Finax Blog

Informácie, ktoré vám pomôžu k správnemu investovaniu.

C-Quadrat vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie porazilo obľúbený fond C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI o celú jednu dĺžku. Porovnanie potvrdilo výhody pasívneho investovania voči aktívnej správe investícií. Ak chcete zarábať, vyberte si riešenie s nízkymi poplatkami, nulovými daňami a trhovými výnosmi.

Radoslav Kasík | Naše výsledky | 31. júl 2020

Od viacerých populárnych porovnaní výsledkov portfólií Finax a populárnych investičných riešení na Slovensku už Dunajom pretieklo veľa vody. Viac ako dva roky existencie Finaxu boli poznačené silnými výkyvmi finančných trhov, ktoré otestovali kvalitu investičných stratégií a nervy investorov.

Viacerí naši konkurenti nám pri porovnaniach v minulosti vyčítali, že ich robíme na spätných modelovaných dátach pred založením Finaxu. Mnohí potenciálni klienti sa prirodzene dívali na prezentované výsledky s určitou dávkou nedôvery.

Považujeme preto za našu povinnosť aktualizovať naše výsledky v porovnaní s konkurenciou, aby sme preukázali, že Inteligentné investovanie skutočne dokáže priniesť sľubované, teda zhodnotiť majetok vo väčšej miere ako aktívne riadené podielové fondy.

Viac ako dva roky našej existencie a práve pomerne divoká jazda finančných trhov počas nich sú prvým reálnym testom kvality našich služieb. Z tohto dôvodu vám prinášame aktualizáciu investičnej bitky medzi C-Quadratom a Finaxom, ktorý bol pôvodne na našej stránke zverejnený 6.7.2018.

Tentokrát sa na pranieri ocitla v našich končinách populárna rakúska správcovská spoločnosť C-Quadrat Investments AG, ktorá svoje fondy riadi pomocou zaujímavých algoritmov. Jej vlajkovou loďou je fond C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI. Práve ten sme porovnali s portfóliami Finaxu.

C-Quadrat v skratke

C-Quadrat podobne ako Amundi patrí medzi najúspešnejšie zahraničné správcovské spoločnosti na slovenskom trhu. Vďaka skorému vstupu na náš trh, veľmi schopnej distribúcii a atraktívnemu príbehu svojich fondov sa spoločnosť etablovala v ponuke väčšiny finančných agentov, poisťovní a obchodníkov s cennými papiermi.

C-Quadrat je stelesnením aktívneho investovania. Svoje fondy často riadi rôznymi automatizovanými stratégiami, ktoré pre mnohých investorov pôsobia atraktívne. Cieľom týchto stratégií je zarábať „za každého počasia“ – aplikujú prístup tzv. absolútneho výnosu.

Zvýšte svoje finančné vzdelanie 

Finax webináre na vždy zaujímavé témy


Fond C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI je fond fondov, tzn. že prostriedky svojich podielnikov investuje do ďalších na trhu voľne dostupných fondov. Do svojho portfólia podľa vyjadrenia spoločnosti C-Quadrat Investments vyberá najlepšie fondy spomedzi viac ako 10 tisíc možností. Vo fonde sa môžu ocitnúť klasické podielové fondy i fondy ETF.

Fond chce dosahovať kladnú výkonnosť bez ohľadu na vývoj trhov, alebo aspoň v čo najväčšej možnej miere ochrániť hodnotu investícií svojich podielnikov pred poklesmi. K tomu C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI využíva investičné stratégie, ktoré môžeme nazvať trendové alebo momentové.

Algoritmy fondu sa snažia automaticky do portfólia vyberať fondy, ktoré v danom momente rastú najsilnejšie. Investície C-Quadratu môžu tvoriť akciové, dlhopisové i peňažné fondy.

Práve automatizovaný spôsob riadenia portfólia odlišuje C-Quadrat od väčšiny konkurencie na Slovensku. Stratégia fondu na prvé zdanie lahodí ušiam konzervatívnejších investorov.

Je ale C-Quadrat naozaj takým investičným produktom, ako sľubujú jeho marketingové materiály? Zarobí vám viac ako trh? Každá minca má dve strany. Aká je druhá strana C-Quadratu?

