potrebujete len pol hodinu vo vašej obývačke. Investičné služby ponúkame moderne a efektívne online.

V prípade investície do fondov C-Quadrat musíte navštíviť predajné miesto alebo sa stretnúť s finančným agentom. Likvidita podielových fondov je nižšia ako v prípade fondov ETF, ktoré sú obchodované na burze. A netreba zabúdať na povinnosť podať daňové priznanie po ukončení investície.

Finax myslel aj na vaše pohodlie a úsporu vášho cenného času.

Naplánujte si 15 minútový hovor zdarma

Pomôžeme Vám začať a dozvedieť sa viac o Finaxe.


Odmena za presun investície

Pokiaľ chcete svoje úspory uložiť výnosnejšie a máte záujem presunúť svoje existujúce investície do lepšieho riešenia, odmeníme vás. Ak vymeníte vaše súčasné investičné produkty za portfólia Inteligentného investovania, 10% z transferovanej sumy vám budeme riadiť bez poplatku.

Ak investujete prostredníctvom finančného agenta, ktorý má vašu dôveru, môžete ho požiadať o zmenu. Získate ešte atraktívnejšie zvýhodnenie Inteligentného investovania. Finax poskytuje svoje služby aj prostredníctvom sietí samostatných finančných agentov, ľudovo známym ako „finančný poradcovia“.

Neváhajte a začnite naplno využívať potenciál, aký investície ponúkajú.

Náš seriál týmto nekončí. Môžete sa tešiť na analýzy a detailné rozobratie ďalších rozšírených investičných produktov na Slovensku.


Ohodnoťte článok:
C-Quadrat vs. Inteligentné investovanie – porovnanie
Hodnotenie: 4.7 41

Najčítanejšie články

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
22. jún 2018

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie

Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku. Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby.

Prečítať viac
Stavebnému sporeniu odzvonilo | Finax
3. august 2018

Stavebnému sporeniu odzvonilo

Stavebné sporenie nedávno oslávilo 26. výročie svojej existencie na Slovensku. No tak ako mnoho 26 ročných, aj ono už má najlepšie roky za sebou. Od 1.1.2019 totiž vstúpilo do platnosti viacero noviniek, ktoré ho právom poslali na smetisko dejín.

Prečítať viac
II. pilier – ako a kde sporiť? | Finax
4. jún 2018

II. pilier – ako a kde sporiť?

Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 6 dôchodkových správcovských spoločností (DSS). Aj keď v ich ponuke na prvý pohľad nie sú veľké rozdiely, určite nie je jedno, ktorej z nich zveríte vaše úspory. Nie všetky DSS-ky napríklad umožňujú investovať do indexových fondov, ktoré sú najlepšou a dlhodobo najvýnosnejšou alternatívou pre sporenie v II. pilieri. Veľké rozdiely sú aj v kvalite užívateľského prostredia jednotlivých DSS.

Prečítať viac
Koľko stojí vzdelanie? Porovnanie škôl doma a v zahraničí | Finax
27. september 2018

Koľko stojí vzdelanie? Porovnanie škôl doma a v zahraničí

Na Slovensku sme si zvykli, že štúdium na vysokej škole je zadarmo. Trend v Európe a po celom svete je ale opačný, vzdelanie je bezplatné v čoraz menšom počte krajín a zároveň je čím ďalej tým drahšie. Ako sa pripraviť na takúto budúcnosť?

Prečítať viac