Finax Blog

Informacje, które pomogą Ci właściwie inwestować

Finax kontra fundusze inwestycyjne w 2021

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym porównaniem wyników strategii Finax i popularnych w Polsce funduszy inwestycyjnych. Z ubiegłego roku inwestorzy mogli być zadowoleni. Jakie zyski przyniosły im pasywne inwestycje w ETF-y oraz jakie były wyniki polskich funduszy inwestycyjnych? Dowiedz się, jak rok 2021 wyglądał na rynkach finansowych i jak mogłeś pomnożyć swoje oszczędności.

Michal Manin | Nasze wyniki | 22. lutego 2022

Rok 2021 sprzyjał inwestorom giełdowym – pod względem przychodów można zaliczyć go do najbardziej udanych w historii. Większość indeksów giełdowych z krajów rozwiniętych odnotowała wzrosty przekraczające 20%.

Portfele Finax skorzystały z dobrej sytuacji na rynkach. Fundusze inwestycyjne również, ale te najpopularniejsze w Polsce pod względem stóp zwrotu pozostały w tyle za pasywnymi inwestycjami w fundusze ETF.

Jeśli Twoje inwestycje wypadły gorzej w porównaniu do wyników Finax, nie czekaj. Przenieś swoje niekorzystne inwestycje do Finax i zarabiaj efektywniej, ze zniżką. Więcej informacji o zniżce znajdziesz w poniższym artykule.

Uwaga: Wszystkie dane związane z historycznym rozwojem portfeli Finax są modelowane i powstały na podstawie modelowania wstecznego danych. Metodę modelowania wyników historycznych opisaliśmy w artykule W jaki sposób przeprowadzamy modelowanie historycznych wyników portfeli Finax? Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych zwrotów, a inwestycja może przynieść stratę. Dowiedz się, jakie ryzyko podejmujesz, inwestując. Wyniki bazują na notowaniach EUR i są przeliczone na PLN według kursów spot EUR-PLN (źródło: Bloomberg). Pamiętaj o ryzyku walutowym, ponieważ wyniki Finax wyrażone w PLN zależą także od wahań kursów walut wobec złotego, który może zwiększać lub zmniejszać wynik z inwestycji.

Inwestycje dynamiczne

Finax kontra fundusze inwestycyjne w 2021 | Finax.eu

Inwestowanie pasywne poprzez fundusze ETF pozwala inwestować w cały globalny rynek i oferuje inwestorom średnią rynkową stopę zwrotu, która w długim okresie oferuje najwyższy możliwy do uzyskania zysk z inwestycji, co potwierdzają dane w tabelach.

W ubiegłym roku wszystkie korzyści z pasywnego podejścia zostały w pełni zrealizowane – odwierciedlanie rynku jest na dłuższą metę bardziej opłacalne, zwykle tańsze oraz pozwala na szerszy rozkład ryzyka.

W obszarze inwestycji dynamicznych rok 2021 należał do portfeli Finax. Wyniki naszych portfeli – netto, po uwzględnieniu opłat za zarządzanie portfelem - przewyższają wyniki najpopularniejszych funduszy inwestycyjnych, nie tylko w swojej klasie ryzyka, ale także w porównaniu z bardziej ryzykownymi instrumentami.

Finax kontra fundusze inwestycyjne w 2021 | Finax.eu

Tabela pokazuje, jaką stopę zwrotu osiągnęłaby hipotetyczna inwestycja w wysokości 100 000 tys. złotych w modelowy portfel Finax 100/0 i dziesięciu największych otwartych funduszy inwestycyjnych akcji, po 10 latach, na koniec 2021 roku.

Inwestowanie w pasywny portfel przyniosłoby w tym horyzoncie co najmniej 32 600 złotych więcej (przed opodatkowaniem) niż najbardziej skuteczny fundusz inwestycyjny. Zauważcie, że reszta funduszy radziła sobie znacznie gorzej, przy takim samym lub nawet wyższym ryzyku (o czym mówi wskaźnik SRRI, który uwzględnia zmienność wartości inwestycji).

Przyjrzyjmy się, jak okazały się rachunki naszych klientów, aby zweryfikować nasze deklarowane modelowane wyniki na rzeczywistej wycenie. Najbardziej znane rachunki w Finax to transparentne konta Dominika Hrbatego i Ivana Chrenko. Oczywiście, pamiętajmy, że ich wyniki podane są w EUR, które jest też walutą obowiązującą w ich rodzimym kraju.