Porovnanie Finaxu a C-Quadratu je dokonalým stelesnením súčasného intenzívneho boja medzi pasívnym a aktívnym prístupom k investovaniu.

parametre fondov C-Quadrat vs. Finax

Základný rozdiel medzi Inteligentným investovaním a C-Quadratom je v type investičného produktu a v investičnom prístupe. C-Quadrat je v prvom rade zahraničný podielový fond, preto výnosy z neho musíte zdaniť cez daňové priznanie. Zastupuje aktívnu správu.

Inteligentné investovanie tvoria priame investície do fondov ETF. Inteligentné investovanie reprezentuje pasívne investovanie s aktívnym rebalansingom portfólií – fondy ETF kopírujú svetové indexy.

Finax je obchodník s cennými papiermi a každému klientovi riadi portfólio na jeho individuálnom majetkovom účte. Výnosy z fondov ETF sú pri ich držaní dlhšie ako rok oslobodené od dane

Z pohľadu rozloženia rizika sú dva produkty podobné – dostatočne diverzifikované medzi veľký počet cenných papierov. Z pohľadu rizika by mal mať navrch C-Quadrat vďaka aktívnemu riadeniu.

Zarobíte viac s C-Quadratom alebo Finaxom?

Najdôležitejším faktorom porovnania aktívneho a pasívneho investovania je ich samotný výsledok. Finax považuje pasívny prístup za efektívnejší a dlhodobo výnosnejší. Poďme sa preto pozrieť, či toto tvrdenie platí aj v porovnaní s C-Quadratom.

Fond C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI datuje svoju históriu až do roku 2001. Ponúka nám dostatočne dlhý horizont pokrývajúci jednu z najväčších finančných kríz v modernej histórii ľudstva. Práve tá môže byť skvelým indikátorom kvality aktívnej správy.

Rovnako skvelým indikátorom a testom kvality riadenia portfólia je uplynulá „koronakríza“. Tá sa podpísala pod najprudší prepad trhov v modernej histórii, ktorý bol nasledovaný pomerne rýchlym zotavením, i keď zatiaľ ešte nie úplne kompletným.

Z tohto dôvodu sme modelovali vývoj investícií vo fonde C-Quadrat a vo viacerých portfóliách Finax Inteligentné investovanie na uplynulých 15 rokoch.

Zloženie fondu C-Quadrat sa v čase mení. Môže byť plne zainvestovaný v akciách, ale 100% portfólia môžu tvoriť aj peňažné fondy. Zámerne sme preto na porovnanie vybrali okrem 100% akciového portfólia Finax aj konzervatívnejšie stratégie – s polovičným zastúpením akcií a dlhopisov a portfólio tvorené 20% akcií a 80% dlhopisov.

Z hľadiska volatility a určenia rizika podľa metodiky SRRI sa fond nachádza v 4. rizikovej skupine, kam sa radia aj portfóliá Finaxu s podielom akcií 30% až 60%. Rizikovo identickým portfóliom v porovnaní je Finax 50/50, no zámerne ukazujeme aj výsledky 100% akciového portfólia s rizikom 5 a konzervatívnej stratégie 20/80 s rizikom 3 podľa SRRI.

Pripojením najdynamickejšieho 100% akciového portfólia do porovnania sme chceli ukázať, že vyššie výnosy prináša len podstúpenie vyššieho rizika a nie aktívna správa, a že jediným fungujúcim riešením rizika je dostatočný čas poskytnutý investícii.

Porovnania a prepočty nepočítajú so žiadnymi poplatkami platenými na vstupe, tzn. ani so vstupným poplatkom fondu C-Quadrat, ani s poplatkom za spracovanie platby do 1000 eur a poplatkom za investičné poradenstvo v prípade portfólií Finax.

Upozornenie: Všetky údaje viažuce sa k historickému vývoju portfólií Finax sú modelované a boli vytvorené na základe spätného modelovania dát. Spôsob modelovania historickej výkonnosti sme popísali v článku Ako modelujeme historický vývoj portfólií. Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výnosov a výsledkom vašej investície môže byť aj strata. Informujte sa, aké riziká podstupujete pri investovaní.

porovnanie výkonnosti fondov

Rozdiel vo výnosoch je obrovský. Kým vo fonde C-Quadrat ste svoju investíciu po zdanení za 15 rokov zväčšili o viac ako polovicu, modelované 100% akciové portfólio Finax narástlo na viac ako 2,5-násobok vkladu.

Zdôrazňujeme, že ide o obdobie, kedy svet prešiel v rokoch 2008 až 2009 jednou z najväčších kríz, aké si pamätá, a zároveň zažil bezprecedentnú pandémiu v uplynulom polroku, ktorá sa tiež nezmazateľne zapísala do histórie finančných trhov.

Vyššie zhodnotenie za sledované obdobie dosiahla i vyvážená modelovaná stratégia Finax 50% akcie a 50% dlhopisy s identickým rizikom podľa SRRI ako fond C-Quadrat, a to dokonca dvojnásobne. Čistý výnos C-Quadratu za 15 rokov neprekonal ani výkonnosť konzervatívnej modelovanej stratégie 20% akcie a 80% dlhopisy.

Finax a C-Quadrat

Pre skompletizovanie porovnania výnosov dvoch investičných produktov uvádzame aj vývoj pravidelnej investície 100 eur mesačne, ktorý hovorí ešte viac v prospech Inteligentného investovania.

pravidelná investícia Finax

Samotný dosiahnutý čistý zisk po zdanení v prípade modelovaného 100% akciového portfólia Finax pri pravidelnej investícii je viac ako 5-násobne väčší oproti zhodnoteniu fondu C-Quadrat. Pri sporení je C-Quadrat porazený dokonca aj opatrnou modelovanou stratégiou Finax 20/80.

Finax a C-Kvadrát

Vývoj modelovaných pravidelných investícií dokazuje ďalší dôležitý fakt. Pokiaľ z investovania spravíte stereotyp a životnú samozrejmosť – investujete pravidelne – na riziká môžete pokojne zabudnúť. V takom prípade absolútne nepotrebujete akúkoľvek ochranu investície.

Prečo aktívna správa C-Quadratu nefunguje? – vysoké poplatky a nedostatky trendovej stratégie

Ako je vo Finaxe zvykom, neuspokojili sme sa len so skutočnosťou, že naše portfólia porážajú výkonnosťou fond C-Quadrat. Zaujíma nás aj, čo sú rozdielové faktory a prečo sú výsledky Inteligentného investovania lepšie.

Identifikovali sme dva kľúčové dôvody slabej výkonnosti C-Quadratu. Jedným sú extrémne vysoké poplatky, ako býva pri aktívnej správe zvykom, a druhým je samotná stratégia fondu, ktorá v niektorých obdobiach funguje fantasticky, no inokedy je skôr bremenom.

Extrémne poplatky

Nevýhodou aktívneho investovania voči pasívnemu sú vysoké náklady. Poplatky sú jedným z kritických faktorov úspechu investície.

Poplatky fondu C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI kľúčovú podmienku dobrej investície od základu nespĺňajú. Je ich veľa a sú vysoké. Ide navyše o fond fondov, z čoho vyplýva, že investor platí poplatky dvakrát. Nie len na úrovni samotného fondu C-Quadrat, ale aj vo fondoch, ktoré C-Quadrat nakupuje.

Fond si účtuje manažérsky poplatok vo výške 2% z hodnoty aktív. No ostatnými nákladmi fondu a skutočnosťou, že investuje do ďalších fondov, sa jeho celkové priebežné poplatky v roku 2019 vyšplhali na neuveriteľných 2,66%.

C-Quadrat si navyše účtuje aj poplatok za zhodnotenie. Stanovený je vo výške 20% z výnosu nad 3-mesačným EURIBORom (medzibanková sadzba). Vzhľadom na súčasné úroky v Európe si fond prakticky berie pätinu z dosiahnutého zisku. V minulom roku týmto spôsobom neznížil majetok podielnikov vôbec, pretože takúto hranicu výnosu nedosiahol

Okrem uvedených poplatkoch sa v prípade oboch investičných riešení môžu objaviť poplatky platené na vstupe, a to vstupný poplatok fondu C-Quadrat (do 5%), poplatok za spracovanie platby do 1000 eur (1,2%) a poplatok za investičné poradenstvo (do 4%).

Investor vo fonde C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI zaplatil v minulom roku na poplatkoch celkovo 2,66%.

Z výšky poplatkov je jasné, že fond veľmi ťažko dokáže na dlhých horizontoch prekonať výnosy akciových trhov, teda prehráva súboj s pasívnym investovaním o celú dĺžku.