Dominik na swoim pierwszym koncie inwestuje w portfel 80% akcji i 20% obligacji. Poniższy wykres przedstawia dokładne kształtowanie się wartości tego konta w 2021 roku. W ubiegłym roku jego inwestycja osiągnęła zwrot netto na poziomie 21,88%, czyli nieco więcej niż zwrot modelowanego portfela 80/20.

wyniki konta Dominika Hrbatego | Finax.eu

Przyjrzyj się inwestycjom Dominika Hrbatego. Dowiedz się, jak wygląda inwestowanie w Finax, przeglądaj konta online i śledź inwestycje Dominika dzięki jego transparentnemu rachunkowi.

Zobacz transparentne konto Dominika.

Ty też możesz inwestować na tych samych warunkach.

Sprawdziliśmy również konto jednego z naszych klientów, inwestującego ze strategią 100% akcji. Klient w 2021 roku nie dokonywał żadnych wpłat, wypłat ani innych zmian w ustawieniach inwestycji.

Między innymi z tego powodu osiągnięty zysk netto był o 27,14% wyższy od rentowności modelowanego portfela, na którym prezentujemy nasze wyniki.

Finax kontra fundusze inwestycyjne w 2021 | Finax.eu

Przyczyną rozbieżności pomiędzy wynikami rzeczywistych rachunków klientów oraz modelowanych wyników są różne składy portfeli na początku roku oraz różne terminy rebalansowania. W Twoim, indywidualnym przypadku, wysokość zniżek lub terminy wpłat w ciągu roku również mogą mieć znaczenie.

Inwestycje zrównoważone

W kategorii ryzyka zrównoważonego (SRRI 4), która obejmuje fundusze inwestycyjne i portfele o zmienności od 5% do 10%, dominacja zwrotów portfeli Finax jest jeszcze wyraźniejsza, zwłaszcza w długim okresie. Modelowane strategie Finax przewyższały wszystkie najpopularniejsze konkurencyjne fundusze inwestycyjne we wszystkich monitorowanych horyzontach.

Grupa rozwiązań inwestycyjnych w tej klasie ryzyka obejmuje zazwyczaj fundusze mieszane, które łączą różne klasy aktywów, od inwestycji kapitałowych poprzez towary, nieruchomości, aż po instrumenty obligacyjne. Finax łączy strategie funduszy ETF inwestujących w akcje i obligacje.

W ubiegłym roku inwestycje konserwatywne, oparte głównie na obligacjach, nie cieszyły się dużymi sukcesami. Bezpieczne obligacje spadły o 3% ze względu na rosnące rentowności instrumentów o stałym dochodzie. Rentowności te odzwierciedlały wysoką inflację na świecie, której nie byliśmy świadkami od ponad dekady, oraz oczekiwania na szybsze wycofywanie zachęt przez banki centralne.

Fakty te negatywnie wpłynęły na wyniki dwóch najbardziej konserwatywnych portfeli Inteligentnego Inwestowania (10/90 i 0/100), które w ubiegłym roku odnotowały spadki.

Jednak w dłuższej perspektywie, nawet w tej kategorii, portfele Finax pokonują swoją konkurencję pod względem zysków.

W nadchodzącym roku rozwój rynków obligacji nadal pozostanie pod presją i napotka wiele wyzwań. Normalizacja polityki pieniężnej w postaci wyższych stóp procentowych nadal będzie oddziaływać negatywnie, jednak w średnim i długim okresie atrakcyjność obligacji i ich przyszła rentowność rosną.

Metodologia porównań i wybrane fundusze inwestycyjne

W tabelach przedstawiliśmy porównanie wyników netto po opłatach i ewentualnym opodatkowaniu hipotetycznych inwestycji w modelowane portfele Finax oraz najpopularniejsze fundusze inwestycyjne w Polsce, na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Popularne fundusze inwestycyjne nazywamy największymi funduszami inwestycyjnymi (to te, które zarządzają największym wolumenem aktywów) w poszczególnych kategoriach w zależności od rodzaju aktywów, w które inwestują (akcyjne, mieszane i obligacyjne).

Porównujemy fundusze inwestycyjne z portfelami Finax zgodnie z poziomem ryzyka i stopami zwrotu określonymi przez metodologię SRRI Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), która jest obowiązkowa dla funduszy inwestycyjnych i klasyfikuje je w 7 kategoriach ryzyka.

Zacznij inwestować już dzisiaj 

Więcej informacji o SRRI można znaleźć tutaj.