Získajte vyššie výnosy 

Vyskúšajte lacné fondy ETF bez daní z výnosov.


Nedostatky investičnej stratégie C-Quadrat

Fond C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI funguje asi nasledovne. V každom momente sa snaží mať v portfóliu fondy, ktoré práve rastú najsilnejšie. Akonáhle začnú klesať, C-Quadrat fondy predá a hľadá alternatívu. Tento prístup môžeme označiť za sledovanie trendov.

Keď akciové trhy padajú, investuje prostriedky konzervatívne, teda do fondov vládnych dlhopisov a do peňažných fondov, ktoré v danom čase rastú, alebo aspoň udržujú hodnotu.

Znie to fantasticky, až dokonale. Aj takýto prístup má však svoje úskalia a nedostatky.

Asi najväčším je čas potrebný na potvrdenie trendu a rozpoznanie jeho zmeny. Podľa správania a vývoja fondu odhadujeme, že stratégia potrebuje pre nákup fondu jeho nárast o 5 až 15%. Vtedy je pre ňu nastolený trend fondu, na ktorom sa následne chce zviesť.

Rovnakým spôsobom funguje aj zbavovanie sa pozícií, teda držaný fond musí začať klesať a stratiť 5 až 15% hodnoty, aby bol predaný a nahradený iným.

Tento prístup je dobre účinný len pri veľkých a jasných trendoch aktív. Trendy sa však často nepotvrdia – rýchlo sa opätovne otočia. Vtedy sa fond C-Quadrat „chytí do pasce“.

Pokiaľ trhy striedavo rastú a klesajú s pohybmi do 20%, fond rozoznáva poklesy akcií blízko ich dna. Vystúpi z nich v najnevhodnejšom čase, kedy sa otáčajú a vracajú k rastu. Pre následný opätovný nákup akcií potrebuje potvrdený rastový trend, teda ich nárast aspoň o 10%, v dôsledku čoho do nich nastupuje neskoro. Pokles akcií tak absorbuje celý, no ich návrat nezachytí a strata voči trhu narastá.

Toto tvrdenie najlepšie ilustruje graf porovnávajúci vývoj modelovaného portfólia Finax 100/0 a fondu C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI a tabuľka porovnávajúca zaznamenané poklesy fondu a vybraných stratégií Inteligentného investovania počas významnejších poklesov trhov v uplynulých 15 rokoch.

Z grafu je zrejmé, že C-Quadrat dobre ochráni investíciu počas veľkých prepadov trhov, akého svedkami sme boli napríklad v roku 2008. No na rastúcich trhoch stratégia na indexy značne stráca. Dôvodom sú vysoké poplatky.

Úplným krížom pre C-Quadrat sú rastúce trhy sprevádzané korekciami do 20%, ale i viac. Presne také volatilné obdobie zažívajú akciové trhy uplynulé roky. Po poklese trhov fond portfólio skonzervatívni, čím následne nezachytí ich úvodný návrat.

Rovnako reagoval počas uplynulej koronakrízy. Pokles jeho hodnoty bol nižší ako samotných akciových trhov. Tie sa však pomerne rýchlo vrátili, na čo C-Quadrat opäť nereagoval.

Analyzovaný fond napríklad za posledných päť rokov zaknihoval stratu napriek tomu, že akciové trhy v tomto období narástli o viac ako 25%.

Tabuľka dokladuje naše predchádzajúce tvrdenia. Menšie poklesy trhov C-Quadrat nezvláda.

C-Quadrat potvrdzuje, že aktívna správa je veľmi drahá a zbytočná

Fond C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI je ďalším investičným produktom potvrdzujúcim filozofiu Finaxu. Kvalita investovania nezávisí od komplexnosti a prepracovanosti investičnej stratégie.

Pre úspech investície sú najdôležitejšími faktormi dostatočne dlhý horizont, správna alokáciapasívne investovanie sprevádzané nízkymi poplatkami a nulové dane. Pokiaľ vaša investícia spĺňa tieto parametre, nemáte sa čoho obávať a váš majetok zaručene porastie.

Dostupné aktívne riadené fondy na Slovensku sú zbytočným luxusom. Na dlhších horizontoch investorom nezarobia viac ako samotné trhy. Jediní, komu prinesú viac, sú ich správcovia.