Z portfelami Finax porównaliśmy 18 funduszy inwestycyjnych z klas ryzyka od 4 do 6. W tabeli uwzględniamy nawet fundusze z wyższym ryzykiem (mierzonym SRRI) niż w Finax, co jednak nie przekłada się na wyższe zyski. W tych 18 funduszach Polacy mają zgromadzonych łącznie 21 mld złotych (stan na 30 czerwca 2021 r.) wobec 308 mld złotych we wszystkich funduszach inwestycyjnych w Polsce. Rekordzistami pod względem zarządzanych aktywów są jednak fundusze obligacji.

Porównywane są fundusze z podaną opłatą bieżącą (dokument źródłowy KIID oraz Karta funduszu) i wielkością aktywów zarządzanych przez fundusz (źródło Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz analizy.pl).

Źródłem danych są dokumenty Kluczowe Informacje dla Inwestorów publikowane na stronach internetowych zarządzających funduszami oraz Karty funduszy z 3. stycznia 2022 r. Za nazwą funduszu opisana jest opłata bieżąca.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA), towarzystwo inwestycyjne największej i najstarszej firmy ubezpieczeniowej w Polsce.

 • PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK; opłata bieżąca 2% + opłata za wyniki (tzw. „success fee“) 20%,
 • PZU Akcji KRAKOWIAK; 2,01%,

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • Investor Zabezpieczenia Emerytalnego; 3,12%,
 • Investor Zrównoważony; 3,09%,

Pioneer Pekao SA TFI (Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.), Najdłużej działające towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce.

 • Pekao Obligacji Dolarowych Plus; 2,23%,
 • Pekao Zrównoważony; 1,92%,

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 • Santander Stabilnego Wzrostu; 2,92%,
 • Santander Zrównoważony; 3,03%,
 • Santander Akcji Polskich; 3,02%,

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., towarzystwo inwestycyjne największego polskiego banku.

 • PKO Zrównoważony; 2,54%,
 • PKO Stabilnego Wzrostu; 2,28%,
 • PKO Akcji Plus; 2,53%,

NN Investment Partners TFI S.A., jest częścią globalnej firmy inwestycyjnej NN Investment Partners, wcześniej znanej jako ING Investment Management.

 • NN Stabilnego Wzrostu; 2,14%,
 • NN Zrównoważony; 2,15%,
 • NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania; 0,76%,
 • NN Akcji; 2,2%,

Z tym towarzystwem bliżej porównujemy się w osobnym tekście.

ESALIENS TFI S.A., wcześniej spółka działała jako Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA, a od 2006 do 2017 roku jako Legg Mason TFI SA.

 • Esaliens Senior FIO; 2,15%,
 • Esaliens Akcji; 2,16%.

Buduj majątek skuteczniej i efektywniej - zniżka za przeniesienie inwestycji

Jak po raz kolejny potwierdzają zeszłoroczne wyniki strategii Finax, pasywne inwestowanie za pomocą funduszy ETF jest idealnym sposobem na pomnożenie oszczędności i długoterminowe budowanie majątku. Obecnie nie istnieje żaden sensowny agrument przemawiający za inwestowaniem w fundusze inwestycyjne.

Osiągane wyniki regularnie dowodzą, że stosunek stopy zwrotu do ryzyka jest wyższy w przypadku inwestycji pasywnych. Takie podejście maksymalizuje zyski przy akceptowalnym ryzyku, a tym samym prowadzi do wcześniejszego osiągnięcia celów inwestycyjnych, co jest podstawowym warunkiem udanej inwestycji.

Przenieś swoje aktywa do Finax, zyskaj inwestycję o lepszych parametrach, a my Cię wynagrodzimy.

Jeśli udokumentujesz przeniesienie swojej inwestycji, przez 2 lata będziemy zarządzać 50% wartości przeniesionej inwestycji bez opłat. Dzięki temu Twoje zyski będą jeszcze wyższe.

Dowiedz się więcej o zniżce za przeniesienie inwestycji do Finax.

Jeśli nie jesteś klientem Finax, załóż rachunek online w 10 minut, przenieś do nas niekorzystne inwestycje i ciesz się zniżką oraz niższymi opłatami. Ze zniżki za przeniesienie inwestycji może skorzystać każdy.

Pozwól swoim pieniądzom zarabiać 

Wypróbuj tanie inwestowanie pasywne.

Właściwa alokacja majątku to lepsza emerytura dla Ciebie

Polacy coraz częściej decydują się na inwestowanie. Niskie emerytury, rosnące pensje, długoterminowo niskie stopy procentowe oraz ogromny wysiłek włożony w edukację finansową prowadzą do zwiększonego zainteresowania Polaków efektywnym oszczędzaniem. Wzrost wartości zainwestowanych środków w ubiegłym roku był rekordowy.

Obecna sytuacja wciąż jest daleka od ideału, ale trend dbania o finanse osobiste idzie w dobrym kierunku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego posunięcia naprzód i czujemy się dumni, że jesteśmy jego częścią i mogliśmy się do tego przyczynić. Zwiększanie świadomości finansowej było jednym z naszych celów przy tworzeniu Finax i podstawowym filarem misji naszej firmy.

To, w jaki sposób inwestujesz, ma jednak duże znaczenie. Nie wystarczy po prostu zainwestować, aby osiągnąć swoje cele finansowe i zrealizować swoje marzenia. Jak pokazaliśmy, duże różnice występują również w samych produktach inwestycyjnych, ich jakości, kosztach, ryzyku i wynikach.

Każda inwestycja niesie ze sobą ryzyko. Ryzyko jest ceną wyższych, przewyższających inflację stóp zwrotu i w dłuższym terminie atrakcyjnych zysków. Właściwa strategia inwestycyjna prowadzi do adekwatnej, najwyższej możliwej przy danym poziomie ryzyka stopy zwrotu.

Przyjrzyjmy się, jak wygląda to w praktyce. W przypadku jednorazowej inwestycji 10 tys. euro, za 30 lat to różnica w wyniku 9% i 6% rocznego wzrostu 75 tys. euro. Już sam wybór odpowiedniej inwestycji prowadzi do 132 tys. euro na koniec horyzontu inwestycyjnego, zamiast 57 tys. euro.

Różnica jest ogromna i ma duży wpływ na przyszłą wielkość Twojego majątku, wysokość Twoich przyszłych dochodów z niego, a tym samym Twój standard życia.

Dlatego dobrze przeanalizuj swoją obecną inwestycję. Dowiedz się, jakie koszty się z nią wiążą, jakie ryzyko podejmujesz i czy osiągana stopa zwrotu odpowiada wynikom rynkowym.

W razie potrzeby, z chęcią pomożemy Ci przestawić Twoje inwestycje na właściwą drogę. W Finax możesz wygodnie otworzyć rachunek online w 15 minut. Będziesz mieć pewność, że bez obaw i z łatwością pomnożysz swoje oszczędności i aktywa, jak miało to miejsce w 2021 roku.

Chodzi w końcu o Twoje pieniądze.

Zacznij inwestować już dzisiaj 

Michal Manin
Michal Manin
Regional Manager
Słowa kluczowe
ETF
Udostępnij artykuł
| |

Najczęściej czytane artykuły

26. lipca 2022

6 rad, których możesz nauczyć się od bogatych ludzi

Prawie 80% bogatych ludzi zbudowało swój majątek od podstaw. Juraj Hrbatý jest jednym z nich. Nie odziedziczył swojej fortuny, ale zapracował na nią. Wciąż trzyma jednak głowę nisko i nie trwoni pieniędzy. Poznaj kilka rad od założyciela Finax, które mogą pomóc Ci poprawić i Twoją finansową przyszłość.

Czytaj więcej
16. grudnia 2020

12 rad, jak zaoszczędzić setki złotych miesięcznie

Bądźmy szczerzy, oszczędzanie pieniędzy jest wyzwaniem. Nie możesz zmusić się od oszczędzania? Nie tylko Ty. Większość ludzi żyje od wypłaty do wypłaty, a to nie w porządku! Lista prostych kroków pozwalających zaoszczędzić pieniądze pomoże wielu z Was.

Czytaj więcej
27. września 2022

Co to procent składany i jak pomoże ci stać się bogatym?

„Procent składany to ósmy cud świata. Kto to rozumie, zarabia, a ten kto nie, ten płaci.” – to słynne zdanie autorstwa Alberta Einsteina. Procent składany z biegiem czasu przyspiesza wzrost wartości Twoich oszczędności i inwestycji. Z drugiej strony, z czasem powiększa również Twoje zadłużenie.

Czytaj więcej
Inwestowanie w złoto - wady i pułapki | Finax.PL
21. lipca 2020

Inwestowanie w złoto - wady i pułapki

Zainteresowanie złotem wzrosło w ostatnich miesiącach. Sprzedawcy wykorzystują recesję gospodarczą jako argument na korzyść złota, co dezorientuje wielu potencjalnych inwestorów. Przeanalizowaliśmy dla Ciebie historię złota i wszystkie parametry inwestowania w niego. Przedstawiamy Ci informacje o tym, ile możesz zarobić na złocie, ile kosztuje ta przyjemność, czy w ogóle opłaca się kupować złoto, na co należy uważać w przypadku złota oraz kiedy i jak odpowiednio w nie zainwestować.

Czytaj więcej
Chętnie Ci doradzimy!
Zaplanuj rozmowę
phone-icon