C-Quadrat potvrdzuje, že aktívna správa môže fungovať, no vôbec sa nevypláca. Jeho výsledky sa topia v šedom podpriemere. C-Quadrat je hlavne o peknom marketingu. Keď však príde reč na výsledky, jeho lesk sa rýchlo vytratí.

Ochrana pred poklesmi nie je zadarmo. Ako ukazuje C-Quadrat, jej cena je veľmi vysoká. Daň za ochranu predstavujú práve extrémne vysoké poplatky a stratená veľká časť výnosu.

Investovanie musí byť dlhodobé. Len vtedy sa prejaví jeho skutočná podstata – zložené úročenie. Dostatočne dlhý horizont eliminuje trhové riziká. Vtedy sa stráca zmysel luxusnej aktívnej správy a do popredia naopak vystupujú jej negatíva.

Investorský komfort

V neposlednom rade Finax ponúka vyšší komfort a zaujímavejšiu skúsenosť pri investovaní ako C-Quadrat. Všetky rozhodnutia sú na vás, poradia vám objektívne technológie a pre úspešné investovanie potrebujete len pol hodinu vo vašej obývačke. Investičné služby ponúkame moderne a efektívne online.

V prípade investície do fondov C-Quadrat musíte navštíviť predajné miesto alebo sa stretnúť s finančným agentom. Likvidita podielových fondov je nižšia ako v prípade fondov ETF, ktoré sú obchodované na burze. A netreba zabúdať na povinnosť podať daňové priznanie po ukončení investície.

Finax myslel aj na vaše pohodlie a úsporu vášho cenného času.

Naplánujte si 15-minútový hovor zdarma

Pomôžeme Vám začať a dozvedieť sa viac o Finaxe.


Odmena za presun investície

Finax pre investorov pripravil ešte jeden bonus. Pokiaľ si presuniete vašu existujúcu investíciu do Inteligentného investovania, odmeníme vás zľavou z poplatku – 10% z hodnoty presunutej investície vám budeme 5 rokov spravovať bez poplatku.


V auguste roka 2020 platí špeciálna akcia na presun investície. Až 50% z presunutej hodnoty vám budeme rok riadiť bez poplatku. V predchádzajúcich častiach Investičnej bitky sme vám ponúkli porovnanie Inteligentného investovania s:

Radoslav Kasík
Radoslav Kasík
Head of Sales Strategy
Kľučové slová
Žiadne kľúčové slová sa nenašli
Zdieľaj článok
| |

Najčítanejšie články

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií | Finax.sk
9. február 2022

Kompletný prehľad zdaňovania príjmov z investícií

Prehľadný sumár zdaňovania výnosov z investícií, rôznych druhov príjmov z cenných papierov. Dane sú opomínaný prvok investovania. Spoznajte daňové povinnosti vyplývajúce z finančného majetku, zohľadnite ich pri investičnom rozhodovaní a zarábajte viac.

Prečítať viac
Viete, aký dôchodok vás čaká? | Finax.eu
12. marec 2020

Viete, aký dôchodok vás čaká?

Nepoznám takmer nikoho, kto by vedel povedať, aký dostane od štátu dôchodok. Ja to číslo poznám a je hrozivé. Je dôležité poznať, ako váš dôchodok Sociálna poisťovňa vypočíta a ako si už dnes viete zistiť, koľko raz dostanete.

Prečítať viac
Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?
21. august 2018

Ako vo Finaxe vyberáme ETF fondy?

Pravdepodobne ste už zaregistrovali informáciu, že portfóliá Finax miešame z desiatich ETF fondov v závislosti od miery rizika, ktorú je klient ochotný a schopný podstúpiť. Ako sme ale vybrali konkrétne cenné papiere a prečo je zloženie portfólií práve také, ako vidíte na svojich účtoch?

Prečítať viac
Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – porovnanie | Finax
31. júl 2020

Amundi Rytmus vs. Inteligentné investovanie – aktualizácia 2020

Finax Inteligentné investovanie prevalcovalo Rytmus na poli výnosov, výšky poplatkov a ďalších parametrov ako daňová povinnosť, investičný komfort, či vedľajšie služby. Program Rytmus od spoločnosti Amundi (predtým Pioneer) pritom patrí medzi najrozšírenejšie investičné produkty na Slovensku.

Prečítať viac
Radi vám poradíme!
Naplánuj si hovor
phone-icon